Dato for udgivelse
02 mar 2005 11:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
6. december 2004
SKM-nummer
SKM2005.90.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1694-0039
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift + Told
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift + Told
Emneord
Laks, import, Norge
Resumé
Ved et dansk selskabs import af laks fra Norge fra et indbyrdes afhængigt selskab i Norge, blev det tilladt at anvende transaktionsværdien ved opgørelsen af toldværdien, uanset at denne afveg betydeligt fra den pris uafhængige importører skulle betale p.g.a. antidumping- og udligningstold pålagt af EU ved Rådets forordning.
Reference(r)
Toldkodeks artikel 29, stk. 2
Rådets forordning nr. 772 af 3o. marts 1999

Klagen skyldes, at regionen ved opgørelsen af toldværdien for hel renset fersk laks, som A A/S (herefter benævnt selskabet) har importeret fra et indbyrdes afhængigt selskab i Norge, ikke har anvendt transaktionsværdien, men derimod den alternative metode for tilsvarende varer, jf. toldkodeksens art. 31, stk. 1, og art. 30, stk. 2, litra a.

Landsskatterettens afgørelse

Regionens afgørelse ændres.

Sagens oplysninger

Selskabet forarbejder færøsk og norsk laks ved røgning og pakning, primært til detailhandel.

Selskabet er 100 % ejet af P/F B på Færøerne, der opdrætter laks, som igen – siden år 2000 – er 67 % ejet af det norske selskab C ASA. Selskabets daglige leder er medlem af bestyrelsen i C ASA.

I 2001 producerede selskabet ca. 10.000 ton færdigvarer, der i overvejende grad blev solgt til en kædevareforretning.. Selskabet, der har 300-400 medarbejdere, køber primært råvarer hos koncernselskaber, herunder bl.a. D AS, der er et helejet datterselskab af C ASA.

Selskabet har importeret fersk eller kølet, hel renset atlanterhavslaks (Salmo salar), toldtarifposition 0302 1200 22 8242 (herefter benævnt laks), fra det koncernforbundne selskab, C AS i Norge. Varen er ved import til EU pålagt en tarifmæssig told på 2 %.

I perioden fra den 1. juli 2001 til den 30. juni 2002 har selskabet importeret og indklareret i alt 4.438.786 kg laks fra C AS med en samlet angivet toldværdi på 81.958.240 kr.

Den samlede import og indklarering i Danmark af laks fra Norge har i perioden fra den 1. juli 2001 til den 30. juni 2002 udgjort 111.401.523 kg til en samlet toldværdi på ca. 2,6 mia. kr.

Yderligere to selskaber, der importerer laks fra interesseforbundne selskaber i Norge til interne afregningspriser, der afviger væsentligt fra de afregningspriser, alle øvrige (uafhængige) importører betaler, har stået for import og indklarering af 12.553.466 kg i perioden.

Selskabet og de to yderligere selskaber har således mængdemæssigt stået for 15,25 % af den samlede indfortoldning i Danmark i perioden, mens uafhængige importører har stået for 84,75 % af den samlede indfortoldning i Danmark i perioden.

EU har ved Rådets forordning nr. 772 af 30. marts 1999 indført en antidumping- og udligningstold over for import af laks fra Norge. Antidumping- og udligningstolden er indrettet således, at den omhandlede type af laks ved import til EU mindst skal koste 3,25 EURO/kg, svarende til ca. 24 kr./kg. Forordningen åbner mulighed for, at de norske eksportører kan blive fritaget for antidumping- og udligningstolden, såfremt de giver tilsagn om at overholde mindsteprisen og på kvartalsbasis over for EU-kommissionens tjenestegren, DG Trade, dokumenterer, at de rent faktisk overholder mindsteprisen.

Mindsteprisen skal være opnået ved salg til ”første uafhængige kunde i EU”, hvilket betyder, at en  norsk eksportør gerne må sælge til interesseforbundne kunder i EU til priser under mindsteprisen, såfremt det dokumenteres, at kundernes videresalg af produkterne sker til mindst mindsteprisen.

Selskabet har i 2001 via C AS i Norge rapporteret til EU-Kommissionen, at selskabets videresalg er sket til mindst mindsteprisen.

Tidligere har selskabet importeret laks fra forskellige norske leverandører, men fra slutningen af 2000 – hvor selskabet indirekte blev overtaget af B ASA – har selskabet kun importeret laks fra C AS i Norge. Dette skyldes tillige den mellem EU og Norge indgåede mindsteprisaftale.

Norsk laks leveres normalt i to kvaliteter, superior eller ordinær, hvor hver kvalitet igen er opdelt i indtil 6 størrelser. Selskabets køb hos C AS i Norge har en kvalitets- og størrelsesfordeling, der svarer til fordelingen for de uafhængige importører.

Opgjort på månedsbasis udgør selskabets gennemsnitlige angivne toldværdi pr. kg i forhold til et vejet gennemsnit for hele den danske import, ekskl. selskabets import fra C AS og to andre betydelige importørers køb hos interesseforbundne selskaber i Norge, dvs. i forhold til ca. 85 % af importen, følgende:

Gennemsnitlig toldværdi i DKK/kg

Selskabet

kg

Selskabet toldværdi

Alle, ekskl. de 3 afhængige, toldværdi

Difference i DKK/kg

Juli 2001

103.867

18,66

24,87

6,22

August -

314.350

20,72

24,56

3,84

September -

540.134

19,82

24,58

4,75

Oktober -

551.256

16,28

24,27

7,99

November -

441.895

16,29

23,93

7,63

December -

385.099

16,22

23,73

7,51

Januar 2002

695.501

16,50

23,61

7,11

Februar -

250.880

17,83

23,90

6,08

Marts -

328.188

19,70

24,36

4,66

April -

320.188

20,45

24,42

3,97

Maj -

272.976

23,62

24,62

1,01

Juni -

234.452

21,19

24,12

2,93

Den vejede afvigelse i den gennemsnitlige toldværdi udgør 23,6 %.

Baseret på oplysninger om indfortoldninger i Danmark i perioden fra 1. januar 1999 til 15. juni 2001, hvoraf fremgår, at selskabet indfortoldede 3.367 tons norsk laks for ca. 92 mio. kr. ud af en samlet dansk import i perioden på 260.148 tons for ca. 7 mia. kr., har den vejede gennemsnitlige toldværdi, som selskabet har angivet i denne periode, afveget ca. 1,10 % fra de øvrige fortoldninger derved, at selskabets toldværdi er lavere.

Selskabets repræsentant har oplyst, at den marginale forskel i prisen i de forudgående år bl.a. skyldtes, at selskabet havde indgået nogle mindre favorable langtidskontrakter med dets leverandører, og at selskabet også måtte købe til mindsteprisen.

Af en udskrift fra en hjemmeside fremgår, at markedsprisen for eksporteret norsk laks i perioden fra uge 26 i 2001 til uge 26 i 2002 udgjorde mellem 2 - 3,4 Euro/kg, svarende til mellem 15-25 kr./kg. Oplysningerne bygger på indberetninger fra norske eksportører.

Regionens afgørelse

Selskabet er ved regionens afgørelse blevet efteropkrævet 506.415 kr. i told og 6.456.799 kr. i importmoms vedrørende import af hel renset norsk laks i perioden fra den 1. juli 2001 til den 30. juni 2002, jf. toldkodeksens art. 220, stk. 1, og momslovens § 12. Told og importmoms er opgjort således:

Beløb

(DKK)

Mængde

(kg)

 

Angivet

Toldværdi

Forhøjelse

Juli          2001

103.867

1.937.898

645.545

August

314.350

6.513.800

1.205.663

September

540.134

10.707.063

2.568.330

Oktober

551.256

8.975.833

4.405.538

November

441.895

7.200.518

3.372.503

December

385.099

6.246.973

2.890.314

Januar     2002

695.501

11.474.646

4.947.912

Februar

250.880

4.472.807

1.524.181

Marts

328.188

6.466.012

1.528.182

April

320.188

6.548.521

1.270.502

Maj

272.976

6.446.950

274.352

Juni

234.452

4.967.219

687.759

I alt

4.438.786

81.958.240

25.320.781

Toldværdien er således forhøjet med 25.320.781 kr. Toldsatsen udgør 2 %, hvormed tolden udgør 2 % af 25.320.781 kr., eller 506.415 kr.

Importmomsen udgør 25 % af toldværdien tillagt toldbeløbet, dvs. 25.827.196 kr. (25.320.781 kr. + 506.415 kr.), eller 6.456.799 kr.

Selskabet har ved samhandel med det interesseforbundne selskab, C AS i Norge, anvendt transaktionsværdien som grundlag for beregning af toldværdien. På grund af interessesammenfaldet skal toldværdien opgøres efter den alternative metode for tilsvarende varer, jf. toldkodeksens art. 31, stk. 1, og art. 30, stk. 2, litra a.

For så vidt angår sammenhængen med Rådets forordning nr. 772 af 30. marts 1999 vedrørende antidumping- og udligningstold over for import af laks fra Norge har regionen anført, at hensigten med denne forordning ikke er at sætte toldkodeksens bestemmelser om ”et retfærdigt, ensartet og neutralt system til ansættelse af toldværdien” ud af kraft for de interesseforbundne selskaber ved en mulighed for at anvende ”fiktive” interne afregningspriser/transaktionsværdier som toldværdier og derved give mulighed for at reducere den tarifmæssige told i forhold til det, uafhængige importører skal betale.

Under sagens behandling for Landsskatteretten har regionen udtalt, at i praksis har samtlige norske eksportører givet tilsagn om at overholde mindsteprisen, hvorfor antidumpingforanstaltningerne bl.a. indebærer, at prisen på laks på markedet i Fællesskabet er mindst mindsteprisen. Endvidere er den markedspris, der fremgår af hjemmesiden, markedsprisen på det norske hjemmemarked – og ikke markedsprisen for eksporteret laks fra Norge.

Selskabets påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har fremsat påstand om, at toldværdien skal sættes til den reelle markedsværdi, der svarer til indkøbsprisen, og at der derfor ikke er grundlag for at forkaste transaktionsværdien og i konsekvens heraf at opkræve yderligere told og importmoms.

Afhængighedsforholdet mellem selskabet og C AS har ikke påvirket transaktionsværdien, selvom denne ligger ca. 23 % under de uafhængige importørers indkøbspris.

Forskellen i indkøbsprisen skyldes, at selskabet – i modsætning til de uafhængige importører – ikke er tvunget til at købe laks til mindsteprisen som fastsat i Rådets forordning nr. 772 af 30. marts 1999 vedrørende antidumping- og udligningstold over for import af laks fra Norge.

Da transaktionsværdien svarer til den reelle markedspris i Norge, har regionen ikke påvist, at afhængighedsforholdet har påvirket transaktionsværdien.

Endvidere foreligger der særlige omstændigheder ved selskabets køb af laks, idet selskabet havde en meget lille administration, hvor direktøren stod for indkøb og én person for videresalget, som skete til ca. 20 aftagere, heraf 2 store kunder, da selskabet indkøbte meget store partier og dermed opnåede rabatter, og da selskabet tit købte laks på spotmarkedet. Hertil kommer, at laks ikke er en homogen vare, idet der bl.a. er røget og gravad laks, der sælges fersk, og portionslaks, der sælges frossent, ligesom laks er forskelligt i størrelse og farve afhængig af foderet. Endelig aftog selskabet laks hele året, hvormed selskabet kunne presse prisen, når der var overproduktion af laks.

Repræsentanten har til regionens og Told- og Skattestyrelsens udtalelser anført, at lakseaftalen indgået mellem Norge og EU slet ikke omhandler den eksport, der er foretaget af C A/S til selskabet, hvilket også fremgår af artikel 1, stk. 4, i antidumpingforordningen.

Endvidere svarer de anvendte transaktionsværdier netop ifølge EU’s egne undersøgelser til markedsprisen på det, man selv betegner som et forholdsvist gennemsigtigt og konkurrencedygtigt marked.

Told- og Skattestyrelsens udtalelse

Told- og Skattestyrelsen har indstillet den påklagede afgørelse stadfæstet.

Styrelsen har herved bl.a. anført, at den gennem antidumpingforordningen fastsatte mindstepris hér rent faktisk må anses som udtryk for markedsprisen  for eksport af laks til Fællesskabet, hvilket netop konstateres gennem oplysningerne om andre importørers indkøbspriser.

Den omstændighed, at forordningen rent faktisk hæver markedsprisen indebærer ikke, at denne (hævede) markedspris kan tilsidesættes ved beregningen af toldværdien efter toldkodeksens bestemmelser.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Af Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (toldkodeksen) med senere ændringer artikel 29, fremgår følgende:

”1. Toldværdien af indførte varer er transaktionsværdien, dvs. den pris, som faktisk er betalt eller skal betales for varerne ved salg til udførsel til Fællesskabets toldområde, i givet fald justeret i henhold til artikel 32 og 33, når:
(…)

d) køberen og sælgeren ikke er indbyrdes afhængige, eller, hvis dette er tilfældet, når transaktionsværdien kan antages som værdigrundlag i henhold til stk. 2.

2. a) Ved afgørelsen af, om transaktionsværdien kan antages ved anvendelse af stk. 1, er det forhold, at køberen og sælgeren er indbyrdes afhængige, ikke i sig selv tilstrækkelig grund til at betragte transaktionsværdien som uantagelig. Om nødvendigt må de særlige omstændigheder ved salget undersøges, og transaktionsværdien godkendes, hvis dette afhængighedsforhold ikke har påvirket prisen.
(…)”

Det lægges til grund som ubestridt, at der mellem selskabet og den norske eksportør, C AS, har bestået et indbyrdes afhængighedsforhold i henhold til toldkodeksens artikel 29, stk. 1, litra d, og stk. 2, litra a.

Det lægges endvidere til grund, at selskabet som følge af den indbyrdes afhængighed med den norske eksportør kunne importere laks til en pris under den i Rådets forordning nr. 772 af 30. marts 1999 vedrørende antidumping- og udligningstold over for import af laks fra Norge fastsatte mindstepris uden at blive pålagt antidumpingtold.

Endelig lægges det til grund, at den af selskabet ved fortoldningen angivne transaktionsværdi svarer til markedsprisen for eksporteret laks fra Norge.

Den af selskabet ved fortoldningen angivne transaktionsværdi godkendes, idet afhængighedsforholdet mellem selskabet og den norske eksportør ikke har påvirket prisen, jf. toldkodeksens artikel 29, stk. 2, litra a.

Ved selskabets køb af laks fra Norge forelå der en særlig omstændighed i henhold til toldkodeksens artikel 29, stk. 2, litra a, 2. punktum, idet selskabet som følge af den indbyrdes afhængighed med den norske eksportør kunne importere laks til en pris under den i Rådets forordning nr. 772 af 30. marts 1999 vedrørende antidumping- og udligningstold over for import af laks fra Norge fastsatte mindstepris uden at blive pålagt antidumpingtold.

Denne særlige omstændighed må anses som baggrunden for den af regionen påviste forskel på ca. 23 % mellem den af selskabet angivne transaktionsværdi og de transaktionsværdier, som de uafhængige importører har angivet, idet de uafhængige importører skulle købe laks til mindsteprisen.

Da selskabet samtidig har godtgjort, at den angivne transaktionsværdi svarer til markedsprisen for eksporteret laks fra Norge, viser en undersøgelse af de særlige omstændigheder ved salget, at afhængighedsforholdet mellem selskabet og den norske eksportør ikke har påvirket prisen, og at transaktionsværdien derfor skal godkendes.

Det bemærkes, at toldkodeksens formål om at indføre et retfærdigt, ensartet og neutralt system til ansættelse af toldværdien ikke er tilsidesat i et tilfælde som det foreliggende, hvor selskabet har handlet i overensstemmelse med toldreglerne, herunder Rådets forordning nr. 772 af 30. marts 1999 vedrørende antidumping- og udligningstold over for import af laks fra Norge, og hvor selskabet har godtgjort, at afhængighedsforholdet ikke har påvirket transaktionsværdien.

Den påklagede afgørelse ændres derfor i overensstemmelse med selskabets påstand.