Dato for udgivelse
31 Jan 2005 13:47
SKM-nummer
SKM2005.50.DEP
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
Skper. 2005-352-0105
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Flodbølgen, Sydøstasien, pension, udbetaling ved dødsfald, indberetning
Resumé
I forbindelse med flodbølgen i Sydøstasien er der risiko for, at ikke alle danske dødsofre bliver fundet eller identificeret. Skatteministeriets Departement finder, at pensionsinstitutternes bevisvurdering af, om en forsikret mv. kan betragtes som død, vil kunne lægges til grund i forbindelse med den skattemæssige behandling af udbetalingerne efter pensionsbeskatningsloven.
Reference(r)

Pensionsbeskatningsloven § 20

Pensionsbeskatningsloven § 25

Pensionsbeskatningsloven § 29

I forbindelse med flodbølgen i Sydøstasien er der risiko for, at ikke alle danske dødsofre bliver fundet eller identificeret. Udover de menneskelige omkostninger herved kan det give anledning til en række praktiske problemer for de efterladte, hvis det ikke kan bevises, at en savnet person er død. Et af dem er knyttet til udbetaling af pension mv. fra pensionsinstitutter.

Brancheforeningen Forsikring og Pension har spurgt Skatteministeriet, hvordan sådanne udbetalinger skattemæssigt vil skulle behandles. Forsikringsselskaberne er indstillet på at udbetale erstatninger, også inden der udstedes dødsattest eller dødsformodningsdom, hvis de pårørende kan sandsynliggøre, at den savnede er omkommet. Det kan f.eks. ske ved vidneforklaringer, gennem politiets eftersøgningsarbejde og lignende.

Forsikringsselskaberne vil til vurdering af en savnets sandsynlige død anvende det grundlag, som politiets efterforskning af de savnede vil tilvejebringe.

Følgende typer dokumentation vil ideelt set blive efterspurgt og anvendt af forsikringsselskaberne:

 

  • Udrejsehjemmel er anvendt, men hjemrejsehjemmel er ikke anvendt.
  • Vidneforklaringer om forsikredes ophold og færden op til og omkring katastrofens indtræden.
  • Oplysninger fra hoteller mv. om forsikredes ophold.
  • Oplysninger fra teleselskaber om forsikredes mobiltelefoni før og efter katastrofen indtraf.
  • Oplysninger fra kreditkortselskaber om forsikredes betalingstransaktioner før og efter katastrofen. 

Efter Skatteministeriets opfattelse er det afgørende for, om en pension mv. i de nævnte tilfælde kan udbetales efter de almindelige regler i pensionsbeskatningsloven om udbetaling ved dødsfald, at den forsikrede mv. kan anses for død.

Der stilles i pensionsbeskatningsloven ikke særlige formkrav til, at en person kan anses for død. Skatteministeriet mener derfor, at pensionsinstitutternes bevisvurdering af, om en forsikret mv. kan betragtes som død, vil kunne lægges til grund i forbindelse med den skattemæssige behandling af udbetalingerne efter pensionsbeskatningsloven. Pensionsudbetalingerne mv. vil således efter pensionsbeskatningslovens regler kunne behandles, som om den forsikrede mv. officielt er erklæret død.

Indberetning af indkomstskattepligtige udbetalinger og indbetaling af indeholdt indkomstskat heraf foretages efter de almindelige regler for udbetaling af indkomstskattepligtige pensionsydelser mv. til efterladte. Indberetning af afgiftspligtige udbetalinger samt indbetaling af afgift efter pensionsbeskatningsloven kan ske til Told- og Skatteregion Maribo med tydelig markering af, at der er tale om en udbetaling i forbindelse med flodbølgen, hvor den pågældende ikke officielt er erklæret død. Det sikrer en ensartet behandling af sagerne. Indberetning af de afgifts- eller indkomstskattepligtige udbetalinger foretages under anvendelse af de sædvanlige identifikationskoder mv., svarende til at den forsikrede mv. officielt var erklæret død.