Dato for udgivelse
05 Feb 2016 08:52
SKM-nummer
SKM2016.55.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
13-0148336
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt
Emneord
Underskudsbegrænsning, økonomisk risiko.
Resumé

Et selskab, der havde skiftet ejerkreds og var under afvikling, kunne ikke udnytte underskud fra tidligere år, da aktiviteten i afviklingsperioden ikke ansås for erhvervsmæssig.

Reference(r)

Dagældende ligningslov § 15, stk. 1 og 7.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.C.1.1.1

SKAT har forhøjet selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 2010 med 284.821 kr. og for indkomståret 2011 med 704.530 kr. Underskudssaldoen for indkomstårene 2010 og 2011 er ansat til 0 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger
H1 A/S, herefter kaldet "Selskabet", er stiftet den [...] 1996 og har under en række forskellige navne gennem årene indgået i forskellige sambeskatningsforhold.

Siden indkomståret 2004 har Selskabet været datterselskab til H2 A/S og været sambeskattet med dette.

Den 19. august 2008 købte H3 ApS selskabskapitalen i H2 A/S og opnåede hermed også indirekte ejerskab til Selskabet, der på daværende tidspunkt hed H4 A/S. De tre selskaber sambeskattedes fra samme år.

Anpartskapitalen i H3 ApS ejes af A.

Selskabet ejede ved ejerskiftet alle aktier i datterselskabet H5 A/S.

Ifølge selskabernes stamoplysninger i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indtrådte A som direktør i begge selskaber den 22. maj 2008 og der kom samtidig ny bestyrelse i selskaberne.

Selskabet indgik indtil ultimo 2007 i en større koncern og ifølge ledelsesberetningen i årsrapporten for 2007 var selskabets aktivitet TV-virksomhed.

Aktiviteten i H1 A/S blev overført fra det tidligere H6 ApS, [...]. Det fremgår af udskrift fra Statstidende fra [...] 2010, at dette selskab ved dekret af [...] 2010 er taget under konkursbehandling.

Det fremgår af Selskabets årsrapport for 2007, at Selskabet er uden aktiviteter. Der er ingen omsætning, ansatte eller anlægsaktiver. Selskabet har en likvid beholdning på 1.386 kr. og et tilgodehavende hos et datterselskab på 571.918 kr., som eneste aktiver. Selskabets egenkapital er opgjort til -3.390.536 kr. pr. 31. december 2007. Det fremgår endvidere, at kapitalandelen i datterselskabet H5 A/S er optaget til 0 kr., da datterselskabet ifølge revisors påtegning har en negativ regnskabsmæssig indre værdi. Datterselskabet H5 A/S har ifølge ledelsesberetningen ingen aktivitet i regnskabsåret 2007 og har tabt sin egenkapital.

Det fremgår af årsrapport for H1 A/S, daværende H4 A/S, for 2008, at selskabets hovedaktivitet i lighed med tidligere år har været tv-virksomhed. Det fremgår af revisionspåtegningen, at selskabet har tabt hele aktiekapitalen pr. 31. december 2008. Det fremgår af resultatopgørelsen for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008, at årets resultat er -5.104 kr., bestående af afholdte eksterne omkostninger 5.150 kr. med fradrag af finansielle indtægter på 46 kr. Kapitalandele i H5 A/S er anført med 0 kr., og tilgodehavender hos samme med 571.918 kr. Selskabet havde en likvid beholdning på 1.282 kr. Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2008 -3.395.640 kr.

Af H1 A/S' årsrapport for 2009 fremgår det om selskabets hovedaktivitet følgende:

Selskabets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været at drive medievirksomhed gennem radio og tv samt dermed beslægtede medier samt handel.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning

Selskabet har i maj 2010 ændret navn og formål og er derved blevet et mere aktivt selskab. (...).

Det fremgår af resultatopgørelsen for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009, at selskabet har modtaget et koncerntilskud på 3.958.840 kr., og afholdt andre eksterne omkostninger med 6.250 kr. Kapitalandelen i H5 A/S er anført med 0 kr. Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2009 556.566 kr.

Datterselskabet H5 A/S blev taget under konkursbehandling med fristdag den [...] 2008. Konkursdekret er afsagt den [...] 2008.

Det fremgår af statusoversigt udarbejdet af kurator den 26. januar 2009, om årsagen til konkursen:

Om de vigtigste årsager til selskabets konkurs har det foreløbig kunne konstateres, at selskabet efter afhændelsen af sine aktiver og aktiviteter ikke har haft grundlag for en fortsat drift, og da selskabets mellemværender med koncernselskaber ikke har kunnet indfries, har insolvensen måttet anerkendes og konkursdekret afsagt efter begæring fra en kreditor.

Det fremgår af kurators redegørelse af 28. august 2009 i H5 A/S under konkurs blandt andet:

(...)
Der foreligger en i maj måned 2006 indgået aftale om overdragelse af anlægsaktiver imellem G1 som køber og G2 A/S (nu H5 A/S) som sælger.
(...)

Under skifteretsmøde den 4. marts 2009 har den tidligere direktør for G3 forklaret følgende om den pågældende overdragelse. Overdragelsen skyldtes, at selskabet i 2005 ønskede at fusionere med et andet selskab, der satte som betingelse for en fusion, at hele TV-produktionsvirksomheden blev afviklet. Handlen blev gennemført.
(...)

Af årsrapporten for H5 A/S for 2007 fremgår det, at

Årets resultat anses for utilfredsstillende. Selskabet har været uden aktivitet hele regnskabsåret.

Driftsresultatet for H5 A/S udgjorde for 2007 -685.316 kr. og resultat før skat -3.156.495 kr. Egenkapitalen udgjorde -30.512.431 kr. og selskabet havde gæld til tilknyttede virksomheder på 41.745.508 kr. og anden gæld 6.052.502 kr.

Det fremgår, at selskabet i 2006 i gennemsnit beskæftigede 36 personer og i 2007 ingen.

Af årsrapporten for H5 A/S for 2006 fremgår, at selskabet pr. 31. december 2006 har tabt hele aktiekapitalen. Det fremgår endvidere, at selskabets aktivitet er TV-produktion og at selskabet har været uden aktivitet ved udgangen af regnskabsåret. Det fremgår, at selskabet i gennemsnit har beskæftiget 8 personer, i 2005 36 personer.

Det fremgår af selvangivelser med hjælpeskema til opgørelse af sambeskatningsindkomst for H2 A/S, at H1 A/S har negative skattepligtige indkomster på 252.280 kr. i 2006 og 508.897 kr. i 2007. Koncernen havde negative sambeskatningsindkomster og ingen af selskaberne udviste overskud. SKAT har derfor antaget, at underskuddene ikke er anvendt i 2006 og 2007.

Af selvangivelserne for H3 ApS ses følgende skattepligtige indkomster og underskudssaldi for H1 A/S:

År

Indkomst

Anvendt underskud

Underskudssaldo

2008

-          1.010 kr.

      1.010 kr.

2009

-          6.634 kr.

      7.644 kr.

2010

                  0 kr.

342.457 kr.

1.570.940 kr.

2011

                  0 kr.

723.087 kr.

   847.853 kr.

Det fremgår af udskrift fra Erhvervsstyrelsen, at Selskabet, nu kaldet H7 ApS, er under tvangsopløsning som følge af anmodning herom til Skifteretten i By Y1 af 28. september 2015.

SKATs afgørelse
SKAT har forhøjet Selskabets skattepligtige indkomst for 2010 med 284.821 kr. og for 2011 med 704.530 kr., og ansat underskudssaldoen for indkomstårene 2010 og 2011 til 0 kr.

Selskabet indgik indtil ultimo 2007 i en større koncern og ifølge ledelsesberetningen i årsrapporten for 2007 var selskabets aktivitet TV-virksomhed.

Af årsrapporten for 2007 ses også, at Selskabet var uden aktiviteter. Der var ingen omsætning, ansatte eller anlægsaktiver. Bortset fra en mindre likvid beholdning på 1.386 kr., var det eneste aktiv et tilgodehavende mod et datterselskab på 571.918 kr.

Selskabets egenkapital er opgjort til - 3.390.536 kr. pr. 31. december 2007.

Kapitalandelen i datterselskabet H5 A/S er optaget til 0 kr., da det ifølge revisors påtegning har en negativ regnskabsmæssig indre værdi.

Datterselskabet H5 A/S har ifølge ledelsesberetningen heller ingen aktivitet i regnskabsåret 2007 og har selv tabt sin egenkapital.

Ifølge selvangivelser med hjælpeskema til opgørelse af sambeskatningsindkomst for H2 A/S, har Selskabet negative skattepligtige indkomster på 252.280 kr. i 2006 og 508.897 kr. i 2007. Da koncernen har negative sambeskatningsindkomster og ingen af selskaberne udviser overskud, må antages, at underskuddene ikke er anvendt i 2006 og 2007.

Af selvangivelserne for H3 ApS fremgår følgende skattepligtige indkomster og underskudssaldi for Selskabet:

År

Indkomst

Anvendt underskud

Underskudssaldo

2008

-1.010 kr.

1.010 kr.

2009

-6.634 kr.

7.644 kr.

2010

0 kr.

342.457 kr.

1.570.940 kr.

2011

0 kr.

723.087 kr.

847.853 kr.

Det ses heraf, at der i 2010 må være tilgået underskudssaldoen 1.905.753 kr.

Det fremkommer således:

Anvendt underskud

   342.457 kr.

Ny saldo

1.570.940 kr.

1.913.397 kr.

Saldo 2009

      7.644 kr.

Tilgang

1.905.753 kr.

SKAT har ved henvendelser af 18. oktober og 15. november 2012, og på møde den 8. november 2012 bedt om dokumentation for, hvordan tilgangen er fremkommet, men har ikke fået svar på henvendelserne.

Ifølge Selskabets årsrapport for 2008 var Selskabet fortsat uden aktiviteter. Der var ingen omsætning, ansatte eller anlægsaktiver. Bortset fra en mindre likvid beholdning på 1.282 kr., var det eneste aktiv fortsat tilgodehavendet på 571.918 kr. Datterselskabet H5 A/S indsendte ikke selvangivelse til SKAT eller årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for indkomståret 2008.

Selskabets egenkapital er opgjort til - 3.395.640 kr. pr. 31. december 2008.

Ifølge årsrapporten for 2009 modtog Selskabet et koncerntilskud på 3.958.840 kr., svarende til gælden til associerede virksomheder pr. 31. december 2008. Herved er Selskabets ansvarlige lånekapital på 500.000 kr. reetableret. Der var imidlertid fortsat ikke aktiviteter i Selskabet.

Det anføres i Selskabets ledelsesberetning, at selskabet i maj 2010 har ændret navn (til H1 A/S) og formål og er derved blevet et mere aktivt selskab.

Ifølge hjemmesiden [...] består Selskabets aktivitet i rådgivning om internationale skatteforhold for private personer og virksomheder.

Aktiviteten blev overført fra det daværende H6 ApS, [...], som blev taget under konkursbehandling den [...] 2010.

Det daværende H6 ApS´ ultimative ejer var A.

Under henvisning til ligningslovens § 15, stk. 7, lovbekendtgørelse nr. 1017 af 28. oktober 2011, er SKAT af den opfattelse, at ændringen af ejerkredsen som nævnt i bestemmelsens 1. punktum også omfatter de situationer, hvor ejerskiftet sker ved, at den ultimative aktionær sælger sine aktier i moderselskabet i en koncern til en ny aktionær.

SKAT har henvist til SKM2006.261.SR, hvor Skatterådet kom frem til, at selskabet var uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet, og derfor måtte betragtes som et "tomt selskab", jf. ligningslovens § 15, stk. 7, 3. pkt., hvorfor begrænsning i adgangen til at fremføre underskud fandt anvendelse i den foreliggende situation.

SKAT har henvist til, at Skatterådet i afgørelsen lagde til grund, at selskabet på overdragelsestidspunktet i alt væsentligt var uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet, idet det konstateredes, 

  • at selskabets aktiekapital var tabt,
  • at aktiviteterne var indstillet,
  • at selskabet ikke besad anlægsaktiver,
  • at selskabet alene besad tilgodehavender og en likvid beholdning.

 

For H1 A/S kan det konstateres,

  • at selskabets aktiekapital var tabt,
  • at selskabet ikke havde omsætning i året for overgangen til ny ultimativ ejer,
  • at selskabet ikke havde nogen anlægsaktiver i året før overgangen til ny ultimativ ejer,
  • at der var et tilgodehavende i et datterselskab, som selv havde tabt egenkapitalen, og
  • at selskabet kun besad en mindre likvid beholdning.

 

Det er SKATs opfattelse, at situationen er sammenlignelig med forholdene i SKM2006.261.SR.

På den baggrund kan Selskabet ikke fremføre underskud fra indkomståret 2007 og tidligere til nedbringelse af den skattepligtige indkomst for indkomståret 2008 og senere.

Selskabets opfattelse
Repræsentanten har på Selskabets vegne nedlagt påstand om, at Selskabets selvangivne indkomst for 2010 og 2011 skal godkendes med 0 kr., idet den positive indkomst i året udlignes med fremførsel af egne underskud fra tidligere år.

Selskabet har fra og med indkomståret 2002 deltaget i en række sambeskatninger med en lang række andre selskaber.

Det fremgår af skatteansættelserne for de enkelte år, at der er følgende ikke udnyttede skattemæssige underskud, der hverken er brugt i året til modregning hos andre selskaber i sambeskatningen, udnyttet i egne positive indkomster i efterfølgende år eller udnyttet til modregning i positive indkomster hos andre selskaber i sambeskatningen i efterfølgende år:

Indkomståret 2004:            473.524 kr. (efter delvis modregning af underskud 532.520 kr.)

Indkomståret 2005:            546.213 kr.   

Indkomståret 2006:            252.280 kr.

Indkomståret 2007:            508.857 kr.                     

SKAT har på grund af ejerskiftet i 2008 afgjort, at de anførte underskud ikke kan fremføres på grund af den daværende bestemmelse i ligningslovens § 15, stk. 7, hvorefter underskudsfremførsel slettes, hvis selskabet på tidspunktet for ejerskiftet i den væsentlige var uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet eller erhvervsmæssig aktivitet i et eller flere datterselskaber.

Repræsentanten har anført, at de selvfølgelig kan anerkende, at der ikke kan fremføres underskud fra andre selskaber i tidligere års sambeskatning, hvis disse selskaber nu er udtrådt af sambeskatningen.

Det er repræsentantens opfattelse, at der ikke ved ejerskiftet i 2008 forelå den situation, der angives i den anførte bestemmelse.

Til støtte herfor har repræsentanten anført, at virksomhed som holdingselskab skattemæssigt anerkendes som erhvervsmæssig aktivitet, og at det afgørende er, om der forelå en økonomisk risiko.

Ved ejerskiftet havde Selskabet - der på dette tidspunkt hed H4 A/S - en række aktiviteter med afvikling af mellemværender fra filmproduktion, og afvikling af en række mellemværender med koncernselskaber og tidligere koncernselskaber.

Desuden ejede selskabet datterselskabet H5 A/S, [...], der godt nok ved ejerskiftet var under afvikling, men på dette tidspunkt havde en række uafklarede mellemværender med koncernselskaber og tidligere koncernselskaber og ikke endeligt havde afviklet sin TV produktion.

Dette selskab blev af kreditorer erklæret konkurs den 27. oktober 2008, altså efter ejerskiftet, og denne konkursbehandling blev først afsluttet 11. februar 2011.
Selskabet er desværre ikke i besiddelse af konkursregnskab o.l., og der er ikke for 2008 udarbejdet et egentligt årsregnskab. Det må imidlertid fastholdes, at der ikke på tidspunktet for ejerskiftet den 19. august 2008 var tale om et selskab og et datterselskab, der var uden økonomisk risiko.

Dette betyder, at der for indkomståret 2010 kunne fremføres underskud fra tidligere år med 342.457 kr. og for indkomståret 2011 kunne fremføres underskud med 723.087 kr., således at den skattepligtige indkomst efter fremførsel af egne underskud, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 3. pkt., blev 0 kr.

Der er ikke i lovgivningen, forarbejderne til denne og hidtidig praksis belæg for ikke at anse afvikling som en del af den erhvervsmæssige aktivitet, når der vel at mærke - som her - er tale om afvikling af hidtidig erhvervsmæssig aktivitet og aktier og mellemværender, der er en følge af den hidtidige erhvervsmæssige aktivitet.

SKATs udtalelse på baggrund af klagen
I den dagældende ligningsvejledning, afsnit S.C.1.2.2.12 er anført under overskriften

Afgrænsning af tomt selskab - holdingselskaber

Et holdingselskab, der ikke selv har økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet, er efter bestemmelsen kun >>tomt<<, hvis enten datterselskaberne er uden erhvervsmæssig aktivitet, eller datterselskabernes erhvervsmæssige aktivitet er ubetydelig.

Det, at selskabet er et holdingselskab, gør derfor i sig selv ikke, at selskabet ikke kan anses for tomt.

SKAT har fremlagt kopi af H5 A/S´ årsrapporter for 2006 og 2007, og kopi af Selskabets statusoversigt efter § 125 fra kurator. Det fremgår af ledelsesberetningerne, at Selskabet allerede ved udgangen af regnskabsåret 2006 var uden aktivitet og fortsat var uden aktivitet i 2007.

Selskabets revisor anfører som supplerende bemærkning, at hele Selskabets aktiekapital er tabt pr. 31. december 2006 og pr. 31. december 2007.

Samtidig bemærkes, at der ikke er fremlagt overdragelsesdokumenter i forbindelse med erhvervelse af selskabskapitalerne. Det er derfor bl.a. ikke dokumenteret, at H5 A/S indgik i overdragelsen, ligesom der ikke ses udarbejdet perioderegnskaber med statusposter på overdragelsestidspunktet for de enkelte selskaber, så SKAT kan vurdere selskabernes eventuelle aktiviteter og aktiver på selve overdragelsestidspunktet.

De foreliggende årsrapporter viser, at selskaberne har været uden driftsmæssige aktiviteter, uden ansatte, uden anlægsaktiver og alene besad tilgodehavender og mindre likvide beholdninger ved senest dokumenterede status op til overdragelserne.

Endeligt kan konstateres, at den ultimative ejer af det erhvervende selskab (H3 ApS) A også sad i ledelsen hos de opkøbte selskaber på tidspunktet for det angivne ejerskifte den 19. august 2008.  Han burde derfor, som en del af alle de ansvarlige ledelser i selskaberne på overdragelsestidspunktet, være i stand til at fremlægge dette materiale.

SKAT finder det derfor fortsat ikke godtgjort, at der er tale om overdragelse af selskaber med en medfølgende økonomisk risiko.

Selskabets bemærkninger til SKATs udtalelse
Selskabet forstår SKATs bemærkninger sådan, at SKAT mener, at det afgørende er, om der var aktivitet i det af Selskabet ejede datterselskab, H5 A/S, og at Selskabet ejede dette datterselskab. Dette kan tiltrædes.

Ved erhvervelsen af Selskabet (daværende H4 A/S) den 19. august 2008 var H5 A/S et datterselskab af Selskabet, og erhvervelsen af Selskabet skete blandt andet på grund af muligheden for at gennemføre retssager, der ville tilføre H5 A/S betydelige midler.

Repræsentanten har på baggrund af SKATs udtalelse indhentet følgende redegørelse fra A:

Baggrunden for købet af hele den gamle G4 koncern var for det første, at der var nogle mulige værdier i koncernen, herunder ca. 5.6 mio aktier i G5 noteret både på Børsen i By Y2 og By Y3. Derudover var koncernen involveret i 2 retssager, der ved et positivt udfald ville skaffe store værdier til koncernen. Derudover var planen afhængig af udfaldet af nævnte retssager at lægge nye aktiviteter i selskaberne.

G6 A/S førte en retssag mod B's G7, idet selskabet var sikker på, at det var blevet snydt af B's selskab vedrørende afvikling af boksestævner, hvor kvaliteten af de stævner som B's firma var forpligtet til at levere ikke levede op til det aftalte. Sagen blev efter lang tids kamp opgivet, idet dommeren i retssagen accepterede modpartens krav om syn og skøn på disse ukendte boksere som blev sendt i ringen af B så han mente han kunne leve op til sine forpligtelser overfor G4, om at levere et vist antal boksestævner af "international" kvalitet. Dette medførte, at retssagen ikke kunne gennemføres, da der for det syn og skøn skulle stilles en sikkerhed på adskillige hundrede tusinde kroner ud over sagsomkostningerne.

Selskabets advokat EE var ligeledes af den opfattelse at denne sag skulle gennemføres, idet han troede at den kunne vindes. Dette var baggrunden for at denne sag fortsatte i lang tid.

H5 A/S førte en anden sag retssag mod G1 om salg af 3 TV-sendebusser til en nettoværdi af ca. 34,5 mio kr.

Dette var baggrunden for at kurator for H5 A/S under konkurs accepterede, at selskabet fortsatte med at eksistere, idet der var en berettiget forventning hos H5 A/S om at denne sag kunne vindes.

Først omkring august 2009 stod det klart, at denne sag, som selskabets advokat EE tilbød at køre som en no cure no pay sag måtte opgives, da væsentlige vidner pludselig ændrede deres vidneforklaring, da de stod i retten.

Det er således langt henne i 2009, at det står klart, at H5's retssag mod G1 ikke kan gennemføres til fordel for H5 A/S.

For en god ordens skyld skal jeg bemærke at selskabet G1 er 100 % uafhængigt at G4 koncernen (G6 koncernen).

Der var således rigtig store økonomiske interesser at forsvare i koncernen, herunder i G5 A/S, langt henne i 2009, og der blev også lagt både ressourcer og økonomi i at forsøge at sikre selskabets værdier. At påstå at selskabet er tomt, når det fører en større retssag om millionværdier holder næppe vand.

G5 A/S forhold er beskrevet i kurator SL'a redegørelse dateret den 28.08.2009. Den vedhæftes.

Der kan formentlig også fremskaffes yderligere oplysninger om disse retssager.

Repræsentanten har fremlagt kopi af kurator, advokat SL's redegørelse af 28. august 2009 efter konkurslovens § 125, stk. 3, hvor der redegøres for forløbet af konkursbehandlingen indtil da, idet repræsentanten har anført, at det tydeligt fremgår heraf, at der ikke var tale om et tomt selskab uden økonomisk aktivitet 19. august 2008, og at konkursen først indtraf 22. oktober 2008.

Landsskatterettens afgørelse
Det fremgik af dagældende ligningslov § 15, stk. 1, lovbekendtgørelse nr. 1017 af 28. oktober 2011, at såfremt den for et indkomstår opgjorte skattepligtige indkomst udviser underskud, kan dette underskud fradrages i den skattepligtige indkomst for de følgende indkomstår. Fradraget kan kun overføres til et senere indkomstår, i det omfang det ikke kan rummes i tidligere års indkomst.

Som en undtagelse hertil fremgik det af dagældende ligningslovs § 15, stk. 7, at

Såfremt mere end 50 % af aktiekapitalen i et selskab (...), ved indkomstårets udløb ejes af andre aktionærer eller deltagere end ved begyndelsen af et tidligere indkomstår, hvori den skattepligtige indkomst udviste underskud, kan underskuddet ikke nedbringe den skattepligtige indkomst til et beløb mindre end selskabets positive nettokapitalindtægter, jf. stk. 8, med tillæg af indkomst fra udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe. (...). Ved ændring af ejerkredsen som nævnt i 1. pkt. (...) kan underskuddet endvidere ikke nedbringe den skattepligtige indkomst, såfremt selskabet (...) på tidspunktet for ændring i ejerforhold til kapitalandele (...) i det væsentligste er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet eller ved erhvervsmæssig aktivitet i et eller flere datterselskaber, hvori selskabet ejer mindst 25 % af aktiekapitalen. (...)

Reglerne i ligningslovens § 15, stk. 7, 3. pkt., om begrænsningen af adgangen til at foretage underskudsfremførsel i "tomme" selskaber blev indsat ved lov nr. 412 af 14. juni 1995. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, L 139 af 18. januar 1995, at ved selskaber, der i det væsentligste er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet, forstås selskaber, hvor den erhvervsmæssige aktivitet er ophørt eller hvor den erhvervsmæssige aktivitet i selskabet er ubetydelig.

Det følger af ligningslovens § 15, stk. 7, 3. pkt., at vurderingen af, om selskabet i det væsentligste var uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet, i den foreliggende sag skal foretages på tidspunktet for overdragelsen af kapitalandelene i H2 A/S og underliggende selskaber til H3 ApS den 19. august 2008. Det fremgår endvidere, at der ved vurderingen skal tages højde for en eventuel erhvervsmæssig aktivitet i datterselskabet H5 A/S, idet H1 A/S ejer mere end 25 pct. af aktiekapitalen i dette selskab.

På baggrund af sagens oplysninger må det lægges til grund, at aktiviteten i H5 A/S på dette tidspunkt, den 19. august 2008, er ophørt, idet aktiviteten vedrørende tv-virksomhed er afviklet.
Det fremgår således af kurators redegørelse af 28. august 2009, at anlægsaktiverne i H5 A/S er overdraget, og at TV-produktionsvirksomheden blev afviklet. Det fremgår af seneste fremlagte årsrapport for H5 A/S for 2007, at selskabet var uden aktivitet i hele 2007. Der blev afsagt konkursdekret den 27. oktober 2008.

Det fremgår af årsrapporten for H1 A/S, daværende H4 A/S, for 2007, at selskabet er uden aktiviteter. Der er ingen omsætning, ansatte eller anlægsaktiver. Selskabet har en likvid beholdning på 1.386 kr. og et tilgodehavende hos et datterselskab på 571.918 kr., som eneste aktiver. Selskabets egenkapital er opgjort til -3.390.536 kr. pr. 31. december 2007. Det fremgår endvidere, at kapitalandelen i datterselskabet H5 A/S er optaget til 0 kr., da datterselskabet ifølge revisors påtegning har en negativ regnskabsmæssig indre værdi. Datterselskabet H5 A/S har ifølge ledelsesberetningen ingen aktivitet i regnskabsåret 2007 og har tabt sin egenkapital.

Det fremgår af årsrapport for H1 A/S, daværende H4 A/S, for 2008, at selskabets hovedaktivitet i lighed med tidligere år har været tv-virksomhed. Det fremgår af revisionspåtegningen, at selskabet har tabt hele aktiekapitalen pr. 31. december 2008. Det fremgår af resultatopgørelsen for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008, af årets resultat er -5.104 kr., bestående af afholdte eksterne omkostninger 5.150 kr. med fradrag af finansielle indtægter på 46 kr. Kapitalandele i H5 A/S er anført med 0 kr., og tilgodehavender hos samme med 571.918 kr. Selskabet havde en likvid beholdning på 1.282 kr. Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2008 -3.395.640 kr.

Landsskatteretten finder det på denne baggrund ikke godtgjort, at H1 A/S på overdragelsestidspunktet, den 19. august 2008, ikke i det væsentligste var uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet, hvorfor det er med rette, at SKAT har foretaget begrænsning af underskudsfremførsel i henhold til ligningslovens § 15, stk. 7.

Det anførte om H5 A/S´ eventuelle tilgodehavender findes ikke at kunne medføre et andet resultat, idet dette ikke kan anses at udgøre en økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet i relation til ligningslovens § 15, stk. 7.

SKATs afgørelse stadfæstes derfor.