Dato for udgivelse
27 jan 2005 11:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23. december 2004
SKM-nummer
SKM2005.48.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-5-1880-1006
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Kursus, fradrag, masteruddannelse
Resumé
En færdiguddannet agronom fik godkendt fradrag for udgift til uddannelsen ”Master i voksenuddannelse”.
Reference(r)
Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a
Ligningsloven § 9
Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-1 A.F.1.4.

Klagen vedrører spørgsmålet, om klagerens deltagelse i uddannelsen ”Master i voksenuddannelse” må anse for efteruddannelse eller kompetencegivende videreuddannelse.

Landsskatterettens afgørelse

 

Ligningsmæssige fradrag - Øvrige lønmodtagerudgifter
Skatteankenævnet har ikke godkendt fradrag for udgifter til en masteruddannelse. Klageren har selvangivet fradrag med 14.987 kr. (før bundfradrag).

Landsskatteretten godkender fradrag for udgifter til masteruddannelsen. Det overlades til den kommunale skattemyndighed at foretage den talmæssige opgørelse.

Sagens oplysninger

Klageren blev i 1983 færdiguddannet som agronom. Uddannelsen blev afsluttet med et speciale med titlen ”Undervisning og landbrugsfagligt rådgivningsarbejde”. Klageren er nu ansat som efteruddannelseskonsulent ved B.

Han påbegyndte i 2001 uddannelsen ”Master i voksenuddannelse”. Han afsluttede uddannelsen i 2003.

Af Danmarks Pædagogiske Universitets informationsmateriale om uddannelsen fremgår blandt andet følgende:

”MVO: En to-årig videreuddannelse på deltid, der kan føre til en stilling som uddannelsesplanlægger i en af fremtidens voksenuddannelsesinstitutioner eller som personaleleder med ansvar for medarbejdernes kompetenceudvikling i en privat virksomhed.

Professionel kompetenceudvikling
- en ny mulighed for private virksomheder og offentlige institutioner samt for deres medarbejdere .

Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) gennemfører fra september 2001 et uddannelsesforløb, der giver virksomheder, institutioner og medarbejdere mulighed for at benytte forskningsbaseret uddannelse som et led i deres strategiske planlægning og løbende kompetenceudvikling. Der arbejdes med konkrete problemer inden for human ressource development, og medarbejderne udvikler professionel kompetence under vejledning af DPUs videnskabelige medarbejdere. Uddannelsen bygger på deltagernes aktuelle arbejdserfaringer. Teorier, modeller og begreber bruges således til at perspektivere deltagernes praksisviden igennem aktionslæring eller bearbejdning af egne case studier.

For erfarne og velkvalificerede medarbejdere
- der kræves videregående uddannelse

DPUs masteruddannelse henvender sig til erfarne og velkvalificerede medarbejdere og er baseret på den VEU-reform, der trådte i kraft den 1. januar 2001. Det nye Videreuddannelsessystem for voksne er opdelt i fire niveauer, og en masteruddannelse er på kandidatuddannelses niveau. Det afsluttende masterprojekt udformes, så det kan anvendes i virksomhedens eller institutionens strategiske planlægning.

Medarbejderne passer deres daglige arbejde
- forløbene tilrettelægges, så man kan studere og arbejde samtidig

Masteruddannelsen kan gennemføres, uden at medarbejderen behøver opgive sit arbejde. Dette sker ved at tilrettelægge forløbene, så de passer til virksomhedernes og institutionernes hverdag. Den undervisning, der er, gennemføres face to face, er samlet på seminarer, og vejledningen er baseret på IT (netkonferencer og email). Seminarerne gennemføres i særlige lokaler, der er indrettet til masterstuderende i et heldagsforløb. Der vil være kantinefaciliteter.

Undervisningen er samlet på heldagsseminarer
- det er muligt at få uddannelsesstøtte

Undervisningen på det første modul, der gennemføres i efterårssemestret 2001, er placeret på to fredag-lørdage, en lørdag og et ugeforløb. Datoer for disse forløb offentliggøres hurtigst muligt. Der kan søges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med ugeforløbet. Lovgivningen vedrørende Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) trådte i kraft den 1. januar 2001. Ligeledes er det muligt at tilrettelægge forløbet omkring Master-afgangsprojektet, så der kan søges om SVU. Studiekontoret på DPU vejleder med udfyldelsen af ansøgninger.

Uddannelsen er landsdækkende
- der er flere muligheder

DPU ligger i København og her gennemføres undervisningen. Hvis der er tilstrækkeligt mange tilmeldte vil seminarerne desuden blive gennemført i Århus. I arbejdsperioderne mellem seminarerne arbejdes i lokale projektgrupper og individuelt med netbaseret vejledning.

Hvem kan få adgang til masteruddannelsen?
- der stilles både praktiske og teoretiske krav

Masteruddannelsen er erfaringsbaseret, og der kræves mindst to års relevant erhvervserfaring. Den er også forskningsbaseret, og der stilles derfor krav om videregående uddannelse. De teoretiske krav kan imødekommes af ansøgere, der har en MVU uddannelse, en bacheloruddannelse, en diplomuddannelse eller en kandidatuddannelse eller tilsvarende inden for relevante områder. DPU forbeholder sig ret til at afvise ansøgere, der efter en konkret vurdering af ansøgerens kvalifikationer ikke anses for at være kvalificeret. Ved holddannelse tilstræbes størst mulig bredde i uddannelses- og erhvervsbaggrund.

Hvad koster det?
- hvert modul koster 7.500 kr.

Den samlede pris for masteruddannelsen udgør 30.000 kr. plus kopieringsomkostninger. Hertil må der regnes med udgifter til bøger. En væsentlig del af læremidlerne vil blive fremsendt via en web-baseret materialeserver. Der vil maksimalt være 30 deltagere pr. hold. DPU forbeholder sig ret til ikke at oprette hold, hvis der ikke er tilstrækkelig mange ansøgere.

MVO er opbygget af fire moduler, der hver varer et halvt år

Læringsteori og voksenpsykologi
- modul 1 gennemføres i efteråret 2001

Der arbejdes med at skabe overblik over et bredt spektrum af teorier om læring og læreprocesser og at give medarbejderne kendskab til grundlæggende analyseniveauer og perspektiver i forståelsen af læreprocesser. Her indgår deltagernes egen praksis anskuet i teoretiske referecerammer og som reflektioner over egen læring.

Kompetenceudvikling i arbejdet
- modul 2 gennemføres i foråret 2002

I dette modul arbejdes med de kompetencer, som den moderne vidensøkonomi forudsætter. Dette hænger i høj grad sammen med udviklingen af de organisationsformer, der modsvarer ny teknologi og globaliseringen af produktion og handel. Den organisationsteoretiske tilgang belyser virksomhedernes og institutionernes indre forhold og deres samspil med omgivelserne.

Kompetenceudvikling i samfundsperspektiv
- Modul 3 gennemføres efteråret 2002

Der udvikles indsigt i uddannelsespolitik og reformlovningning af betydning for livslang læring og kompetenceudvikling. Desuden indgår den sociologiske teoridannelse, der kan belyse de samfundsforhold og den udvikling, der er af væsentligt betydning for livslang læring og kompetenceudvikling.

Uddannelsesplanlægning og evaluering
- modul 4 gennemføres i foråret 2003

Der arbejdes med teorier, begreber, analyser og forskningsmetoder i forbindelse med et konkret forhold, der er relateret til virksomhedernes eller institutionernes praksis. Det problem, der undersøges i masterprojektet, handler om at initiere, skabe rammer om eller udvikle læring/læreprocesser, f.eks. i form af uddannelsesplanlægning, uddannelsesevaluering eller konsulentbistand til virksomheder og institutioner.

Masterprojekt
- gennemføres i foråret 2003.”

Klagerens arbejdsgiver har bevilget klageren tjenestefri i forbindelse med kursusdeltagelse. Der er ikke ydet tilskud til uddannelsen.

Klageren har fremlagt et curriculum vitæ med følgende indhold:

Curiculum Vitae for A

1999 -Efteruddannelseskonsulent.
Hovedområde: Efteruddannelse af landmænd
Formand for nordisk arbejdsgruppe vedr. efteruddannelse i regi NJF (fra 1996)

1998-1999 Efteruddannelseskonsulent for C (1. maj 1998 - 15. august 1999)
Hovedområde: Efteruddannelse af landmænd.

1984 - 1998                      Konsulent ved B

1990-1998: Hovedområde: Efteruddannelse af landmænd herunder landskontorfunktion for regionalt ansatte efteruddannelseskonsulenter. Sideløbende hermed fungerende efteruddannelseskonsulent på deltid i perioden 1990-1994, først 2 år med tilknytning til D, herefter 2 år med tilknytning til E.
Redaktør af enkelte lærebøger til landmandsuddannelsen

1988-1998: Sekretær for Foreningen af danske Landbrugskonsulenter.

1984-1990: Hovedområde: Rådgivningsmaterialer og rådgivningsmetodeudvikling Underviser på det 4 ugers kursus om rådgivning og undervisning for KVL-kandidater (U-5).

1983 -1984                       Konsulent ved Landsudvalg.

1983 2 mdr. studierejse i Sydamerika (Equador og Colombia)
1983 Agronomuddannelse afsluttet på Landbohøjskolen

1979 - 1981 Forsøgsmedarbejder ved Statens Husdyrbrugsforsøg (et halvt år på heltid og derefter halvandet år på deltid).

1979 4 mdr. studierejse i Østeuropa ( Polen, Tjekkoslovakiet, Ungarn, Rumænien, Bulgarien og Jugoslavien.)

1979 Et halvt år som volontør ved Statens Husdyrbrugsforsøg.

1977 Agronomstudiet indledes
1977 4 mdr. arbejde som landbrugsmedhjælper

1976 -1977                       6 mdr. ophold på højskole

1976 Student

1956 - 1976 Opvækst på gård med malkekøer

Videreuddannelse

2001 Påbegyndt Masteruddannelse i Voksenuddannelse ved Danmarks Pædagogiske Universitet. (2-årig deltidsuddannelse)
1997 Afsluttet Diplomuddannelse i Rådgivningslære (27.feb. 1997) (28 dage)
1994 Projektlederuddannelse, internt kursus på 10 dage med Team/training
1993 Kursus i Faglig formidling, internt kursus (3+2 dage)
1989 Kursus i Mødeledelse og problembehandling (5 dage)
1982 4-ugers pædagogisk grundkursus i rådgivning og undervisning (U-5)

Internationale seminarer

Seminarer i NJF (Nordisk Jordbrugsforskeres Forening)
Sektion X: Rådgivning og undervisning:
"2003 i Stavanger, 2001 i Skara, 2000 i Tune, 1998 i Åbo, 1997 i Stavanger, 1992 i Uppsala og 1985 i Tune
Sektion IX: Økonomi: 1993 i Lillehammer
ESEE- seminar (European Seminar on Extension Education):
1997 i Dublin, 1993 i Århus, 1989 i Uppsala, 1987 i Reading og 1985 i Oslo
CEFFAR- seminar: 1986 i Cagliari.

Der er selvangivet fradrag med 10.587 kr. Fradraget er opgjort som følger:

Kursusafgift for 1. modul

7.500 kr.

Materialer til uddannelse

780 kr.

Transport X-Y, 4 ture

 

2 x 300 km x 4 x 1,58 kr. pr. km

3.792 kr.

Broafgift, 4 ture á 230 kr. x 2

1.840 kr.

Dobbelt husførelse

 

1 uge á 400 kr. + 2 fredag/lørdag á 100 kr. + 1 lørdag á 75 kr.

675 kr.

Internetforbindelse, telefonafgift

400 kr.

I alt

14.987 kr.

 

Skatteankenævnets afgørelse

Der er ikke godkendt fradrag for udgiften til deltagelse i masteruddannelsen.

Deltagelsen er ikke anset for ajourføring og vedligeholdelse af klagerens oprindelige uddannelse, men videreuddannelse.

Der er henset til beskrivelsen af masteruddannelsen, hvoraf det fremgår, at der er tale om ”en to-årig videreuddannelse på deltid, der kan føre til…”.

Der er lagt vægt på, at klagerens oprindelige afdeling blev nedlagt og en ny oprettet. Han fik ansættelse i den nye afdeling. Formålet med uddannelsen anses at være sikring af selve indkomstkilden.

Klagerens påstand og argumenter

Der er fremsat påstand om, at det selvangivne fradrag godkendes.

Det er dokumenteret, at klageren allerede har den kompetence, som masteruddannelsen kan føre til. Han har udelukkende valgt uddannelsen for at få en uddannelse, der matcher hans faglige niveau. At uddannelsen rummer en eksamen, der dokumenterer en bestemt kompetence, har intet med det faglige indhold af uddannelsen at gøre.

Skatteforvaltningen har ikke den faglige indsigt, der kræves for at vurdere, om deltagelse i masteruddannelsen skal betragtes som uddannelse eller efteruddannelse. Denne vurdering må foretages af en sagkyndig.

Masteruddannelsen giver voksne med primært en praktisk erhvervserfaring mulighed for at få ajourført og vurderet deres viden i et formelt uddannelsessystem.

Deltagelsen i masteruddannelsen havde ikke til formål at sikre klagerens indkomstkilde. Klageren har på intet tidspunkt frygtet fyring eller nedlæggelse af sit arbejdsfelt. Han er fortsat ansat på samme arbejdsplads og har samme arbejdsfelt, som han har haft gennem de sidste 10 år. Dog er han placeret i en ny intern organisationsstruktur, som blev formet i forbindelse med dannelsen af organisationen B den 1. april 2003.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Lønmodtageres fradrag for udgifter i forbindelse med det indtægtsgivende arbejde er reguleret af ligningslovens § 9 og statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Det fremgår heraf, at lønmodtagere kan fradrage udgifter, som afholdes for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten i det omfang, udgifterne overstiger et reguleret grundbeløb på 3.000 kr. (4.400 kr. i 2001).

Kursusudgifter kan fradrages, når der er tale om kurser, der har til formål at ajourføre og vedligeholde klagerens tidligere erhvervede uddannelse og viden. Der kan således ikke godkendes fradrag for udgifter til etablering, herunder uddannelse og videreuddannelse eller kurser af privat karakter. Det er endvidere en forudsætning for fradrag, at afholdelsen af udgiften har haft en direkte tilknytning til indkomsterhvervelsen.  

Klageren har under sin agronom-uddannelse skrevet speciale om ”Undervisning og landbrugsfagligt rådgivningsarbejde”. Han færdiggjorde uddannelsen i 1983 og har siden 1984 arbejdet som konsulent og efteruddannelseskonsulent ved B. Han har endvidere taget kurser i undervisning og rådgivning. På baggrund af den viden, klageren har opnået gennem sin uddannelse og sin ansættelse som konsulent ved B, må deltagelsen i uddannelsen ”Master i voksenuddannelse” anses for en efteruddannelse, der ikke er kompetencegivende.

Klageren kan derfor fradrage udgifterne i forbindelse med deltagelsen i uddannelsen. Det overlades til de lokale skattemyndigheder at fastsætte fradragets størrelse.