Dato for udgivelse
18 Feb 2016 10:17
Til
Virksomheder, der forsender varer i henhold til EU's forsendelsesordning
Sagsnummer
16-0114285
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattecentre med toldopgaver
Resumé

Kommissionen har meddelt, at Serbien har tiltrådt Konventionen om en fælles forsendelsesprocedure den 1. februar 2016. Dette medfører, at en række dokumenter, der anvendes i forbindelse med sikkerhedsstillelse, skal fornyes eller ændres.


Kommissionen har meddelt, at Serbien har tiltrådt Konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure pr. 1. februar 2016.

Den pågældende Rådsforordning, der omhandler tiltrædelsen, er endnu ikke offentliggjort.

I forbindelse med Serbiens tiltrædelse af konventionen skal følgende forhold tages i betragtning ved forsendelse af varer:

Det er en forudsætning for anvendelse af forsendelsesproceduren til Serbien efter den 1. februar 2016, at kautionsdokumenter mv. tilrettes ved SKAT's garantitoldsted i Århus i takt med, at kautionisterne kan give oplysning om deres korrespondent i Serbien.

Tilføjelsen af Serbien i kautionserklæringen fra bank eller forsikringsselskab kan ske ved afgivelse af en ny kautionserklæring eller ved allonge til den tidligere med angivelse af navn og adresse på korrespondenten i Serbien.

Virksomhederne skal sørge for, at kautionsattester (TC 31) og eventuelt attester for fritagelse for sikkerhedsstillelse (TC 33), der i givet fald skal anvendes under nødproceduren, tilrettes. Dette sker ved henvendelse til garantitoldstedet i Århus.

Opmærksomheden henledes på, at der kan være behov for, at referencebeløbet skal ændres.

I tilfælde, hvor den hovedforpligtede ikke har fået rettet sit kautionsdokument mv., skal det sikres, at forsendelsesangivelsens rubrik 52 "Kaution gælder ikke" er udfyldt med det/de lande, hvor kautionen ikke er dækkende.

SKAT vil snarest indgå en ny kautionsaftale med Danske Speditører om udstedelse af enkeltkaution - sikkerhedsdokumenter, TC 32. Aftalen vil således omfatte Serbien.

Der kan derfor ikke udstedes nye sikkerhedsdokumenter, før aftalen er indgået.

Sikkerhedsdokumenter, der er udstedt før den 1. februar 2016, kan ikke finde anvendelse for forsendelser til Serbien.

Når kautionsaftalen med Danske Speditører er indgået, vil SKAT udsende nyhedsbrev herom.