Dato for udgivelse
09 feb 2005 11:36
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11. januar 2005
SKM-nummer
SKM2005.64.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
B-0473-04, B-0506-04 og B-0507-04
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse + Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Vidne, bevisførelse
Resumé

Sagsøgeren havde anmodet om, at Skatteministeriet indkaldte personer fra Told- og Skattestyrelsen til at afgive forklaring under domsforhandlingen til "forsvar af ligningsvejledningen, vejledning om processuelle regler og inddrivelsesvejledningen". Skatteministeriet protesterede, idet den ønskede bevisførelse var uden betydning for sagerne, jf. retsplejelovens § 341, hvilken protest Vestre Landsret tiltrådte, idet vurderingen af den juridiske fortolkning af skattelovgivningen henhører under landsretten.

Reference(r)
Retsplejeloven § 341

Parter

B-0473-04
H1 ApS

mod

Skatteministeriet,

og

B-0506-04
A

mod

Skatteministeriet

B-0507-04
A

mod

Skatteministeriet.

Afsagt af landsdommer

Helle Bertung

Sagsøgeren har i sine processkrifter 4 af den 6. december 2004 i B-506-04 og B-507-04 anmodet om, at sagsøgte indkalder personer fra Told- og Skattestyrelsen til at afgive forklaring under domsforhandlingen til "forsvar af ligningsvejledningen, vejledningen om processuelle regler og inddrivelsesvejledningen".

Sagsøgte har i sine processkrifter A af den 5. januar 2005 protesteret herimod, og har til støtte for protesten anført, at den ønskede bevisførelse er uden betydning for sagen, jf. retsplejelovens § 341.

Landsrettens begrundelse og resultat

Da den af sagsøger begærede bevisførelse vedrører den juridiske fortolkning af skattelovgivningen, og da vurderingen heraf henhører under landsretten, er bevisførelsen uden betydning for sagen, hvorfor

d e t   b e s t e m m e s

Den af sagsøger begærede bevisførelse nægtes.

Sagen udsat.