åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.8.2.2 Ekstraordinær genoptagelse" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om betingelserne i SFL § 27 for at foretage eller ændre en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat, når de ordinære ansættelsesfrister i SFL § 26 er udløbet.

Afsnittet indeholder:

  • Ekstraordinær varsling og ansættelse på Skatteforvaltningens initiativ (A.A.8.2.2.1)
  • Ekstraordinær genoptagelse på borgers initiativ (A.A.8.2.2.2)

Baggrund

Baggrunden for fristreglerne om ekstraordinær genoptagelse i SFL § 27 er et ønske om at regulere de situationer, hvor der er grundlag for ændringer af indkomst- og ejendomsværdiskat efter udløbet af fristerne i SFL § 26.

Som udgangspunkt gælder fristerne i SFL § 27 både for ansættelser, der foretages på Skatteforvaltningens initiativ og genoptagelser, der foretages efter anmodning fra borgere og virksomheder. Det vil fremgå af beskrivelsen af hver enkelt af de udtømmende undtagelser i SFL § 27, stk. 1, nr. 1-8, om dette udgangspunkt er fraveget.

Regelgrundlag

Reglerne om frister for ekstraordinær genoptagelse findes i SFL § 27. SFL § 27 er en videreførelse af SSL § 35. Baggrunden for SSL § 35, der blev vedtaget med lov nr. 410 af 2. juni 2003, findes i Fristudvalgets Betænkning 1426/2003.

Andre frister - lex specialis

Hvis der i særlovgivningen er fastsat andre frister for ændringer af skatteansættelsen, går disse frister forud for de ordinære ansættelsesfrister i SFL. Det følger af princippet om lex specialis.

Se A.A.8.1.