Denne ordliste er udarbejdet som hjælp til læsningen af den juridiske vejledning på toldområdet, dvs. for at give pædagogiske forklaringer på nogle af de ord, begreber og forkortelser, der anvendes i den juridiske vejledning. Forklaringerne kan ikke anses for at være egentlige juridiske definitioner og er ikke 100 pct. udtømmende i alle tilfælde.

Ord

Forklaring

A

AEO

Autoriseret Økonomiske Operatør.

AEO-certifikat

Virksomhedens certificering

AEO-certifikat Sikkerhed og sikring (AEOS)

AEO-certifikat Toldforenklinger (AEOC)

AEO-certifikat toldforenklinger/sikkerhed og sikring (AEOF)

Afgangstoldsted

Det toldsted, der antager en toldangivelse, hvorved varer henføres under en forsendelsesprocedure.

Afregning

Måden og tidspunktet for indbetaling af told.

 

5-dages afregner

Senest den 5. hverdag efter fortoldningsdagen skal der betales told, når der ikke er stillet sikkerhed for tolden.

Afsendelsesland

Det land, hvor varerne bliver sendt fra.

Aktiv forædling

Se under Forædling.

 

Almindelig anerkendte regnskabsprincipper

Principper, som i et land på et givet tidspunkt er anerkendt eller finder væsentlig støtte i fagkredse, og som er bestemmende for, hvilke økonomiske midler og forpligtelser der skal bogføres som aktiver og passiver, hvilke ændringer i aktiver og passiver der skal bogføres, hvorledes aktiverne og passiverne samt de ændringer, der sker i disse, skal måles, hvilke oplysninger der skal offentliggøres og på hvilken måde, og hvilke finansielle oversigter der skal opstilles.

 

Antidumpingtold

En ekstra told, der pålægges for at forhindre prisdumping.

ATA-carnet

Det internationale tolddokument for midlertidig indførsel, der er indført som led i ATA-konventionen eller Istanbul-konventionen.

Art.

Artikel.

Autonome toldsuspensioner

De toldsuspensioner, der vedtages på grundlag af artikel 31 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, er en undtagelse fra den normale procedure, der foreskriver, at den told, der er fastsat i den fælles toldtarif, betales for alle de produkter, der overgår til fri omsætning.

Når autonom suspension er bevilget gælder suspensionen for en ubegrænset mængde af produktet, uanset fra hvilket tredjeland produktet kommer. Den autonome suspension giver virksomheden mulighed for fuldstændig eller delvis fritagelse for den told, der normalt pålægges indførselsvarer (antidumpingtold påvirkes ikke af disse toldsuspensioner).

B

Bestemmelsestoldsted

Det toldsted, hvor varer, der henføres under en forsendelsesprocedure, frembydes med henblik på at bringe proceduren til ophør.

Biforædlingsprodukt

Et biforædlingsprodukt er et produkt, der opstår som resultat af forædlingsprocessen, uden at det var formålet i sig selv at frembringe det.

Bindende oprindelsesoplysning

En bindende oplysning fra Toldmyndigheden om varens oprindelsessted.

Bindende tariferingsoplysning

En bindende oplysning fra Toldmyndigheden om varens tarifering.

BOO

Bindende oprindelsesoplysning.

BTO

Bindende tariferingsoplysning.

 

Brevforsendelser

Breve, postkort, blindeforsendelser og tryksager, der ikke er pålagt import- eller eksportafgifter.

C

 

CPD-carnet

Et internationalt tolddokument, som benyttes ved midlertidig indførsel af transportmidler, og som udstedes iht. Istanbul-konventionen.

D

 

Debitor

Enhver person, der hæfter for en toldskyld.

 

Det tilsynsførende toldsted

Det toldsted, som ifølge bevillingen fører tilsyn med enten den midlertidige opbevaring af varerne eller den pågældende særlige procedure. Vedr. forenklet angivelse.

 

DF

 • Kommissionens delegerede forordning (DF) - Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015, til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen.

 

DFO

 • Kommissionens delegerede forordning om overgangsordninger (DFO) - Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/341 af 17. december 2015, til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med overgangsregler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, hvor de relevante elektroniske systemer endnu ikke er operationelle, og om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446.

Dispositionsret

Hvornår og hvordan importøren kan råde over sine varer.

E

EAD

(EF's administrative enhedsdokument) Elektronisk -udførselsledsagedokument. Efter varerne er frigivet i e-Export kan der udskrives et EAD-dokument (Export Accompanying Document/Eksport Ledsage Dokument) med MRN (Movement Reference Number). EAD ledsager varerne til de passerer ud af EU.

Edifact/EDI-løsning

Filoverførsler af fortoldningsoplysninger fra varemodtagerens elektroniske system til SKAT.

EF's administrative enhedsdokument

Enhedsdokumentet er et blanketsæt bestående af otte blade med gennemslag, som anvendes til import, eksport og forsendelse. Toldsystemerne er bygget op efter rubrikkerne i EF's administrative enhedsdokument.

Ekspeditionsafgift

SKAT opkræver en afgift på 550 kr., hvis varen ikke fortoldes inden for tidsfristen for MIO og MIG.

 

Eksporttoldsted

Det toldsted, hvor eksportangivelsen eller reeksportangivelsen indgives for varer, der føres ud af Unionens toldområde.

 

Eksportør

Den i Unionens toldområde etablerede person, som på det tidspunkt, hvor angivelsen antages, er indehaver af kontrakten med modtageren i tredjelandet og har beføjelse til at beslutte, at varerne skal bringes til et bestemmelsessted uden for Unionens toldområde. Også i andre tilfælde, den person, der er etableret i Unionens toldområde, som har beføjelse til at beslutte, at varerne skal bringes til et bestemmelsessted uden for Unionens toldområde.

Eller den privatperson, der medbringer varerne med henblik på eksport, hvis disse varer er indeholdt i vedkommendes personlige bagage.

Ekspresprocedure

Ekspresproceduren er en måde at fortolde varer på, og den består af to ordninger:

 • Fuldstændig ekspres (FuE)
 • Forenklet ekspres (FoE)

EMCS

Excise Movement and Control System. Et system hvor man opretter ledsagedokumenter og kvitterer for modtagelse af visse ikke-beskattede punktafgiftspligtige varer, der transporteres fra et EU-land til/gennem andre EU-lande. Det drejer sig om højtbeskattede varer som vin, øl, spiritus, tobak og energiprodukter (fx olie og gas).

End-use

Nedsættelse af toldbeløbet pga. en vares særlige art eller anvendelsesformål.

Enhedsbevilling

En bevilling, der er gyldig i flere af EU's medlemsstater samtidigt.

ENS

Summarisk indgangsangivelse i forbindelse med ICS (Import Control System).

Elektronisk fortoldning

Fortoldning via internettet i SKATs toldsystem.

EORI nummer

Se under økonomiske operatørers registrerings- og identifikationsnummer.

 

EU-fabriksskib

Et fartøj, som er registeret i skibsregistret i en del af en medlemsstats territorium henhørende under Unionens toldområde, som fører en medlemsstats flag, og som ikke tjener til fangst af produkter fra havfiskeri, men forarbejder dem om bord.

 

EU-fiskerfartøj

Et fartøj, som er registreret i skibsregistret i en del af en medlemsstats territorium henhørende under Unionens toldområde, som fører en medlemsstats flag, og som tjener til fangst af produkter fra havfiskeri og, i givet fald, forarbejder dem om bord.

 

EUTK

Se kodeks.

eVITA

SKATs elektroniske, VIdenbaserede TAriferingssystem.

F

 

Fast forretningssted

Et fast forretningssted, hvor både de nødvendige menneskelige og tekniske ressourcer varigt er til stede, og hvorigennem en persons toldrelaterede transaktioner helt eller delvis udføres.

 

Fast rutefart

Rutefart, hvor skibe kun transporterer varer mellem EU-havne og ikke kommer fra, sejler til eller anløber steder uden for Unionens toldområde eller i en EU-havns frizone.

 

Faste transportinstallationer

Tekniske midler anvendt til kontinuerlig transport af varer såsom el. gas og olie.

FoE

FOrenklet Ekspresfortoldning.

Forædling

Bearbejdning af varer, forarbejdning af varer, tilintetgørelse af varer, reparation af varer og anvendelse af varer, som ikke indgår i forædlingsprodukter, men som muliggør eller letter fremstillingen af disse produkter, selv om de ved deres anvendelse forbruges helt eller delvis (hjælpestoffer).

Aktiv forædling

Told- og afgiftsfritagelse for varer, der bliver indført til forarbejdning eller reparation i EU, (En økonomisk procedure for told- og afgiftsfritagelse for råvarer, materialer og hjælpestoffer, der indføres til forarbejdning/reparation i EU). De færdige varer skal - efter endt forarbejdning/reparation - eksporteres til lande uden for EU. Aktiv forædling er en økonomisk procedure, der som hovedregel kræver bevilling fra Toldforvaltningen.

Passiv forædling

Mulighed for kun at betale told og afgift af værditilvæksten, når varer bliver midlertidig udført til forarbejdning eller reparation uden for EU og varerne genindføres til EU. Passiv forædling er en økonomisk procedure, der som hovedregel kræver bevilling fra Toldforvaltningen. (En økonomisk procedure for hel eller delvis fritagelse for told og afgifter på varer, der genindføres, efter at de har været udført midlertidigt fra toldområdet i EU med henblik på forarbejdning eller reparation i et land uden for EU).

Forædlingsprodukt

Det produkt fx råvaren bliver til, efter forædlingen er sket.

Frembydelse for toldmyndighederne

At frembyde varer og dokumenter er at underrette toldmyndighederne (SKAT) (på den foreskrevne måde) om varernes tilstedeværelse på toldstedet eller et andet sted, som toldmyndighederne har anvist eller godkendt. Og om, at disse varer er tilgængelige for toldkontrol.

 

Frembydelsestoldsted

Det ansvarlige toldsted på det sted, hvor varerne frembydes.

 

Frigivelse af varer

Den handling, hvorved toldmyndighederne giver tilladelse til, at der disponeres over varer til de formål, der er angivet for den toldprocedure, som varerne er henført under.

Frihavn

Et afspærret havneområde, der ligger i det danske toldområde, og som bevogtes af SKAT, og som med hensyn til told og afgifter anses for at ligge uden for det danske toldområde. (I Danmark findes der kun Københavns Frihavn).

Fri omsætning

Når varer bringes i fri omsætning, betales der told mv., men ikke nationale afgifter som fx moms og punktafgifter. Som regel bliver varer, der indføres, angivet til fri omsætning og frit forbrug samtidigt.

 

Frist for afslutning af proceduren

Det tidsrum, inden for hvilket varer, der er henført under en særlig procedure, dog ikke forsendelse, eller forædlingsprodukter skal være henført under en efterfølgende toldprocedure, skal tilintetgøres, skal være ført ud af Unionen toldområde eller være anvendt til det foreskrevne særlige formål. For passiv forædling er fristen for afslutning af proceduren den frist, inden for hvilken midlertidigt eksporterede varer kan reimporteres til Unionen toldområde som forædlingsprodukter og henføres under overgang til fri omsætning for at kunne opnå fuldstændig eller delvis fritagelse for importafgifter.

Fritagelse

En afgørelse, hvor toldmyndigheden (SKAT)

 • helt eller delvist lader være med at opkræve import- eller eksportafgifter (told) eller
 • helt eller delvist annullerer bogføringen af import- eller eksportafgiftsbeløb (told), som endnu ikke blevet betalt.

Frit forbrug

Når varer overgår til frit forbrug, (afregnes) betales de nationale afgifter efter gældende regler og eventuelle nationale bestemmelser. Som regel bliver varer, der indføres, angivet til fri omsætning og frit forbrug samtidigt.

FUE

Fuldstændig Ekspresfortoldning.

 

Fælles transitland

Et land, som ikke er en EU-medlemsstat, men som er part i konventionen om en fælles forsendelsesprocedure.

G

GB

Gennemførelsesbestemmelserne til toldkodeks.

Gennemførelsesbestemmelserne

 

Gennemgående transportdokument

I forbindelse med toldmæssig status: et transportdokument, der er udstedt i en medlemsstat med henblik på transport af varer fra afgangsstedet i Unionens toldområde til bestemmelsesstedet i dette område, idet den transportør, som udsteder dokumentet, bærer ansvaret.

 

GF

 • Kommissionens gennemførelsesforordning (GF) - Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015, om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådes forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen.

Godtgørelse

En afgørelse, hvor toldmyndigheden (SKAT) helt eller delvist tilbagebetaler import- eller eksportafgifter (told), der allerede er blevet betalt.

 

Grænseovergangstoldsted

Det toldsted, der er ansvarligt for udpassagestedet i Unionens toldområde, når varer under en forsendelse har transiteret gennem et område uden for Unionens toldområde.

Eller

Det toldsted, der er ansvarligt for indpassagestedet i Unionens toldområde, når varer under en forsendelse har transiteret gennem et område uden for Unionens toldområde.

H

 

Handelspolitiske foranstaltninger

Ikke-toldmæssige foranstaltninger, der som led i den fælles handelspolitik er faslagt i form af EU-bestemmelser, som gælder for international varehandel.

Henførselstoldsted

Det toldsted, som er anført i bevillingen til en særlig procedure, og som er bemyndiget til at frigive varer til en særlig procedure.

Hjemstedsordning

En ordning, hvor toldformaliteterne sker hjemme på virksomhedens godkendte adresse (hjemstedet). (Hjemstedsordningen er en forenklet fremgangsmåde at fortolde varer på.) Hjemstedsordningen gør det fx muligt at angive varer til fortoldning ved at indskrive varerne i virksomhedens vareregnskab.

Hovedforædlingsprodukt

Det produkt, der er formålet med en forædlingsproces og til hvis fremstilling, SKAT har meddelt bevilling.

HS-nomenklatur

Det Harmoniserede System (Den Harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatur).

Højt beskattede varer

Som højt beskattede varer anses spiritus (herunder ethanol), tobaksvarer og cigaretpapir. Se TBEK § 100.

I

ICS

Import Control System - Importkontrolsystem.

 

Ihændehaveren af varer

Den person, som ejer varerne, eller som har en tilsvarende ret til at disponere over dem, eller som har fysisk kontrol med dem.

Importkontrolsystem

Et elektronisk system, hvor der skal gives oplysninger til toldmyndigheden (SKAT) om alle varer, der ankommer fra lande uden for EU. Underretning om varerne skal gives til indgangstoldstedet, før varerne føres ind i EU's toldområde. Det sker ved at indgive en summarisk indgangsangivelse (ENS). Importkontrolsystemets primære funktion er at hindre indførsel af varer, der ankommer til EU fra et land uden for EU, hvis de kan udgøre en trussel mod EU's sikkerhed, folkesundhed, miljø eller forbrugere.

Importspecifikation

En importspecifikation er en månedlig opgørelse med oplysninger om importørens fortoldninger, godtgørelser, indbetalinger mv., for den nærmeste forudgående afregningsperiode. Toldbeløbet, der skal indbetales til SKAT, fremgår af specifikationen.

Indførselstoldsted

Det toldsted, der er udpeget af toldmyndighederne i overensstemmelse med toldbestemmelserne, hvor formaliteterne for at angive varer, der er ført ind i EU's toldområde til en toldmæssig bestemmelse eller anvendelse, herunder en passende risikobaseret kontrol, skal udføres. Altså det toldsted, hvor varerne kommer ind i EU første gang.

Indgangstoldsted

Det toldsted, der er udpeget af toldmyndighederne i overensstemmelse med toldbestemmelserne, hvortil varer, der er ført ind i EU's toldområde, straks skal transporteres, og hvor de underkastes en passende risikobaseret indgangskontrol. Altså det sted hvor en forsendelsesangivelse skal afsluttes.

 

Indkøbsprovision

Et beløb, som en importør betaler til en agent for at repræsentere sig ved indkøb af de varer, der skal værdiansættes.

J

K

Klarerer

Den person, der indgiver en toldangivelse m.fl. angivelser, i eget navn, eller den person, i hvis navn en sådan angivelse eller meddelelse foretages.

KN

EU's Kombinerede Nomenklatur (Toldtarif).

 

Kodeks

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen.

L

Lastningsområde

Lastningsområde: Et af SKAT godkendt område i en toldgodkendt lufthavn eller havn til midlertidig opbevaring af varer på grænsen.

Lavtgående fly

Lastbiler, der kører med luftfragtgods, mellem to lufthavne.

 

Lignende varer

 I forbindelse med toldværdiansættelsen: varer, der er fremstillet i samme land, og som uden at være ens i alle henseender har lignende egenskaber og består af lignende materialer, hvorved de kan tjene til samme formål og kan ombyttes i handelen; varernes kvalitet, deres omdømme og forekomsten af et fabriks- eller varemærke er blandt de faktorer, der skal tages i betragtning ved afgørelse af, om der er tale om lignende varer.

Losningsområde

Et af SKAT godkendt område i en toldgodkendt lufthavn eller havn til midlertidig opbevaring af varer på grænsen.

M

Manifestsystemet

Ved transport ad sø- og luftvejen, skal transportmidlet angive den fragt, der er om bord i manifestsystemet (Afgangs- eller Ankomstdeklaration/-meddelelse). Manifestsystemet sætter bl.a. faktisk ankomst i fortoldninger og giver udpassageattest til eksportangivelser.

(Toldbehandlingsdokument til transport ad sø- og luftvejen, hvor det af dokumentet skal fremgå, hvilken fragt der er om bord på transportmidlet. Dokumentet kan anvendes til toldbehandling, under forudsætning af, at der forinden er givet tilladelse hertil, især hvad angår varernes toldstatus og deres identifikation).

 

Markedsførings aktiviteter

I forbindelse med toldværdiansættelsen: alle aktiviteter vedrørende annoncering og markedsføring af og salgsfremmende foranstaltninger for de pågældende varer samt enhver aktivitet vedrørende garantier eller sikkerhedsstillelse for disse.

 

Masterreferencenummer (MRN-nummer)

Det registreringsnummer, som den kompetente toldmyndighed tildeler til angivelser eller meddelelser, i forbindelse med forsendelse af varer. Dette gælder også TIR-transporter eller til beviser for toldmæssig status som EU-varer. Dette administreres i NCTS.

Midlertidig opbevaring:

Midlertidig opbevaring er en status som frembudte varer har, mens varerne venter på at blive angivet til en toldmæssig bestemmelse eller anvendelse. Der er to former for Midlertidig opbevaring: Midlertidig opbevaring på grænsen (MIG) og Midlertidig opbevaring på oplag (MIO).

Midlertidig opbevaring på grænsen (MIG)

Midlertidig opbevaring på grænsen (MIG) er et område i en toldgodkendt havn eller lufthavn, som SKAT har godkendt til midlertidig opbevaring af varer i forbindelse med losning og lastning

Midlertidig opbevaring på oplag (MIO)

Midlertidig opbevaring på oplag (MIO) er en fysisk lokalitet, fx hos en speditør eller importør, som SKAT har godkendt til (fast) at opbevare varer anbragt under midlertidig opbevaring.

MIG

Midlertidig opbevaring på grænsen

MIO

Midlertidig opbevaring på oplag.

MRN-nummer

(Movement Reference Number) Unikt referencenummer for bl.a. EAD (elektronisk udførselsledsagedokument).

N

NCTS

New Computerised Transit System (Forsendelsessystem).

Nomenklatur

En oversigt over varekoder.

O

 

Offentligt toldoplag af type I

Et offentligt toldoplag, hvor de opgaver, der henvises til i kodeksens artikel 242, stk. 1, påhviler bevillingshaveren og den person, der er ansvarlig for proceduren.

 

Offentligt toldoplag af type II

Et offentligt toldoplag, hvor de forpligtigelser, der henvises til i, påhviler den person, der er ansvarlig for proceduren.

 

Offentligt toldoplag af type III

Et toldoplag, der forvaltes af toldmyndighederne.

P

 

Palle

En plade, på hvilken en vis godsmængde kan anbringes, således at den udgør en ladningsenhed med henblik på transport, håndtering eller stabling ved anvendelse af mekaniske hjælpemidler. Pladen består af to flader adskilt med afstivere eller af en flade på fødder; dens samlede højde er reduceret til det mindst mulige, der stadig kan håndteres ved hjælp af gaffeltrucks eller palletrucks; den kan være med eller uden overbygning.

Passiv forædling

Se under Forædling.

 

Person

En fysisk person, en juridisk person og enhver sammenslutning af personer, som ikke er en juridisk person, men som iht EU-retten eller national ret anerkendes at have rets- og handleevne.

 

Den person, der er ansvarlig for proceduren

 • Den person, som indgiver toldangivelsen, m.fl. angivelser, eller på hvis vegne den pågældende angivelse indgives, eller
 • Den person, som de pågældende rettigheder og forpligtelser vedrørende en toldprocedure (herunder forsendelse) er overført til.

 

Privatperson

Fysiske personer bortset fra afgiftspligtige personer, der handler i denne egenskab som defineret i Momssystemdirektivet.

 

Privat- eller forretningsfly

Private luftfartøjer til rejser, hvor ruten fastsættes ud fra brugernes ønsker.

 

Postvirksomhed

En operatør, der er etableret i og udpeget af en medlemsstat til at yde den internationale tjeneste, der reguleres af Verdenspostkonventionen.

Proviantering med told- og afgiftsfri varer

Varer til brug for forplejning og salg ombord på skibe og fly med endeligt bestemmelses-, anløbs- eller landingssted uden for EU's toldområde. Proviantering kræver en tilladelse fra SKAT.

Q

R

REC sag

En REC sag er, hvor der foreligger en aktiv fejl fra toldmyndighedernes side, som den erhvervsdrivende ikke med rimelighed kunne forventes at have opdaget, og hvor der er handlet i god tro og samtlige bestemmelser i de gældende forskrifter er overholdt.

REM sag

En REM sag er, hvor der foreligger en særlig situation, hvor den erhvervsdrivende ikke har gjort sig skyldig i urigtigheder eller åbenbar forsømmelighed.

 

Reeksportangivelse

Den handling, hvorved en person i behørig form og efter de foreskrevne regler tilkendegiver et ønske om, at føre ikke-EU-varer, bortset fra dem, der befinder sig under frizoneproceduren eller til midlertidig opbevaring, ud af Unionens toldområde.

 

Reeksportmeddelelse

Den handling, hvorved en person i behørig form og efter de foreskrevne regler tilkendegiver et ønske om at føre ikke-EU-varer, der befinder sig under frizoneproceduren eller til midlertidig opbevaring, ud af Unionens toldområde.

Ressortmyndighed

Den myndighed, der har ansvar for reglerne på et bestemt området.

Returvarer

Varer der er blevet udført fra EU, og som inden en vis frist genindføres uden, at der skal betales told og moms.

 

Risiko

Sandsynligheden for, og virkningerne af en hændelse, der opstår i forbindelse med indpassage, udpassage, transit, varebevægelser, eller særlige anvendelsesformål for så vidt angår varer, som forsendes mellem Unionens toldområde og lande eller områder uden for dette område, og i forbindelse med tilstedeværelse inden for Unionens toldområde af ikke-EU-varer.

 

Risikoforvaltning

Den systematiske identifikation af risici, bl.a. ved stikprøvekontrol, og gennemførelse af alle de foranstaltninger, de er nødvendige for at begrænse risiciene.

S

SAD

Det administrative enhedsdokument (Bruges til Import, Eksport og Forsendelse).

Short Shipped

Fragt, der ikke blev lastet på ombord på skibet eller flyet, selvom den er opført i luftfragtbrevet eller konnossementet.

 

Summarisk indpassageangivelse

Den handling, hvorved en person i behørig form og efter de foreskrevne regler og inden for en bestemt tidsfrist oplyser toldmyndighederne om, at varer vil blive ført ind i Unionens toldområde.

 

Summarisk udpassageangivelse

Den handling, hvorved en person i behørig form og efter de foreskrevne regler og inden for en bestemt tidsfrist oplyser toldmyndighederne om, at varer vil blive ført ud af Unionens toldområde.

Særlig varebevægelse

Specielle angivelsesregler for en række varer af hensyn til Danmarks Statistik.

 

Særligt fiskalt område

En del af Unionens toldområde, hvori bestemmelserne i Momssystemdirektivet og punktafgiftdirektivet og direktivet før dette, ikke finder anvendelse.

T

TAD

Det elektroniske ledsagedokument (Forsendelse).

TBEK

Toldbehandlingsbekendtgørelsen.

T1 varer

T1 er toldmæssig status for varer, der ikke har status af EU-varer.

T2 varer

T2 er toldmæssig status for varer, der er i fri omsætning, og har status af EU-varer.

TARIC

De Europæiske Fællesskabers integrerede toldtarif.

Tarifering

En vares indplacering i TARICs system.

TDL

Toldloven.

TEUF

Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde.

 

Tilsvarende varer

I forbindelse med toldværdiansættelsen: varer, som er fremstillet i samme land, og som fremtræder ens i alle henseender, herunder ens fysiske egenskaber, kvalitet og omdømme. Mindre forskelle i udseende er ikke til hinder for, at varer, som i øvrigt er i overensstemmelse med definitionen, betragtes som tilsvarende varer.

 

Tilsyn

Se Toldtilsyn

 

TIR-konventionen

Toldkonventionen om international godstransport på grundlag af TIR-carneter, der blev udfærdiget i Genève den 14. november 1975.

 

TIR-transport

Transport af varer inden for Unionens toldområde i overensstemmelse med TIR-konventionen.

TK

Rådets Forordning om indførelse af en EF-Toldkodeks.

Told- og afgiftsfri varer

Varer fritaget for told, moms og eventuelle punktafgifter.

 

Toldformaliteter

Alle handlinger, der skal foretages af en person og af toldmyndighederne for at overholde toldlovgivningen.

Toldgodtgørelse

Toldbeløb, der tilbagebetales, når visse betingelser er opfyldt. Se også under godtgørelse.

 

Toldkontrol

Specifikke handlinger, der foretages af toldmyndighederne, for at sikre overholdelse af toldlovgivningen og anden lovgivning vedrørerende indpassage, udpassage, transit, varebevægelser, oplagring og særlige anvendelsesformål, for så vidt angår varer, som forsendes mellem Unionen toldområde og lande eller områder uden for dette område, samt tilstedeværelse og varebevægelser inden for Unionens toldområde af ikke-EU-varer og varer med særligt anvendelsesformål.

Toldmyndigheder

Myndigheder, der bl.a. har beføjelse til at håndhæve toldforskrifterne. Se EUTK artikel 5.

Toldmæssig status

En vares status som EU-vare eller ikke-EU-vare.

T1: Toldmæssig status for varer, der ikke har status af EU-varer.

T2: Toldmæssig status for varer, der er i fri omsætning og har status af EU-varer.

Toldoplag

Et oplag, hvor ikke-fortoldede varer kan ligge uden at betale told og afgifter indtil de bliver genudført eller fortoldet til fx fri omsætning.

 

Toldprocedure

Enhver af følgende procedurer, som varer kan henføres under i overensstemmelse med Kodeksen:

 • Overgang til fri omsætning
 • Særlige procedurer
 • Eksport

 

Toldrepræsentant

En person, som af en anden person er udpeget til at foretage de handlinger og opfylde de formaliteter, der er fastsat i toldlovgivningen, for så vidt angår forbindelsen med toldmyndighederne.

Toldskyld

Toldskyld er en forpligtelse til at betale de import- eller eksportafgifter, der efter toldlovgivningen skyldes for en bestemt vare.

Toldsted for første indpassage

Det toldsted, som er kompetent for toldtilsynet på det sted, hvortil transportmidlet, som benyttes til at transportere varerne, ankommer til Unionens toldområde fra et område uden for dette område.

Toldtarif

En oversigt over toldsatser.

 

Toldtilsyn

Enhver handling, der generelt udføres af toldmyndighederne for at sikre overholdelse af toldlovgivningen og om nødvendigt af andre bestemmelser, der gælder for varer undergivet toldtilsyn.

 

Transportør

Den person, eller juridiske person, der i forbindelse med indpassage, fører varerne ind i Unionens toldområde, eller som påtager sig ansvaret for transporten af varerne ind i dette område. Gælder også, når varerne føres ud af Unionens toldområde.

 

Tredjeland

Et land eller område uden for Unionens toldområde.

Tresidet passiv forædlingsprocedure

En procedure under passiv forædling, hvor afslutningstoldstedet ikke er i det samme EU-land som henførselstoldstedet.

U

Udbyttesats

Den mængde eller procentdel forædlingsprodukter, der fremkommer ved behandling eller forarbejdning af en given mængde indførselsvarer.

Udførsel

Når EU-varer føres ud af EU og dermed forlader EU's toldområde.

Udførselstoldsted

Det toldsted, der er udpeget af toldmyndighederne (SKAT) i overensstemmelse med toldbestemmelserne, hvor formaliteterne for at angive varer, der forlader EU's toldområde til en toldmæssig bestemmelse eller anvendelse, herunder en passende risikobaseret kontrol, skal afsluttes.

Udgangstoldsted/Udpassagetoldsted

Samme som afgangstoldsted. Sidste toldsted inden varen forlader EU. Det sted, hvor varerne skal frembydes for at få udpassageattest.

V

 

Varer i postforsendelse

Andre varer end brevforsendelser, der er anbragt i en postpakke eller et kolli og transporteres af en postvirksomhed eller på dennes ansvar iht. bestemmelserne i Verdenspostkonventionen, som blev vedtaget den 10. juli 1984 inden for rammerne af De Forenede Nationer.

W

WCO

World Customs Organization Verdenstoldorganisationen.

WTO

World Trade Organisation.

Verdenshandelsorganisationen.

X

Y

Z

Æ

 

 

 

Ækvivalens

I forbindelse med Aktiv Forædling. Der kan gives tilladelse til at udføre ækvivalente varer. Det vil sige EU-varer,

 • der hører under samme ottecifrede kode i Toldtariffen,
 • der er af samme handelsmæssige kvalitet,
 • der har samme tekniske egenskaber

som varer, der bliver indført til Aktiv Forædling fra lande uden for EU.

Ø

 

 

 

Økonomisk operatør

En person, der som led i sit erhverv er involveret i aktiviteter, der er omfattet af toldlovgivningen.

 

Økonomiske operatørers registrerings- og identifikationsnummer (EORI-nummer)

Et identifikationsnummer, som er unikt i Unionens toldområde, og som en toldmyndighed tildeler en økonomisk operatør eller en anden person for at registrere ham i toldøjemed.

Å