Indhold

Toldoplagsproceduren er en særlig procedure, hvor told og afgifter samt i visse tilfælde eventuelle handelspolitiske foranstaltninger suspenderes i den periode, hvor ikke-EU-varer oplagres på et godkendt toldoplag i EU's toldområde. Proceduren afsluttes, når varerne enten reeksporteres til lande uden for EU eller overgår til en anden godkendt toldprocedure (fx fri omsætning) i EU.

Der kræves ikke bevilling for at kunne toldangive ikke-EU-varer til oplæggelse på et toldoplag. Derimod kræver det bevilling fra toldmyndighederne for at kunne drive en lagerfacilitet som et toldoplag.

Afsnittet indeholder:

  • Formål og lovgrundlag (F.A.21.1)
  • Toldoplagstyper (F.A.21.2)
  • Bevilling til at drive toldoplag (F.A.21.3)
  • Aktiviteter på et toldoplag (F.A.21.4)
  • Varebevægelser (F.A.21.5)
  • Forpligtelser ved varers opbevaring på toldoplag (F.A.21.6)
  • Andre oplagstyper (F.A.21.7)
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre (F.A.21.8)

Bemærk

Med vedtagelsen af EUTK er de hidtidige anvendte typer af toldoplag ændret. Fremover skelnes der mellem tre typer af offentligt toldoplag og et privat toldoplag. Se nedenfor under afsnit F.A.21.2.

De hidtidigt anvendte toldoplagstyper ændres til følgende typer:

Toldkodeks 2913/92

EU-toldkodeksen 952/2013

Offentligt toldoplag type A

Offentligt toldoplag type I

Offentligt toldoplag type B

Offentligt toldoplag type II

Privat toldoplag type C

Privat toldoplag type E

Privat toldoplag

Privat toldoplag type D

Eksisterer ikke som selvstændig type fra 1. maj 2016.

Dette betyder bl.a., at der ikke længere kan udstedes bevilling til drift af privat toldoplag af type D og E. I stedet kan fx en bevilling til privat toldoplag kombineres med en bevilling til indskrivning i regnskabet. Se afsnit F.A.16 for nærmere information om indskrivning i regnskabet.

Se også

Se også afsnit F.A.19 Almindelige bestemmelser for særlige procedurer for en gennemgang af de bestemmelser, der finder fælles anvendelse for særlige procedurer.

Overgangsbestemmelser

Hvis varer inden den 1. maj 2016 er henført under toldoplagsproceduren og oplagt på følgende toldoplagstyper:

  • Toldoplag af type A, B, C, E eller F,

skal proceduren for de pågældende varer afsluttes i overensstemmelse med de bestemmelser, der fremgår af EUTK, DF og GF.

Hvis varer inden den 1. maj 2016 er henført under toldoplagsproceduren ved oplæggelse på et toldoplag af type D, skal proceduren afsluttes i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i forordning (EØF) nr. 2913/92 og forordning (EØF) nr. 2454/93. Der henvises til afsnit F.A.16 Toldoplag i den juridiske vejledning 2016-1.

Hvis der fortsat er oplagt varer på et toldoplag af type D efter den 1. maj 2019, skal proceduren for disse afsluttes i overensstemmelse med bestemmelserne i EUTK, DF og GF.

Se GF artikel 349

Vedrørende gyldigheden af bevillinger til at drive toldoplag, som er udstedt før den 1. maj 2016, henvises til afsnit F.A.19