Dato for udgivelse
04 Feb 2005 11:02
SKM-nummer
SKM2005.54.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/05-4060-00084
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Sverige, præmieobligation, indkomstbeskatning
Resumé
Ligningsrådet fandt, at en person, som er fuldt skattepligtig til Danmark, og som vinder en præmie på en svensk præmieobligation ikke skal indkomstbeskattes af præmien i Danmark.
Reference(r)

-

Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-1 A.B.7.5.1
Spørgsmål
Skal en person, som er fuldt skattepligtig til Danmark, og som vinder en præmie på en svensk præmieobligation indkomstbeskattes af præmien i Danmark?

 

Svar
Nej

Forespørgers opfattelse
Det er forespørgers opfattelse, at gevinster på svenske præmieobligationer ikke skal indkomstbeskattes i Danmark jf. bl.a. EF-Domstolens dom i Lindman-sagen (C-42/02).

Styrelsens indstilling og begrundelse
EF-domstolens afgørelse i Lindman-sagen (C-42/02) drejede sig om en finsk statsborger, som vandt i et svensk lotteri. Efterfølgende blev hun indkomstbeskattet af gevinsten i Finland, hvor hun havde bopæl. Gevinster fra tilsvarende lotterier i Finland var derimod ikke omfattet af indkomstbeskatning. I sagen, som blev bedømt efter bestemmelserne for fri udveksling af tjenesteydelser, konkluderede domstolen, at Traktatens artikel 49 er til hinder for en lovgivning i en medlemsstat, hvorefter gevinster fra lotterier, der afholdes i andre medlemsstater, anses for skattepligtig indkomst for vinderen ved skatteansættelsen, hvorimod gevinster fra lotterier, der afholdes i den pågældende medlemsstat, er skattefri.

På baggrund af ovennævnte dom har Departementet ved SKM2004.121.DEP truffet afgørelse om, at gevinster vundet i et spil eller lotteri, som er godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed i et andet EU eller EØS land og opfylder betingelserne m.v. i spillelovgivningen i det pågældende medlemsland, fritages for indkomstbeskatning. Det er en betingelse, at et tilsvarende spil lovligt udbydes her i landet, uden at gevinsterne indkomstbeskattes. Departementets afgørelse blev truffet i forbindelse med en sag anlagt ved Østre Landsret om indkomstbeskatning af en lotterigevinst fra et statsligt tysk lotteri, hvor ministeriet på baggrund af Lindman-sagen tog bekræftende til genmæle.

Det følger af Departementets afgørelse, at fritagelsen for indkomstskat forudsætter, at den pågældende kan fremlægge den fornødne dokumentation, og at gevinsten indkomstbeskattes, såfremt ovennævnte betingelser ikke er opfyldt.

Gevinster af danske præmieobligationer beskattes ikke i Danmark, men der svares 15 % i afgift af den del af gevinstens beløb, der overstiger 200 kr. jf. eksempelvis lov. nr. 236 af 4. juni 1980 om udstedelse af statspræmieobligationer. Svenske præmieobligationer, som er godkendt og kontrolleret af den svenske stat, beskattes ikke i Sverige jf. Indkomstskattelag (1999-1229), kapitel 8, § 3, stk. 1.

Det er herefter styrelsen opfattelse, at en person, som er fuldt skattepligtig til Danmark, og som vinder en præmie på en svensk præmieobligation ikke skal indkomstbeskattes af præmien i Danmark jf. SKM2004.121.DEP. Det forudsættes, at svenske præmieobligationer opfylder betingelserne m.v. i spillelovgivningen i det pågældende medlemsland.

Styrelsen indstiller, at der svares nej til spørgsmålet.

Ligningsrådet tiltræder indstillingen