Dato for udgivelse
17 Jan 2005 14:04
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15. december 2004
SKM-nummer
SKM2005.22.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
B-2284-04
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Afgift + Inddrivelse
Overemner-emner
Afgifter + Inddrivelse
Emneord
Fogedret, afgiftspligt, klage, indsigelse, afvisning
Resumé

Pantefogeden havde foretaget flere udlæg for bl.a. lønsumsafgift hos et selskab, der drev forsikringsmæglervirksomhed. Selskabet gjorde indsigelser overfor udlæggene, der blev indbragt for fogedretten. Under fogedsagen ønskede selskabet fogedrettens afgørelse af, hvorvidt selskabet var enten lønsumspligtigt eller momspligtigt.

Fogedretten udskilte dette spørgsmål til særskilt behandling.

Fogedretten afviste at behandle spørgsmålet om, hvorvidt selskabet var lønsumspligtigt med henvisning til, at spørgsmålet ikke var blevet prøvet af Landsskatteretten, jf. skattestyrelseslovens § 31, stk. 1.

Landsretten stadfæstede, at fogedretten havde udskilt spørgsmålet til særskilt behandling og stadfæstede afvisningen af at behandle spørgsmålet.

Reference(r)

Skattestyrelsesloven § 31, stk. 1

Henvisning

Processuelle regler 2005 - 1 I

Vestre Landsrets kendelse af 15. december 2004, B -2284-04

Parter

H1 Assurance ApS

mod

Told- og Skatteregion Esbjerg
(Advokat Per Madsen)

Afsagt af landsdommer

Lis Sejr, Olav D. Larsen og Helle Thor (kst.)

-----------

Varde Byrets kendelse af 13. september 2004, FS 1106/2000, FS 47/20-01 og FS 1321/2003

Advokat Per Madsen nedlagde påstand om, at sagen afvises fra fogedretten for så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt selskabet med rette er blevet afkrævet lønsumsafgift.

Det gjordes gældende, at skyldnerens adgang til at få prøvet sagen i Landsskatteretten ikke er udtømt, jf. skattestyrelseslovens § 31, hvorefter en afgørelse truffet af en skatte-, afgifts- eller toldmyndighed først kan indbringes for domstolene, når afgørelsen er blevet prøvet eller afvist af landsskatteretten som øverste administrative klageinstans på området. Der henvistes til bemærkningerne dels til lovforslag nr. L 6 - forslag til lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver m.m. (skattestyrelsesloven), fremsat den 4. oktober 1989, § 36, der svarer til den vedtagne bestemmelse i skattestyrelseslovens § 31, og dels til lovforslag L 95 - forslag til lov om ændring af forskellige skattelove, fremsat den 2. juni 1998, § 7, nr. 6 og 8. Fogedrettens prøvelse af indsigelserne er derfor begrænset til alene at omfatte spørgsmålet om den rent beløbsmæssige beregning af ToldSkats krav. Den begrænsede adgang til prøvelse ved fogedretten skal ses i lyset af bestemmelsen i bek. nr. 520 af 25. juni 2002 § 27, hvorefter der kan gives henstand med betaling af den del af et skatte- eller afgiftsbeløb, som klagen vedrører. Selskabet er blevet tilbudt en sådan henstandsmulighed, hvilket selskabet imidlertid har afslået.

Det oplystes, at sagen har været behandlet i Landsskatteretten, men at selskabet har tilbagekaldt sagen fra Landsskatteretten i forbindelse med forligsforhandlinger mellem parterne. Der er efterfølgende truffet en ny afgørelse hos ToldSkat, der betyder, at A kan indbringe sagen på ny for Landsskatteretten.

A påstod sagen realitetsbehandlet af fogedretten i sin helhed.

Der var mellem parterne enighed om, at det formelle spørgsmål om fogedrettens prøvelsesadgang alene omhandler spørgsmålet om, hvorvidt der skal betales lønsumsafgift eller moms, idet spørgsmålet om de indsigelser, der i øvrigt er rejst, herunder med hensyn til betaling af a conto selskabsskat, skyldes, at selskabet har undladt at foretage sådanne betalinger med henvisning til, at selskabet ikke har pligt til at betale lønsumsafgift, og at selskabet derfor har været berettiget til at foretage modregning over for ToldSkats krav på betaling af skatter i øvrigt.

Efter drøftelse afsagdes sålydende kendelse

Ifølge lønsumsafgiftslovens § 17, stk. 1, nr. 1, påkender landsskatteretten klager vedrørende spørgsmålet om afgrænsningen af afgiftspligtige virksomheder efter lovens § 1, ligesom landsskatteretten ifølge momslovens § 79 påkender klager over told- og skattemyndighedernes afgørelser af spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger afgiftspligtige transaktioner efter momslovens kapitel 3, der blandt andet omfatter § 13.

Det fremgår af skattestyrelseslovens § 31, stk. 1, at en afgørelse, der er truffet af en skatte-, afgifts- eller toldmyndighed, først kan indbringes for domstolene, når afgørelsen er blevet prøvet eller afvist af den øverste administrative klageinstans på området.

Efter det oplyste er spørgsmålet om virksomhedens pligt til at betale lønsumsafgift ikke blevet endeligt prøvet af Landsskatteretten.

På den baggrund, og når i øvrigt henses til den begrænsede adgang til bevisførelse for fogedretten, jf. retsplejelovens § 501, stk. 4, tages Told- og Skatteregionens påstand om, at sagen skal afvises delvist, til følge som nedenfor bestemt.

T h i   b e s t e m m e s

Sagen afvises for så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt selskabet H1 Assurance ApS med rette er blevet afkrævet lønsumsafgift.

A blev vejledt om kæreadgangen.

Herefter drøftedes spørgsmålet om den rent størrelsesmæssige opgørelse af kravene om skatter og afgifter mod selskabet.

Det bemærkedes, at klagen omhandler følgende beløb:

Ad FS 1106/00

I henhold til ToldSkats breve af 3. august og 1. september 2000 med bilag vedrørende udlæg den 2. august 2000 for beløb stort 38.425,00 kr. i lønsumsafgift;

ad FS 47/01

I henhold til ToldSkats brev af 10. januar 2001 med bilag vedrørende udlæg den 8. januar 2001 for beløb stort 130.670 kr. vedr. lønsumsafgift samt 21.780 kr. i moms;

ad FS 1321/2003

I henhold til brev af 2. oktober 2003 fra ToldSkat med bilag, udlæg den 25. september 2003 for beløb stort 102.550 kr. i moms, a conto-selskabsskat, lønsumsafgift mv.

Følgende oplystes

ad FS 47/2001

Kravet på 21.780 kr. i moms skyldes, at selskabet uden at være momsregistreret har opkrævet moms fra sine kunder, hvorfor beløbet, der ikke er blevet tilbagebetalt til kunderne, i henhold til momslovens § 52, stk. 3 og 4, jf. den nugældende momslovs § 52, stk. 6 og 7, skal afregnes til ToldSkat. Beløbet hidrører fra selskabets egne regnskaber;

ad FS 1321 /2003

Tilbageholdelsen af a conto-selskabsskatter skyldes, at A var af den opfattelse, at han på grund af ToldSkats fejlagtige opkrævninger har haft et modkrav mod myndighederne. Efterangivelsen af lønsumsafgift på 51.614 kr. skyldtes, at RL anses for at have været ansat hos selskabet og ikke selvstændigt erhvervsdrivende. Honorarudbetalingerne til RL burde derfor være blevet tillagt lønsumsafgiftsgrundlaget.

For så vidt angår spørgsmålet om lønsumsafgift oplystes i øvrigt, at ansættelsen er foretaget dels på baggrund af selskabets egne oplysninger og dels ved skønsmæssige foreløbige ansættelser som følge af, at A har undladt selv at indsende angivelser af afgiftsbeløbet ud fra det synspunkt, at selskabet i stedet burde være anset for momspligtig.

Procedure

Advokat Per Madsen gjorde i det hele gældende, at de rent beløbsmæssige opgørelser bygger på selskabets egne oplysninger, herunder regnskaberne, og at der er foretaget et passende skøn ved de foretagne fastsættelser. Det er forholdene på udlægstidspunktet, der skal vurderes. Den omstændighed, at der efterfølgende - herunder som led i parternes forligsdrøftelser - er sket visse reguleringer i grundlaget for kravet imod skyldneren har derfor ingen betydning.

A gjorde gældende, at hans virksomhed med urette er blevet anset for at være lønsumspligtig, hvilket skattemyndighederne også efterfølgende må anses for at have erkendt, herunder i forbindelse med forligsforhandlingerne. Selskabet har derfor med rette foretage modregning med hensyn til kravene fra ToldSkat.

Sagen optoges til kendelse, der afsiges den 8. oktober 2004 kl. 14.00.

Fogedretten hævet.

Sagen udsat.

Fogedretten hævet.

----------

Vestre Landsrets kendelse af 15. december 2004, B -2284-04

Den 13. september 2004 har fogedretten afsagt kendelse om afvisning af indsigelsen vedrørende lønsumsafgift.

Landsretten afsagde følgende kendelse

Fogedrettens afgørelse vedrørende H1 Assurance ApS' indsigelse om, at selskabet med urette er afkrævet lønsumsafgift, må forstås således, at denne indsigelse er blevet udskilt til særskilt behandling, og at indsigelsen er blevet afvist, hvorfor sagen skal fortsætte ved fogedretten til stillingtagen til kravets størrelse m.v.

Efter omstændighederne tiltræder landsretten, at spørgsmålet om, hvorvidt fogedretten kan prøve indsigelsen, er udskilt til særskilt behandling, og at der herefter er truffet særskilt afgørelse herom. Da det endvidere findes hensigtsmæssigt for den videre behandling af sagen, at parterne får mulighed for at få prøvet spørgsmålet under kære, tager landsretten kæremålet under behandling, jf. princippet i retsplejelovens § 253, stk. 4.

Af de grunde, der er anført af fogedretten, tiltræder landsretten, at fogedretten ikke er kompetent til at prøve den pågældende indsigelse.

T h i   b e s t e m m e s

H1 Assurance ApS' indsigelse om, at lønsumsafgift er opkrævet med urette, afvises.

Kæremålets omkostninger ophæves.

Sagen sluttet.