Dato for udgivelse
11 jan 2005 09:36
SKM-nummer
SKM2005.13.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/05-4359-00271
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Medarbejderaktier, aftaleændring
Resumé
Udarbejdelse af tillæg til tidligere indgåede aftaler om tildeling af tegningsretter til medarbejderne i visse situationer blev anset som indgåelse af nye aftaler og ikke som en præcisering af de allerede indgåede aftaler.
Reference(r)
Ligningsloven § 28
Henvisning
Ligningsvejledningen 2004-4 A.B.1.13.1

Spørgsmål

  1. Vil udarbejdelse af tillæg  til de i 1998,1999 og 2002 indgåede aftaler om tildeling af tegningsretter til medarbejderne alene blive betragtet som en præcisering af allerede indgåede aftaler og derved ikke som nye aftaler, der medfører, at de oprindelige aftaler betragtes som afstået?
  2. Vil udarbejdelse af  tillæg, hvori der tillige tages højde for udvanding ved ekstraordinært store udlodninger, til de i 1998, 1999, og 2002 indgåede aftaler om tildeling af tegningsretter til medarbejdere alene blive betragtet som en præcisering af allerede indgåede aftaler og derved ikke som nye aftaler, der medfører, at de oprindelige aftaler betragtes som afstået?
  3. Vil svarene på spørgsmål 1 og 2 blive anderledes, såfremt begge tillæg hæftes ved en af de tidligere indgåede aftaler?

Svar

Ad spørgsmål 1: Nej, se begrundelse og sagsfremstilling

Ad spørgsmål 2: Nej, se begrundelse og sagsfremstilling

Ad spørgsmål 3: Se  begrundelse og sagsfremstilling.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A  A/S har tidligere indgået aftale om tegningsret for medarbejderne i selskabet. Tegningsretsaftalerne er indgået for årene 1998, 1999 og 2002 og er opfyldt ved at medarbejderne vederlagsfrit er tildelt warrants.

Alle indgåede aftaler er formuleret på samme måde, men dog med mulighed for at den enkelte medarbejder kan tegne et forskelligt antal aktier, som anført i aftalen.

Med hensyn til tildelingen i 1998 og 1999 blev medarbejderne beskattet af værdien af de modtagne warrants efter dagældende regler.

Tildelingen i 2002 er omfattet af de dagældende regler om beskatning af warrants i medarbejderforhold, hvor der som udgangspunkt sker beskatning ved udnyttelsen, jfr. ligningslovens § 28. Iflg. aftalen er der truffet bestemmelse om, at beskatningen skal overgå til selskabet efter reglerne i ligningslovens §§ 28A-B.

De omhandlede aftaler indeholder imidlertid ikke bestemmelser, der sikrer værdien af de warrants, der er tildelt medarbejderne, i tilfælde af ændringer i selskabets kapitalforhold eller ved udlodninger fra selskabet, som foretages  ud over det normale.

Som baggrund for at man ønsker sådanne bestemmelser indført i de indgåede aftaler har rådgiver anført:

Ændringer i kapitalforhold.
“ Således vil en fondsudvidelse eller en ændring af aktiernes stykstørrelse indebære, at kursen på aktierne reduceres væsentligt, og der vil derfor ske udvanding af værdien af medarbejdernes warrants. Afhængig af ændringens karakter, vil det kunne indebære, at de pågældende warrants bliver værdiløse.

Da den beskrevne udvanding er i strid med tildelingen af warrants overvejes det, at udarbejde et tillæg til tegningsretsaftalerne, således at det præciseres, at værdien af medarbejdernes warrants opretholdes i tilfælde af de skitserede ændringer i kapitalforholdene."

“Bestemmelserne medfører, at tegningskursen nedsættes forholdsmæssigt i forbindelse med en fondsudvidelse/ændring af stykstørrelse, og antallet af aktier, som kan tegnes, forhøjes i samme forhold som kapitalen udvides ved fondsudvidelsen/aktiernes antal stiger ved ændringen i stykstørrelsen.

Konsekvensen af bestemmelserne er, at såfremt markedskursen på selskabets aktier alene ændres svarende til fondsudvidelsen /ændringen i stykstørrelse og således at markedsværdien af selskabets aktiekapital er uændret, så vil værdien af medarbejdernes warrants ligeledes være uændret, ligesom den enkelte medarbejders mulighed for at tegne en given andel af selskabets kapital også vil være uændret."

Store udlodninger.
“ Selskabet udlodder som hovedregel en tredjedel af årets resultat efter skat. I nogle situationer vil der være grundlag for en større udlodning. En sådan udlodning kommer alene aktionærerne til gode og vil derfor kunne opfattes som en udvanding af værdien af tegningsretterne i lighed med ændringerne i kapitalforholdene."

Det overvejes på denne baggrund at udarbejde et tillæg til tegningsretsaftalerne, som giver mulighed for at foretage regulering af tegningskursen, således at værdien af medarbejdernes warrants ikke påvirkes af ændringer i selskabets kapitalforhold eller foretagne  udlodninger, der ligger  ud over det normale.

Styrelsens indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1:

Ændringer i kapitalforhold:

I aftalernes pkt. 7.1 er anført: “ Ændring af selskabets kapitalforhold i form af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af konvertible gældsbreve og udstedelse af nye tegningsoptioner medfører ingen korrektion af tegningskursen"

(I aftalen for 2002 er ordet “tegningsoptioner" i pkt 7 erstattet med “aktieoptioner").

I tillægget til warrantaftalerne er der vedr kapitalforhold anført: “ Ved ændringer i selskabets kapitalforhold i form af udstedelse af fondsaktier og ændring af aktiernes pålydende aktiebeløb, skal tegningskursen justeres, således at værdien af den tildelte tegningsret så vidt muligt er upåvirket."

I de eksisterende aftaler er der således taget højde for, at der skal ikke skal ændres på  tegningskursen, hvis der sker ændringer i selskabets kapitalforhold. I forslaget til tillæg til warantaftalerne er dette punkt ændret til, at der skal ske justering af tegningskursen med henblik på at opretholde værdien af den tildelte tegningsret.

En indgåelse af aftale på grundlag af dette tillæg må efter Told- og Skattestyrelsens opfattelse indebære en væsentlig ændring af de oprindelige aftaler.

Den foreslåede ændring af warrantaftalerne indebærer, at der ved ændring af selskabets kapitalforhold, kan ske en justering af  tegningskursen, således at  værdien af warranten er den samme før som efter ændringen i kapitalgrundlaget. Dette  indebærer en så væsentlig ændring af  pkt. 7 i de oprindelig indgåede aftaler, at warranterne ( tildelt i 2002 ) må anses for at være afstået og nye indgået ved gennemførelsen af aftaleændringen. Hertil kan bemærkes, at såfremt den nye tildeling gives som vederlag for den afståede tegningsret, kan den nye tegningsret ikke anses for omfattet af Ligningslovens § 28, jf. SKM2002.658.LR.

Fælles for de ordninger, der er tildelt i 1998 og 1999, kan det bemærkes, at beskatning er gennemført på retserhvervelsestidspunktet. Efter den dagældende ligningslovs § 28  var det ikke muligt at udskyde beskatningen for tegningsretter til udnyttelsestidpunktet En ændret affattelse af § 28 stk 1, der udskyder beskatningen til tidspunktet for udnyttelsen,  har   virkning for tegningsretter, der erhverves af ansatte 1. januar 2001 eller senere. Efterfølgende ændringer af aftaler, der allerede er beskattet vil medføre at disse tegningsretter må anses for afstået og nye tegningsretter tildelt. Disse nye tegningsretter kan ikke anses modtaget som vederlag i et ansættelsesforhold, hvorfor de ikke kan omfattes af LL § 28.

Ad spørgsmål 2:

Ekstraordinære store udlodninger:

I de indgåede aftaler, er der i pkt 6.1 anført":  Medarbejderen er bekendt med selskabets udbyttepolitik, og det bemærkes, at udbetaling af udbytte fra selskabet til dettes aktionærer i perioden fra indgåelsen af nærværende warantaftale, og  indtil aktietegningen finder sted, ikke har nogen indflydelse på nærværende aftale eller den i nærværende aftale anførte tegningskurs"

I følge forslaget til tillæg til aftalerne foreslår selskabet anført følgende: “ Ved udlodninger, der er større end normalt, skal tegningskursen på baggrund af bestyrelsens indstilling justeres, således at værdien af tildelte tegningsret ikke påvirkes i samme grad af udlodningen"

De eksisterende aftaler er indgået på det grundlag, at der ikke skal ske ændring af aftalerne eller af tegningskursen, ved udbetaling af udbytte til selskabets aktionærer. Forslaget til tillæg til aftalen, hvorefter usædvanlige store udlodninger fra selskabet skal have en justerende indflydelse på kursen på warrants, indebærer efter styrelsens opfattelse, at der ved forslagets vedtagelse sker en væsentlig ændring af det oprindelige aftalegrundlag.

         Med hensyn til ændring af antal aktier, der kan tegnes, i tilfælde selskabets udlodning af ekstraordinært store udbytter indebærer den foreslåede tillægsaftale en så væsentlig ændring af de oprindelige aftaler jfr. pkt. 6, at de omhandlede tegningsretter må anses som afstået.

En ændring af antal aktier, der kan tegnes, i konsekvens af udlodning - er at sammenligne med en ændring af tegningsrettens exercisekurs i konsekvens af udlodning.

En ændring af udnyttelsesprisen vil ændre værdien af optionen idet en nedsættelse af udnyttelsesprisen vil forøge sandsynligheden for at køberetten kommer in-the-money på udnyttelsestidspunktet. Således også en ændring af antal aktier, der kan tegnes.

En tegningsret,der er omfattet af Ligningslovens §28 og som udløber  uudnyttet bliver ikke beskattet, og en ny tildeling af tegningsretter som vederlag i ansættelsesforholdet  kan ske skattefrit uanset antal aktier, der kan tegnes. Der er således ikke noget, der tilsiger, at det er nødvendigt, i forhold til LL § 28, at lempe på praksis om hvilke ændringer, der må betegnes som værende så væsentlige, at en finansiel kontrakt må anses for at være afstået.

En ændring af antal aktier, der kan tegnes i forhold til den oprindelige aftale tildelt i 2002, er derfor en væsentlig ændring af tegningsretten hvorfor tegningsretten vil blive anset for afstået og en ny indgået, jfr. TfS 1998.625 HD.

En ny tildeling af tegningsret, der er givet som vederlag for den afståede tegningsret, kan ikke omfattes af Ligningslovens § 28, jfr SKM2002.658.LR.

Fælles for de ordninger, der er tildelt i 1998 og 1999, kan det bemærkes, at beskatning er gennemført på retserhvervelsestidspunktet. Efter den dagældende ligningslovs § 28  var det ikke muligt at udskyde beskatningen for tegningsretter til udnyttelsestidpunktet En ændret affattelse af § 28 stk 1, der udskyder beskatningen til tidspunktet for udnyttelsen,  har   virkning for tegningsretter, der erhverves af ansatte 1. januar 2001 eller senere. Efterfølgende ændringer af aftaler, der allerede er beskattet vil medføre at disse tegningsretter må anses for afstået og nye tegningsretter tildelt. Disse nye tegningsretter kan ikke anses modtaget som vederlag i et ansættelsesforhold, hvorfor de ikke kan omfattes af LL § 28.

Ad spørgsmål 3:

Såfremt begge ændringer af de allerede tildelte tegningsretter gennemføres,  som behandlet i svarene på spørgsmål 1 og 2, vil tegningsretterne blive anset for afstået og nye aftaler om  tegningsretter indgået.

Ligningsrådet tiltrådte indstillingen.