Dato for udgivelse
27 Jan 2005 08:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22. december 2004
SKM-nummer
SKM2005.42.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-2-1860-0191
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Fond, uddelinger, fradrag
Resumé
Der blev godkendt fradrag for en fonds uddelinger i henhold til ligningslovens § 8 H. Modtagerne var alle godkendt af Danmarks Forskningsråd som berettigede til at modtage gaver.
Reference(r)
Ligningsloven § 8 H
Henvisning
E.B.3.11

Klagen vedrører fradrag for fondsuddelinger.

Landsskatterettens afgørelse

Told- og Skattestyrelsen har ikke godkendt fradrag for fondens uddelinger fratrukket i henhold til ligningslovens § 8H. Fondens skattepligtige indkomst er herefter forhøjet med 20.862.734 kr.

Landsskatteretten nedsætter den skattepligtige indkomst med 20.862.734 kr.

Sagens oplysninger

Fonden A er et resultat af adskillige sammenlægninger gennem mere end 100 år. I 1972 blev fire kreditforeninger lagt sammen under navnet Kreditforeningen B. Denne blev i 1993 til C A/S.

C A/S og D A/S fusionerede i 1998 under navnet E A/S. I 2000 fusionerede E A/S med F A/S som den fortsættende bank. Ved den lejlighed blev Foreningen E ejer af ca. 19 % af aktierne i F A/S. Ejerandelen er nedbragt i indkomståret 2000 og i begyndelsen af 2001 var foreningen ejer af 14,98 % af aktierne i F A/S.

Fonden har kalenderåret som regnskabsår, og fondens formue blev pr. 31. december 2001 opgjort til 20,9 mia. kr.

Fonden beskattes efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5b, idet fonden, som nævnt, tidligere var ejer af C A/S.

I august 2002 overgik fonden til at bruge dets registrerede binavn, Fonden A, i stedet for hovednavnet Foreningen E.

Fondens aktiviteter er primært koncentreret om to områder: Fondsvirksomhed og investeringsvirksomhed. Fondsvirksomheden omfatter støtte til almennyttige og almenvelgørende formål, bredt fordelt i Danmark, men primært inden for det byggede miljø.

Fonden har i indkomståret 2001 ydet og skattemæssigt fratrukket 20.962.734 kr.

Fondens repræsentant har fremlagt en nærmere beskrivelse af til hvilke formål de pågældende uddelinger er bevilget.

Repræsentanten har oplyst, at der samlet er foretaget uddelinger for 250 mio. kr. i indkomståret 2001. Disse fordeler sig med 43 mio. kr. på egne projekter, 54 mio. kr. på eksterne projekter og 153 mio. kr. på eksterne projekter, hvor tilsagn endnu ej er givet til støttemodtager. Ved vurdering af fradrag efter ligningslovens § 8 H er alene medtaget uddelinger i kategorien ”eksterne projekter”. Indenfor denne kategori er der foretaget uddelinger for 54 mio. kr. til 67 forskellige formål/modtagere. Heraf er de 11 formål – svarende til uddelinger for 21 mio. kr. – vurderet at være fradragsberettiget efter ligningslovens § 8 H.

ToldSkat Selskabsrevisionens afgørelse

Selskabsrevisionen har godkendt fradrag for 100.000 kr. af den samlede udgift. Fondens skattepligtige indkomst er herefter forhøjet med 20.862.734 kr.

Den godkendte andel vedrører uddelingen til en arkitektskole, der har modtaget pengene til projektet ”udgivelse af grundbog i arkitekturteoriens historie”. Denne uddeling falder efter selskabsrevisionens opfattelse ind under begrebet ”forskning” og der er derfor fradrag for gaven i henhold til ligningslovens § 8 H.

De øvrige uddelinger er ikke anset for fradragsberettigede, idet de ikke er anset for at være anvendt til forskning, jf. ligningslovens § 8 H, stk. 1.

Fonden er omfattet af selskabslovens § 1, stk. 1, nr. 5b, hvilket betyder, at fonden er berettiget til at fratrække gaver omfattet af ligningslovens § 8 H. De institutioner, fonden har foretaget uddelinger til, er alle almenvelgørende eller på anden måde almennyttige, ligesom de alle er hjemmehørende i Danmark, hvorved de opfylder betingelserne i ligningslovens § 8 H, stk. 1, på dette punkt. Institutionerne er desuden alle godkendte af Danmarks Forskningsråd til at modtage gaver m.v. for indkomståret 2002. Derfor er også betingelserne i § 8 H, stk. 2 opfyldte.

Selskabsrevisionen har foretaget en gennemgang af formål og anvendelse for de skattemæssigt fratrukne gaver og bidrag. Det er herefter selskabsrevisionens opfattelse, at alene gaven ydet til arkitektskolen, benævnt ”udgivelse af grundbog i arkitekturteoriens historie, 100.000 kr.” falder ind under begrebet forskning. Ingen af de øvrige nævnte gaver eller bidrag falder ind under dette begreb, og der er derfor ikke skattemæssigt fradrag i henhold til ligningslovens § 8 H.

Klagerens påstand og argumenter

Fondens repræsentant har fremsat principal påstand om, at der godkendes fradrag for 20.862.734 kr. i overensstemmelse med det selvangivne.

Der er fremsat subsidiær påstand om, at der godkendes fradrag for 17.241.750 kr. Påstanden er talmæssigt specificeret i klageskrivelsen.

Til støtte for den principale påstand har repræsentanten anført, at det er præciseret i bemærkningerne til lovforslaget i forbindelse med tilblivelsen af ligningslovens § 8 H, at ligningsmyndighederne uden videre kan lægge til grund, at gaver til godkendte modtagere er fradragsberettigede for giveren. Dette er netop intentionen med godkendelsesproceduren.

ToldSkat er ikke berettigede til at nægte fradrag for uddelinger til de af Danmarks Forskningsråd godkendte institutioner, idet det alene er Danmarks Forskningsråd, der er tillagt kompetencen som godkendende myndighed.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at giveren – her fonden – i alle situationer har fradragsret for gaver ydet til godkendte modtagere. Der ses intet sted i lovgivningen, herunder bemærkningerne til lovforslaget, cirkulæret til ligningsloven, ligningsvejledningen eller lignende, at være hjemmel for skattemyndighederne til at foretage en indskrænkende fortolkning af fradragsretten for de enkelte donationer til i forvejen godkendte modtagere. Repræsentanten har fremlagt udskrift af ligningslovens § 8 H, lovforslag om lov om ændring af ligningsloven samt vejledning om godkendte institutioner for indkomståret 2001.

Vurderingen af hvorvidt modtagere kan karakteriseres som en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig forening, stiftelse, institution m.v. der anvender sine midler til forskning, foreligger netop i selve godkendelsesproceduren hos Danmarks Forskningsråd.

Den enkelte institution skal opfylde nærmere angivne kriterier for, at institutionen kan godkendes som forskningsudførende af Danmarks Forskningsråd. Dette fremgår af et svar fra Danmarks Forskningsråd, som repræsentanten har fremlagt.

Ordningen er efter lovforslaget gennemført på denne måde for at sikre en faglig vurdering ved godkendelsen af gavemodtager. Der er derfor ikke hjemmel til, at ligningsmyndigheden i hver enkelt situation skal foretage en vurdering af, hvorvidt gaven efter ligningsmyndighedens opfattelse, kan anses for direkte medgået til forskning og/eller forskningsrelaterede udgifter. Godkendelsen fra Danmarks Forskningsråd medfører per definition en fradragsret for giver efter ligningslovens § 8 H.

Til støtte for den subsidiære påstand har repræsentanten forklaret, at langt størsteparten af uddelingerne er anvendt til konkrete forskningsmæssige/forskningsrelaterede formål.

Definitionen på udgifter anvendt til forskningsmæssige/forskningsrelaterede formål fremgår af cirkulære nr. 72 af 17. april 1996 til ligningsloven.

Cirkulæret er i overensstemmelse med udtalelsen fra Danmarks Forskningsråd, hvorefter uddelinger anvendt til forskning ligeledes omfatter forskningsrelaterede udgifter, som er nødvendige for gennemførelse af forskningen.

Danmarks Forskningsråd nævner netop, at en yderligere forudsætning for at kunne gennemføre forskning er midler til at dække udgifter til egnede bygninger, hvori forskningen kan finde sted, udgifter til apparatur og materialer, der indgår i eller er grundlag for forskningsprocessen, og udgifter til lokaler hvor eventuelle forskningsobjekter eller produkter af forskningsprocessen opbevares, udstilles m.v. Hertil kommer udgifter til drift, renovering, vedligeholdelse m.v. af de nævnte forskningsinstitutioner, der efter Forskningsrådets vurdering også skal betragtes som forskningsrelaterede udgifter.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Ifølge ligningslovens § 8 H kan selskabet foretage fradrag for gaver, som det godtgøres, at selskabet har ydet til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger, stiftelser, institutioner m.v., der anvender deres midler, herunder de modtagne ydelser, til forskning. Fradraget er betinget af, at Danmarks Forskningsråd har godkendt den pågældende forening, stiftelse, institution m.v., som berettiget til at modtage gaver.

Af bemærkningerne ved lovens fremsættelse fremgår:  ”at de foreninger, stiftelser, institutioner m.v., der skal kunne modtage gaver med den virkning, at de er fradragsberettigede for yderen, på forhånd skal være godkendte, således at ligningsmyndighederne uden videre vil kunne lægge til grund, at gaver til disse foreninger m.v. er fradragsberettigede for giveren.”

Idet det er oplyst, at de i sagen omhandlede gavemodtagere alle er godkendt af Danmarks Forskningsråd som berettiget til at modtage gaver, er der på grundlag af lovens ordlyd og bemærkninger ikke grundlag for at nægte fradrag for uddelingerne med henvisning til den konkrete anvendelse af de omhandlede uddelinger. Den påklagede ansættelse nedsættes derfor til 0.