Indhold

Dette afsnit beskriver hvilke virksomheder, som skal eller kan registreres efter gasafgiftsloven som følge af afgiftspligten for biogas mv. Registreringsbestemmelserne for biogas mv. svarer til registreringsbestemmelserne for naturgas og bygas.

Afsnittet indeholder:

  • Virksomheder, der skal registreres efter gasafgiftsloven.
  • Virksomheder, der kan registreres efter gasafgiftsloven.

Se også

  • Afsnit E.A.1.4 om generelle regler for registrering.

Bemærk

Der er ingen registreringsbestemmelse i gasafgiftsloven for varemodtagere.

Der er heller ikke krav om registrering af virksomheder i andre EU-lande, der har fjernsalg af biogas mv. til en privat køber i Danmark. Ikke-registrerede modtagere af afgiftspligtig biogas mv. fra udlandet skal betale afgift ved modtagelsen af gassen. Se GASAL § 13, stk. 1.

Virksomheder, der skal registreres efter gasafgiftsloven

Følgende virksomheder skal registreres hos Skattestyrelsen:

  • Virksomheder, der indvinder eller fremstiller biogas mv.
  • Virksomheder, der leverer biogas mv. (distributions- og transmissionsselskaber)
  • Kraftværker og kraftvarmeværker omfattet af bilag 1 til gasafgiftsloven (centrale kraft- og kraftvarmeværker).

Se GASAL § 3, stk. 1.

Virksomheder, der indvinder eller fremstiller biogas mv.

Virksomheder, der indvinder eller fremstiller biogas mv., herunder også virksomheder, der foretager opgradering af biogas med henblik på tilførsel til naturgasnettet, skal registreres.

Disse virksomheder er ansvarlige for at måle den mængde biogas mv. og energiindholdet, der leveres. Se afsnit E.A.4.4.11.1.4 om afgiftens størrelse og dokumentation af energiindholdet.

Distributions- og transmissionsselskaber (gasnetvirksomheder)

Ved virksomheder, der leverer afgiftspligtig biogas mv. (distributionsselskaber og transmissionsselskaber) forstås virksomheder, der driver bevillingspligtig virksomhed omfattet af § 10 i lov om naturgasforsyning (gasforsyningsloven). Se GASAL § 3, stk. 2.

Disse virksomheder er ansvarlige for at måle den mængde biogas mv. og energiindholdet, der leveres. Se afsnit E.A.4.4.11.1.4 om afgiftens størrelse og dokumentation af energiindholdet.

Centrale kraftværker og kraftvarmeværker

Centrale kraftværker og kraftvarmeværker omfattet af bilag 1 til gasafgiftsloven skal registreres. Se afsnit E.A.4.4.5 om virksomheder omfattet af reglerne.

Virksomheder, der kan registreres efter gasafgiftsloven

Virksomheder kan lade sig forbrugsregistrere, når visse betingelser er opfyldt. Forbrugsregistrerede virksomheder kan modtage gas, uden at gassen er afgiftsberigtiget.

Udgangspunktet for forbrugsregistrering er, at en virksomhed skal have et stort energiforbrug samt være berettiget til godtgørelse af mindst 80 pct. af afgiften. Denne betingelse er som udgangspunkt ikke opfyldt for brugere af biogas mv., da afgiften på biogas mv. er fastsat til EU's minimumsafgift, hvor afgiften til proces er 50 pct. af den fulde afgift.

Se også

Afsnit E.A.4.4.6 om forbrugsregistrering for gas og varme og registrering for handel med varme.