Dato for udgivelse
08 mar 2005 12:36
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
1. april 2004
SKM-nummer
SKM2005.111.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
1. afdeling, S-3244-03
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Skatteunddragelse, momsunddragelse, urigtig selvangivelse, urigtige momsangivelser
Resumé

T var tiltalt for grov uagtsom overtrædelse af skattelovgivningen ved i sin selvangivelse for indkomståret 1996 ikke til skattemyndighederne at have selvangivet overskud på 56.000 kr. fra selvstændig murervirksomhed, hvorved det offentlige blev unddraget 23.082 kr. i skat. T var tillige tiltalt for grov uagtsom overtrædelse af momslovgivningen ved som selvstændig murermester for perioden 1. januar 1997 til 31. december 1998 at have afgivet urigtige momsangivelser, hvorved statskassen blev unddraget 91.826 kr. i moms. T var ved byretten straffet med en bøde på 40.000 kr., som under hensyn til oplysninger om T's sygdomsforløb var reduceret i forhold til normalbøden for tilsvarende forseelser. Ved landsrettens behandling af den indankede dom tiltrådte landsretten af de grunde, som byretten havde anført, og da de oplysninger, som var fremkommet for landsretten ikke kunne føre til et andet resultat, tiltrådtes det også efter bevisførelsen for landsretten, at T var fundet skyldig som sket. Landsretten stadfæstede i det hele byrettens dom.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 13, stk. 2, jf. stk. 1
Momsloven § 81, stk. 1, 1. pkt.

Vestre Landsrets dom af 1. april 2004, 1. afdeling, S-3244-03

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Jørgen Stenum, Aars).

Afsagt af landsdommerne

C. Haubek, Kurt Rasmussen og Henrik Estrup

----------

Hobro byrets dom af 8. oktober 2003, SS 44/2003

Anklageskrift er modtaget den 24. januar 2003.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

skattekontrollovens § 13, stk. 2, jf. stk, 1.

ved i sin selvangivelse for indkomståret 1996 ved grov uagtsomhed ikke at have selvangivet overskud på 56.000 kr. fra selvstændig murervirksomhed til ... Kommune, hvorved det offentlige blev unddraget 23.082 kr. i skat.

2.

momslovens § 81, stk. 1, 1. pkt.

ved som selvstændig murermester for perioden 1. januar 1997 til 31. december 1998 ved grov uagtsomhed at have afgivet urigtige momsangivelser, hvorved det offentlig blev unddraget 91.826 kr. i moms.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at tiltalte idømmes en nedsat bøde på 40.000 kr.

Tiltalte, der har erkendt de faktiske forhold som beskrevet i anklageskriftet, har nægtet sig skyldig.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af skatterevisor V.1, ... Kommune, ag fuldmægtig V.2, ToldSkat.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Der har været fremlagt blandt andet tiltaltes regnskaber for 1996 og 1997 og lægeerklæring vedrørende tiltalte.

Rettens bemærkninger

Vedrørende forhold 1

Tiltalte har erkendt de faktiske forhold, således om de er beskrevet i anklageskriftet. Denne erkendelse, der stemmer med sagens øvrige oplysninger, lægges til grund.

Det lægges efter bevisførelsen, herunder tiltaltes egen forklaring, til grund, at tiltalte i 1996 modtog a conto-betalinger, svarende til det i tiltalen nævnte beløb med tillæg af moms. Det lægges videre til grund, at tiltalte, der havde sin revisor til at stå for bogføring og udarbejdelse af regnskab, ikke gav sin revisor bilag eller i øvrigt oplysninger om de nævnte udbetalinger, der derfor ikke blev medtaget i tiltaltes regnskab for 1996, som er dateret den 28. juli 1998. De nævnte betalinger er efter det oplyste medtaget i tiltaltes regnskab for 1997, som efter det oplyste er dateret den 19. april 2000 og således efter tiltalte i januar 1999 var til møde på skattekontoret vedrørende sin skatteansættelse for 1996. Det lægges endeligt til grund, at tiltalte trods sin sygdom i hvert fald i et vist omfang fortsatte driften af sin virksomhed også efter 1996.

På den anførte baggrund og under hensyn til størrelsen af de udbetalte beløb set i forhold til tiltaltes omsætning i 1996, findes unddragelsen at måtte tilregnes tiltalte som groft uagtsom. Oplysningerne om tiltaltes sygdom findes ikke i sig selv at kunne føre til andet resultat.

Vedrørende forhold 2

Tiltalte har erkendt de faktiske forhold, således om de er beskrevet i anklageskriftet. Denne erkendelse, der stemmer med sagens øvrige oplysninger, lægges til grund.

Det lægges efter tiltaltes forklaring til grund, at de månedlige momsangivelser, som han indsendte, beroede på skøn og ikke egentlige opgørelser baseret på bilag eller lignende. Det lægges videre til grund, at tiltaltes revisor havde gjort tiltalte bekendt med, at denne fremgangsmåde ikke var tilladelig. Endelig lægges det til grund, at tiltalte i den omhandlede periode trods sin alvorlige sygdom i hvert fald i et vist omfang fortsatte driften af sin virksomhed.

På den anførte baggrund og under hensyn til størrelsen af de unddragne beløb set i forhold til det faktisk indberettede, findes tiltalte at have udvist strafbar grov uagtsomhed. Oplysningerne om tiltaltes sygdom findes ikke i sig selv at kunne føre til andet resultat.

Tiltalte findes herefter i det hele skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes til en bøde på 40.000 kr., jf. skattekontrollovens § 13, stk. 2, jf. stk. 1, og momslovens § 81, stk. 1, 1. pkt. Bøden er under hensyn til oplysningerne om tiltaltes sygdomsforløb reduceret i forhold til normalbøden for tilsvarende forseelser.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte, T, skal betale en bøde på 40.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 1. april 2004, 1. afdeling, S-3244-03

Retten i Hobro har den 8. oktober 2003 afsagt dom i 1. instans (SS 44/2003).

Tiltalte T har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Registreret revisor C.E. har den 29. september 2003 afgivet en skriftlig erklæring.

Forklaringer

Tiltalte og vidnerne V.1 og V.2 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har supplerende forklaret, at hans bogholder blev syg i januar 1996, og at han døde i oktober 1996. Bogholderen havde været ansat i 17 år, og da han stoppede, blev der ikke ansat en anden. Han overtog derfor selv de opgaver, som bogholderen havde udført, selv om han ikke tidligere havde befattet sig hermed. Mens bogholderen var ansat, indsendte de hver måned bilag til revisoren. Da han overtog bogholderens opgaver, kunne han ikke på grund af sin sygdom magte at fortsætte denne praksis. Det var først i juli 1997, da han udstedte en faktura på 85.000 kr., at han blev klar over, at han havde glemt at medtage en del af indtægten i 1996. Da skattevæsenet i september 1998 bad om materiale vedrørende 1996, indsendte han bl.a. den nævnte faktura fra juli 1997. Det var først efterfølgende, at han af sin revisor fik oplyst, at han ikke måtte nøjes med skønsmæssige angivelser vedrørende moms.

V.1 har supplerende forklaret, at skatteforvaltningen i ... Kommune bl.a. indhentede oplysninger fra Teknisk Forvaltning i ... Kommune om byggeriet på ...vej. De fik i den forbindelse oplyst, at tiltalte havde underskrevet et bilag som autoriseret kloakmester. De fik endvidere fremskaffet et byggeregnskab, hvoraf det fremgik, at tiltalte havde modtaget a conto betalinger i 1996. Ved mødet i januar 1999 oplyste tiltalte, at han ikke havde medtaget a conto betalingerne i 1996 regnskabet, da han gik ud fra, at han først skulle medtage indtægten i 1997, når arbejdet var færdigt.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, som byretten har anført, og da de oplysninger, der er fremkommet for landsretten, ikke kan føre til et andet resultat, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig som sket i forhold 1 og 2.

Det tiltrædes med samme begrundelse, som byretten har anført, at bøden er fastsat som sket.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.