Dato for udgivelse
28 Feb 2005 11:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19. januar 2005
SKM-nummer
SKM2005.73.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
B-2455-04
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Inddrivelse
Emneord
Gældssanering, kreditorer, fyldestgørelse, subjektiv, betingelse
Resumé

Sagen omhandlede spørgsmålet om, hvorvidt de indkærede, som ønskede gældssanering, udgjorde den reelle ledelse i sønnens virksomhed, og om hvorvidt dette forhold medførte, at gældssanering var udelukket.

Landsretten fandt, at de indkærede reelt havde fortsat den af de indkærede tidligere drevne virksomhed i sønnens navn i en sådan form, at deres kreditorer var afskåret fra at søge sig fyldestgjort i den formue, som blev udarbejdet i sønnens virksomhed. På den baggrund fandt landsretten, at betingelserne i konkurslovens § 197, stk. 1, nr. 2, for at afsige kendelse om gældssanering ikke var opfyldt.

Reference(r)

Konkursloven § 197, stk. 1, nr. 2

Henvisning

Inddrivelsesvejledningen 2005 - 1 E.6.2.2

Vestre Landsrets kendelse af 19. januar 2005 B-2455-04

Parter

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen

mod

A og B.

Afsagt af landsdommerne

Würtzen Henrik Estrup og Helle Thor (kst.).

----------

Skanderborg Byrets kendelse af 18. oktober 2004, SKS 134/2003 og SKS 135/2003

A påbegyndte i 1973 driften af en slagterforretning i .... I 1983 købte han yderligere et slagtehus i .... Dette slagtehus blev drevet frem til 1988, hvor han indrettede et nyt slagtehus ved privatejendommen i .... A gik konkurs ved konkursdekret afsagt den 3. september 1991. Herefter drev han H1 Slagterforretning ApS frem til 3. juni 1994, hvor der blev afsagt konkursdekret over dette selskab. I forbindelse med denne konkurs købte ægtefællen B både slagterforretningen i ... og slagtehuset i .... Hun drev dette videre indtil 2001, hvor hun blev erklæret konkurs, ved konkursdekret afsagt den 18. juni 2001. I forbindelse med konkursen i 2001, købte ansøgernes søn, C, privatboligen, beliggende ved slagtehuset i ..., mens slagterforretningen i ... og slagtehuset i ... blev købt af et anpartsselskab, hvori sønnen ejer 60 % af anparterne, mens resten af anparterne ejes af to tidligere medarbejdere. Begge ansøgere er ansat i anpartsselskabet G1 Slagtehus ApS.

Efter det oplyste, må det konstateres, at de tidligere virksomheder er ophørt ved ansøgernes konkurs og at overskudet ved sønnens drift af G1 Slagtehus ApS har været beskeden. Henset hertil findes det forhold, at ansøgerne er ansat i det anpartsselskab, der viderefører de af ansøgerne tidligere drevne virksomheder, og hvis anparter hovedsagelig ejes af ansøgernes søn, ikke efter de foreliggende omstændigheder at være til hinder for, at der kan afsiges kendelse om gældssanering.

Størstedelen af As gæld til det offentlige er opstået i perioden 1987-1994, hvor han drev selvstændig virksomhed. Det er oplyst, at en væsentlig del af gælden skyldes rentetilskrivning. Under disse omstændigheder findes gældens karakter ikke afgørende at tale imod en gældssanering.

Størstedelen af Bs gæld er opstået i perioden 1997-2001, hvor hun drev selvstændig virksomhed. Det er oplyst, at en væsentlig del af gælden skyldes rentetilskrivning. Under disse omstændigheder findes gældens karakter ikke afgørende at tale imod en gældssanering.

Endvidere skal der i forbindelse med gældssaneringen sker ophævelse af 3 kapitalpensionsordninger, og nettoværdien fordeles som et ekstraordinært afdrag blandt kreditorerne. Dette vil tillige ske med det opbevaringsdepot, som B har i BG Bank med en kursværdi på 5.690 kr.

Den ubebyggede grund, matr.nr. ..., som skyldner A ejer skal sælges, og nettoværdien fordeles som et ekstraordinært afdrag blandt kreditorerne.

Efter det oplyste om gældens størrelse sammenholdt med ansøgernes alder, erhvervsmuligheder, indtægtsmuligheder og økonomiske forhold i øvrigt finder skifteretten det godtgjort, at ansøgerne ikke er i stand til og inden for de nærmeste år ingen udsigt har til at kunne opfylde deres gældsforpligtelser.

Da det fremsatte forslag findes at stå i rimeligt forhold til ansøgernes formåen, tages forslaget til følge.

T h i   b e s t e m m e s

Usikret gæld stiftet af A før den 21-11-2003 nedsættes til 4,5904 %, der betales over en 5-årig periode månedligt med 6.586,00 kr., første gang den 1. november 2004.

Usikret gæld stiftet af B før den 21-11-2003 nedsættes til 11,1140 %, der betales over en 5-årig periode månedligt med 5.976,00 kr., første gang den 1. november 2004.

Endvidere skal der i forbindelse med gældssaneringen sker ophævelse af 3 kapitalpensionsordninger, og nettoværdien fordeles som et ekstraordinært afdrag blandt kreditorerne. Dette vil tillige ske med det opbevaringsdepot, som B har i BG Bank med en kursværdi på 5.690 kr.

Den ubebyggede grund, matr.nr. ..., som skyldner A ejer skal sælges, og nettoværdien fordeles som et ekstraordinært afdrag blandt kreditorerne.

Udlodning til kreditorerne finder sted én gang årligt i december måned, første gang den 1. december 2005 og sidste gang den 1. december 2009. A og B opretter modregningsfri konto i et pengeinstitut efter medhjælpers vejledning.

----------

Vestre Landsrets kendelse af 19. januar 2005 B-2455-04

Den 18. oktober 2004 har skifteretten afsagt kendelse om gældssanering.

Landsretten afsagde følgende kendelse

Efter de oplysninger, der nu foreligger for landsretten om karakteren og omfanget af As og Bs underskrifter for selskabet, er det godtgjort, at A og B med overenskomstmæssige aflønning som slagtere reelt udgør ledelsen i G1 Slagtehus ApS, der har As og Bs søn som hovedanpartshaver, og som er en videreførelse af den virksomhed, de tidligere selv drev. Det er endvidere ikke oplyst, at noget af gælden er afdraget inden deres konkurser.

Landsretten finder derfor, at A og B reelt har forsat deres virksomhed under en sådan form, at kreditorerne er afskåret fra at søge sig fyldestgjort i den formue, som virksomheden måtte oparbejde.

Herefter - og da As og Bs gæld, som i vidt omfang er opstået ved restancer med afregning til ToldSkat af moms og A-skatter, tillige er oparbejdet systematisk over en længere årrække - er betingelserne for at afsige kendelse om gældssanering for dem ikke opfyldt, jf. konkurslovens § 197, stk. 1, nr. 2.

T h i   b e s t e m m e s

Skifterettens kendelse om gældssanering for A og B ophæves.

Kæremålets omkostninger ophæves.

Kæreafgiften skal betales tilbage til kærende.

Sagen sluttet.