Etablering skal efter ETBL § 8, stk. 1, være sket senest ved udgangen af det indkomstår, hvori kontohaveren fylder 65 år.

Folketinget har den 20. december 2006 vedtaget en ændring af ETBL § 8, stk. 1, hvorefter etablering skal være sket ved udgangen af det indkomstår, hvor kontohaveren når folkepensionsalderen. Ændringen træder i kraft den 1. juli 2009, jf. lov nr. 1587 af 20. december 2006.

Fristforlængelse Efter ETBL § 8, stk. 2, kan fristen forlænges, hvis kontohaveren dokumenterer, at det skyldes ham utilregnelige årsager, at etablering ikke har fundet sted inden fristens udløb. Adgangen til at forlænge fristen er henlagt til SKAT, jf. lov nr. 428 af 6. juni 2005 om ændring af en række love som følge af skatteforvaltningsloven. Der vil normalt ikke være grundlag for at forlænge fristen, hvis forsinkelsen skyldes kontohaverens egne forhold, f.eks. fordi kontohaveren eller dennes rådgiver har glemt, at de indskudte midler skulle anvendes, eller fordi der på grund af skrivefejl i regnskab eller lignende er anført forkerte oplysninger om tidspunktet for fristens udløb.

Skyldes forsinkelsen ikke kontohaverens egne forhold, kan der indrømmes fristforlængelse, såfremt kontohaveren inden fristens udløb har købt et aktiv, som ikke leveres inden fristens udløb. Det er dog en forudsætning, at forsinkelsen skyldes forhold, som kontohaveren ikke har indflydelse på, og som denne heller ikke kunne forudse. Det er imidlertid ikke en ufravigelig betingelse for fristforlængelsen, at skatteyderen har købt et aktiv inden fristens udløb. Til illustration heraf se TfS 2000, 561 ØLD.

Dispensation efter ETBL § 8, stk. 2, udelukker ikke, at myndighederne kan efterbeskatte foretagne hævninger, såfremt betingelserne herfor efterfølgende ikke findes opfyldt, se SKM2006.367.ØLR.

Er etablering sket, skal indskuddene benyttes inden 9 år efter udløbet af det indkomstår, hvori etablering har fundet sted eller inden udgangen af det andet indkomstår efter det indkomstår, hvori kontohaveren når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, ETBL § 10, stk. 1. Der gælder derimod ingen frist for, hvornår indskuddet tidligst kan benyttes.