Dato for udgivelse
16 feb 2016 10:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11 jan 2016 13:33
SKM-nummer
SKM2016.89.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Københavns Byret, BS 41B-5812/2014
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Processuelle bestemmelser
Emneord
Fristoverskridelse, bevisførelse
Resumé

Sagsøgeren havde ubestridt indbragt en afgørelse til Landsskatteretten en måned efter, at klagefristen i skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 3, var udløbet. Landsskatteretten afviste klagen under henvisning til, at der ikke var særlige omstændigheder, der kunne begrunde, at der blev set bort fra fristoverskridelsen, jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 6. Sagsøgeren gjorde gældende, at der forelå særlige omstændigheder, da han både havde været deprimeret og fysisk syg, hvilket var årsagen til, at han ikke havde klaget rettidigt.

Retten fandt det ikke godtgjort, at sagsøgeren gennem hele den relevante periode havde været forhindret i at klage på grund af sygdommene, hvorfor der ikke forelå "særlige omstændigheder". Sagsøgeren havde heller ikke godtgjort, at der forelå andre særlige omstændigheder.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 35a, stk. 3
Skatteforvaltningsloven § 35a, stk. 6

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1 A.A.10.2.2.1

Parter

A
(Advokat Søren Aagaard)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved adv.fm. Jeppe Andersen)

Afsagt af byretsdommer

Karsten Henriksen

Sagens baggrund og parternes påstande

SKAT forhøjede ved afgørelse af 6. februar 2014 sagsøger, As, skattepligtige indkomst med i alt 142.322 kr. som følge af ikke godkendte fradrag for underskud af selvstændig virksomhed i indkomstårene 2010, 2011 og 2012.

As advokat klagede ved brev af 12. juni 2014 til Landsskatteretten over SKATs afgørelse. Det er ubestridt, at klagefristen var udløbet den 7. maj 2014, jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 3. A gjorde gældende, at Landsskatteretten skulle bortse fra fristoverskridelsen, jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 6, idet A havde været alvorligt syg siden vinteren 2013 på grund af en diskusprolaps/degenerativ rygsyndrom samt en borrelia infektion som havde medført og fortsat medførte nedsat ansigtsmotorik, smerter og psykiske gener m.v.

Ved afgørelse af 28. august 2014 afviste Landsskatteretten klagen under henvisning til, at klagen var modtaget efter klagefristens udløb, og at der ikke var særlige omstændigheder, der kunne begrunde, at der bortses fra overskridelsen, jf. herved skatteforvaltninglovens § 35 a, stk. 6.

Under denne sag, der er anlagt den 26. november 2014, har A nedlagt påstand om, at Skatteministeriet skal anerkende, at sagen hjemvises til realitetsbehandling i Landsskatteretten.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har nedlagt påstand om frifindelse.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a.

Oplysningerne i sagen

A blev den 5. december 2013 på grund af sygdom opsagt fra sin stilling som servicetekniker i G1 med fratræden med udgangen af juni 2014.

Den 11. december 2013 blev A indlagt på G2 sengeafdeling. Af As journal fremgår, bl.a. følgende:

"...

52-årig mand set for første gang for 5 dage siden, henvist pga af kendt degenerativ sygdom og da nedre lumbale smerter ikke med særligt udstrålen til benene men også usikkerhed på benene og i det hele taget påvirket velbefindende men med smerter i bedring da jeg så ham. Da beskriver han meget rysten og uro som en stor gene samt usikkerhed på benene og fornemmelse af svimmelhed. Der findes fuldstændig fravær af patellar og medial haserefleks men normale achillesreflekser, kan stå på hæle og tæer men er præget af usikkerhed og svimmelhed.

..."

Det fremgår videre af journalen, at A i september 2013 havde fået fjernet en skovflåt på skadestuen på G3 Hospital, og at der mellem den 5. december 2013 og tidspunktet for journaltilførslen var opstået "ve. sidig facialisparese".

Af tilførsel til journalen den 16. januar 2014 fremgår, at A blev udskrevet efter borreliabehandlingen den 17. december 2013, og at han afsluttede en antibiotikakur omkring den 27. december 2013. Det fremgår videre, at A var i bedring, men at han fortsat havde symptomer i form af:

"...

følelsesløshed af huden ve. UE, styringsbesvær af ve. UE, daglige anfald af kuldefornemmelse og samtidig manglende følesans i fingrene så pt. taber ting. Der er endvidere smerter og brændende fornemmelse i huden op langs hele rygsøjlen samt daglige episoder med jagende smerter og brændende fornemmelse i huden op langs hele rygsøjlen samt daglige episoder med jagende stærke smerter i hø. skulder.

Er stoppet med SSRI og kiropraktik, da det ikke har haft effekt. Må vente med genoptræning til han har det bedre, hvilket har aftalt med Genoptræningscentret.

..."

Af journaltilførsel den 27. februar 2014 fremgår:

"...

1. Borrelia: fortsat følger i form af hyperæstesi på øverste højre side af ryggen, som giver brændende smerter f.eks. når T-shirten glider hen over huden. Endvidere prikkende fornemmelse, nedsat følesans for berøring og smerter i ve. lår, styringsbesvær af ve. UE samt tendens til kolde fingre perifert som af og til bliver varme og smertefulde....

2. Diskusprolapsen giver mange smerter næsten daglig i form af kraftige smertejag i lænden og ned i ve. balle. Derudover konstante smerter i lænden.

3. Psykisk: trist men føler sig p.t. ikke deprimeret. Har dog ikke så meget energi og gider ikke rigtig mødes med vennerne.

4. Får 10 stk. Imozop.

..."

Den 10. marts 2014 har As praktiserende læge udarbejdet følgende statusattest til kommunen på grundlag af patientjournal m.v.:

"...

Diagnoser:

1. Neuroborreliose med følgesymptomer

2. Kronisk tilbagevendende rygsmerter

3. Depression/tilpasningsreaktion

4. Atopi i form af eksem, astma og allergi

Prognose:

Ad 1: der er fortsat følger efter neuroborreliose i form af hyperæstesi på øverste højre side af ryggen, som giver brændende smerter f.eks. når T-shirten glider hen over huden. Endvidere prikkende fornemmelse, nedsat følesans for berøring og smerter i ve- lår, styringsbesvær af ve. UE samt tendens til kolde fingre perifert som af og til bliver varme og smertefulde. Der er mulighed for at alle symptomerne eller en del af dem vil blive kroniske.

Ad 2: der er for tiden konstante smerter i lænden og daglige episoder med jag ned i ve. balle. Jagene vil formentlig ophøre igen, men rygsmerterne kan være koniske.

Ad 3: der er fortsat symptomer, og der har ikke været god effekt af behandling, men det skønnes at pt. er i bedring.

Ad 4: kroniske lidelser, men de har hidtil ikke givet anledning til problemer i forbindelse med arbejde.

Behandling:

Det vides ikke, om pt. er kommet i gang med genoptræningsforløb. Det måtte udskydes, da han var for dårlig tidligere. Får smertestillende medicin mod rygsmerterne.

Pt. er sidst set i praksis 27/2-14, og da skønnedes funktionsevnen endnu ikke uforenelig med kursusaktivitet som beskrevet, selv om der har været nogen bedring i forhold til, da pt. havde neuroborreliose.

..."

Af en tilførsel til journalen den 24. april 2014 fremgår, at As rygsmerter var blevet forværret på grund af neuroborreliosen. Det fremgår endvidere, at:

"...

Patienten er også ved at opstarte behandling hos psykolog p.g.a. længerevarende depressive gener, men han er meget motiveret og skønnes at kunne deltage fuldt ud i behandling, selv om det skulle kræve hyppigt fremmøde, og pt. har hele tiden holdt sine aftaler her. Pt. vil selv ordne flere psykologbehandlinger via A-kasse, fagforening eller jobcenter. Hvis det ikke lykkes tager han kontakt, så jeg kan lave en henvisning, hvilket dog kræver en ny konsultation.

..."

Af en tilførsel til journalen den 24. juni 2014 fremgår følgende:

"...

1. Sover fortsat dårligt. Får igen 10 stk. Imozop.

2. Fortsat følger efter neuroborreliose. Har aldrig fået tid i N.amb, selv om det blev ordineret ved udskrivelsen....

3. Får mere Dolol mod rygsmerterne.

..."

Den 20 maj 2014 er det noteret i journalen, at A fortsat har følger efter borreliose med snurren og ubehag.

Cand psych.aut. YH har den 9. marts 2015 afgivet følgende erklæring:

"...

På anmodning fra min klient A, fremsendes hermed oplysninger om forløb hos undertegnede psykolog fra 19/8-13.

Samtale forløbet indledes, idet A er sygemeldt med stress. Nogle måneder senere bliver fyret efter 21 år i G1. Da A efterfølgende i oktober 2013 bliver alvorlig syg af en borreliabakterie, udvikler han en svær depression. En depression han aktuelt ikke er ude af.

..."

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af A og YH

A har forklaret, at han er uddannet edb-tekniker i G1, hvor han var ansat i 21 år. Han har også arbejdet i entreprenørbranchen, hvor han har beskæftiget sig med bl.a. lægning af fliser. Han er autodidakt og har ikke nogen uddannelse på dette område. For 5-7 år siden fik han problemer med ryggen. I sommeren 2013 blev det rigtig slemt, og han blev sygemeldt. Den 5. september 2013 blev han fyret fra G1 på grund af sygdom. I slutningen af september 2013 blev han bidt af en skovflåt. I november 2013 fik han en brændende fornemmelse i arme og ben, og han havde svært ved at støtte på venstre ben. En dag faldt han i Netto. Han troede først, at det var på grund af rygproblemerne. I slutningen af december 2013 gik han til lægen, og han fik konstateret borrelia. Han kontaktede psykolog YH i august 2013.

Han havde været på arbejdsmarkedet hele sit liv, og han var blevet bange for pludselig at miste alt, herunder sit firma. På grund af sin sygdom kunne han ikke påtage sig opgaver i firmaet. Han vil tro, at han var hos psykologen 10- 12 gange i perioden fra august 2013 til maj 2014. I december 2013 blev han indlagt på grund af borreliaen. Han var ked af det og depressiv på det tidspunkt, dels på grund af rygproblemerne/borreliaen, dels fordi han var blevet fyret, og han var mere eller mindre passiv over for alt. Efter udskrivningen fra hospitalet følte han, at han var han faldet ned i et sort hul, og han lå for det meste bare på sofaen. Han havde det meget dårligt i hele vinterperioden.

Hans bror måtte komme og hjælpe ham med indkøb m.v. En veninde fra ...1 kiggede på hans skattesager og udarbejdede bemærkningerne af 5. februar 2014 til SKAT. Han var ikke rigtig klar over, at hun gjorde det. I perioden fra december 2013 til maj 2014 var han ikke hos psykologen, og han nævnte ikke for psykologen, at han havde en skattesag. Han fokuserede ikke på den, men på at blive rask. Han startede hos psykologen igen primo maj 2014. Psykologen prøvede at få ham til at tænke positivt, og langsomt fik han det bedre. På et tidspunkt fik han overskud til at åbne gammel post. Hans bror og en kammerat hjalp ham. I midten af juni 2014 gik han til advokat med skattesagen. Han har det bedre i dag, men han er stadig ikke 100 procent på toppen. Han vil stadig gerne starte sit firma op, hvis han får styrke til det.

YH har forklaret, at hun har været uddannet cand. psyk. i 20 år og selvstændig psykolog i snart 17 år. Hun mødte A første gang den 19. august 2013. A havde aktiveret en sundhedsforsikring via sit arbejde. Han havde været sygemeldt i 6 uger på grund af stress og slidgigt i ryggen. Rent diagnostisk havde A en belastningsreaktion (stress). Han var også belastet af, at han på næsen havde noget hudkræft, som skulle fjernes. En belastningsreaktion kan udvikle sig til en depression, hvis man ikke bliver behandlet. Det ændrede sygdomsbillede ret meget, at A i september 2013 blev bidt af en skovflåt. Hun så A jævnt i august/september 2013, med både den 13. og 22. november 2013 meldte A afbud samme dag, fordi han havde det dårligt. I december 2013 blev A indlagt med borrelia, og hun så ham herefter først igen i maj 2014. I den mellemliggende periode havde hun en telefonsamtale med ham den 15. januar 2014 for at høre, om han var klar til nye aftaler. Hun husker ikke, om der har været andre samtaler, da hun ikke har ført det til journal.

Hun er sikker på, at A den 15. januar 2014 havde en svær depression. Han gav udtryk for, at han ikke kunne finde hoved og hale på noget, og at han ikke kunne komme op om morgenen. Han havde sat gule huskesedler på køleskabet og gav udtryk for, at hans liv var kaos. Da A ikke havde været mødt hos hende i en periode på 2 måneder, var sagen blevet lukket hos forsikringsselskabet. A havde dog ikke overskud til at ringe til Falck for at få sagen genåbent hos forsikringsselskabet, så han igen kunne komme i konsultationen. Hun så A igen i sin konsultation den 7. maj 2014 og fik bekræftet, at han havde en svær depression. Det er usandsynligt, at A ikke har haft en svær depression i hele perioden fra januar 2013 til maj 2014, da det normalt tager mere end 10 måneder at komme sig over en svær depression. Ved en svær depression rammes de kognitive funktioner hårdt. Det går primært ud over korttidshukommelsen, overblikket og planlægningsevnen. Det er forventeligt, at man ikke overholder en klagefrist. Den 7. maj 2014 talte A ikke om skattesagen. Da vidnet så A igen den 30. juni 2014 opfyldte han stadig samtlige kriterier for diagnosen svær depression, og han var stadig meget belastet.

Parternes synspunkter

A har i påstandsdokument af 19. november 2015 anført følgende:

"...

Det følger af skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 6 at Skatteankeforvaltningen (Skatteankestyrelsen) kan bortse fra en fristoverskridelse jf. § 35a, stk. 3, hvis der foreligger særlige omstændigheder.

Bestemmelsen svarer i sit indhold til de tidligere gældende regler i bl.a. skatteforvaltningslovens § 36, stk. 2, 3. og 4. pkt., om klage til skatteankenævnene og § 42, stk. 1, 2. og 3. pkt., om klage til Landsskatteretten. Eneste forskel er, jf. lovens forarbejder, at kompetencen til at afvise og til at se bort fra fristoverskridelser, når særlige omstændigheder taler for det nu tilkommer Skatteankeforvaltningen og ikke de myndigheder, der skal realitetsbehandle klagesagen, i nærværende sag Landsskatteretten. Der var således ikke med den foreslåede regel tiltænkt nogen ændring af retstilstanden i forhold til konsekvenserne af, at en klage indgives for sent.

Det gøres gældende at der i nærværende sag er tale om "særlige omstændigheder" som betyder at der skal ses bort fra klagefristens overskridelse.

Efter praksis lægges der i forhold til om der var tale om "særlige omstændigheder" i skatteforvaltningslovens § 35a, stk. 6 forstand bl.a. vægt på følgende:

1. Længden af fristoverskridelsen

2. Årsagen til fristoverskridelsen

3. Betydningen for sagsøgeren

4. Sandsynligheden for medhold

SKATs afgørelse er dateret torsdag den 6. februar 2014 hvorfor denne tidligst er modtaget hos sagsøger fredag den 7. februar 2014. Klagefristen udløb således tidligst den 7. maj 2014. Klagen blev registreret i Skatteankestyrelsen den 13. juni 2014. Der er således tale om en kortere fristoverskridelse på godt en måned.

Sagsøger har i hele denne periode været alvorlig syg såvel fysisk som alvorlig syg af de psykiske gener man kan forstille sig man kan få af at have konstante jagende smerter samt usikkerheden omkring fremtiden grundet borrealia.

Sagsøgers sag er endvidere unik, idet sagsøger ved klagefristens udløb led af to alvorlige lidelser samtidig. Sagsøger var bl.a. så syg at han blev afskediget fra sit job i G1 5. december 2013. Et job han havde bestridt i 21 år.

Det er således forståeligt og naturligt at det ikke har ligget sagsøger umiddelbart for at påse en klagefrist henset til sygdomsforløbet, som dels har været alvorligt og dels har været langvarigt. Sagsøger har imidlertid straks denne følte at der var en smule overskud kontaktet undertegnede, hvorefter klageskrivelsen straks herefter er indleveret til Skatteankestyrelsen.

***

Der er endvidere foretaget en forhøjelse af sagsøgers indkomst på i alt 142.322 kr., hvilket er en forhøjelse som er af stor negativ betydning for sagsøgers økonomi og som derfor har stor betydning for denne.

Endvidere er det ikke udelukket at sagsøger kan opnå medhold i sin klage og at SKATs afgørelse således vil blive tilsidesat i Landsskatteretten.

Det bemærkes at retten i denne sag ikke skal foretage en egentlig materiel prøvelse af om sagsøger vil få medhold ved realitetsbehandlingen i Landskatteretten og sagsøgtes henvisning til at SKATs afgørelse ikke har anset sagsøgers virksomhed for erhvervsmæssig drevet er cirkulær. Det er jo SKATs afgørelse sagsøger ønsker prøvet i Landsskatteretten.

Følgende skal dog bemærkes i relation til ovennævnte pkt. 4:

Sagsøger stiftede i 2002 en selvstændig erhvervsvirksomhed. I perioden 2003 til og med 2007 var der ingen aktiviteter i virksomheden.

I 2008 genoptog sagsøger sin virksomhed og satsede hårdt på at virksomheden skulle generere overskud m.v. inden for en 5 årig periode. Sagsøger udarbejdede derfor en forretningsplan med tilhørende budgetter. Sagsøger er uddannet i kommunalt regi i Vej og Park, hvorfor sagsøger har de nødvendige faglige forudsætninger for at kunne drive en virksomhed som sagsøgers som udfører haveservice m.v.

Sagsøger har som det fremgår af forretningsplanen grundigt overvejet sin forretningsidé, herunder foretaget en analyse af markedet m.v. udarbejdet budget for virksomheden og vurderet at virksomheden skal drives i 5 år før denne kan bære at han anvender sin fulde tid i virksomheden.

Sagsøger havde endvidere etableret en hjemmeside for virksomheden på adressen www.....dk.

Det fremgår bl.a. heraf hvad sagsøger kan udføre af arbejde samt hvilket arbejde sagsøger har udført, herunder fotodokumentation herfor.

Sagsøger har endvidere fået udarbejdet reklamekasketter, T-shirts samt reklameret diverse steder. Endvidere har virksomheden støttet Kræftens Bekæmpelse.

Det er sagsøgers opfattelse at sagsøgers virksomhed har været erhvervsmæssigt drevet.

Sagsøger har de faglige forudsætninger for at drive virksomheden og han har intenst reklameret og på saglig, ordentlig og professionel vis tilsigtet at få virksomheden til at generere et overskud. Dette fremgår dels af forretningsplanen men tillige af hjemmesiden samt reklamer m.v.

Det er således ikke udelukket at sagsøger vil kunne opnå overskud i virksomheden i de kommende år.

Da betingelserne for at se bort fra fristoverskridelsen jf. skatteforvaltningslovens § 35a, stk. 3 således er tilstede, skal sagen hjemvises til realitetsbehandling af Landsskatteretten.

..."

Skatteministeriet har i påstandsdokument af 19. november 2015 anført følgende:

"...

A har ubestridt ikke overholdt fristen på 3 måneder for indbringelse af klagen for Landsskatteretten, jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 3.

Til støtte for den nedlagte frifindelsespåstand gøres det overordnet gældende, at A ikke har godtgjort, at der foreligger sådanne "særlige omstændigheder", at der er grundlag for at se bort fra fristoverskridelsen, jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 6. Landsskatteretten har derfor med rette afviste klagen.

Ifølge A skyldtes fristoverskridelsen, at han var så syg, at det ikke lå ham umiddelbart for at påse klagefristen. A er derfor af den opfattelse, at sygdommen var af en sådan karakter, at der forelå en særlig omstændighed, der kan begrunde, at der ses bort fra fristoverskridelsen.

Som anført er det et krav, før der kan ses bort fra en fristoverskridelse, at der foreligger "særlige omstændigheder", jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 6.

Af forarbejderne (LFF12-13.1.212) til § 35 a, stk. 6, følger om "særlige omstændigheder":

"...

Ved vurderingen af, om der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde, at der ses bort fra en fristoverskridelse kan følgende kriterier indgå:

- Længden af fristoverskridelsen

- Årsagen til fristoverskridelsen

- Betydningen for klageren

- Sandsynligheden for medhold.

Der skal være særlige omstændigheder i øvrigt, der kan begrunde en realitetsbehandling. Derfor kan en lille fristoverskridelse ikke alene medføre, at der ses bort fra overskridelsen.

..."

En lignende bestemmelse, som § 35 a, stk. 6, fandtes tidligere i landsskatteretsloven. I forbindelse med vedtagelsen af skattestyrelsesloven fra 1977 blev fristen for at klage til Landsskatteretten forlænget fra fire til otte uger, jf. § 23 i lov nr. 281 af 8. juni 1977. Af forarbejderne (LFF1976-1977.2.57) til § 23 (i lovforslaget benævnt § 22), fremgår:

"...

Bestemmelserne [§§ 23 og 25] svarer til landsskatteretslovens §§ 9 og 10 a med de tidligere foreslåede ændringer. Fristen for klage til landsskatteretten foreslås forlænget til 8 uger for at undgå en del kortvarige fristoverskridelser på grund af sygdom, ferie o. lign. Herefter vil der kun i sjældne tilfælde være grundlag for at se bort fra overskridelse af fristen. (min understregning).

..."

Retspraksis for, hvornår der er grundlag for at bortse fra en fristoverskridelse, er restriktiv, jf. SKM2011.452.BR.

Det er et krav, at A godtgør, at sygdommen har været af en sådan alvorlig karakter, at han i hele den relevante periode var ude af stand til at fremsende klagen, jf. bl.a. SKM2013.739.ØLR.

Dette har A ikke godtgjort.

A gør gældende, at fristoverskridelsen skyldes sygdom i form af diskusprolaps, borrelia og depression. De foreliggende oplysninger dokumenterer imidlertid ikke, at sygdommen har været af en sådan alvorlig karakter, at A, har været ude af stand til at klage inden fristens udløb. Diagnoserne er uklare, og den præcise tidsmæssige udstrækning af sygdomsforløbet kan ikke fastslås. Endvidere er det uklart, hvor alvorligt "ramt" A har været af sygdommene. A har alene gjort gældende, at det var forståeligt, at det ikke lå ham umiddelbart for at påse, at klagefristen blev overholdt. Det påhviler A at fremlægge fyldestgørende dokumentation for, at han på grund af alvorlig sygdom var afskåret var af klage rettidigt. Sådan dokumentation er ikke fremlagt.

Udskrivningsepikrisen og e-mailen fra As psykolog godtgør ikke, at A var ude af stand til at klage.

Endvidere er der ikke i de foreliggende lægelige oplysninger beskrevet nogen forbedring i sagsøgerens sygdomsforløb, der kan forklare, hvorfor han i juni 2014 var i stand til at opsøge en rådgiver, som på hans vegne indgav klagen.

Tværtimod forekommer sygdomsforløbet uændret, og som nævnt i e-mailen fra psykologen, er A den dag i dag ikke ude af sin depression.

A har derfor ikke godtgjort, at sygdomsforløbet satte ham ud af stand til at klage inden klagefristens udløb.

Hertil kommer, at A heller ikke har sandsynliggjort, at skatteansættelserne for indkomstårene 2010-2012 er materielt forkerte.

SKAT fandt ved afgørelse af 6. februar 2014, at As virksomhed ikke var drevet erhvervsmæssigt. Som følge heraf kunne A ikke fradrage virksomhedens underskud i hans personlige indkomst. SKAT forhøjede derfor As skatteansættelse med de selvangivne fradrag (underskuddene).

SKAT lagde afgørende vægt på, at As virksomhed siden 2008 havde givet et underskud på samlet kr. 193.220,- og at omsætningen siden 2008 alene var på kr. 47.304,-. Desuden havde A i de pågældende år lønindtægter fra G1 på mellem kr. 353.196,- og 447.077,-. SKAT fandt derfor, at kravene til rentabilitet og intensitet ikke var opfyldt.

Der er således ikke udsigt til, at A vil få medhold, hvis sagen prøves i realiteten. Også af denne grund foreligger der ikke sådanne "særlige omstændigheder", at der skal bortses fra fristoverskridelsen.

..."

Parterne har i det væsentligste procederet i overensstemmelse hermed.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det er ubestridt, at A ikke har overholdt fristen på 3 måneder for indbringelse af klagen for Landsskatteretten, jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 3.

Spørgsmålet er herefter om A har godtgjort, at der foreligger sådanne "særlige omstændigheder", at der er grundlag for at se bort fra fristoverskridelsen, jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 6.

Efter bevisførelsen, herunder de lægelige oplysninger og de afgivne forklaringer, findes A ikke at have godtgjort, at han i hele den relevante periode på grund af sygdom har været forhindret i at indbringe klagen for Landsskatteretten. Det bemærkes herved blandt andet, at As læge den 27. februar 2014 - efter at have set A i sin konsultation - vurderede, at A var trist, men ikke deprimeret, og at A skønnedes at være i bedring. Retten finder ikke, at der heroverfor kan lægges afgørende vægt på psykolog YHs forklaring om As tilstand, idet YH efter det oplyste ikke har set A i sin konsultation i den relevante periode, og idet der ikke foreligger skriftlige journaltilførsler fra psykologen vedrørende eventuelle telefonsamtaler i perioden.

Da A heller ikke har godtgjort, at der forligger andre særlige omstændigheder, der taler for at se bort fra fristoverskridelsen, jf. skatteforvaltningslovens § 35, stk. 6, tages Skatteministeriet frifindelsespåstand til følge.

Vedrørende sagens omkostninger forholdes som nedenfor bestemt, idet bemærkes, at der er tilkendt Skatteministeriet 25.000 kr. i passende beløb til dækning af udgift til advokatbistand. Retten har ved fastsættelsen taget hensyn til sagens værdi, forløb og udfald.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet frifindes.

A skal inden 14 dage betale sagens omkostninger til Skatteministeriet med 25.000 kr.

De idømte sagsomkostninger forrentes efter rentelovens § 8a.