Dato for udgivelse
28 feb 2005 11:25
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
4. januar 2005
SKM-nummer
SKM2005.71.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
18. afdeling, B-3231-04
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Inddrivelse
Emneord
Hæftelse, ægtefælle, udlæg, omgåelse, proforma
Resumé

Sagen omhandlede spørgsmålet om, hvorvidt betingelserne for udlæg efter ægtefællehæftelsen i kildeskattelovens § 72 var opfyldt. Herunder nærmere om kærende og kærendes ægtefælle havde ophævet samlivet under separationen. Landsretten fandt, at samlivet fortsat bestod på tidspunktet for pantefogedudlæggets foretagelse idet ægtefællen fortsat disponerede over kærendes ejendom og personbil og at kærende fortsatte brugen af ejendommen, som ægtefællen beboede, og det forhold, at kærende fortsat stod registreret som havende fastnettlf.nr. på ejendommens adresse både i privat og erhvervsmæssig sarnmenhæng.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 72, stk. 2

Henvisning

Inddrivelsesvejledningen 2005 - 1 B.1.8

Henvisning

Inddrivelsesvejledningen 2005 - 1 D.1.3.2.3

Parter

A

mod

Frederiksværk Kommune
(Kammeradvokaten v/advokat Finn Mejnertsen)

Afsagt af landsdommerne

Kallehauge, Inge Neergaard Jessen og Henrik Waaben, førstnævnte som rettens formand.

-----------

Frederiksværk Byrets kendelse af 19. oktober 2004 FS 7-1.634/2004

Under denne sag har A nedlagt påstand om, at det af Frederiksværk kommune foretagne pantefogedudlæg den 6. maj 2004 i medfør af kildeskattelovens § 72, stk. 2, skal ophæves.

Frederiksværk Kommune har nedlagt påstand om, at det foretagne pantefogedudlæg stadfæstes.

Sagens omstændigheder er følgende:

Den 11. december 2003 foretog Frederiksværk Kommune udlæg hos As fraseparerede ægtefælle B. Af fogedbogen for pantefogeden fremgår, at udlægget blev foretaget for blandt andet personlige skatterestancer for perioden 1997-1998 og 2001-2002, der var opgjort til 388.173 kr.. Herudover fremgår det af fogedbogen, at B oplyste, at han og ægtefællen var under seperationsforhandlinger, og at ægtefællen fortsat var tilmeldt adressen.

Af den fremlagte separationsbevilling fremgår, at parterne indgik ægteskab den 15. januar 1977 og at de blev separeret den 2. september 2003.

Den 18. januar 2004 underskrev A flytteanmeldelse til folkeregisteret, og det fremgik heraf, at hun flyttede til ..., Sverige.

Den 29. april 2004 fremsendte Frederiksværk kommune tilsigelse til A med henblik på foretagelse af udlæg i henhold til kildeskattelovens § 72, stk. 2. Af tilsigelsen, der var fremsendt til adressen ..., Danmark, fremgik at mødedatoen var fastsat til den 6. maj 2004, og at udlægget kunne foretages på bopælen.

Den 2. maj 2004 fremsendte B brev til Frederiksværk kommune og det fremgik blandt andet, at en indgået afdragsordning med kommunen ikke var misligholdt. Af brevet fremgik endvidere, at B havde modtaget en tilsigelse til A vedrørende inddrivelsen af hans gæld, og at han antog, at tilsigelsen var udskrevet ved en fejl.

Den 6. maj 2004 foretog Frederiksværk kommune udlæg hos A på adressen ..., Danmark. Af fogedbogen for pantefogeden fremgår at A og B var til stede på adressen Det fremgår endvidere, at der blev foretaget udlæg for i alt 382.987 kr. vedrørende Bs restskatter for perioden 1997-1998 og 2001-2002. UdIægget blev foretaget dels i ejendommen ..., Danmark, matr, nr. ... og i ejendommen matr. nr. ...

Der er enighed mellem parterne om, at udlægget i matr. nr. ... udgør tilstrækkelig sikkerhed, og at Frederiksværk Kommune frafalder udlægget i ejendommen matr. nr. ....

Den 13. maj 2004 skrev Frederiksværk Kommune til As advokat, adv. Bjarne Smith . Af brevet fremgår blandt andet:

"...

Folkeregistret oplyser, at de har modtaget flytteanmeldelse fra A den 23. januar 2004, og har derefter anmodet om et internordisk flyttebevis fra Sverige. Dette bevis er endnu ikke modtaget fra Sverige. Folkeregisteret vil rykke for det d.d.

Til orientering kan det oplyses, at ifølge Lov om Det Centrale Personregister nr. 426 af 31.05.00 § 25 stk. 2 og 3, at enhver som opholder sig i et andet nordisk land, skal registreres som udrejst, hvis den lokale registreringsmyndighed i tilflytningslandet meddeler, at vedkommende skal registreres som tilflyttet dette land.

..."

Af en Flytteattest ved internordiske flytninger fra Danmark fremgår, at Skattekontoret i Sverige den 25. maj 2004 registrerede A som indflyttet.

Der er til sagen fremlagt en aftale vedrørende Bs benyttelse af As personbil regnr. ... Det fremgår heraf, at B kan benytte den af A ejede bil i væsentligt omfang. Herudover hedder det:

"...

Aftalen indebærer at jeg skal afholde alle udgifter i forbindelse med bilen herunder betaling af kr. 220.000 kr. over 4 år med månedlige afdrag på kr. 4.583 kr.

..."

Der er til sagen fremlagt forskudsopgørelse for 2004 for B, hvorefter lønindkomsten er ansat til 609.955 kr. før AM-bidrag.

Der er til sagen endvidere fremlagt årsopgørelse for 2003 for A. Det fremgår heraf, at den skattepligtige indkomst er opgjort til 0 kr.

Der er til sagen tillige fremlagt aftale om udstilling af As malerier for perioden 1. maj 2004 til 3. juni 2004 på ... i Jylland. Af aftalen fremgår blandt andet, at As adresse er ..., Danmark.

Derudover er der til sagen fremlagt fotokopier af 2 artikler i ... Ugeblad og ... Avis, henholdsvis fra april 2001 og fra august 2001. Af artiklerne fremgår blandt andet, at A har besluttet sig for at flytte til Sverige.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af A.

A har forklaret at hun boede på ..., Danmark gennem en årrække. På et tidspunkt hørte hun nogle lyde i huset. Hun var ved at blive vanvittig af lydene, og derfor flyttede hun til sommerhuset i Sverige. B flyttede ikke med. I august 2003 flyttede hun fra huset på ..., Danmark, og hun blev separeret fra B. Ved Indflytningen til Sverige oplyste de svenske myndigheder, at hun ikke behøvede at give yderligere oplysninger til de danske myndigheder. Hun modtager underholdsbidrag. Hun var på ..., Danmark den 6. maj 2004 i forbindelse med en familiefødselsdag. Hun oplyste til pantefogeden, at B havde lov til at videresende post til hende i Sverige. I december 2003 havde hun en udstilling i ... og under opholdet i Danmark var hun i sit galleri på ..., Danmark. Hun boede ikke på ..., Danmark, men opholdt sig hos venner og bekendte. Hun har ikke modtaget tilsigelsen fra Frederiksværk kommune dateret den 29. april 2004. Hun husker ikke, hvor hun opholdt sig den dag, men hun var ikke på ..., Danmark. B bor på ejendommen ..., Danmark, som hun ejer. Ejendommen er erhvervet for midler som hun har arvet. Under samlivet betalte B alle udgifter til ejendommen. Hun har aldrig haft indtægter fra gallerier. Hun har aldrig solgt malerier fra ..., fordi malerierne har været på udstillinger rundt om i landet. Indtil september 2003 gik hun hjemme og passede huset.

Procedure

Frederiksværk Kommune har nærmere anført, at udlægget den 11. december 2003 hos B ikke gav tilstrækkelig sikkerhed for kravet, og at betingelserne i kildeskattelovens § 72, stk. 2 er opfyldt. Beviset for flytningen blev først modtaget ultimo maj 2004. A var tilmeldt adressen ..., Danmark frem til dette tidspunkt, og tilsigelsen til pantefogedforretningen kunne derfor fremsendes til adressen. Det bestrides, at samlivet var ophævet på tidspunktet for udlæggets foretagelse. Der må lægges vægt på, at A var til stede på adressen ..., Danmark den 6. maj 2004, som hun er ejer af, og at hun efter det oplyste er uden indtægter. Der må endvidere lægges vægt på, at A fortsat har galleri på adressen, og at hendes bil er på adressen og anvendes af B. Der må tillige lægges vægt på, at der ikke blev indgået aftale om underholdsbidrag i forbindelse med separationers, som forklaret af A, og at hun udover ejendommen ..., Danmark ejer et sommerhus. Det bestrides, at den af Bs indgåede afdragsordning kan hindre foretagelse af udlæg efter kildeskattelovens § 72, stk. 2.

A har nærmere anført, at Frederiksværk Kommune var bekendt med flytningen til Sverige, og kommunen var derfor ikke berettiget til at sende tilsigelsen til ..., Danmark, da tilsigelsen - der skal sendes jf. retssplejelovens § 493, stk. 3 - ikke er sendt, skal udlægget allerede derfor ophæves. Herudover bestrides det, at samlivet består. Frederiksværk Kommune har efter praksis en streng bevisbyrde for, at samlivet består uanset separationen. Denne bevisbyrde er ikke løftet. Den omstændighed, at parterne begge var på adressen kan ikke betragtes som et bevis for ophævelse af separationen. Der er ikke hjemmel i kildeskattelovens § 72, stk. 2 til at foretage udlæg, da der består en afdragsordning med B

Fogedrettens bemærkninger

Fogedretten må efter det oplyste lægge til grund, at Frederiksværk Kommune ikke havde modtaget flytteattest fra skattekontoret i Sverige på tidspunktet for fremsendelsen af tilsigelsen til A den 29. april 2004.

Da A på tidspunktet var tilmeldt en ..., Danmark i Folkeregisteret, finder fogedretten, at der er fremsendt fornøden tilsigelse om pantefogedudlægget jf. retsplejelovens § 493, stk. 1.

Uanset separationen, finder fogedretten det - navnlig efter oplysningerne om As indtægtsforhold og det i øvrigt oplyste om aktiverne, samt den omstændighed, at A var på adressen den 6. maj 2004, hvor hun havde galleri - godtgjort, at samlivet fortsat bestod på tidspunktet for pantefogedudlæggets foretagelse.

Herefter, og da det i øvrigt ikke kan føre til et andet resultat, stadfæstes det foretagne pantefogedudlæg for så vidt ejendommen ..., Danmark, matr nr. ...

Med omkostningerne forholdes som nedenfor bestemt.

T h i   b e s t e m m e s

Frederiksværk Kommunes udlæg stadfæstes for så vidt [angår.red] ejendommen ..., Danmark, matr. nr. ...

Inden 14 dage betaler A sagens omkostninger med 2.500 kr. til Frederiksværk Kommune.

----------

Østre Landsrets kendelse af 4. januar 2005,18. afdeling, B-3231-04

Efter votering afsagdes sålydende kendelse

Som sagen er oplyst, tiltræder landsretten, at det må anses for godtgjort, at samlivet mellem B og A fortsat bestod på tidspunktet for pantefogedudlæggets foretagelse den 6. maj 2004. Landsretten lægger herved navnlig vægt på oplysningerne om ægtefællernes indtægtsforhold før og efter separationen den 2. september 2003, Bs fortsatte dispositionsret over ejendommen ..., Danmark, og kærendes personbil, samt As fortsatte brug af adressen ..., Danmark med det der registrerede fastnettelefonnummer i såvel privat som erhvervsmæssig sammenhæng, herunder det forhold, at hun opholdt sig på adressen under udlægsforretningen den 6. maj 2004. Hertil kommer, at A ikke for landsretten har fremlagt oplysninger, der dokumenterer eller sandsynliggør, at hun i tiden efter separationen har haft fast bopæl noget andet sted end på ..., Danmark.

Herefter og da Frederiksværk Kommunes tilsigelse af 29. april 2004 af A til udlægsforretningen den 6. maj 2004 opfylder kravene i skatteinddrivelseslovens § 9, stk. 2, jf. retsplejelovens § 493, stk. 3,

b e s t e m m e s

Frederiksværk Fogedrets kendelse stadfæstes.

I kæremålsomkostninger for landsretten betaler kærende A inden 14 dage 4.000 kr. til indkærede Frederiksværk Kommune.

Retten hævet.