Dato for udgivelse
25 jan 2005 12:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21. december 2004
SKM-nummer
SKM2005.38.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
11. afdeling, B-1136-03
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Energiafgifter, godtgørelse, bureau, serviceydelse
Resumé

En virksomhed udøvede Telemarketings- og Voice Responsa aktiviteter. Telemarketingsydelserne bestod i telefonisk markedsføring og telefonsalg samt opfølgning herpå, og Voice Response aktiviteten bestod i maskinel telefonbetjening for virksomhedens kunder samt opfølgningsopgaver i forbindelse hermed.

Landsretten lagde til grund, at de pågældende ydelser måtte karakteriseres som service- og tjenesteydelser. Da virksomheden anvendte edb som et naturligt hjælpemiddel til udførelsen af virksomhedens ydelser, fandt landsretten ikke grundlag for at karakterisere ydelserne helt eller delvis som edb-mæssige produktionsopgaver eller for at anse virksomheden for et edb-bureau.

I overensstemmelse med Højesterets dom SKM2001.488.HR og Højesterets dom SKM2004.386.HR, fandtes virksomheden herefter ikke berettiget til godtgørelse efter elafgiftslovens § 11 og kuldioxidafgiftslovens § 9.

Reference(r)

Elafgiftsloven § 11, stk. 2
CO2afgiftsloven § 9, stk. 4

Henvisning

Punktafgiftsvejledningen 2005 - 1 F.6.6

Parter

McPhone Telemarketing A/S
(advokat Ole Ravnsbo)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Kim Lundgaard Hansen)

Afsagt af landsdommerne

dommerne Lars E. Andersen, Marie S. Mikkelsen og Karina Floor (kst.)

Den 26. februar 2003 afsagde Landsskatteretten følgende kendelse:

Klagen skyldes, at ToldSkat ikke har godkendt McPHONE Telemarketing A/S (herefter benævnt selskabet) godtgørelse af el- og CO2-afgift for perioden 1. april 1997 til 31. marts 2001 med 170.058 kr.

...

Selskabet er et datterselskab i Jyllands-Posten koncernen og beskæftiger ca. 120 medarbejdere.

Selskabets primære aktiviteter omfatter udførelse af såkaldte "Telemarketing" og "Voice Responce" opgaver som selskabets kunder outsourcer til selskabet. Selskabet varetager opgaverne i kundernes navn. Det er oplyst, at en væsentlig del af selskabets el-forbrug er anvendt i edb- og telekommunikationssystemer.

For så vidt angår "Telemarketing" består disse opgaver i, at selskabet modtager en emnedatabase fra kunden. Denne database er grundlaget for opgaven, og den bliver indlæst i et særligt telemarketingsystem. Der bliver endvidere oprettet skærmbilleder og databaser, der afspejler den enkelte opgave. Herefter ringer en telefonist til alle emnerne i databasen, hvorigennem der eksempelvis sælges, tages imod ordrer, bookes møder, stilles og besvares spørgsmål m.v. Telefonisten anvender i den forbindelse avanceret edb- og telekommunikationsudstyr. Der udarbejdes et særligt elektronisk ringemanuskript. Under opgaveløsningen foretages der opslag og registreringer i kundens emnedatabase, som efter opgaveløsningen tilbageleveres til kunden.

Selskabet leverer i mindre omfang edbkonsulentydelser til kunderne i forbindelse med ind- og udlæsning af data til og fra kundernes databaser.

For så vidt angår "Voice Responce" består dette i en avanceret telefonomstilling, hvor opkald til den virksomhed, der har foretaget outsourcing af opgaver, sker til en talemaskine, som i princippet er en computer. Selskabet tilbyder at tage imod bestilling af brochurer, kataloger og varer, samt at tage sig af indsamlinger, tilmeldinger og afstemninger samt konkurrencer, medlemsaktiviteter og meningsmålinger. I forlængelse af disse aktiviteter leverer selskabet forskelligt output til kunderne som dokumentation, fx vedrørende omfang, kvalitet og resultat af opgavevaretagelsen. Endelig kan der som en accessorisk ydelse eksempelvis være aftalt udskrivning af labels, pakning og forsendelse af kataloger m.v.

Det er oplyst, at der er beskæftiget 4½ medarbejder i selskabets edb-organisation.

Selskabet har angivet fuld godtgørelse af afgift af den i virksomheden forbrugte elektricitet.

ToldSkat har ved afgørelsen fundet, at selskabet for så vidt angår aktiviteterne "Telemarketing" og "Voice Responce" må anses for omfattet af bilaget til elafgiftsloven som bureauvirksomhed. ToldSkat har derfor ikke godkendt godtgørelse af el- og CO2-afgift, jf. elafgiftslovens §11, stk. 2 og CO2-afgiftslovens § 9, stk. 4, vedrørende det elforbrug der kan henføres til disse aktiviteter. Den ikke godkendte godtgørelse er for den omhandlede periode opgjort til 170.058 kr., som er efteropkrævet.

ToldSkat har anført, at det forhold, at selskabet anvender edb som en integreret del af virksomhedens ydelser, ikke medfører, at virksomheden kan karakteriseres som vareproducerende eller som et edbbureau.

ToldSkat har endvidere henvist til momsnævnets afgørelse offentliggjort i TfS 1998.432 som blev stadfæstet i Højesteret ved dom af 8. august 2001, offentliggjort i SKM2001.488.HR.

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at selskabets aktiviteter ikke anses for omfattet af begrebet "bureauvirksomhed" som nævnt i bilaget til elafgiftsloven, og at selskabet således har ret til godtgørelse af el- og CO2-afgift.

Repræsentanten har henvist til, at de overordnede kriterier i forhold til bilaget er, at kun "visse" momsregistrerede liberale erhverv ikke er berettigede til godtgørelse af el- og CO2-afgift. Repræsentanten har videre henvist til, at de i bilaget nævnte ægteskabsbureauer er karakteriseret ved, at de formidler kontakt overfor de personer, der måtte ønske at benytte bureauet, og at de i bilaget nævnte vagtbureauer er karakteriseret ved, at de påtager sig sikkerhedsopgaver, som fx består i at sende en medarbejder ud til kunden som vagtmand. Repræsentanten har henvist til, at de arbejdsopgaver, som selskabet udfører, på ingen måde kan sammenlignes med de opgaver som er kendetegnende for bureauvirksomheder, ligesom aktiviteterne ikke er udgør en integreret del af sådanne opgaver.

Repræsentanten har henvist til, at selskabets aktiviteter består i varetagelse af outsourcede opgaver, som er baseret på avancerede teknologiløsninger, hvorunder der sker en egentlig databearbejdningsproces med henblik på, at kunne levere kunden et produkt til endelig bearbejdning/konklusion. Kunderne sparer derved egne investeringer i kostbare telefoni- og edb-løsninger, medarbejdere, inventar og lokaler.

For så vidt angår aktiviteten "voice responce" har repræsentanten anført, at der ikke, eller kun i begrænset omfang, er involveret menneskelige ressourcer, og at der således primært sælges en teknisk ydelse til kunderne. For så vidt angår "telemarketing" har repræsentanten anført, at der er tale om en egentlig produktionsopgave, idet selskabet har til opgave såvel manuelt som maskinelt at bearbejde de data, der er modtaget, for herefter at videregive disse samlet til kunden til endelig bearbejdning/konklusion.

Repræsentanten har henvist til Landsskatterettens kendelse af 8. september 1999 vedrørende et mailcenter (TfS 1999.904).

Repræsentanten har subsidiært nedlagt påstand om, at aktiviteterne kan sidestilles med IT-ydelser i bred forstand, jf. Landsskatterettens kendelse af 31. august 2002, SKM2001.611.LSR

Landsskatteretten skal udtale

I medfør af elafgiftslovens § 11, stk. 1, kan momsregistrerede virksomheder, bortset fra de i stk. 2 nævnte tilfælde, få tilbagebetalt afgiften af den af virksomheden forbrugte afgiftspligtige elektricitet. Endvidere kan der i henhold til CO2-afgiftslovens § 9, stk. 1, jf. stk. 4, nr. 3, ske tilbagebetaling af 10 % af afgiften efter denne lov for det forbrug, der er fuldt ud tilbagebetalingsberettiget efter § 11 i elafgiftsloven. Efter elafgiftsloven § 11, stk. 15, tilbagebetales afgiften i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for indgående merværdiafgift for elektricitet og varme.

Det fremgår af elafgiftslovens § 11, stk. 2, at tilbagebetaling ikke kan finde sted for så vidt angår afsætning af de i bilaget til loven nævnte ydelser. Bilaget til elafgiftsloven (benævnt: liste over momsregistrerede virksomheder, hvis afsætning af ydelser ikke giver adgang til tilbagebetaling af elafgift) omfatter følgende virksomheder: advokater, arkitekter, bureauer, (bl.a. vagtbureauer, ægteskabsbureauer), forlystelser, herunder teaterforestillinger, biografforestillinger m.v., landinspektører, mæglere, reklame, revisorer, rådgivende ingeniører.

Landsskatteretten bemærker, at det er antaget, at Edb-bureauer ikke er omfattet af bilaget til elafgiftsloven.

Det bemærkes endvidere, at det er de i den pågældende virksomhed udøvede aktiviteter, og ikke dens betegnelse, der er afgørende for, hvorvidt virksomheden er omfattet af nævnte bilag.

Landsskatteretten finder, at selskabets aktiviteter vedrørende såvel telemarketing som Voice Responce må anses som bureauydelser omfattet af bilaget til elafgiftsloven. Der er herved lagt vægt på, at disse aktiviteter må anses som afsætning af service- og tjenesteydelser og ikke i produktion eller afsætning af varer. Det forhold, at der i større omfang anvendes edb til udførelse af opgaverne, kan ikke føre til et andet resultat, jf. herved Højesterets dom i SKM2001.488.HR. Landsskatteretten finder endvidere ikke grundlag for at karakterisere ydelserne som levering af edb-mæssige produktionsopgaver for andre, jf. herved Punktafgiftsvejledningen 2002, side 421.

Det findes derfor at være med rette, at selskabet ikke er anset for berettiget til tilbagebetaling af elafgift, og da den talmæssige opgørelse ikke er bestridt, stadfæstes den påklagede afgørelse.

..."

Det bemærkes, at Landsskatterettens kendelse i sagen retteligt er afsagt den 5. september 2001, SKM2001.611.LSR, at Vestre Landsret den 13. marts 2003 SKM2003.160.VLR har afsagt dom i sagen, og at Højesteret - efter domsforhandlingen i nærværende sag den 6. oktober 2004 SKM2004.386.HR har afsagt dom i sagen.

Under denne sag, der er anlagt den 14. maj 2003, har sagsøgeren, McPhone Telemarketing A/S (herefter McPhone), principalt nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, dømmes til at betale 170.058 kr., og subsidiært 19.300 kr. Begge beløb påstås forrentet med rentelovens sats fra den 10. december 2001.

Skatteministeriet har påstået frifindelse.

Det principale påstandsbeløb udgør McPhones betaling af el- og CO2-afgift fordelt på telemarketing- og voice responseaktiviteterne for perioden 1. april 1997 til 31. marts 2001, mens det subsidiære påstandsbeløb udgør afgifterne for voice response-aktiviteten alene i den samme periode. McPhone indbetalte beløbet i den principale påstand den 10. december 2001, hvorfor beløbene påstås forrentet fra denne dato.

Parterne er enige om størrelsen af beløbene og om forrentningen.

Af McPhones hjemmeside pr. 25. november 2003 fremgår vedrørende selskabets aktiviteter blandt andet:

"...

Telemarketing koncepter

...

De overordnede mål ved telemarketing vil som regel være at skaffe firmaet en større kundekreds, et forbedret salg til eksisterende kunder samt naturligvis en forstærket konkurrencekraft . ...

...

En telefonsamtale vil altid indeholde en række værdifulde oplysninger, som kan anvendes i det fremtidige salgs- og markedsføringsarbejde. Disse detaljerede oplysninger noteres i vores IT-baserede struktur og videresendes til kundedatabasen. Derved bliver databasens unikke oplysninger et effektivt og stærkt redskab, når markedsføringen skal målrettes og tilpasses - til hele kundegruppen og til den enkelte kunde.

...

Opfølgning på gennemførte samtaler kan være af vital betydning for resultatet. Opfølgningen skal være effektiv og præget af individualitet - altså selektiv, relevant og personlig.

Opfølgningen kan blandt andet omfatte:

 -

Personlige mails/e-mails

 -

Tilknytning af person til nyhedsbreve

 -

Automatisk styring af aftalte genopkaldstidspunkter

 -

Mulighed for opfølgning i en senere termin

 -

Udskrivning af alle indhentede informationer til brug for virksomheden eller konsulenten

 -

Løbende registrering og opdatering af salgsrapporter fra konsulent og virksomhed Automatisk udskrivning af kontrakter, aftaler, ordrebekræftelser, fakturaer m.v.

 -

On-line databaseopdatering og -vedligeholdelse

 -

Pakning og forsendelse

 -

Responshåndtering med sikkerhed for feed-back til afsender

 

...

Voice Response koncepter:

De store fordele ved at benytte Voice Response i kundeservice er dækning, kapacitet og besparelse. Ved at bruge en Voice Response løsning kan du udvide dækningen ud over normal åbningstid uden at det koster dig ressourcer. Med Voice Response løsningernes fleksibilitet og intelligens er du meget langt over telefonsvarer-niveauet og kan løse en række opgaver døgnet rundt.

...

McPHONE har erfaringer med at opbygge Voice Response løsninger til:

 -

forhandler henvisning

 -

bestilling af varer

 -

håndtering af overflow fra omstilling

 -

analyser og evalueringer, herunder kundetilfredshedsanalyser

 -

måleraflæsninger

 -

logistik-styring: der ringes fra tjekpoints på ruten og den enkelte enheds vej kan følges

 -

konkurrencer

 -

informationsvoice

 -

indrapporteringssystemer fra arbejdsprocesser/dataopsamling

 -

bestilling af faxdokumenter

 -

brochurebestilling

 -

service og reklamation

 -

medlemsklubber

 -

uddannelsesopgaver

 -

telefonvagt

 -

viderestilling

..."

McPhones IT-chef, HP, har den 4. december 2003 udarbejdet et notat vedrørende virksomhedens programmering og IT i forbindelse med telemarketingopgaver. Heraf fremgår blandt andet følgende:

"...

Generelt

Det er et kendetegn for McPHONE's produktionsflow, at det er fuldstændig baseret på IT. Hver eneste opgave i huset gennemføres med en til formålet opbygget database og specialudviklede programmer, der automatiserer drift, dataopsamling, og rapportering. Det er på grund af dette veludviklede produktionsapparat - både i maskiner og menneskelige ressourcer - at vi er i stand til at håndtere 30-40 samtidige opgaver, og i øvrigt kan fungere som en ordreproducerende virksomhed, der kan opretholde en sund økonomi trods en høj grad af tilpasning til de enkelte opgavers ofte meget afvigende krav.

McPHONE's IT afdeling er p.t. bemandet med 6 medarbejdere, der i samarbejde med den øvrige virksomhed varetager produktions- og udviklingsopgaver i forbindelse med telemarketing. Dele af den IT-mæssige produktion er lagt ud i huset, således test og debugging af programmer, driftsovervågning på de udviklede programmer og afvikling af batchrutiner, der f.eks. genererer datagrundlag og rapporterer til virksomhedens kunder. Berørt af disse opgaver er yderligere 8 medarbejdere, der dog også har andre opgaver - mellem 10 og 80 % af deres tid skønnes at medgå til IT produktion.

Produktionen af en telemarketingopgave kan opdeles i tre faser: "før", "under" og "efter".

"Før" fasen i produktion

I før-fasen opbygges en database, der er tilpasset den enkelte kunde og de krav, den kommende opgave stiller samt de rutiner, der skal bruges til at indlæse og normalisere data udefra - disse skal ofte underkastes grundig behandling, der kun kan foretages rationelt, hvis den kan foretages maskinelt og efter programmerede forskrifter. Ofte udvikles samtidigt de rutiner, der evt. skal efterbehandle og samtidigt eksportere data tilbage til kunden. Det er jo med IT sådan, at et nyt system egentlig bør bygges bagfra, således at det tilsikres, at dets produkt overholder de stillede krav.

Samtidigt bygges et afviklingsprogram, der skridt for skridt følger faserne i telemarketingproduktionen. Et sådant program består af en lang række skærmbilleder, der interfacer til den underliggende database: viser relevante felter frem, angiver ledertekster og valgmuligheder, opdaterer databasen, opstiller beregninger, og foretager de forretningslogiske kalkulationer, der hele tiden guider systemet gennem det mest hensigtsmæssige flow. Der kan tilknyttes en lang række ekstrafunktioner i form af databaseprogrammer, printudskrifter, faxforsendelse, forsendelse af emails, datakommunikation, aktivering af andre programmer etc.

...

"Under" fasen i produktionen

IT programmerne hos McPHONE kan aldrig betragtes som færdige - testfasen glider ofte direkte over i egentlig dataproduktion, og de indsamlede erfaringer betyder ofte efterfølgende programændringer. Ud over dette foregår der løbende et arbejde for at forbedre og effektivisere de udviklede værktøjer. De løbende målinger af driften foregår med basis i IT programmellet, og stiller ofte krav om tilpasning, gennemførelse af særlige kørsler eller udvikling af nye programdele. Herudover vil der ofte være en løbende rapportering fra databasen til kunder og andre. Denne gennemføres med basis i maskinelle rutiner, der løbende skal vedligeholdes i overensstemmelse med de øvrige tilpasninger i projektet.

"Efter" fasen i produktionen

Den sidste fase i produktionen af en telemarketingopgave er efterbearbejdning af data, som skal returneres til kunden i en form, der mest muligt understøtter den videre brug. Denne opgave kan være tidstung og af iterativ karakter . ...

Tidsforbrug

Tidsforbruget til IT programmering af en opgave varierer stærkt. Komplicerede opgaver kan kræve op til en måneds forberedelse, mens de meget simple opgaver eller en genaktivering kan have få timer til opstart, hvorefter kommer det løbende IT-arbejde, der kan have et ganske andet og større omfang. Størrelsen og kompleksiteten af de involverede databaser spiller også en stor rolle. I nogle tilfælde kan vedligeholdet af en database på et enkelt projekt kræve flere dages arbejde hver eneste måned. Oveni opstartstiderne kommer løbende drift, vedligehold af IT strukturen og afslutning, der varierer med andre parametre.

Gennemsnitlig kan det totale IT timeforbrug per projekt kalkuleres til ca. 50 timer. Vi har p.t. godt og vel 320 af disse projekter på årsbasis.

De gennemsnitlige økonomiske omkostninger per projekt er:

Timepris, baseret på en gennemsnit timekostpris vægtet i forhold til med arbejdertype

9.367 kr.

Andre omkostninger, afskrivninger på IT systemer, service mm

2.533 kr.

..."

Det fremgår af årsregnskabet for 1997/1998, at McPhone havde en samlet omsætning på ca. 12,6 mio. kr. I regnskabsåret 2000/2001 var omsætningen steget til 20,25 mio. kr. Selskabet beskæftigede 11 medarbejdere samt løst ansatte i 1997/1998. I 2000/2001 var der 21 fastansatte og 28 løst ansatte phonere. De samlede personaleudgifter udgjorde i 1997/1998 knap 7,37 mio. kr., heraf udgjorde løn til phonere ca. 3,34 mio. kr. I 2000/2001 udgjorde tallene henholdsvis ca. 12,84 og 5,88 mio. kr. Udgifter til telefon og porto vedrørende telemarketing var i 1997/1998 på knap 680.000 kr., og de samlede omkostninger til edb m.v. udgjorde ca. 555.000 kr. Der var på daværende tidspunkt endvidere investeret i edb for ca. 4,35 mio. kr. Anskaffelsessummen for driftsmateriel m.v. pr. regnskabsårets begyndelse og afslutning udgjorde henholdsvis ca. 4.937.000 kr. og ca. 5.644.000 svarende til en talgang i årets løb på ca. 700.000 kr. I regnskabsåret 2000/2001 udgjorde udgifterne til telefon og porto vedrørende telemarketing ca. 570.000 kr., og der var en tilgang i årets løb i driftsmateriel m.v. på ca. 850.000 kr. Den bogførte værdi heraf udgjorde 1.416.000 kr.

Forklaringer

KS har forklaret, at han blev ansat som direktør i McPhone i 1996. Jyllands-Posten havde i 1993 købt selskabet for at opbygge en ekstern telemarketingkapacitet til avissalg, og Jyllands-Posten var McPhones største kunde i perioden 1997-2001. Verdensnaturfonden var den største eksterne kunde. McPhone solgte medlemskaber til erhvervsvirksomheder. I den forbindelse stod de også for pakning af brochurer og opkrævning af kontingenter, som gik direkte til Verdensnaturfonden. TDC var en anden stor kunde, som de solgte navnedatabaser til. TDC "outsourcede" herefter annoncesalget til telefonbøger til McPhone. De solgte også forsikringer, og derudover bookede de møder for eksterne kunder. Dette foregik på den måde, at de fik en database over virksomheder fra kunderne, og de kontaktede herefter virksomhederne og bookede møder. Telefonsalget udgjorde mere end halvdelen af omsætningen, og mødebooking udgjorde den resterende del. Mødebooking kunne også foregå på den måde, at de i kundens navn kontaktede relevante virksomheder. Hvis virksomheden passede til de kriterier, som kunden havde opstillet, henvendte kunden sig efterfølgende selv til virksomheden. Før udførelsen af opgaverne, laver de et edbprogram til løsning af hver enkelt opgave. For så vidt angår telemarketing foregår det på den måde, at de sender materiale ud til kunderne, hvor kunden skriver, hvilke oplysninger de ønsker, og hvad opgaven skal gå ud på. Når de får materialet retur, lægges det ind i deres edb, hvor manuskriptet kobles sammen med kundeemnerne. De udarbejder herefter et "ringemanuskript", som efter godkendelse hos kunden indlægges i McPhones edb. Når phoneren ringer mulige kundeemner op, foregår samtalen via manuskriptet, som kommer frem på skærmen. Phoneren guides igennem manuskriptet ud fra kundens svar og skal følge manuskriptet; slavisk. De rapporterer hver dag til kunden om de opnåede resultater. Phonerne laver aldrig andet end at ringe. De har. en postmedarbejder, der hver dag på deltidsbasis kommer og pakker post. Hvis de booker et møde, bliver mødebekræftelsen sendt fra telemarketingafdelingen. Der bliver også sendt reklamer fra afdelingen. Udgifterne hertil er indeholdt i telemarketingomkostningerne, men i nogle tilfælde faktureres de direkte til kunden. Ud af 300 opgaver er der et element af pakning og forsendelse i ca. 70 % af opgaverne.

Hovedaktiviteten i "Voice response" er styring af JyllandsPostens avisbude, der uddeler aviser om natten. Alle budene skal ringe ind om natten og indtaste deres rutenummer. På den måde registrerer computeren, hvem der ikke har meldt sig klar, og dette vidererapporteres til Jyllands-Posten via e-mail. Derudover har de en service for 6-7 rejsebureauer, hvis kunder kan ringe til et nummer og foretage bestillinger til en computer ved indtastning af telefonnummer. Telefonnumrene udskrives næste morgen og sendes til Tele Danmark, hvorefter McPhone modtager en adresseliste. I 90 % af tilfældene printer de labels ud med navn og adresse på kunderne og sender bestillingerne til rejsebureauerne. I 10-20 % af tilfældene sendes det bestilte direkte til kunderne - såkaldt fulfillment. De har også mulighed for på varmeværkets vegne via en avanceret computer telefonisk at tage imod resultater af måleraflæsninger.

I perioden 1997-2001 var der 4½ medarbejder beskæftiget i IT-afdelingen, mens 5-6 personer i gennemsnit beskæftigede sig 50% af arbejdstiden med IT. I regnskabsåret 2003/2004 var 10 ud af 50 ansatte beskæftiget i IT-afdelingen. De har ikke haft analytikere ansat siden 1996, men virksomheden er underleverandør til analysebureauer.

Procedure

McPhone har til støtte for sin principale og subsidiære påstand gjort gældende, at virksomheden er omfattet af hovedreglen i elafgiftslovens § 11, stk. 1, og derfor har krav på tilbagebetaling af elafgift. Som følge heraf har McPhone tillige krav på tilbagebetaling af CO2-afgift efter kuldioxidafgiftslovens § 9, stk. 1, jf. stk. 4, nr. 3. Skatteministeriet har ikke ført bevis for, at McPhones aktiviteter helt eller delvist kan sidestilles med bureauvirksomhed, og at man dermed er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i elafgiftslovens § 11, stk. 2. McPhone udfører tekniske produktionsopgaver, der ikke kan sidestilles med service- og tjenesteydelser og derfor heller ikke med "bureauvirksomhed". Når McPhone udfører print- og kuverteringsopgaver, afsættes der varer. For så vidt angår telemarketing udarbejdes et selvstændigt edbprogram, og phoneropgaven udføres slavisk herefter. Sagsøgerens kunder ville have kunnet fratrække el- og CO2-afgift, hvis de selv havde udført opgaven. Det giver derfor ingen mening, hvis McPhone ikke har samme mulighed, fordi kunden har uddelegeret opgaven. I anden række har McPhone gjort gældende, at i hvert fald den maskinelle produktionsydelse, der anvendes ved voice responsa-aktiviteten, udløser krav på tilbagebetaling af afgifterne. Der indlægges et edb-program i computeren til den specifikke opgave, og herefter udføres opgaven helt maskinelt. Der produceres hver gang virksomheden får et opkald, og der er således hverken gale om afsætning af service- eller rådgivningsydelser.

Skatteministeriet har til støtte for påstanden om frifindelse gjort gældende, at det følger af en naturlig sproglig fortolkning og af forarbejderne og forhistorien til elafgiftslovens § 11, stk. 2, og bilaget hertil, at der ved "bureau" må forstås virksomheder, der udfører selvstændige servicefunktioner. Efter forarbejderne kunne tjenesteydelser ikke fritages, med mindre der var tale om arbejdsydelser på varer. Efter oplysningerne om de aktiviteter, som McPhone udøver i form af telemarketing og voice responsa, må det lægges til grund, at der ikke er tale om edb-bureauvirksomhed, og at virksomheden heller ikke selv afsætter eller bearbejder varer men udfører service- og tjenesteydelser., som må karakteriseres som ydelser leveret af et "bureau" i den forstand, hvori dette udtryk benyttes i bilaget til elafgiftsloven. Pakning og forsendelse af materiale og udskrivning af labels er tillægsydelser til den opgave, man udfører. Telemarketingaktiviteten har som formål at markedsføre virksomheder ved telefonisk henvendelse til potentielle kunder. Markedsføringen er det centrale, og lønnen til "phonerne" udgør også en meget stor udgiftspost i McPhones årsregnskaber. Ved voice response-aktiviteten indgår edb som et meget vigtigt element, men derudover tilrettelægges og programmeres systemet både ved etableringen og ved løbende tilretninger. Hovedaktiviteten er en tjenesteydelse i form af modtagelse af indkommende opkald fra kunder og ikke en teknisk produktionsydelse. McPhone har derfor ikke krav på fritagelse for betaling af el- og CO2-afgift.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter det oplyste om McPhones telemarketingaktiviteter lægges det til grund, at der med udgangspunkt i kundernes emnedatabaser hovedsagelig foretages telefonisk markedsføring og telefonsalg samt opfølgning herpå. Voice response-aktiviteten må i hovedtræk karakteriseres som en maskinel telefonbetjening for kunder, hvortil der også er knyttet opfølgningsopgaver.

De nævnte aktiviteter - og herunder den maskinelle del af voice response-aktiviteten - må på denne baggrund anses for at bestå i afsætning af service- og tjenesteydelser og ikke i produktion eller afsætning af varer.

Edb anvendes som et naturligt hjælpemiddel til udførelsen af de ydelser, virksomheden udbyder. Selvom edb anvendes i vidt omfang, er der derfor ikke grundlag for at karakterisere ydelserne helt eller delvist som edb-mæssige produktionsopgaver, eller for at anse virksomheden som et edb-bureau.

I overensstemmelse med Højesterets dom af 8. august 2001, gengivet i SKM2001.488.HR, og dom af 6. oktober 2004 SKM2004.386.HR, har McPhone for så vidt angår de ydelser, som denne sag angår, herefter ikke krav på tilbagebetaling af el- og CO2-afgift, jf. elafgiftslovens § 11, stk. 2, jf. stk. 1, og den dagældende bestemmelse i kuldioxidafgiftslovens § 9, stk. 4, nr. 3, jf. stk. 1.

Skatteministeriets frifindelsespåstand tages derfor til følge.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøgeren, McPhone Telemarketing A/S, betaler inden 14 dage sagsomkostninger til Skatteministeriet med 21.000 kr.