Dato for udgivelse
25 Jan 2005 11:50
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14. december 2004
SKM-nummer
SKM2005.34.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 396/2000
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Udeholdelse, indtægt, maskeret, udlodning, maleri
Resumé

Efter bevisførelsen fandt Højesteret ikke, at et selskab havde sandsynliggjort, at de indtægter, som selskabets hovedaktionær og direktør havde udeholdt ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst, hidrørte fra andre indkomstkilder end selskabet. Højesteret tiltrådte derfor, at indtægterne var anset som stammende fra selskabet og dermed som skattepligtig indkomst for dette.

Endvidere stadfæstede Højesteret landsrettens dom, hvorefter hovedaktionæren og direktøren havde modtaget en maskeret udlodning i forbindelse med selskabets køb af et maleri.

Reference(r)

Ligningsloven § 16A, stk. 1

Henvisning

Ligningsvejledningen 2005 -1 S.F.2.2.3

Parter

H1 A/S og A
(advokat Ulrich Madsen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Per Walsøe, Poul Søgaard, Jytte Scharling, Marianne Højgaard Pedersen og Jon Stokholm.

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 5. afdeling den 11. august 2000.

H1 A/S har gentaget sin påstand.

A har påstået Skatteministeriet dømt til at anerkende, at hans skattepligtige indkomst i indkomståret 1988 nedsættes med 250.000 kr. samt skattegodtgørelse på 25 % heraf.

Skatteministeriet har over for begge appellanter principalt påstået stadfæstelse og har over for H1 A/S gentaget sin subsidiære påstand om hjemvisning.

Sagen drejer sig for så vidt angår H1 A/S om, hvorvidt det er berettiget at anse de af A i de pågældende skatteår udeholdte indtægter som hidrørende fra udeholdte indtægter i selskabet og dermed som skattepligtig indtægt for selskabet.

For så vidt angår A drejer sagen for Højesteret sig alene om, hvorvidt et maleri til en pris af 250.000 kr. kan anses for udloddet fra selskabet til ham, jf. ligningslovens § 16A, stk. 1.

For Højesteret er der fremkommet yderligere oplysninger og afgivet ny forklaring af PM samt supplerende forklaring af A, KH, EK og ML.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Højesterets begrundelse og resultat

Heller ikke efter bevisførelsen for Højesteret har H1 A/S sandsynliggjort, at de indtægter, som selskabets hovedaktionær og direktør, A, har udeholdt ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst, hidrører fra andre indkomstkilder end selskabet. Højesteret tiltræder derfor, at disse indtægter er anset som stammende fra H1 A/S og dermed som skattepligtig indkomst for dette selskab.

Af de grunde, der er anført af landsretten, tiltræder Højesteret, at A er anset for at have modtaget maskeret udlodning af et maleri købt for 250.000 kr.

Højesteret stadfæster herefter dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal A og H1 A/S in solidum betale i alt 60.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.