Dato for udgivelse
22 Jan 2016 11:51
Til
Virksomheder der er registreret for energiafgifter efter følgende love: elafgiftsloven, gasafgiftsloven, kulafgiftsloven, mineralolieafgiftsloven, CO2-afgiftsloven, NOx-afgiftsloven og svovlafgiftsloven.
Sagsnummer
16-0048731
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Nyhedsbrevet vedrører de gældende satser for energiafgifter for året 2016. Satserne indekseres hvert år.


Indeksering af energiafgifterne fra 2016

Fra 2016 foretages regulering af satserne på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året to år forud for det kalenderår, hvor satsen skal gælde. Satserne forhøjes eller nedsættes med samme procent som nettoprisindekset er ændret i forhold til niveauet i 2013.

Satserne for 2016 beregnes ved, at satserne for 2015 forhøjes eller nedsættes med samme procent som nettoprisindekset i 2014 er ændret i forhold til niveauet i 2013. Nettoprisindekset er steget med 0,8 pct. fra 2013 til 2014, og afgiftssatserne for 2016 skal indekseres med 0,8 pct. 

I nyhedsbrevet vises satser, som fremgår af følgende love:

  1. Elafgiftsloven
  2. Gasafgiftsloven
  3. Kulafgiftsloven
  4. Mineralolieafgiftsloven
  5. CO2-afgiftsloven
  6. NOx-afgiftsloven
  7. Svovlafgiftsloven

1. Elafgiftsloven

Afgiftssatser

2015
Grund-beløb

2016

Forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh årligt i helårsboliger, der opvarmes ved elektricitet (§ 6)

øre/kWh

38,01)

38,3

Anden elektricitet (§ 6)

øre/kWh

87,81)

88,5

Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af overskudsvarme (§ 11, stk.9)

kr./GJ

50,0

50,4

Grænser for tilbagebetaling vedr. elpatroner (§ 11 f, stk. 1)

kr./GJ

58,9

59,4

øre/kWh

21,2

21,4

Tilbagebetaling (§ 11, stk. 3)

øre/kWh

49,8

50,2

1) 4,6 øre/kWh heraf indekseres ikke.

Momsregistrerede virksomheder kan som hovedregel få tilbagebetalt afgiften af den afgiftspligtige elektricitet, som virksomheden har brugt bortset fra 0,4 øre pr. kWh.

Momsregistrerede virksomheder kan ikke få tilbagebetalt elafgift af elektricitet, der anvendes til rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøling. Virksomhederne kan dog få delvis tilbagebetaling på 50,2 øre/kWh i 2016 for afgift for elforbrug til rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøling.

Virksomheder omfattet af bilag 1 til elafgiftsloven (advokater, arkitekter, forlystelser mv.) har ikke ret til at få tilbagebetalt afgiften. Disse virksomheder har dog ret til delvis tilbagebetaling på 50,2 øre/kWh i 2016 for afgift for elforbrug til rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøling.

2. Gasafgiftsloven

Afgiftssatser

2015
Grund-beløb

2016

Naturgas og bygas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ

øre/Nm3

215,8

217,5

Gas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ, der anvendes eller er bestemt til anvendelse som motorbrændstof

øre/Nm3

297,6

300,0

Overskudsvarme (§ 8, stk.10 og 11, og §§ 10b, 10c og 10d)

Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme

kr./GJ

54,5

54,9

Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varme-værk

kr./GJ

45,4

45,8

Overskudsvarme (§ 10, stk. 9)

Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme

kr./GJ

50,0

50,4

Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varme-værk

kr./GJ

41,7

42,0

Grænser for tilbagebetaling vedr. elpatroner (§ 8, stk. 4, § 8a, stk. 1)

kr./GJ

45,4

45,8

Momsregistrerede virksomheder kan som hovedregel få tilbagebetalt afgiften af de afgiftspligtige varer, som virksomheden har brugt, bortset fra 4,5 kr. pr. GJ, svarende til 8,19 pct. i 2016. Tilbagebetalingen gælder som udgangspunkt ikke for afgiftspligtige varer, som bruges til rumvarme mv.

3. Kulafgiftsloven

Afgiftssatser

2015
Grund-beløb

2016

Der betales afgift efter brændværdien:

Stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus

kr./GJ

54,5

54,9

Jordoliekoks

kr./GJ

54,5

54,9

Brunkulsbriketter og brunkul

kr./GJ

54,5

54,9

Varme produceret ved forbrænding af affald. Ved affald forstås affald, som det er defineret i lov om miljøbeskyttelse eller regler fastsat i medfør af lov om miljøbeskyttelse.

kr./GJ

45,4

45,8

Affald anvendt som brændsel i anlæg. Ved affald forstås affald, som det er defineret i lov om miljøbeskyttelse eller regler fastsat i medfør af lov om miljøbeskyttelse.

kr./GJ

31,81)

31,81)

Varer under position 2713, 2714 og 2715 i EU's kombinerede nomenklatur, som anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme

Med et vandindhold på mindst 27 pct.

kr./GJ

54,5

54,9

Med et vandindhold på mindre end 27 pct.

kr./GJ

54,5

54,9

Såfremt registrerede virksomheder ikke foretager opgørelse af varernes faktiske brændværdi, betales afgift af varernes vægt:

Stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus

kr./ton

1.526

1.538

Jordoliekoks

kr./ton

1.799

1.813

Brunkulsbriketter og brunkul

kr./ton

1.036

1.044

Varer under position 2713, 2714 og 2715 i EU's kombinerede nomenklatur, som anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme

Med et vandindhold på mindst 27 pct.

kr./ton

1.559

1.571

Med et vandindhold på mindre end 27 pct.

kr./ton

2.049

2.065

Overskudsvarme (§§ 8b, 8c og 8d)

Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme

kr./GJ

54,5

54,9

Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varme-værk

kr./GJ

45,4

45,8

Overskudsvarme (§ 8, stk. 8)

Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme

kr./GJ

50,0

50,4

Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varme-værk

kr./GJ

41,7

42,0

Grænser for tilbagebetaling vedr. elpatroner (§ 7, stk. 3, § 7b, stk. 1)

kr./GJ

45,4

45,8

1) Indekseres ikke.
Anm.: Ved affald forstås affald, som det er defineret i lov om miljøbeskyttelse eller regler fastsat i medfør af lov om miljøbeskyttelse.

Momsregistrerede virksomheder kan som hovedregel få tilbagebetalt afgiften af de afgiftspligtige varer, som virksomheden har brugt, bortset fra 4,5 kr. pr. GJ, svarende til 8,19 pct. i 2016. Tilbagebetalingen gælder som udgangspunkt ikke for afgiftspligtige varer, som bruges til rumvarme mv.

4. Mineralolieafgiftsloven

Afgiftssatser

2015
Grundbeløb

2016

Dagtem­peratur

Temperatur
på 15oC

Dagtem­peratur

Temperatur
på 15oC

Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof

øre/l

299,7

297,9

302,1

300,3

Anden gas- og dieselolie

øre/l

195,5

194,3

197,1

195,9

Let dieselolie

øre/l

288,1

286,4

290,4

288,7

Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)

øre/l

267,4

265,8

269,5

267,9

Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/l

267,4

265,8

269,5

267,9

Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/l

266,0

264,5

268,1

266,6

Fuelolie

øre/kg

221,5

-

223,3

-

Fyringstjære

øre/kg

199,4

-

201,0

-

Petroleum, der anvendes som motorbrændstof

øre/l

299,7

297,9

302,1

300,3

Anden petroleum

øre/l

195,5

194,3

197,1

195,9

Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g./l.)

øre/l

495,9

491,7

499,9

495,6

Blyfri benzin (blyindhold højest 0,013 g./l.)

øre/l

420,9

417,4

424,3

420,7

Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g/l.)

øre/l

413,7

410,4

417,0

413,7

Autogas (LPG)

øre/l

181,4

-

182,9

-

Anden flaskegas (LPG), der anvendes som motorbrændstof

øre/kg

333,5

-

336,2

-

Anden flaskegas (LPG) og gas (bortset fra LPG), der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas)

øre/kg

250,7

-

252,7

-

Karburatorvæske

øre/l

469,4

465,5

473,2

469,2

Smøreolie o.l.

øre/l

195,5

194,3

197,1

195,9

Benzinækvivalenter

kr./GJ

128,1

-

129,1

-

Dieselækvivalenter

kr./GJ

74,6

-

75,2

-

Bioolier mv.

kr./GJ

54,5

-

54,9

-

øre/l

195,5

-

197,1

-

Metanol

kr./GJ

54,5

-

54,9

-

øre/l

86,0

-

86,7

-

Overskudsvarme (§ 9, stk. 13 og 14 og §§ 11b, 11c, 11d)

Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme

kr./GJ

54,5

54,9

Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varme-værk

kr./GJ

45,4

45,8

Overskudsvarme (§ 11, stk. 9)

Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme

kr./GJ

50,0

50,4

Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varme-værk

kr./GJ

41,7

42,0

Grænser for tilbagebetaling vedr. elpatroner (§ 9, stk. 4, § 9a, stk. 1)

kr./GJ

45,4

45,8

Anm.: Bioolier mv. omfatter bioolier mv, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg eller anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker. Metanol omfatter metanol som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg eller anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker.

Momsregistrerede virksomheder kan som hovedregel få tilbagebetalt afgiften af de afgiftspligtige varer, virksomheden har brugt, bortset fra 4,5 kr. pr. GJ, svarende til 8,19 pct. i 2016. Tilbagebetalingen gælder som udgangspunkt ikke for afgiftspligtige varer, som bruges til rumvarme mv. og motorbrændstof.

5. CO2-afgiftsloven

Afgiftssatser

2015
Grund-beløb

2016

Der svares kuldioxidafgift af varer, der er afgiftspligtige efter lov om energiafgift af mineralolieprodukter, lov om kulafgift, lov om elafgift og lov om gasafgift.

Gas- og dieselolie
- afgiftssatsen ved 15o C udgør

øre/l

45,1

45,5

øre/l

44,8

45,2

Gas- og dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer
- afgiftssatsen ved 15o C udgør

øre/l

42,0

42,3

øre/l

41,8

42,1

Fuelolie

øre/kg

53,9

54,3

Fyringstjære

øre/kg

48,5

48,9

Petroleum
- afgiftssatsen ved 15o C udgør

øre/l

45,1

45,5

øre/l

44,8

45,2

Stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus

kr./ton

452,1

455,7

kr./GJ

16,1

16,2

Jordoliekoks

kr./ton

516,0

520,1

kr./GJ

15,6

15,7

Brunkulsbriketter og brunkul

kr./ton

306,8

309,3

kr./GJ

16,1

16,2

Autogas (LPG)

øre/l

27,4

27,6

Anden flaskegas (LPG)

øre/kg

50,8

51,2

Raffinaderigas

øre/kg

50,4

50,8

Naturgas og bygas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ/Nm3 (CO2-afgift).

øre/Nm3

38,4

38,7

Naturgas, der anvendes eller er bestemt til anvendelse som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg i tillæg til CO2-afgift på naturgas (metanafgift)

øre/Nm3

6,6

6,7

Benzin
- afgiftssatsen ved 15o C udgør

øre/l

40,8

41,1

øre/l

40,4

40,7

Benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer
- afgiftssatsen ved 15o C udgør

øre/l

38,8

39,1

øre/l

38,5

38,8

Ikke bionedbrydeligt affald anvendt som brændsel, afgift pr. ton udledt CO2

kr./ton

170,0

171,4

Smøreolie o.lign.

øre/l

45,1

45,5

Biogas, der anvendes som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW (metanafgift)

kr./GJ

1,2

1,2

Varer under position 2713, 2714 og 2715 i EU's kombinerede nomenklatur

Med et vandindhold på mindst 27 pct.

kr./ton

388,8

391,9

kr./GJ

13,6

13,7

Med et vandindhold på mindre end 27 pct.

kr./ton

511,2

515,3

kr./GJ

13,6

13,7

Metanol under position 2905 11 00 i EU´s kombinerede nomenklatur af syntetisk oprindelse

kr./GJ

11,9

12,0

øre/l

18,5

18,6

Grænser for tilbagebetaling vedr. elpatroner
(§ 7, stk. 6 og § 7b, stk. 1)

kr./GJ

øre/kWh

13,5

13,6

4,8

4,8

Som udgangspunkt kan virksomheder ikke få tilbagebetalt CO2-afgiften. Kvoteomfattede virksomheder kan dog med visse undtagelser få fuld tilbagebetaling af CO2-afgift.

6. Kvælstofoxiderafgiftsloven (NOx)

Da satserne for kvælstofoxidafgift nedsættes fra den 1. juli 2016 vises satserne gældende både fra den 1. januar 2016 til 30. juni 2016 og fra den 1. juli 2016 til 31. december 2016.

Bemærk: Satserne i parentes under 2015 angiver grundbeløbene i 2015-niveau for de nedsatte satser, der gælder fra 1. juli 2016.

Tabel 1. Afgiftssatser ved udledning af NOx til luften:

2015
Grundbeløb

2016

01.01.-30.06.

01.07.-31.12.

Afgift pr. kg NOx udledt i luften

kr./kg NOx

26,4 (5,0)

26,6

5,0 

Tabel 2. Afgiftssatser ved forbrug af brændsler:

2015
Grundbeløb

2016

01.01.-30.06.

01.07.-31.12.

Dagtempe-
ratur

Tempe-
ratur på
15oC

Dagtempe-
ratur

Tempe-
ratur
på 15oC

Dagtempe-
ratur

Tempe-
ratur
på 15oC

1. Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof

øre/l

4,7 (0,9)

4,6 (0,9)

4,7

4,6

0,9

0,9

2. Anden gas- og dieselolie

øre/l

4,7 (0,9)

4,6 (0,9)

4,7

4,6

0,9

0,9

3. Svovlfri dieselolie

øre/l

4,7 (0,9)

4,6 (0,9)

4,7

4,6

0,9

0,9

4. Fuelolie

øre/kg

15,0 (2,8)

-

15,1

-

2,8

-

5. Fyringstjære

øre/kg

13,5 (2,9)

-

13,6

-

2,6

-

6. Petroleum, der anvendes som motorbrændstof

øre/l

4,7 (0,9)

4,6 (0,9)

4,7

4,6

0,9

0,9

7. Anden petroleum

øre/l

4,7 (0,9)

4,6 (0,9)

4,7

4,6

0,9

0,9

8. Autogas

øre/l

9,2 (1,7)

-

9,3

-

1,7

-

9. Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie og anvendes som motorbrændstof

øre/kg

17,0 (3,2)

-

17,1

-

3,2

-

10. Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie

øre/kg

4,9 (0,9)

-

4,9

-

0,9

-

11. Naturgas, dog ikke til motorer

øre/Nm3

4,2 (0,8)

-

4,2

-

0,8

-

12. Naturgas til motorer (inklusive stationære)

øre/Nm3

14,6 (2,8)

-

14,7

-

2,8

-

13. Kul, koks, brunkul, orimulsion og petroleumskoks

kr./GJ

2,6 (0,5)

-

2,6

-

0,5

-

14. Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l)

øre/l

4,3 (0,8)

4,2 (0,8)

4,3

4,2

0,8

0,8

15. Blyfri benzin (blyindhold højest 0,013 g/l)

øre/l

4,3 (0,8)

4,2 (0,8)

4,3

4,2

0,8

0,8

16. Kul, koks, brunkul, orimulsion og petroleumskoks.

kr./ton

84,4 (15,9)

-

85,1

-

16,0

-

17. Biogas og andet flydende VE til motor i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW

kr./GJ

5,3 (1,0)

-

5,3

-

1,0

-

18. Biogas og andet flydende VE til andet end motorer i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW

kr./GJ

1,3 (0,3)

-

1,3

-

0,3

-

19. Halm og anden fast biomasse, bortset fra træflis i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW

kr./ton

35,6 (6,7)

-

35,9

-

6,8

-

kr./GJ

2,4 (0,5)

-

2,4

-

0,5

-

20. Træflis i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW

kr./GJ

2,4 (0,5)

-

2,4

-

0,5

-

Anm.: Biogas og andet flydende VE (til motor og til andet end motorer), halm og anden biomasse samt træflis omfatter store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW kr./GJ

Virksomheder, der i medfør af loven har pligt til at måle udledningen af NOx eller frivilligt måler udledningen af NOx, betaler afgift efter den udledte mængde af NOx til luften ved forbrænding, jf. tabel 1.

Virksomheder, der ikke har pligt til at måle udledningen af NOx betaler afgift efter forbruget af brændsler, jf. tabel 2.

Virksomheder med anlæg, der enten har eller fremadrettet udfører tiltag, der begrænser udledningen af kvælstofoxider til luften, kan bede SKAT om at få tilbagebetalt afgiften. Det er et krav, at anlæggets emissionsfaktor ligger mere end 20 pct. under standard-missionsfaktorerne, eller at den årlige emission er mindst et ton mindre end den udledning af NOx, som svarer til standard-emissionsfaktorerne.

7. Svovlafgiftsloven

Afgiftssatser

2015
Grundbeløb

2016

Der betales afgift af svovlindholdet i følgende varer, såfremt varen indeholder over 0,05 pct. svovl.

Gas- og dieselolie

kr. pr. kg. svovl
i de nævnte varer

23,0

23,2

Fuelolie, bitumen, tallolie, trætjære mv.

Fyringstjære

Petroleum

Stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus

Jordoliekoks

Brunkulsbriketter og brunkul

Blyholdig benzin

Blyfri benzin

Autogas (LPG)

Anden flaskegas (LPG)

Raffinaderigas

Naturgas

Træ, træflis, skovflis, træpiller, halm, affald mv., der indfyres i produktionsanlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW. Registrerede virksomheder kan betale afgift af udledningen af svovldioxid.

kr. pr. kg. svovldioxid
udledt til luften

11,5

11,6

Såfremt en registreret virksomhed, som anvender nedennævnte varer, ikke foretager måling af den samlede mængde svovl udledt til luften, opgøres afgiften ud fra virksomhedens forbrug af varerne.

Træpiller til brændselsformål med svovlholdigt bindemiddel

kr./ton

46,1

46,5

Halm til brændselsformål

kr./ton

26,5

26,7

Affald til brændselsformål

kr./ton

10,4

10,5

For andre brændsler nyttiggjort varme eller elproduktion

øre/GJ

81,0

81,6

Røgrensning, binding af svovl mv. (§ 9, stk. 6)

Brændsel anvendt i risteanlæg eller "fluid bed"-anlæg

kr./ton

23,1

23,3

Brændsel anvendt i andre anlæg

kr./ton

5,8

5,8

Træpiller med svovlholdigt bindemiddel

kr./ton

9,2

9,2

Halm

kr./ton

9,2

9,2

Som udgangspunkt ydes der godtgørelse af afgiften til registrerede virksomheder, der betaler afgift af det afgiftspligtige indhold af svovl og begrænser udledningen af svovldioxid i luften igennem røgrensning eller binding af svovl til andre materialer mv. Godtgørelsen svarer til den mængde svovl, der i afgiftsperioden bortrenses eller bindes i andre materialer.

For stenkul, jordoliekoks og brunkulsbriketter, der anvendes i visse ovn- eller kedelanlæg, ydes der et særligt bundfradrag.

Læs mere

Du kan læse mere om energiafgifterne på skat.dk i Den juridiske vejledning afsnit E.A.4 Energi

Spørgsmål:

Hvis du har spørgsmål til de nye satser, er du velkommen til at ringe til SKAT på telefon 72 22 28 10.

Henvendelse rettes til SKATs kundecenter

Med venlig hilsen

SKAT