Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for elhandelsvirksomheders indmelding af særlige afgiftsforhold i datahubben og om virkningstidspunktet for et indmeldt særligt afgiftsforhold.

Afsnittet indeholder:

  • Indmelding og ændring af særlige afgiftsforhold på baggrund af oplysninger fra en elkunde

  • Virkningstidspunktet for et indmeldt særligt afgiftsforhold

  • Andre ændringer af særlige afgiftsforhold i datahubben.

Indmelding og ændring af særlige afgiftsforhold på baggrund af oplysninger fra en elkunde  

Elhandelsvirksomheden skal på grundlag af en aftale med elkunden indmelde i datahubben, hvis særlige afgiftsforhold eller ændringer i særlige afgiftsforhold gør sig gældende for elkundens aftagenummer.

Elhandelsvirksomheden må derudover ikke indmelde oplysninger om særlige afgiftsforhold eller foretage ændringer i særlige afgiftsforhold for et aftagenummer i datahubben. Dermed vil det kun være relevante oplysninger, herunder oplysning om bortfald af et særligt afgiftsforhold for et aftagenummer, modtaget fra elkunden, som elhandelsvirksomheden må indmelde i datahubben.

Elhandelsvirksomheden må dermed ikke på egen hånd uafhængigt af oplysninger fra en elkunde indmelde oplysninger om særlige afgiftsforhold for elkunden i datahubben.

Se ELAL § 9, stk. 4.

Se også

  • Afsnit E.A.4.3.10.3 om verifikation, der foretages af elhandelsvirksomheder

  • Afsnit E.A.4.3.10.4 om verifikation, der foretages af Energinet.

Virkningstidspunktet for et indmeldt særligt afgiftsforhold

Hovedreglen er, at det er tidspunktet for indmeldelse i datahubben, som lægges til grund ved datahubbens opgørelse af afregningsgrundlaget for afgiften.

Det vil sige, at et særligt afgiftsforhold, som er indmeldt i datahubben, som udgangspunkt ikke kan indgå ved datahubbens opgørelse af afregningsgrundlaget før tidspunktet for indmeldingen af afgiftsforholdet i datahubben.

Elhandelsvirksomheden kan indmelde et særligt afgiftsforhold for et aftagenummer i datahubben med virkning til og med 21 kalenderdage tilbage i tid regnet fra dagen for selve indmeldelsen af det særlige afgiftsforhold i datahubben.

Det er dog en betingelse for indmeldelse tilbage i tid, at Energinet foretager verifikation af indmeldelsen fra virkningstidspunktet og frem til tidspunktet for selve indmeldelsen af det særlige afgiftsforhold i datahubben.

Se § 11, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1083 af 7. september 2015 med senere ændringer.

Se også

Se også afsnit E.A.4.3.10.4 om verifikation, der foretages af Energinet.

Andre ændringer af særlige afgiftsforhold i datahubben

Andre ændringer af særlige afgiftsforhold i datahubben end nævnt ovenfor, må kun ske på foranledning af den registrerede virksomhed.

Se også

Se også afsnit (E.A.4.3.10.3) om opgaver mv. som følge af elhandelsvirksomheders og Energinets verifikation.