Dato for udgivelse
05 Jan 2016 11:25
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 Dec 2015 10:14
SKM-nummer
SKM2016.2.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
2. afdeling, B-2382
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Syn, skøn, sagsfremstilling, skønstema, enighed
Resumé

I en sag, hvor den materielle skattesag verserede ved Skatteankestyrelsen, var der tvist om formuleringen af et spørgetema.

Landsretten udtalte, at det af forarbejderne til lov nr. 737/2014 fremgik, at der med den gennemførte revision af reglerne om syn og skøn var tilsigtet en friere adgang for parterne til at stille spørgsmål til skønsmanden, således at det i stedet blev overladt til retten efterfølgende at vurdere både spørgsmål og svar, herunder relevansen af spørgsmålene som led i den almindelige bevisvurdering af den foreliggende tvist.

Efter lovændringen i 2014 skulle retten fastsætte en overordnet ramme for skønsforretningen. I overensstemmelse hermed kunne retten efter retsplejelovens § 197, stk. 2, kun afvise spørgsmål, som var uden for skønsmandens faglige kompetence eller afgørelsen om foretagelse af syn og skøn, som skønnedes at være åbenbart overflødige, jf. retsplejelovens § 341, eller som på utilbørlig måde forsøgte at lede skønsmanden i en bestemt retning, eller som forudsatte, at skønsmanden tog stilling til spørgsmål, som det var op til retten at tage stilling til.

Landsretten fandt herefter, at to afsnit, hvoraf det fremgik, at parterne ikke var enige om et aktuelt forhold, hvor enigheden var bestridt, skulle udgå af skønstemaet.

Herudover fandt landsretten ikke grundlag for i medfør af retsplejelovens § 197 at afvise øvrige dele af spørgetemaet, hvorved landsretten navnlig bemærkede, at de i øvrigt omtvistede passager ikke på utilbørlig måde fandtes at forsøge at lede skønsmændene i en bestemt retning.

Reference(r)

Den Juridiske Vejledning 2015-2 A.A.11.2.2

Henvisning

-

Østre Landsrets kendelse af 14. december 2015, 2. afdeling, B-2382

Parter

SKAT
(Kammeradvokaten v/advokat Steffen Sværke)

mod

H1 A/S
(advokat Hans Severin Hansen)

Afsagt af landsdommerne

Kaspar Linkis, Frosell og Carsten Kristian Vollmer (kst.)

.........................


Fogedrettens kendelse af 5. oktober 2015, BS 42B-4046/2013

Parter

H1 A/S

mod

SKAT

Sagens baggrund og parternes påstande

Ingen var indkaldt eller mødt.

Der blev fremlagt anmodning om isoleret bevisoptagelse af 25. september 2013 med udkast til spørgetema, SKATs supplerende spørgetema af 28. marts 2015, rekvirentens spørgetema af 16. juni 2015 og skønstema materiale udleveret til skønsmanden af 16. juni 2015.

Endvidere fremlagdes SKATs skrivelse af 2. juli 2015 med bemærkninger til rekvirentens indsigelser, rekvirentens skrivelse af 2. juli 2015, skrivelse af 10. juli 2015 fra rekvirenten, SKATs skrivelse af 13. juli 2015 og rekvirentens skrivelse af 14. juli 2015.

Parterne har tilkendegivet, at de er enige om at anmode retten om at udmelde professor PT og JL som skønsmænd.

Parterne er enige om, at retten kan træffe afgørelse på det foreliggende grundlag.

Der afsagdes

K E N D E L S E

Efter det foreliggende finder retten at kunne godkende H1 A/S skønstema af 16. juni 2015 og de af SKAT ved supplerende spørgetema af 28. marts 2015 stillede supplerende spørgsmål A - Q, men at indledningerne i det supplerende spørgetema bortset fra den generelle indledning til side 2, 2. afsnit, bør udgå.

T h i   b e s t e m m e s

Retten godkender H1 A/S's skønstema af 16. juni 2015, og de af SKAT ved supplerende spørgetema af 28. marts 2015 stillede supplerende spørgsmål A - Q, men at indledningerne i det supplerende spørgetema bortset fra den generelle indledning indtil side 2, 2. afsnit, bør udgå.

.........................


Østre Landsrets kendelse af 14. december 2015, 2. afdeling, B-2382

Sagens baggrund og parternes påstande

Ingen var mødt eller indkaldt.

Der fremlagdes kæreskrift af 16. oktober 2015, hvorved SKAT har kæret Københavns Byrets kendelse af 5. oktober 2015 (BS 42B-4046/2013) om godkendelse af H1 A/S' skønstema og SKATs supplerende spørgetema med spørgsmål A-Q, dog således at indledningerne i det supplerende spørgetema bortset fra den generelle indledning indtil side 2, 2. afsnit, udgår.

Der fremlagdes endvidere kæresvarskrift af 23. november 2015 fra H1 A/S og kærereplik af 4. december 2015 fra SKAT.

Endelig fremlagdes dommerens fremsendelsesbrev af 22. oktober 2015 og udskrift af den kærede afgørelse.

Byretten har ved sagens fremsendelse henholdt sig til den trufne afgørelse.

SKAT har nedlagt påstand om, at SKATs supplerende spørgetema af 28. marts 2014 godkendes.

H1 A/S har påstået stadfæstelse af byrettens afgørelse med følgende modifikationer:

1.   

Det er rettelig H1 A/S' reviderede skønstema af 10. juli 2015 (i stedet for skønstema af 16. juni 2015), der skal godkendes.

 

  

2.

I den generelle indledning til SKATs spørgetema medtages tillige side 2, 3. afsnit.

 

  

3.

Samtlige indledninger til de enkelte spørgsmål i SKATs spørgetema udgår. Dette gælder dog ikke den fælles indledning til spørgsmål H og I, hvor alene følgende to sætninger udgår:

 

  

       

   "Fremstillingen fortsatte dog uændret på fabrikken indtil 2007"

  

   "... anvendes den dag i dag til behandling af bl.a. ..."

De modtagne bilag var til stede.

Kæremålet drejer sig om rammerne for det syn og skøn, som H1 A/S har begæret efter retsplejelovens § 343, jf. § 196, til brug for en verserende sag ved landsskatteretten mellem H1 A/S og SKAT.

Parterne er enige om at gennemføre syn og skøn på grundlag af H1 A/S' reviderede skønstema af 10. juli 2015 og spørgsmål A-Q i SKATs supplerende spørgetema af 28. april 2014. Parterne er endvidere enige om at lade side 1 og side 2, 1. og 3. afsnit, i SKATs supplerende spørgetema indgå i grundlaget for syn og skøn.

Parterne er herudover enige om at indstille professor PT og JL som skønsmænd.

Kæremålet angår herefter, om tillige side 2, 2. afsnit, i den generelle indledning og indledningerne til de enkelte spørgsmål i SKATs supplerende spørgetema skal indgå fuldt ud i grundlaget for syn og skøn.

SKAT har anført, at det supplerende skønstema bør godkendes i sin helhed. SKAT har endvidere anført, at det i en note til det supplerende skønstema kan tilføjes, at "indledningerne" i det supplerende skønstema ikke nødvendigvis er dækkende for H1 A/S' opfattelse af sagen.

H1 A/S har til støtte for sin påstand navnlig anført følgende: Det bestrides, at der som anført på side 2, 2. afsnit, i den generelle indledning i SKATs supplerende spørgsmål mellem parterne "er enighed om, at den aftalte, koncerninterne, salgssum for de immaterielle aktiver var lavere end markedsprisen". For så vidt angår indledningerne til de enkelte spørgsmål har H1 A/S konkret peget på, at sætningerne "Fremstillingen fortsatte dog uændret på fabrikken indtil 2007" og "... anvendes den dag i dag til behandling af bl.a. ..." i indledningen til spørgsmål H omhandler efterfølgende faktiske omstændigheder, der er uden betydning for den værdiansættelse på overdragelsestidspunktet, som spørgsmålet vedrører. Note 2 til tabellen i indledningen til spørgsmål J angår ligeledes efterfølgende faktiske omstændigheder, hvilket er uden betydning for besvarelsen af dette spørgsmål. Herudover efterlader indledningerne til spørgsmål M og spørgsmål N det indtryk, at H1 A/S er af den opfattelse, at værdien af H1 A/S kan fastsættes efter en trading/transaktion multiple. Endelig er indholdet af 3. afsnit i indledningen til spørgsmål O ikke korrekt, idet blandt andet de omtalte forventede R&D omkostninger på 380 mio. kr. intet har at gøre med ....

Efter votering afsagdes følgende

k e n d e l s e

Efter retsplejelovens § 196, stk. 3, træffer retten på baggrund af begæringen og en eventuel udtalelse fra modparten afgørelse om foretagelse af syn og skøn.

Efter retsplejelovens § 197, stk. 2, kan retten afvise spørgsmål, som ligger uden for skønsmandens faglige kompetence eller rettens afgørelse om foretagelse af syn og skøn, eller som skønnes at være uden betydning for sagen, jf. herved retsplejelovens § 341. Retten kan endvidere afvise spørgsmål, som på en utilbørlig måde forsøger at lede skønsmanden i en bestemt retning, eller som forudsætter, at skønsmanden tager stilling til spørgsmål, som det er op til retten at tage stilling til.

Bestemmelserne i retsplejelovens kapitel 19 om syn og skøn, herunder § 197, blev nyaffattet ved lov nr. 737 af 25. juni 2014.

Det fremgår af forarbejderne til lov nr. 737 af 25. juni 2014, jf. pkt. 3.2.2.3 i de almindelige bemærkninger til lovforslag nr. L 178, fremsat den 9. april 2014, at der med den gennemførte revision af reglerne om syn og skøn er tilsigtet en friere adgang for parterne til at stille spørgsmål til skønsmanden, således at det i stedet overlades til retten efterfølgende at vurdere både spørgsmål og svar, herunder relevansen af spørgsmålene, som led i den almindelige bevisvurdering af den foreliggende tvist.

Efter lovændringen i 2014 skal retten fastsætte en overordnet ramme for skønsforretningen. I overensstemmelse hermed kan retten efter retsplejelovens § 197, stk. 2, kun afvise spørgsmål, som ligger uden for skønsmandens faglige kompetence eller afgørelsen om foretagelse af syn og skøn, som skønnes at være åbenbart overflødige, jf. retsplejelovens § 341, eller som på utilbørlig måde forsøger at lede skønsmanden i en bestemt retning, eller som forudsætter, at skønsmanden tager stilling til spørgsmål, som det er op til retten at tage stilling til.

Landsretten bemærker, at der mellem parterne - modsat det anførte i 2. afsnit på side 2 i SKATs supplerende spørgetema - ikke er enighed om, at den aftalte, koncerninterne, salgssum for de immaterielle aktiver var lavere end markedsprisen. Der er endvidere ikke enighed om, at indholdet af sidste afsnit på side 7 forud for spørgsmål O er faktuelt korrekt. Retsplejelovens § 197 som affattet ved lov nr. 737 af 25. juni 2014 findes i den forbindelse ikke at afskære retten fra at afvise formuleringer i en parts skønstema, der angiver, at parterne er enige om et faktuelt forhold, når en sådan enighed er bestridt.

H1 A/S har erklæret sig uenig i det anførte på side 2, 2. afsnit, og sidste afsnit på side 7 forud for spørgsmål O i SKATs supplerende spørgetema af 28. april 2014. Landsretten finder herefter, at de nævnte to afsnit bør udgå af det supplerende spørgetema.

Det, som H1 A/S herudover har anført om SKATs supplerende spørgetema, giver ikke grundlag for i medfør af retsplejelovens § 197 at afvise de omtvistede dele af spørgetemaet, idet landsretten herved navnlig bemærker, at SKAT ikke med de omhandlede passager findes på en utilbørlig måde at forsøge at lede skønsmændene i en bestemt retning.

På den anførte baggrund ændrer landsretten herefter byrettens afgørelse, således at H1 A/S' reviderede skønstema af 10. juli 2015 (i stedet for skønstema af 16. juni 2015) og SKATs supplerende spørgetema af 28. april 2014 godkendes, idet dog side 2, 2. afsnit, og sidste afsnit på side 7 forud for spørgsmål O i det supplerende spørgetema udgår.

T h i   b e s t e m m e s

Byrettens kendelse ændres, således at H1 A/S' skønstema af 10. juli 2015 og SKATs supplerende spørgetema af 28. april 2014 godkendes, idet dog side 2, afsnit 2, og sidste afsnit på side 7 forud for spørgsmål O i det supplerende spørgetema udgår.

Kæreafgiften tilbagebetales.