Der kan gives bevilling til at benytte proceduren for aktiv forædling, når bevillingsansøger har til hensigt at importere ikke-EU-varer til EU's toldområde med henblik på at anvende disse varer i en eller flere forædlingsprocesser hos en EU-virksomhed.

Tilladte forædlingsprocesser

Følgende processer anses for at udgøre en tilladt forædlingsproces:

 • Bearbejdning af varer, herunder montage og samling samt tilpasning til andre varer
 • Forarbejdning af varer
 • Tilintetgørelse af varer, medmindre tilintetgørelsen foretages af eller under tilsyn af toldmyndighederne
 • Reparation af varer, herunder istandsættelse og justering
 • Anvendelse af varer, som ikke indgår i forædlingsprodukter, men som muliggør eller letter fremstillingen af disse produkter, selv om varerne ved deres anvendelse forbruges helt eller delvis (hjælpestoffer).

Endvidere anses følgende behandlinger for at være en tilladt forædlingsproces:

 • Behandling af varer for at sikre, at de er i overensstemmelse med tekniske krav for deres overgang til fri omsætning
 • Sædvanlige former for behandling.  Se definitionen på sædvanlige behandlinger i afsnit F.A.19.7.

Se EUTK artikel 5, nr. 37), og 256, stk. 3.

Består forædlingsprocessen i enten bearbejdning eller forarbejdning, skal de varer, der henføres under proceduren for aktiv forædling kunne identificeres i forædlingsprodukterne. Se EUTK artikel 256, stk. 2.

Identifikationen kan fx ske ved en af følgende metoder:

 • Registrering af fabrikationsnumre eller særlige kendetegn
 • Plomber, segl, kontrolmærker eller andre særlige mærker
 • Prøveudtagning, illustrationer eller tekniske beskrivelser
 • Analyser.

Ved forædlingsprodukter forstås de varer, der fremkommer ved en forædlingsproces. Se EUTK artikel 5, nr. 30.

Undtagelser

Der kan dog ikke gives bevilling til aktiv forædling, hvis forædlingsprocessen består i anvendelse af hjælpestoffer, og hjælpestofferne er et eller flere af følgende produkter:

 • Brændstoffer og energikilder, undtagen dem, som er nødvendige til afprøvning af forædlingsprodukter eller til konstatering af fejl ved varer, der er henført under proceduren, og som skal repareres
 • Smøremidler, undtagen smøremidler, som er nødvendige til afprøvning, justering eller udtagning af forædlingsprodukter
 • Materiel og værktøj.

Se DF artikel 240, stk. 2.