Indhold

I dette afsnit er der givet eksempler på beregning af NOx-afgift, metanafgift og afgift efter gasafgiftsloven. I eksemplerne er anvendt 2019-afgiftssatser.

Bemærk, at fritagelsen for NOx-afgift for egne energiprodukter, som anvendes til fremstilling af energiprodukter, er ophævet pr. 1. april 2023, jf. lov nr. 329 af 28. marts 2023.

Afsnittet indeholder følgende regneeksempler:                                                    

  • Eksempel 1: Virksomhed, som fremstiller biogas til videresalg og har eget forbrug.
  • Eksempel 2: Virksomhed, som anvender indkøbt biogas i et kedelanlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW.
  • Eksempel 3: Virksomhed, som anvender indkøbt biogas i motoranlæg til fremstilling af elektricitet og varme.
  • Eksempel 4: Virksomhed, som anvender eget fremstillet biogas til el- og varmefremstilling på et motoranlæg samt i et kedelanlæg.
  • Eksempel 4A: Varme fra energiproducerende anlæg anvendes af virksomheden til formål med afgiftsfritagelse
  • Eksempel 5: Virksomhed, som anvender indkøbt biogas til el- og varmefremstilling på et motoranlæg samt i et kedelanlæg.
  • Eksempel 6: Virksomhed, som anvender egen fremstillet biogas og indkøbt naturgas til el- og varmefremstilling i et motoranlæg.

Eksempel 1: Virksomhed, som fremstiller biogas til videresalg og eget forbrug

En virksomhed fremstiller biogas, som den dels selv bruger og del videresælger.

Virksomheden har haft et salg af biogas med et energiindhold på 10.000 GJ til ikke-registrerede virksomheder, samt målt en varmeproduktion i et kedelanlæg fra egen biogas på i alt 1.100 GJ. Varmeproduktionen er sket på et kedelanlæg med over 1.000 kW indfyret effekt. Virksomheden har målt et forbrug på 250 GJ varme til brug til opvarmning i rådnetank. Herudover er målt et forbrug på 350 GJ varme til proces.

Der skal ikke betales metanafgift, da der er tale om et kedelanlæg.

Afgift efter gasafgiftsloven

Virksomheder, som leverer biogas mv., skal opgøre energiindholdet i den leverede mængde. Se afsnit E.A.4.4.11.1.4. Der skal betales afgift af den udleverede mængde medmindre, modtageren også er registreret efter gasafgiftsloven. Se afsnit E.A.4.4.11.1.5.

Evt. eget forbrug af biogas mv. skal som udgangspunkt indgå i den afgiftspligtige mængde. Se afsnit E.A.4.4.11.1.6.

Solgt biogas

10.000

GJ

Afgiftssats biogas

9,8

øre/Nm3 ved 39,6 MJ/Nm3

Afgift af solgt biogas

10.000 GJ*1.000/39,6 MJ/Nm3*0,098 kr./Nm3

24.747,50

kr.

Eget forbrug af biogas

Fremstillet varme

1.100

GJ

Heraf fritaget, da anvendt til fremstilling af egen biogas mv.

250

GJ

Anvendt mængde brændsel beregnet ved brug af virkningsgrad på 0,9

Energiindhold i anvendt biogas anvendt i kedelanlæg til fremstilling af eget varmeforbrug

1.100 GJ /0,9

1.222,22

GJ

Bruttoafgift for eget forbrug

1.222,22GJ*1000/ 39,6 MJ/Nm3*0,098 kr./Nm3

3024,69

kr.

Afgiftsbelastning pr. produceret GJ

3024,69 kr./1.100 GJ

2,75

kr./GJ

Godtgørelse vedrørende forbrug til opvarmning af tank

250 GJ*2,75 kr./GJ

687,43

kr.

Afgiftssats biogas til proces

4,9

øre/Nm3 ved 39,6 MJ/Nm3

Godtgørelse vedrørende forbrug til procesformål

(350 GJ*2,75 kr/GJ)*(0,049 kr./Nm3/0,098 kr/Nm3)

481,20

kr.

I alt afgift efter gasafgiftsloven

24.747,5 kr.+ 3024,69 kr. - (687,43 + kr. 481,20 kr.)

26.603,54

kr.

Afgift efter NOx-afgiftsloven

Der skal betales NOx-afgift af egen udledning af NOx. Sker der ingen måling af udledningen, opgøres den afgiftspligtige mængde efter NOx-afgiftsloven med udgangspunkt i energiindholdet. Se afsnit E.A.4.4.11.5.4.

Anvendt mængde biogas mv. beregnet ved brug af en virkningsgrad på 0,9

Anvendt biogas mv.

1.222,22

GJ

Afgiftssats

0,3

kr./GJ

Bruttoafgift for eget forbrug

1.222,22 GJ*0,3 kr./GJ

366,67

kr.

Afgiftsbelastning pr. produceret GJ

366,67 kr./GJ / 1100 GJ

0,33

kr.

Godtgørelse vedrørende forbrug til opvarmning af tank

250 GJ*0,33 kr.

83,33

kr.

I alt afgift efter NOx-afgiftsloven

366,67 kr. - 83,33 kr.

283,34

kr.

Eksempel 2: Virksomhed, som anvender indkøbt biogas mv. i et kedelanlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW

En ikke-registreret virksomhed får leveret biogas mv. med et energiindhold på 2.000 GJ. Gassen anvendes i én kedel med en indfyret effekt over 1.000 kW.

Gassen er leveret afgiftsberigtiget efter gasafgiftsloven, og virksomheden skal alene iagttage NOx-afgiftsloven.

Da der er tale om et kedelanlæg, skal der ikke betales metanafgift.

Afgift efter NOx-afgiftsloven

For leverancer af biogas mv. til forbrænding i en virksomhed kan det afgiftspligtige energiindhold dokumenteres på grundlag af fakturaer vedrørende gasleverancerne. Se afsnit E.A.4.4.11.4.

Afgiftssats

0,3

kr./GJ

Mængde biogas

2.000

GJ

Afgift

2.000 GJ*0,3 kr./GJ

600

kr.

Eksempel 3: Virksomhed, som anvender indkøbt biogas i motoranlæg til fremstilling af elektricitet og varme

En virksomhed får leveret 5.000 GJ afgiftsberigtiget biogas. Virksomheden fremstiller 1.800 GJ elektricitet, som afsættes til ledningsnettet, og elektriciteten er således omfattes af afgiftspligten efter elafgiftsloven. Virksomheden er berettiget til godtgørelse af afgift for andelen af biogas, som kan henføres til elfremstillingen. Se afsnit E.A.4.4.11.1.7. Virksomheden fremstiller endvidere 2.700 GJ varme. Fremstillingen sker på en motor, hvor den indfyrede effekt er over 1.000 kW.

V-formel og E-formel

Der skal ske fordeling af biogassen til fremstilling af elektricitet og til fremstilling af varme. Dette kan ske ved enten den såkaldte V-formel 1,20 eller den såkaldte E-formel 0,67. Se afsnit E.A.4.4.11.1.7.

V-formel 1,20

Ved brug af V-formel 1,20 beregnes andel af varer til fremstilling af elektricitet, som det samlede forbrug fratrukket varmeproduktion delt med 1,2. Dog kan der højst gives afgiftsfrihed for brændsel svarende til elproduktionen delt med 0,35.

Forbrug af biogas

5.000

GJ

Fremstillet elektricitet

1.800

GJ

Fremstillet varme

2.700

GJ

Andel af biogas til elfremstilling beregnet ved V-formel

5000 GJ - 2.700 GJ/1,2

2.750

GJ

Max mængde til elfremstilling

1.800 GJ/0,35

5.143

GJ

Andel af biogas til varmefremstilling

5.000 GJ-2750 GJ

2.250

GJ

Godtgørelse af afgift til elfremstilling

2.750 GJ*1.000/39,6 MJ/Nm3*0,098 kr./Nm3

6.805,55

kr.

E-formel 0,67

Ved brug af E-formel 0,67 er det forbruget af varer til elproduktionen, der gøres op. Dvs. den andel, der kan ske godtgørelse for, når gassen er leveret med afgift. Mængden af biogas til produktion af elektricitet beregnes som forholdet mellem energiindholdet i den fremstillerede elektricitet delt med 0,67.

Forbrug af biogas

5.000

GJ

Fremstillet elektricitet

1.800

GJ

Andel af biogas til elfremstilling

1.800 GJ/0,67

2.686,6

GJ

Andel af biogas til varmefremstilling

5.000 GJ-2.686,6 GJ

2.313,4

GJ

Godtgørelse af afgift til elfremstilling

2.686,6 GJ*1.000/39,6 MJ/Nm3*0,098 kr./Nm3

6.648,57

kr.

I ovenstående eksempel vil virksomheden opnå den højeste godtgørelse ved brug af V-formel 1,2 fremfor E-formel 0,67. Det bemærkes, at den metode, der vælges, skal anvendes hele året.

NOx- og metanafgift

Ved brug af biogas på et motoranlæg med en indfyret effekt over 1.000 kW skal der også betales henholdsvis NOx- og metanafgift. Der er ingen godtgørelse/fritagelse for den andel af brændsler, som kan henføres til elfremstillingen.

Forbrug af biogas

5.000

GJ

Afgiftssats NOx

1

kr./GJ

Afgiftssats metan

1,2

kr./GJ

NOx-afgift

5.000 GJ*1 kr./GJ

5000

kr.

Metanafgift

5.000 GJ*1,2 kr./GJ

6.000

kr.

Eksempel 4: Virksomhed, som anvender eget fremstillet biogas til el- og varmefremstilling på et motoranlæg samt i et kedelanlæg

En virksomhed anvender egen fremstillet biogas til el- og varmefremstilling på eget motoranlæg og i et kedelanlæg. Virksomheden foretager ikke måling af den fremstillede mængde gas. Begge anlæg har en indfyret effekt på over 1.000 kW.

På motoranlægget fremstilles 1.800 GJ elektricitet og 2.700 GJ varme. Hvis der skal ydes godtgørelse eller fritagelse af gasafgiften for den biogas som anvendes til elproduktion, skal den producerede elektricitet være omfattet af afgiftspligten efter elafgiftsloven.

Opgørelsen af forbruget af biogas mv. på motoranlægget kan ske med udgangspunkt i den fremstillede mængde elektricitet delt med en virkningsgrad på 37,5 pct. Herefter skal mængden af biogas mv. fordeles i forhold til forbruget til elfremstilling og varmefremstilling ved brug af enten V-formel eller E-formel.

På kedelanlægget fremstilles 1.500 GJ varme. Forbruget af biogas mv. på kedelanlægget kan ske med udgangspunkt i den fremstillede mængde varme delt med en virkningsgrad på 90 - forudsat, at energiindholdet ikke måles, og der ikke gives tilskud efter energiindholdet.

Der skal ske opgørelse pr. anlæg. Opgørelsen kan ske med udgangspunkt i den fremstillede mængde af energi.

Brug af biogas på motoranlægget

Fremstillet varme

2.700

GJ

Fremstillet elektricitet

1.800

GJ

Brug af biogas

1.800 GJ/0,375

4.800

GJ

Herefter fordeles forbruget af biogas på henholdsvis elfremstilling og varmefremstilling

V-formel 1,2

Forbrug af biogas

4.800

GJ

Fremstillet elektricitet

1.800

GJ

Fremstillet varme

2.700

GJ

Andel af biogas til elfremstilling beregnet ved V-formel

4800 GJ - 2.700 GJ/1,2

2.550

GJ

Max mængde til elfremstilling

1.800 GJ/0,35

5.143

GJ

Andel af biogas til varmefremstilling

4.800 GJ-2.550 GJ

2.250

GJ

Afgift af biogas til varmefremstilling

2.250 GJ*1.000/39,6 MJ/Nm3*0,098 kr./Nm3

5.568,18

kr.

 

E-formel 0,67

Forbrug af biogas

4.800

GJ

Fremstillet elektricitet

1.800

GJ

Andel af biogas til elfremstilling

1.800 GJ/0,67

2.686,6

GJ

Andel af biogas til varmefremstilling

4.800 GJ-2686,6 GJ

2.113,4

GJ

Afgift af biogas til varmefremstilling

2.113,4 GJ*1.000/39,6 MJ/Nm3*0,098 kr./MJ

5.230,21

kr.

Virksomheden vil opnå den laveste afgiftsbetaling ved brug af E-formel 0,67.

Biogas i kedelanlæg

Fremstillet varme

1.500

GJ

Forbrug biogas

1.500 GJ/0,9

1.666,7

GJ

Afgiftssats

9,8

øre/Nm3 ved 39,6 MJ/Nm3

Afgift på biogas til varmefremstilling

1666,7 GJ*1000/39,6 MJ/Nm3*0,098 kr./Nm3

4.124,58

kr.

NOx-afgift

Afgiftssats motoranlæg

1,0

kr./GJ

Afgiftssats kedelanlæg

0,3

kr./GJ

NOx-afgift motor

4.800 GJ * 1,0 kr./GJ

4.800

kr.

NOx-afgift kedel

1.666,7 GJ * 0,3 kr./GJ

500

kr.

Metanafgift

Metanafgift biogas

1,2

kr./GJ

Afgift

4.800 GJ * 1,2 kr./GJ

5.760,0

kr.

Eksempel 4A: Varme fra energiproducerende anlæg anvendes af virksomheden til formål med afgiftsfritagelse ("raffinaderibestemmelserne") og godtgørelse ("procesformål")

Varmen anvendes i virksomheden til formål, der er afgiftsfritagelse for efter de såkaldte "raffinaderibestemmelser". Endvidere anvendes varmen til "procesformål" i virksomheden. En del af afgiften vedrørende forbrug af biogas til procesformål, kan der ske godtgørelse for. Forbruget af varme til "raffinaderiformål" er med en varmeenergimåler opgjort til 2.000 GJ, og forbruget til procesformål er opgjort til 1.000 GJ. Resten af varmeforbruget relaterer sig til at være anvendt til opvarmning af rum og fremstilling af varmt vand, som er forbrug, hvor der ikke kan ske godtgørelse af afgifterne. Det forudsættes i eksemplet, at der ved opgørelse af afgifterne anvendes de lovmæssige standardvirkningsgrader for el- og varmeproduktioner.

Godtgørelse af afgift efter gasafgiftsloven - forbrug af varme

Fremstillet varme - motor   2.700 GJ
Andel af biogas anvendt til fremstilling af varme i motor   2.113,4 GJ
Fremstillet varme - kedel   1.500 GJ
Energiindhold i biogas anvendt til fremstilling af varme i kedel 1.500 GJ/0,9 1.666,7 GJ
Fremstillet varme i alt 2.700 GJ + 1.500 GJ 4.200 GJ
Afgiftsfritaget forbrug - raffinaderibestemmelser   2.000 GJ
Godtgørelsesberettiget forbrug - procesvarme   1.000 GJ
Afgift for varme fra motor (efter fradrag vedrørende elfremstilling - "E-formel"   5.230,2 kr.
Afgift for varme fra kedel   4.124,6 kr.
I alt afgift for varme   9.354,8 kr.
Energiafgift   0,098 kr./Nm3    
Procesafgift   0,049 kr./Nm3
Procesgodtgørelse 0,098 kr./Nm3 - 0,049 kr./Nm3 0,049 kr./Nm3
Afgiftsbelastning pr. fremstillet varmeenhed 9.354,8 kr./(2.700 GJ + 1.500 GJ) 2,23 kr.
Afgiftsfritagelse efter raffinaderibestemmelse 2.000 * 2,23 kr. 4.454,66 kr.
Procesgodtgørelse (1.000 GJ * 2,23 Kr.) * (0,049/0,098 kr.) 1113,66 kr.
Til betaling i alt efter godtgørelser 9354,80 kr. - 4.454,66 kr. - 1.113,66 kr. 3.786,46 kr.

 NOx-afgift

Det indlægges som en forudsætning, at der gives en godtgørelse på 2.000 kr. vedr. de "faktiske emissionsfaktorer" på motoranlæg

Nox-afgift motor   4.800,00 kr.
NOx-afgift kedel   500,00 kr.
Godtgørelse "faktiske emissionsfaktorer"   2.000 kr.
Afgift i alt før godtgørelse efter raffinaderibestemmelse 4.800 kr. + 500 kr. - 2.000 kr.    3.300,00 kr.   
Fremstillet varme i alt 2.700 GJ + 1.500 GJ 4.200 GJ
Fremstillet el   1.800 GJ
Fremstillet energi i alt 4.200 GJ + 1.800 GJ 6.000 GJ
Afgiftsbelastning pr. fremstillet energienhed 3.300 kr. / 6.000 GJ 0,55 kr.
Afgiftsfritagelse efter raffinaderibestemmelse 2.000 GJ * 0,55 1.100 kr.
Til betaling i alt efter afgiftsfritagelse/godtgørelse     3.300,01 - 1.100 kr. 2.200,00 kr.

Metanafgift

Afgift motor 5.760 5.760    Kr.  
Afgiftsbelastning pr. fremstillet energienhed 5.760,0 kr. / (4.200 GJ + 1.800 GJ)      0,96 kr. 
Afgiftsfritagelse efter raffinaderibestemmelse   2.000 GJ * 0,96 kr. 1.920 kr. 
Til betaling i alt efter afgiftsfritagelse 5.760 kr. - 1.920 kr. 3.840 kr. 

Eksempel 5: Virksomhed, som anvender indkøbt biogas til varme- og elfremstilling på et motoranlæg samt i et kedelanlæg

En ikke-registreret virksomhed indkøber 6.000 GJ biogas. Biogassen leveres afgiftsberigtiget. Energiindholdet fremgår af fakturaen fra leverandøren af biogassen.

Biogassen mv. anvendes i henholdsvis en kedel med en indfyret effekt over 1.000 kW og i en motor med en indfyret effekt under 1.000 kW.  En flow måler viser, at 5/6 af gassen er anvendt i kedlen og resten - 1/6 - er anvendt i motoren.

Kedelanlægget fremstiller 4.500 GJ varme. Forbruget af biogas mv. er målt til 5.000 GJ.

Motoren fremstiller 300 GJ elektricitet og 550 GJ varme. Forbruget af biogas er 1.000 GJ.

Godtgørelse af energiafgift

Ved godtgørelse af afgiften for den mængde af biogas, som kan henføres til elfremstillingen, skal der ske en fordeling af anvendt biogas pr. anlæg. Dette skal ske ved måling.

Kedel

Biogassen leveres med afgift.

Motor

Godtgørelsen af afgiften for biogas henregnet til elfremstilling kan beregnes som nedenstående:

V-formel 1,2

Forbrug af biogas

1.000

GJ

Fremstillet elektricitet

300

GJ

Fremstillet varme

550

GJ

Andel af biogas til elfremstilling beregnet ved V-formel

1.000 GJ - 550 GJ/1,2

541,7

GJ

Max mængde til elfremstilling

300 GJ/0,35

857,1

GJ

Andel af biogas til varmefremstilling

1.000 GJ-541,7 GJ

458,3

GJ

Godtgørelse af afgift for biogas til elfremstilling

541,7 GJ*1000/39,6 MJ/Nm3*0,098 kr./Nm3

1.340,49

kr.

 

E-formel 0,67

Forbrug af biogas

1000

GJ

Fremstillet elektricitet

300

GJ

Andel af biogas til elfremstilling

300 GJ/0,67

447,8

GJ

Andel af biogas til varmefremstilling

1.000 GJ-447,8 GJ

552,2

GJ

Godtgørelse af afgift for biogas til elfremstilling

447,8 GJ*1.000/39,6 MJ/Nm3*0,098 kr./Nm3

1.108,10

kr.

Virksomheden opnår den største godtgørelse ved brug af V-formel 1,20.

Opgørelse af NOx- og metanafgift

Afgiften på NOx og metan kan ske med udgangspunkt i forbruget af biogas.

Der skal alene betales NOx-afgift for anlæg med en indfyret effekt over 1.000 kW. Dvs. der skal betales NOx-afgift for biogas mv. anvendt i kedlen. Afgiften kan opgøres efter den anvendte biogas. Afgiften udgør 0,3 kr./GJ, og vil her udgøre 5.000 GJ*0,3 kr./GJ = 1.500 kr.

Eksempel 6: Virksomhed, som anvender egen fremstillet biogas og indkøbt naturgas til el- og varmefremstilling i en motor.

En virksomhed har anvendt 6.000 GJ naturgas leveret fra anden virksomhed, samt anvendt 175.000 Nm3 egen fremstillet biogas. Virksomheden har fremstillet 3.600 GJ elektricitet og 5.400 GJ varme i perioden. Naturgassen leveres afgiftsberigtiget.

Naturgas og biogas indfyress separat.

Fastsættelse af afgift efter gasafgiftsloven

Forbrug af biogas

175.000

Nm3

Energiindhold

175.000 Nm3*23,3 MJ/Nm3/1.000

4.077,5

GJ

Afgiftssats naturgas

222,5

øre/Nm3 ved 39,6 MJ/Nm3

Afgift betalt af naturgas

6.000 GJ*1.000/39,6 MJ/Nm3*2,225 kr./Nm3

337.121,21

kr.

Fremstillet elektricitet

3.600

GJ

Fremstillet varme

5.400

GJ

Elektricitet fra biogas mv.

4.077,5 GJ/(4.077,5 GJ + 6.000 GJ)*3.600 GJ

1.456,6

GJ

Elektricitet fra naturgas

3.600 GJ-1.456,6 GJ

2.143,4

GJ

Varme fra biogas mv.

4.077,5 GJ/(4077,5 GJ + 6.000 GJ)*5.400 GJ

2.184,9

GJ

Varme fra naturgas

5400 GJ - 2184,9 GJ

3.215,1

GJ

Fritagelse/godtgørelse ved elfremstilling og afgift ved varmefremstilling

En del af den anvendte biogas og naturgas kan henføres til fremstillingen af elektricitet. Fordelingen af brændsler til henholdsvis el- og varmefremstilling sker ved brug af enten V-formel 1,20 eller E-formel 0,67. Virksomheden kan få godtgørelse for naturgas anvendt til elfremstilling, da naturgassen er leveret med afgift. Virksomheden skal betale afgift af biogas anvendt til varmefremstilling.

Afgift af biogas til varmefremstilling og godtgørelse af afgift på naturgas til elfremstilling - V-formel 1,20

Forbrug af biogas

4.077,5

GJ

Fremstillet elektricitet af biogas

1.456,6

GJ

Fremstillet varme af biogas

2.184,9

GJ

Andel af biogas til elfremstilling beregnet ved V-formel

4.077,5 GJ -2.184,9 GJ/1,2

2.256,7

GJ

Max mængde til elfremstilling

1.456,6 GJ/0,35

4.161,7

GJ

Andel af biogas til varmefremstilling

4.077,5 GJ -2.256,7 GJ

1.820,8

GJ

Afgift af biogas til varmefremstilling

1.820,8 GJ*1.000/39,6 MJ/Nm3*0,098 kr./Nm3

4.505,9

kr.

Forbrug af naturgas

6.000,0

GJ

Fremstillet elektricitet af naturgas

2.143,4

GJ

Fremstillet varme af naturgas

3.215,1

GJ

Andel af naturgas til elfremstilling beregnet ved V-formel

6.000 GJ -3.215,1 GJ/1,2

3.320,8

GJ

Max mængde til elfremstilling

2.143,4 GJ/0,35

6.124,0

GJ

Andel af naturgas til varmefremstilling

6.000 GJ -3.320,8 GJ

2.679,2

GJ

Godtgørelse af afgift for naturgas til elfremstilling

3.320,8 GJ*1.000/39,6 MJ/Nm3*2,225 kr./Nm3

186.583,34

kr.

Afgift af biogas til varmefremstilling og godtgørelse af afgift for naturgas til elfremstilling - E-formel 0,67

Forbrug af biogas

4.077,5

GJ

Fremstillet elektricitet

1.456,6

GJ

Andel af biogas til elfremstilling

1456,6 GJ/0,67

2.174,0

GJ

Andel af biogas til varmefremstilling

4.077,5 GJ -2.174,0 GJ

1.903,5

GJ

Afgift af biogas til varmefremstilling

1.903,5 GJ*1.000/39,6 MJ/Nm3*0,098 kr./Nm3

4.710,6

kr.

Forbrug af naturgas

6.000,0

GJ

Fremstillet elektricitet

2.143,4

GJ

Andel af naturgas til elfremstilling

2.143,4 GJ/0,67

3.199,1

GJ

Andel af naturgas til varmefremstilling

6.000 GJ - 3.199,1 GJ

2.800,9

GJ

Godtgørelse af afgift for naturgas til elfremstilling

3.199,1 GJ*1.000/39,6 MJ/Nm3*2,225 kr./Nm3

179.746,72

kr.

Opsamling

V-formel

Fremstillet varme

5.400,0

GJ

Afgift biogas

4.505,9

kr.

Afgift naturgas

337.121,21 kr. - 186.583,34 kr.

150.537,87

kr.

I alt

155.043,80

kr.

Afgift pr. GJ fremstillet varme

155.043,80 kr./5.400 GJ

28,71

kr./GJ

E formel

Fremstillet varme

5.400,0

GJ

Afgift biogas

4.710,6

kr.

Afgift naturgas

337.121,21 kr. - 179.746,72 kr.

157.374,49

kr.

I alt

4.710,6 kr. + 157.374,49 kr.

162.085,09

kr.

Afgift pr. GJ fremstillet varme

162.085,09 kr./ 5.400 GJ

30,02

kr./GJ

Brug af V-formel 1,2 giver den laveste afgiftsbelastning pr. enhed fremstillet varme.

Beregning af NOx-afgiften

NOx-afgiften for biogas udgør 1,3 kr./GJ for motorer.

Biogas forbrug

4.077,5

GJ

Afgiftssats

1,3

kr./GJ

Nox-afgift af biogas

4.077,5 GJ * 1,3 kr./GJ

5.300,75

kr.

NOx-afgiften for naturgas udgør 2,9 kr./GJ for motorer.

Naturgas forbrug   6.000 GJ
Afgiftssats   2,9 kr./GJ
NOx-afgift af naturgas 6000 GJ *2,9 kr./GJ 17.400 kr.

 

Beregning af metanafgiften

Metanafgiften udgør 1,2 kr./GJ.

Biogas forbrug

4.077,5

GJ

Afgiftssats

1,2

kr./GJ

Metanafgift af biogas

4.077,5 GJ * 1,2 kr./GJ

4.893

kr.