Indhold

Dette afsnit handler om de særlige regler om høring i EUTK.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Hovedregel
 • Undtagelser
 • Høringsfristens længde
 • Høringens form og indhold
 • Høring efter FVL
 • Manglende høring
 • Høring af andre myndigheder
 • Høring når Kommissionen træffer afgørelse
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Bemærk, at de særlige regler i EUTK suppleres af reglerne om høring i SFL og FVL, se A.A.7.4.5.

Afsnittet indarbejdes i Den juridiske Vejledning 2016-2 i A.A.7.4.5.

Regel

EUTK art 22 og art 29. DF art 8 og GF art 8.

Hovedregel

Hvis SKAT vil træffe en afgørelse, der kan få negative følger for borger/virksomhed, skal der, inden der træffes afgørelse, sendes et begrundet forslag. Se EUTK art 22, stk. 6 og art 29.

Dette gælder både for afgørelser efter ansøgning og afgørelser uden ansøgning. Se EUTK art 22, stk. 6 og EUTK art 29. Der er således pligt til høring i alle afgørelser, medmindre afgørelsen positivt er undtaget, se neden for. Se EUTK art 22, stk. 6 og EUTK art 29.

Undtagelser

 I disse tilfælde kan høring undlades (opremsningen er udtømmende):

 • Fuldt ud medhold - Hvis SKAT vil træffe en afgørelse, der giver borger/virksomhed fuldt ud medhold, kan afgørelsen træffes uden forudgående høring, jf. EUTK art 22, stk. 6 modsætningsvis og SFL § 19, stk. 1.

  Fuldt ud medhold er defineret som:

  • når en afgørelse træffes efter anmodning fra sagens parter, og anmodningen imødekommes fuldt ud, eller når 
  • SKAT og sagens parter i øvrigt er enige om afgørelsen.
  • forudsætter der er enighed om såvel talmæssig resultat som begrundelsen for afgørelsen.

         Se også A.A.7.4.5.

 

 

         EUTK art 33, stk. 1 drejer sig om BTO og BOO.

         Der er således ikke høringspligt i henhold til EUTK i afgørelser vedrørende BTO og BOO.

         Bemærk, at på grund af EU-rettens og dermed EUTK´s forrang, er der heller ikke høring i henhold til SFL og FVL.

         Se også F.A.36.3. om BTO og BOO.

 

 • Hvis ansøgningen om en afgørelse ikke opfylder betingelserne i DF art. 11 for antagelse af en ansøgning. Se DF art. 10.

 

 • Hvis SKAT meddeler den person, som indgav summarisk indpassageangivelse, at varerne ikke må lastes for så vidt angår søgående  containergods og luftfart. Se DF art 10.

 

 

 • Hvis et EORI nummer skal ugyldiggøres. Se DF art 10.

 

 

 • Når arten eller graden af en trussel mod Unionen og den borgeres sikkerhed og sikring, mod folkesundheden eller syre- eller plantesundheden, mod miljøet eller mod forbrugerne gør det nødvendigt. Se EUTK art 22, stk. 6, litra c.

 

 • Når formålet med afgørelsen er at sikre gennemførelsen af en anden afgørelse, i forbindelse med hvilke første afsnit har fundet     anvendelse, jf. dog national lov, se EUTK art 22, stk. 6, litra d.

 

 

Høringsfristens længde

Der fastsættes en frist på 30 dage, hvor ansøgeren får lejlighed til at fremsætte sine synspunkter, inden der træffes en afgørelse, som kan få negative følger for vedkommende. Se DF art 8, stk. 1.

Hvis afgørelsen vedrører resultatet af kontrollen af varer, for hvilke der ikke er indgivet en summarisk angivelse, en angivelse til midlertidig opbevaring, en reeksportangivelse eller en toldangivelse, kan SKAT forlange, at personen fremsætter sine synspunkter inden for 24 timer. Se DF art 8, stk. 2.

SKAT kan træffe afgørelse, når borgeren/virksomheden indenfor fristen er kommet med sine indsigelser, medmindre borgeren/virksomheden tilkendegiver, at have yderligere bemærkninger. Se GF art 8, stk. 2.

Efter udløbet af høringsfristen, sendes en begrundet afgørelse med klageadgang i henhold til EUTK art 44, se EUTK art 22, stk. 6 og stk. 7 og EUTK art 29.

Se også A.A.7.4.5., A.A.7.4.7.,  F.A.36.4.4. og F.A.36.4.5.

Høringens form og indhold

Høring sker i form af udsendelse af en sagsfremstilling, der skal indeholde en redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske forhold, der påtænkes tillagt betydning ved afgørelsen. Der skal også oplyses om den begrundede afgørelse, som oplysningerne fører til. Se SFL § 19, stk. 1 og stk. 5 og EUTK art 22, stk. 7.

Forslaget skal:

 • Indeholde en henvisning til de dokumenter og oplysninger, som SKAT vil basere afgørelsen på.
 • Angive fristen for at komme med indsigelser mod forslaget
 • Indeholde en henvisning til personens ret til indsigt i de dokumenter og oplysninger, som SKAT vil basere sin afgørelse på.

Se GF art 8, stk. 1.

Se også F.A.36.4.3. og A.A.7.4.6  om sagsfremstilling og A.A.7.4.7. og  F.A.36.4.4. om begrundelse.

Høring efter FVL

FVL gælder, når der træffes afgørelser, som ikke er omfattet af høringsbestemmelserne i EUTK eller SFL.

SKAT må ikke træffe en afgørelse, før parten er hørt, når:

 • Parten er ubekendt med, at nogle oplysninger i sagen er i SKAT´s besiddelse,
 • og oplysningerne er til ugunst for parten,
 • og anses for at være af væsentlig betydning for sagens afgørelse.

Se FVL § 19.

Høringen efter EUTK og SFL er ubetinget. Høring efter FVL er der imod kun påkrævet, hvis SKAT vurderer, at betingelserne for høringspligt er opfyldte.

FVL indeholder ikke en frist for høring. Fristen må i de enkelte tilfælde fastsættes således, at parten har en rimelig tid til at gennemgå oplysningerne og til at lave en udtalelse, hvis parten ønsker det. Se FVL § 19 og bemærkningerne til § 19 i LFF nr. 4 af 2. oktober 1984. Det er SKATS opfattelse, at "rimelig tid" er mindst 15 dage, se også SFL § 19, stk. 3.

Manglende høring

En afgørelse blev anset for ugyldig, fordi der ved efteropkrævning af told ikke var gennemført tilstrækkelig høring, idet relevante oplysninger ikke var indarbejdet i sagsfremstillingen. Selv om gennemførelse af korrekt høring kunne medføre risiko for, at toldkravet blev forældet efter TK art. 221 stk. 3, og EU dermed ville lide et tab, som kunne gøres gældende mod den danske stat, så kunne partshøring ikke undlades efter undtagelsesbestemmelsen i FVL § 19, stk. 2, nr. 3. Se SKM2005.290.LSR.

Høring af andre myndigheder

Lovbestemt høring af andre myndigheder

Når SKAT har behov for at høre en toldmyndighed i en anden medlemsstat om, hvorvidt de nødvendige kriterier og betingelser for at træffe en positiv afgørelse er opfyldt, skal denne høring finde sted indenfor den frist, der er fastsat for den pågældende afgørelse. Høringsfristen starter fra datoen fra SKATs meddelelse af de betingelser og kriterier, som den anden toldmyndighed skal undersøge. Se GF art 14, stk. 1.

Hvis den hørte toldmyndighed fastslår, at betingelserne ikke er tilstede for at træffe en positiv afgørelse, skal dette forelægges SKAT. Se GF art 14, stk. 1.

SKAT kan forlænge fristen for høring hvis:

1. Den hørte myndighed beder om mere tid begrundet i arten af de undersøgelser, der skal udføres eller

2. Når ansøgeren foretager tilpasninger for at sikre opfyldelsen af de betingelser og kriterier, der skal til for at SKAT kan træffe en positiv afgørelse, og meddeler dem til SKAT, der oplyser den hørte toldmyndighed herom.

Se GF art 14, stk. 2.

Hvis den hørte toldmyndighed ikke svarer inden for høringsfristen, anses betinger og kriterier for opfyldt. Se GF art 14, stk. 3.

Denne procedure anvendes også i forbindelse med fornyet vurdering og overvågning af en afgørelse. Se GF art 14, stk. 4.

Høring vedrørende AEO:

SKAT kan høre andre medlemsstaters toldmyndigheder, der er kompetente for det sted, hvor de nødvendige oplysninger opbevares eller hvor der skal udføres kontrol med henblik på at undersøge kriterierne i EUTK art 39. Se GF art 31, stk. 1.

Høringen er obligatorisk når:

1. Ansøgning om AEO status er indgivet i henhold til DF art 12 til toldmyndigheden på det sted, hvor ansøgerens hovedbogholderi vedrørende told føres eller er tilgængeligt, eller

2. Ansøgning om AEO status er indgivet i henhold til DF art 27 til toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor ansøgeren har fast driftssted og hvor oplysninger om vedkommendes almindelige logistiske ledelsesaktiviteter i EU føres eller er tilgængelige, eller

3. En del af de relevante registre og dokumentation af relevans for ansøgning om AEO status opbevares i en anden medlemsstat.

4. Ansøgeren om AEO status råder over lagerfaciliteter eller har andre toldrelaterede aktiviteter i en anden medlemsstat.

Se GF art 31, stk. 2.

Høringsprocessen skal afsluttes senest 80 dage fra den dato, hvor SKAT meddeler de betingelser og kriterier, som den hørte toldmyndighed skal undersøge. Se GF art 31, stk. 3.

Hvis SKAT har oplysninger af relevans for ansøgningen om AEO status, skal SKAT meddele disse oplysninger til den kompetente toldmyndighed inden 30 dage fra fremsendelse af ansøgningen, jf. GF art 30. Se GF art 31, stk. 4.

Andre bestemmelser om høring

Der findes i GF flere bestemmelser om høring af toldmyndighederne i andre lande, bl.a.:

Art 66 - Kontrol af leverandørerklæringer

Art 109 - Efterfølgende verifikation af udtalelser om oprindelse.

Art 110 og 111 - Efterfølgende verifikation af oprindelsescertifikater.

Art 165 - Toldskyld.

Art 175 og 176 - Godtgørelse eller fritagelse.

Art 191 - Lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring.

Art 195 - Fast rutefart.

Art 229 - Bevilling til centraliseret toldbehandling.

Art 260 og 261 - Bevilling vedrørende procedure vedrørende forædling og lager til toldoplag.

Art 319 - Elektronisk transportdokument som forsendelsesangivelse.

Ikke lovbestemt høring af andre myndigheder

SKATs sagsbehandling er underlagt officialprincippet. SKAT skal derfor høre andre myndigheder, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til sagens oplysning.

Se også A.A.7.4.3

Høring når Kommissionen træffer afgørelse

Skat skal på forhånd underette en person om, at SKAT vil sende sagen til Kommissionen. Personen har 30 dage til at undertegne en erklæring, der bekræfter, at personen har læst sagen og ikke har noget at tilføje, eller indeholder en liste over alle de yderligere oplysninger, som personen mener, bør sendes med. Hvis personen ikke afgiver erklæringen inden for 30 dage, anses vedkommende for at have læst sagen og for ikke have noget at tilføje. Se DF art 98.

Hvis Kommissionen vil træffe en negativ afgørelse, meddeler Kommissionen personen sine indvendinger skriftligt sammen med en henvisning til al den dokumentation og alle de oplysninger, som Kommissionen bygger sine indvendinger på. Kommissionen underretter personen om vedkommendes ret til at få adgang til sagen og medlemsstaten om sin hensigt. Personen har herefter mulighed for skriftligt at fremsætte sine synspunkter over for Kommissionen inden for en frist på 30 dage. Se DF art 99.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2005.290.LSR

En afgørelse blev anset for ugyldig, fordi der ved efteropkrævning af told ikke var gennemført tilstrækkelig høring, idet relevante oplysninger ikke var indarbejdet i sagsfremstillingen. Selv om gennemførelse af korrekt høring kunne medføre risiko for, at toldkravet blev forældet efter TK art. 221, stk. 3, og EU dermed ville lide et tab, som kunne gøres gældende mod den danske stat, så kunne partshøring ikke undlades efter undtagelsesbestemmelsen i FVL § 19, stk. 2, nr. 3.

Nu EUTK art 22 og art 29.