Dato for udgivelse
28 Feb 2005 12:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21. januar 2005
SKM-nummer
SKM2005.74.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
16. afdeling, B-1515-04
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Inddrivelse
Emneord
Gældssanering, svig
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt Told- og Skattestyrelsen kunne få skifterettens kendelse om gældssanering for A ophævet i medfør af konkurslovens § 229, stk. 1, nr. 1, om svig under gældssanering. Opfattelsen om svig var bygget på den omstændighed, at A blot 19 dage efter gældssaneringskendelsen sammen sin hustru flyttede til en nyopført landejendom ejet af Ejendomsselskabet H1 ApS, hvori A var direktør. Af gældssaneringsbudgetter fremgik det, at A sammen med sin husstand boede til leje i et gårdrækkehus til en månedlig husleje på kr. 8.695,- incl. varme. As nye huslejeudgift kunne på grundlag af indberettede oplysninger skønnes til godt at være kr. 20.000,- pr. måned.

Under gældssaneringssagen oplyste A, at han ikke var direktør i Ejendomsselskabet H1 ApS. Landsretten lagde vægt på, at A fortiede denne oplysning, ligesom han bevidst afgav urigtige oplysninger om sin fremtidige boligforhold, således at skifteretten ikke fik kendskab til, at han og hans familie havde planlagt kort efter at flytte til den af Ejendomsselskabet H1 ApS ejede ejendom, som As hustru 3/4 år senere købte for godt kr. 4 mio. Landsretten fandt, at A ved sine fortielse og afgivelse af urigtige oplysninger må have indset, at forholdene var af væsentlig betydning for skifterettens afgørelse, og at han således havde gjort sig skyldig i svigagtige forhold.

Landsretten ophævede derfor skifterettens kendelse af 18. april 2001 om gældssanering for A.

Reference(r)

Konkursloven § 229, stk. 1, nr. 1

Henvisning

Inddrivelsesvejledningen 2005 - 1 E.6.8.1

Østre Landsrets kendelse af 21. januar 2005 16. afdeling B-1515-04

Parter

Told- og Skattestyrelsen
(Kammeradvokaten v/advokat Finn Mejnertsen)

mod

A

Afsagt af landsdommerne

Aamand, Ulla Staal og Gitte Rubæk Pedersen, førstnævnte som rettens formand.

----------

Sø- og Handelsrettens kendelse af 12. maj 2004, G 505/00-E

Skifteretten finder, at skyldner ikke har været så præcis i sin beskrivelse af sine fremtidige boligplaner, som muligt. Det bemærkes dog, at skyldner efterfølgende flyttede til en dyrere bolig end forudsat, hvilket ikke har skadet kreditorerne.

Skifteretten finder ikke, at de forkerte oplysninger har en så væsentlig karakter, at der nu kan ske ophævelse af kendelsen om gældssanering.

Skifteretten finder det uden betydning for afgørelsen, at skyldner har betalt dividenden, på en gang.

D e r f o r   b e s t e m m e s

Kommunens anmodning om ophævelse af kendelse om gældssanering for A af 18. april. 2001, afvises.

----------

Østre Landsrets kendelse af 21. januar 2005 16. afdeling B-1515-04

Efter votering afsagdes følgende kendelse

Af redegørelsen i henhold til konkurslovens § 210 med tilhørende forslag til gældssanering efter samme lovs § 213, dateret den 7. marts 2001 og medunderskrevet af A den 9. marts 2001, fremgår blandt andet:

"A fik herefter 3 investorer til at stifte G1 Gruppen ApS, hvor han i dag er ansat som direktør og hustruen som regnskabsfører, sekretær m.v.

Ansøgeren har ingen familiemæssige relationer til investorerne, ...

...

Ansøgeren har selv siden april måned 1998 boet til leje ... i et lejet gårdrækkehus. Lejekontrakten er indgået for en periode på 3 år, og ophører den 1. april 2001, men ansøgeren er indstillet på enten at få forlænget lejekontrakten, hvis det kan lade sig gøre, eller at finde et andet lejemål af tilsvarende karakter og til tilsvarende pris.

...

Opgørelse over månedlige indtægter og udgifter i gældssaneringssagen

...

Indtægter

 

Løn - ATP - firmabil

19.925,00

Løn - ATP, hustru

24.925,00

...

 

Udgifter

Skat + arbejdsmarkedsbidrag

9.566,00

Skat + arbejdsmarkedsbidrag, hustru

10.329,00

Husleje inkl. varme

8.695,00

..."

Uanset gældssaneringskendelsens bestemmelse om gældens ratevise betaling over en 6-årig periode betalte A den 4. maj 2001 den nedskrevne gæld kontant.

Efter gældssaneringskendelsens afsigelse er det kommet frem, at A i april 2000 på vegne af de daværende ejere af ejendommene ...1 og ...2, OS og ES, indgav ansøgning om byggetilladelse på ejendommen ...1. Pr. 1, juni 2000 solgte OS og ES nævnte ejendomme til Ejendomsselskabet H1 ApS, der i årsrapporten for 2000 blandt andet oplyste, at direktionen var A, der tillige underskrev årsrapporten som sådan. A var dog ikke anmeldt som direktør for dette selskab til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der i stedet som direktør havde registreret JV, der var As svigerfader.

Den 7. maj 2001 flyttede A og hans kone, B, til ejendommen ...1, og pr. 21. december 2001 købte B ejendommene ...1 og ...2 for en købesum på 4.050.000 kr.

Ejendomsselskabet H1 ApS blev tvangsopløst den 25. februar 2003.

A har i anledning af Told- og Skattestyrelsens anmodning om ophævelse af gældssaneringskendelsen i skifteretten den 16. februar 2004 blandt andet forklaret:

"...

at det hele tiden havde været meningen, at han og hustruen skulle flytte ind i det nævnte hus. Det var dog ikke sikkert at det kunne gennemføres, da det forudsatte at han fik gældssanering . ... Huset var alene delvist færdigbygget da de flyttede ind . ...

Vedrørende finansieringen af huset forklarede A at dette fra starten var finansieret af hans ægtefælles far og en yderligere investor. A har ikke ejet anparter i det selskab som byggede huset, men har været direktør."

Landsretten lægger på denne baggrund til grund, at A reelt var direktør i Ejendomsselskabet H1 ApS. Under gældssaneringssagen fortav A denne oplysning, ligesom han bevidst afgav urigtige oplysninger om sine fremtidige boligforhold, således at skifteretten ikke fik kendskab til, at han og familien havde planlagt kort efter at flytte til den af Ejendomsselskabet H1 ApS ejede ejendom, som As kone 3/4 år senere købte for godt 4 mio. kr. Trods opfordring hertil har A ikke oplyst størrelsen af sin families boligudgift ved denne ejendom. Landsretten finder, at A ved sine fortielser og afgivelse af bevidst urigtige oplysninger må have indset, at disse forhold var af væsentlig betydning for skifterettens afgørelse, og at han således har gjort sig skyldig i svigagtigt forhold.

Landsretten tager derfor Told- og Skattestyrelsens påstand til følge, jf. konkurslovens § 229, stk. 1, nr. 1.

T h i   b e s t e m m e s

Skifterettens kendelse af 18. april 2001 om gældssanering for A ophæves.

Kæreafgiften tilbagebetales.

Retten hævet.