Dato for udgivelse
08 Mar 2016 13:12
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 Mar 2016 13:12
SKM-nummer
SKM2016.115.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
14-3133705
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsgrundlag
Emneord
momsgrundlag, interessefællesskab, interesseforbundne parter, kostpris, kantine, administrativt forenklede ordninger
Resumé

SKAT præciserer grundlaget for anvendelsen af de forenklede ordninger til fastsættelse af momsgrundlaget for virksomhedskantiner.

De forenklede ordninger kan anvendes som et valgfrit alternativ til en faktisk opgørelse af kostprisen, når en virksomhed leverer kantineydelser til sine medarbejdere til en pris, der er lavere end kostprisen.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 106 af 23/01/2013

Reference(r)

Momsloven § 4, stk. 1 og
Momsloven § 29, jf. § 28, stk. 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit D.A.8.1.1.11.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit D.A.8.1.3.

Sammenfatning

SKAT har konstateret, at nogle virksomheder har vanskeligheder med at få opgjort det rigtige momsgrundlag for virksomhedskantiner efter de forenklede ordninger.

SKAT præciserer derfor grundlaget for anvendelsen af de forenklede ordninger til fastsættelse af momsgrundlaget for virksomhedskantiner.

De forenklede ordninger kan anvendes som et valgfrit alternativ til en faktisk opgørelse af kostprisen, når en virksomhed leverer kantineydelser til sine medarbejdere til en pris, der er lavere end kostprisen.

Baggrund og problemstilling

Momsloven § 29 vedrører momsgrundlaget ved handel mellem interesseforbundne parter.  

Bestemmelsen omfatter blandt andet den situation, hvor ansatte i en virksomhed køber mad i virksomhedens kantine til en pris, som er lavere end fremstillingsprisen/kostprisen. I stedet for at beregne moms af salgsprisen, skal momsen i denne situation beregnes af fremstillingsprisen/kostprisen, såfremt der ikke findes en sammenlignelig levering mellem ikke-interesseforbundne parter.

Som det fremgår af SKM2008.826.SKAT, er det SKATs vurdering, at der ikke findes sammenlignelige leverancer på det frie marked, da virksomhedskantiner, udover at sælge mad- og drikkevarer, også fungerer som frokoststue, hvor medarbejderne kan indtage egne medbragte mad- og drikkevarer.

SKATs opfattelse:

Administrativt forenklede ordninger

De administrativt forenklede ordninger er et alternativ til opgørelsen af kostprisen, når der foreligger et interessefællesskab mellem medarbejderne og virksomheden, som driver kantinen. Det er virksomhedens eget valg om den ønsker at anvende en administrativt forenklet ordning.

De administrativt forenklede ordninger er beskrevet i SKM2008.826.SKAT og Den juridiske vejledning D.A.8.1.3.3.3, "Administrativt forenklede ordninger". Der er tale om to forskellige ordninger, herefter benævnt som "ordning 1" og "ordning 2".

Ordning 1

Denne ordning indebærer, at momsgrundlaget for hele kantinens aktivitet, herunder salg til ansatte samt gæsteservering (repræsentation) beregnes af følgende priser (alle eksklusive moms):

 • indkøbspris af råvarer + 5 %,
 • indkøbspris af ekstern arbejdskraft til beskæftigelse med indkøb, tilberedning og salg i kantinen, og
 • lønninger til eget personale, der helt eller delvist er beskæftiget i kantinen - 25 %

De 5 %, der beregnes af råvareprisen, anses for at dække virksomhedens udgifter til indkøb af køkkenmaskiner m.v.

De 25 %, der fragår lønudgiften til eget personale, anses for at udgøre lønninger til afrydning m.v., der er en generel omkostning for virksomheden og derfor ikke skal indgå i momsgrundlaget for kantinedriften.

SKAT skal for så vidt angår "ordning 1" præcisere,

 • at "ordning 1" kan vælges i de situationer, hvor virksomheden, udover at være leverandør i forhold til medarbejderne, også selv varetager driften af virksomhedskantinen,

 • at hvis der indkøbes en samlet ydelse fra en ekstern operatør, kan virksomheden ikke anvende "ordning 1", uanset om operatøren fakturerer dele af leverancen særskilt. Hvis levering af en samlet ydelse deles op i flere ydelser, kan der efter omstændighederne være tale om kunstig opdeling af ydelser, jf. Den juridiske vejledning, afsnit 4.1.6.3, "Nært forbundne ydelser".

 • at "en samlet ydelse" omfatter ethvert køb af kantineydelse fra en ekstern kantineoperatør.

Ordning 2

Denne ordning indebærer, at momsgrundlaget for hele kantinens aktivitet, herunder salg til ansatte samt gæsteservering (repræsentation) beregnes af:

 • den samlede indkøbspris (eksklusiv moms) og

 • lønninger til personale, der helt eller delvis er beskæftiget i kantinen - 25 %

De 25 %, der fragår lønudgiften til personale, anses ligesom ved "ordning 1" for at udgøre lønninger til afrydning m.v., der er en generel omkostning for virksomheden og derfor ikke skal indgå i momsgrundlaget for kantinedriften.

SKAT skal for så vidt angår "ordning 2" præcisere,

 • at "ordning 2" kan vælges i de situationer, hvor virksomheden er leverandør i forhold til medarbejderne, men ikke selv varetager driften af virksomhedskantinen, idet virksomheden fra en ekstern operatør har købt en samlet ydelse, der for eksempel består af råvarer, arbejdskraft, køkkenmaskiner m.v,

 •  at såfremt virksomheden indkøber en samlet ydelse til at dække virksomhedens behov for en kantine, er der som udgangspunkt hverken behov eller grundlag for at anvende en forenklet ordning til beregning af kostprisen. Den samlede indkøbspris (eksklusiv moms) for ydelsen udgør i dette tilfælde kostprisen. Dog kan opgørelsen af eventuelle lønninger til personale ligesom ved ordning 1 opgøres efter en forenklet metode, idet 25 % af lønningerne kan anses for en generel omkostning for virksomheden til frokoststue for medarbejderne.

 • at en virksomhed kan anvende "ordning 2", uanset at virksomheden stiller køkkenfaciliteter til rådighed for operatøren.

Øvrige forhold:

Udgifter til ekstern arbejdskraft

Det fremgår af Den juridiske vejledning, D.A.8.1.3.3.3, at alle udgifter, der medgår til køb og fremstilling af varen skal medregnes til kostprisen, herunder også udgifter til rengøring i forbindelse med madlavningen.

Udgifter, der vedrører spiselokale/frokoststue, skal derimod ikke indgå i beregningen af kostpris for kantineydelser.

SKAT præciserer,

 • at også når virksomheden anvender en forenklet ordning, skal alle udgifter til ekstern arbejdskraft, der medgår til køb, fremstilling og salg af varen, herunder også udgifter til rengøring i forbindelse med madlavningen, medregnes til kostprisen.

Skift af opgørelsesmetode

De forenklede ordninger kan anvendes efter virksomhedens valg ud fra de principper, som er beskrevet ovenfor. Virksomheden kan fra afgiftsperiode til afgiftsperiode frit vælge mellem anvendelse af den forenklede ordning eller faktisk opgørelse af kostprisen.

SKAT præciserer,

 • at virksomhedens valg, naturligvis skal træffes efter de ovenfor skitserede principper. Såfremt virksomheden vælger at anvende en forenklet ordning, afhænger det af de faktiske forhold, om det er "ordning 1" eller "ordning 2", som er relevant for virksomheden. Virksomheden kan eksempelvis ikke vælge "ordning 1", hvis virksomheden køber en samlet ydelse fra en ekstern operatør.

Koncernforbundne selskaber

Et koncernforbundet selskab kan levere kantineydelser til et eller flere øvrige selskaber i koncernen.

Koncernforbundne selskaber indgår i et interessefællesskab både i forhold til hinanden og i forhold til egne og øvrige koncernforbundne selskabers medarbejdere. Se momsloven § 29, stk. 3.

Et selskab, som leverer kantineydelser til interesseforbundne parter, skal ligeledes opgøre et momsgrundlag svarende til fremstillingsprisen/kostprisen. Det gælder uanset, om leveringen sker til egne medarbejdere eller til et koncernforbundet selskab.

SKAT præciserer,

 • at såfremt koncernforbundne selskaber indgår i et omkostningsfællesskab i forbindelse med selskabernes egen varetagelse af kantinedrift, vil selskaberne kunne anvende ordning 1.

Interessefællesskab

De forenklede ordninger kan finde anvendelse til opgørelse af momsgrundlaget, når der foreligger interessefællesskab mellem sælger og køber.

SKAT præciserer,

 • at såfremt kantineleverandøren opererer for egen regning og risiko, idet betalingen for ydelsen udgør et tilskud fra virksomheden samt medarbejdernes betaling for maden, foreligger der ikke interessefællesskab mellem sælger (kantineleverandør) og køber (medarbejder). Der skal således ikke fastsættes en normalværdi til brug for momsberegningen.

Virkningstidspunkt og ophævelse

Styresignalet har virkning fra 1. september 2016.

Styresignalet vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning 2016-2, hvorefter styresignalet bortfalder.