Dato for udgivelse
28 Feb 2005 12:53
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20. januar 2005
SKM-nummer
SKM2005.77.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
2. afdeling, 371/2003
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Skatteansættelse, agterskrivelse, frist, bevis
Resumé

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt en kommune havde afsendt en agterskrivelse inden for fristen i den dagældende skattestyrelseslovs § 35, stk. 1. Der forelå ikke et egentligt bevis for afsendelsen, men under hensyn til, at der i kommunens sag fandtes dels en brevkopi af agterskrivelsen, og dels et journalnotat om udarbejdelse af agterskrivelsen, samt på grundlag af en vidneforklaring fra en ansat i kommunen og indhentede oplysninger om kommunens rutiner i forbindelse med postafsendelse, fandt landsretten det godtgjort, at agterskrivelsen var afsendt inden for fristen i skattestyrelseslovens § 35, stk. 1. Højesteret stadfæstede dommen i henhold til de af landsretten anførte grunde. (Stadfæstelse af SKM2003.390.ØLR)

Reference(r)

Skattestyrelsesloven § 35, stk. 1 (dagældende)

Henvisning

Processuelle regler 2005 - 1 G.1.1.1

Parter

A
(advokat Birger Hagstrøm)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Wendler Pedersen, Per Sørensen, Jytte Scharling, Marianne Højgaard Pedersen og Poul Dahl Jensen.

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 7. afdeling den 4. september 2003.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Påstande

Appellanten, A, har gentaget sin påstand.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Supplerende sagsfremstilling

I Farum Kommunes journalnotat ("ligningsreferat") vedrørende A for indkomståret 1995 er bl.a. anført følgende:

"...

Sagsforløb

 

Dato

Hændelse

 

...              

...

 

27/4-99

Intet modtaget - agterskrivelse vedr. 1995 udarbejdes på foreliggende
grundlag

 

20/5-99

Intet hørt - der udarbejdes kendelse i overensstemmelse med agter
skrivelsen

 

 

..."

Højesterets begrundelse og resultat

Af de grunde, der er anført af landsretten, stadfæster Højesteret dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal A betale 60.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.