Dato for udgivelse
28 feb 2005 14:02
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
9. februar 2005
SKM-nummer
SKM2005.80.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
2. afdeling, 286/2003
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Kommanditist, interessent, driftstab, formuetab, fradragskonto
Resumé

De to skatteydere havde deltaget som kommanditister i et kommanditselskab, der drev hotel- og restaurationsvirksomhed.

Under sagen gjorde de gældende, at de havde måtte indbetale et beløb, som følge af medkommanditisters insolvens. De gjorde gældende, at de derfor i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, var berettiget til tabsfradrag.

Højesteret bemærkede, at den enkelte kommanditists solidariske hæftelse for de øvrige kommanditisters forpligtelser var påtaget i forbindelse med stiftelsen af kommanditselskabet og indskudsbeløbene ikke blev fulgt indbetalt. Kommanditisternes forpligtelse til at indbetale yderligere beløb blev aktualiseret ved at to af kommanditisterne ikke indbetalte den yderligere del af deres indskud, som skulle medgå til dækning af selskabets underskud. Selvom en væsentlig del af dette underskud ubestridt udgjordes af akkumulerede driftsunderskud, tiltrådte Højesteret, at kommanditisternes betaling til selskabet i henhold til den solidariske begrænsede hæftelse ikke havde en sådan forbindelse til driften af kommanditselskabet, at beløbet var fradragsberettiget efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Højesteret stadfæstede derfor landsrettens dom.

Reference(r)

Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a

Henvisning

Ligningsvejledningen 2005 - 2  E.F.2.1

Henvisning

Ligningsvejledningen 2005 - 1 E.A.2.7

Parter

A og B
(advokat Lars Henriksen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke)

Afsagt af højesteretsdommerne

Marie-Louise Andreasen, Per Sørensen, Asbjørn Jensen, Jytte Scharling og Poul Dahl Jensen.

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 10. afdeling den 3. juni 2003.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Påstande

Appellanterne, A og B, har gentaget deres påstande.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Parterne er for Højesteret enige om, at det som anført af landsretten kan lægges til grund, at en væsentlig del af beløbet på 313.929 kr., som A for indkomståret 1994 har selvangivet som tab på K/S H1, vedrører driftsrelaterede udgifter, og at beløbet ligger inden for hans vedtægtsmæssige hæftelse opgjort efter reglerne om førelse af fradragskonto.

Der er endvidere enighed om, at B er berettiget til at få genoptaget sin skatteansættelse for indkomståret 1994, såfremt A får medhold i sin påstand.

Højesterets begrundelse og resultat

Den enkelte kommanditists solidariske hæftelse for de øvrige kommanditisters forpligtelser over for K/S H1 er påtaget i forbindelse med stiftelsen af kommanditselskabet, hvor indskudsbeløbene ikke blev fuldt indbetalt. As forpligtelse til at indbetale yderligere beløb blev aktualiseret ved, at to af kommanditisterne ikke indbetalte den yderligere del af deres indskud, som skulle medgå til dækning af selskabets underskud. Selv om en væsentlig del af dette underskud ubestridt udgøres af akkumulerede driftsunderskud, tiltræder Højesteret, at As betaling til selskabet i henhold til den solidariske, begrænsede hæftelse ikke har en sådan forbindelse til driften af H1, at beløbet er fradragsberettiget efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Højesteret stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal A og B in solidum betale 30.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.