Dato for udgivelse
28 Feb 2005 11:11
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22. december 2004
SKM-nummer
SKM2005.70.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 99-503/2004
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Inddrivelse
Emneord
Konkurs, omstødelse, utilbørlig, disposition
Resumé

Betaling af 1. rate i henhold til afdragsordning for større restance oparbejdet over nogen tid fandt sted 30. og 31. januar 2003. Betalingsstandsning anmeldt 20.02.03, og konkursdekret afsagt den 23.01.04. Betalingen blev omstødt i henhold til konkurslovens § 74.

Reference(r)

Konkursloven § 74

Henvisning

Inddrivelsesvejledningen 2005 - 1 E.3.12

Henvisning

Inddrivelsesvejledningen 2005 - 1 E.3.12.1

Henvisning

Inddrivelsesvejledningen 2005 - 1 E.3.12.1.1

Viborg Byrets dom
af 22. december 2004
BS 99-503/2004

Parter

H1 A/S u/konkurs

mod

ToldSkat

Under denne sag, hvor dommen er affattet i henhold til retsplejelovens § 218 a, stk. 2, har sagsøgeren, H1 A/S under konkurs, v/kurator Henrik Lyhne påstået sagsøgte, Skatteministeriet v/Told og Skattestyrelsen, tilpligtet at betale 400.000 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg, til betaling sker.

Sagsøgte har påstået frifindelse.

Det fremgår af sagen, at H1 A/S den 20. februar 2003 anmeldte betalingsstandsning og efterfølgende den 23. januar 2004 blev taget under konkursbehandling. Ifølge selskabets seneste årsregnskab for perioden 1. oktober 2001 til 30. september 2002 havde selskabet en underbalance på ca. 1,8 mill. kroner og en negativ egenkapital ligeledes på ca. 1,8 mill. kroner.

I januar måned 2003 havde ToldSkat et krav på virksomheden på ca. 1.250.000 kr. Af dette beløb var ca. 325.000 kr. manglende afregning af A-skat for november og december måned 2002, og restbeløbet manglende momsafregning for perioden 1. april 2002 til 31. december 2002.

På et møde mellem direktør A fra H1 og TP fra ToldSkat den 15. januar 2003 drøftedes afviklingen af virksomhedens skyld, og der blev herunder fra ToldSkats side pointeret, at manglende hurtig afvikling kunne medføre en konkurs. Der blev lavet en betalingsaftale den 30. januar 2003, hvorefter gælden skulle afvikles med 400.000 kr. den 30. januar 2003, 400.000 kr. den 5. februar 2003, og 460.000 kr. den 11. februar 2003. Henholdsvis den 30. og 31. januar betalte virksomheden henholdsvis 350.000 kr. og 50.000 kr. Disse betalinger kræves omstødt under denne sag.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaringer af direktør A, og toldfuldmægtig TP.

Procedure

Sagsøgte [sagsøger.red] har til støtte for sin påstand bl.a. gjort gældende

at

selskabet på tidspunktet for betalingerne til sagsøgte var insolvent,

at

betalingerne medfører maksimalt træk på skyldnerselskabets kassekredit, således at der herefter ikke er overskydende likviditet,

at

betalingerne til sagsøgte er sket med beløb, som afgørende har forringet skyldnerselskabets betalingsevne,

at

betalingerne til sagsøgte kan omstødes efter konkurslovens § 67,

at

det ikke er godtgjort, at betalingerne har været ordinære, og

at

omstødelse kan ske efter konkurslovens § 74, da sagsøgte har været i ond tro om skyldnerselskabets insolvens. Bl.a. er betalinger til sagsøgte sket efter, at der under udgående fogedforretning er fremsat trusler om indgivelse af konkursbegæring, og da begunstigelse af sagsøgte er utilbørlig.

Sagsøgte har bl.a. gjort gældende, at de to betalinger foretaget den 30. januar 2003 på 350.000 kr. og den 31. januar 2003 på 50.000 kr. ikke er omstødelige, idet betingelserne i konkurslovens § 67 og § 74 ikke er opfyldt. Sagsøger har ikke dokumenteret, at betalingerne afgørende har forringet H1 A/S' betalingsevne, og betalingerne fremtræder som ordinære.

Selskabet har siden januar 2001 konsekvent angivet og betalt A-Skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms for sent. Således fremstår betalingerne foretaget den 30. januar 2003 og den 31. januar 2003 som en videreførelse af dette mønster.

Det gøres herunder nærmere gældende, at ingen af betingelserne i konkurslovens § 74 er opfyldte, idet sagsøger ikke har dokumenteret, at H1 A/S på tidspunkterne for de enkelte betalinger til sagsøgte har været insolvent. Hertil kommer, at sagsøger ikke har dokumenteret, at der ved H1 A/S' betaling til sagsøgte er sket en utilbørlig begunstigelse af sagsøgte. Endelig har sagsøgte været i god tro med hensyn til både H1 A/S' eventuelle insolvens og betalingernes eventuelle utilbørlige karakter.

For så vidt angår meddelelse om indgivelse af konkursbegæring under udgående fogedforretning, gøres det gældende, at dette er et sædvanligt led i sagsøgtes forvaltning som oppebørselsmyndighed.

Retten begrundelse og resultat

H1 havde ikke de sidste 9 måneder af 2002 afregnet moms til sagsøgte, ligesom A-skat for de sidste måneder af 2002 ikke var betalt. Under disse omstændigheder og efter mødet mellem parterne den 15. januar 2003, finder retten det bevist, at sagsøgte var bekendt med virksomhedens insolvens.

Retten finder, at aftalen den 30. januar 2003 om betaling af 1.260.000 kr. i løbet af en meget kort periode er indgået på baggrund af sagsøgtes trussel om konkurs. Betaling af 400.000 kr. som led i denne aftale begunstiger på utilbørlig måde sagsøgte på de øvrige kreditorers bekostning, og sagsøgte var bekendt med de omstændigheder, som efter rettens opfattelse gør dispositionen utilbørlig. Som følge af det anførte kan disse betalinger omstødes i medfør af konkurslovens § 74, hvorfor sagsøgers påstand tages til følge.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet v/Told- og Skattestyrelsen, skal inden 14 dage til sagsøger, H1 A/S under konkurs, betale 400.000 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra den 27. april 2004, til betaling sker.

Inden 14 dage skal sagsøgte betale 35.000 kr. i sagsomkostninger til sagsøgeren.