Dato for offentliggørelse
02 May 2016 09:19
ISBN-nummer
978-87-93417-44-1
Resumé

Toldvejledningen er omskrevet og offentliggøres nu som en del af Den juridiske vejledning i afsnit F.A. Den udgives i en særudgave den 2. maj 2016 hvor den nye EU-toldkodeks får virkning (Forordning 952/2013). Herefter vil den blive opdateret to gange årligt i forbindelse med den sædvanlige opdatering. Se afsnit om Den Juridiske Vejledning

Den juridiske vejledning giver udtryk for SKATs opfattelse af gældende praksis og har cirkulærestatus.

Afsnit F.A Told er opbygget efter strukturen i EU-toldkodeksen og handler om:

 • Told (Indledning) (F.A.1)
 • Definitioner, begreber og forkortelser (F.A.2)
 • Almindelige bestemmelser (F.A.3)
 • Autoriset Økonomisk Operatør (AEO) (F.A.4)
 • Den fælles toldtarif og tarifering af varer (F.A.5)  
 • Autonome Toldsuspensioner (F.A.6)
 • Toldkontingenter (F.A.7)
 • Antidumpingtold og udligningstold (F.A.8)
 • Varers oprindelse (F.A.9)
 • Varers toldværdi (F.A.10)
 • Toldskyld (F.A.11)
 • Sikkerhedsstillelse for en potentiel eller eksisterende toldskyld (F.A.12)
 • Godtgørelse og fritagelse (F.A.13)
 • Varer, der føres ind i Unionens toldområde (F.A.14)
 • Varens toldmæssige status (F.A.15)
 • Henførsel af varer under en toldprocedure (F.A.16)
 • Overgang til fri omsætning og fritagelse for importafgifter (F.A.17)
 • Definitiv toldfrihed (F.A.18)
 • Almindelige bestemmelser for særlige procedurer (F.A.19)
 • EU-Forsendelse (F.A.20)
 • Toldoplag og andre oplagstyper (F.A.21)
 • Frizoner (F.A.22)
 • Midlertidig import (F.A.23)
 • Særligt anvendelsesformål (end-use) (F.A.24)
 • Aktiv forædling (F.A.25)
 • Passiv forædling (F.A.26)
 • Varer der føres ud af Unionen (F.A.27)
 • Proviantering (F.A.28
 • Rejsegods (F.A.29)
 • Manifestsystemet (F.A.30)
 • Varebestemmelser (F.A.31)
 • GL FA 7 Importkontrolsystem ICS (F.A.32)
 • GL FA 9 Fortoldning (F.A.33)
 • GL FA 10 Udfyldelse af toldangivelsen (F.A.34)
 • GL FA 25 Udførsel af varer (F.A.35)
 • Formelle Regler (F.A.36)
Hvad er nyt?

Vejledningen er delvist omskrevet i forbindelse med ikrafttrædelsen af følgende nye EU-forordninger:

 • EU-toldkodeksen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013),
 • Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015 til supplering af EU-toldkodeksen
 • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i EU-toldkodeksen
 • Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/341 af 17. december 2015 til supplering af EU-toldkodeksen med overgangsbestemmelser.

Vejledningen er samtidig ajourført som følge af lov nr. 322 af 5. april 2016 om ændring af toldloven, momsloven, opkrævningsloven mv. og Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 340 af 7. april 2016 om ændring af bekendtgørelse om toldbehandling.

Følgende afsnit er nye eller helt omskrevne:

F.A.1 Indledning

F.A.2 Definitioner, begreber og forkortelser

F.A.3 Almindelige bestemmelser

F.A.4 Autoriseret Økonomisk Operatør (AEO)

F.A.9 Varers oprindelse

F.A.10 Varers toldværdi

F.A.11 Toldskyld

F.A.12 Sikkerhedsstillelse for en potentiel eller eksisterende toldskyld

F.A.13 Godtgørelse og fritagelse

F.A.14 Varer, der føres ind i Unionens toldområde

F.A.15 Varers toldmæssige status

F.A.16 Henførsel af varer under en toldprocedure

F.A.17 Overgang til fri omsætning og fritagelse for importafgifter

F.A.19 Almindelige bestemmelser for særlige procedurer

F.A.20 EU-forsendelse

F.A.21 Toldoplag og andre oplagstyper

F.A.23 Midlertidig import

F.A.24 Særligt anvendelsesformål (end-use)

F.A.25 Aktiv forædling

F.A.26 Passiv forædling

F.A.27 Varer der føres ud af Unionen

F.A.36 Formelle regler - EU-toldkodeks

Øvrige afsnit er ajourført i forhold til ovenstående lovgivning.