Dato for udgivelse
22 dec 2015 10:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15. december 2015
SKM-nummer
SKM2015.800.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
15-2720495
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Bil med chauffør, arbejdsgiverbetalt transport, fri bil
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at der ikke sker beskatning af fri bil efter ligningslovens § 16, stk. 1, jf. stk. 4, vedrørende lederens kørsel i organisationens bil, når transporten sker med chauffør ansat af organisationen.

Skatterådet kan videre bekræfte, at der heller ikke sker beskatning af fri bil som omhandlet ovenfor, i medfør af ligningslovens § 9 C, stk. 7, når der ikke selvangives befordringsfradrag for samme strækning.

Skatterådet kan ligeledes bekræfte, at kørsel af en ægtefælle/samlever, når den pågældendes tilstedeværelse bidrager til lederens varetagelse af repræsentative funktioner ved særlige lejligheder ikke vil medføre beskatning i medfør af ligningslovens § 16, stk. 3.

Hjemmel

Ligningslovens §§ 9 C, stk. 7 og 16, stk. 1, 3 og 4

Reference(r)

Ligningslovens §§ 9 C, stk. 7 og 16, stk. 1, 3 og 4

Henvisning

Juridisk Vejledning, 2015-2, afsnit C.A.5.14.1.3

Spørgsmål:

 1. Kan det bekræftes, at der ikke sker beskatning efter ligningslovens § 16, stk. 4 vedrørende lederens kørsel i organisationens bil, når transporten sker med chauffør ansat af organisationen?
 2. Kan det bekræftes, at der ikke sker beskatning efter ligningslovens § 9 C, stk. 7 i organisationens bil, når transporten sker med chauffør ansat af organisationen, og transporten omfatter kørsel hjem-arbejde, når der ikke selvangives befordringsfradrag for samme strækning?
 3. Kan det bekræftes, at transport - svarende til ministres anvendelse af ministerbiler, således som den er beskrevet i punkt. 3.1. i Statsministeriets vejledning af 10. juni 2008 - i organisationens bil ikke beskattes, når transporten sker i organisationens bil med chauffør ansat af organisationen?
 4. Ændres besvarelsen af spørgsmål 3, hvis kørslen også omfatter samlevers/ægtefælles transport, således som denne er omtalt i punkt. 3.2. i Statsministeriets vejledning af 10. juni 2008?
 5. Ændres besvarelsen af spørgsmål 1-4, hvis lederen aflønnes af organisationen, som stiller bilen med chauffør til rådighed?

 Svar:

 1. Ja.
 2. Ja.
 3. Nej, se dog sagsfremstilling og begrundelse.
 4. Nej, se dog sagsfremstilling og begrundelse.
 5. Nej.

 Beskrivelse af de faktiske forhold

Organisationen har besluttet at ansætte en chauffør til kørsel af lederen i organisationens bil.

 • Bilen vil være parkeret på organisationens adresse hver nat.
 • Kørslen kan omfatte kørsel mellem lederens hjem og de forskellige aktiviteter, som lederen har som leder for organisationen.
  • Udgangspunktet vil være Statsministeriets vejledning af 10. juni 2008 vedrørende ministreres anvendelse af ministerbilen. 

Organisationen ønsker bekræftet, at lederen ikke beskattes af transport i organisationens bil, når kørslen har samme karakter, som den kørsel, der er omtalt i punkt 3.1. i Statsministeriets vejledning af 10. juni 2008 vedrørende anvendelse af ministerbilen.

Endvidere ønskes det bekræftet, at lederen ikke beskattes i det omfang, at lederens samlever/ægtefælle tranporteres i bilen ud fra samme retningslinjer, som er beskrevet i punkt 3.2. i Statsministeriets vejledning af 10. juni 2008 vedrørende ministres anvendelse af ministerbilen.

Lederen modtager pt. ikke honorar fra organisationen.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Lederen er - selvom denne ikke aflønnes af organisationen - efter repræsentantens opfattelse omfattet af ligningslovens §§ 9 C, stk. 7 og 16, stk. 1.

Med hensyn til beskatning efter ligningslovens § 16, stk. 4, er det repræsentantens opfattelse, at der her skal være tale om en firmabil, som er stillet til rådighed for lederens husstand, og hvor lederen eller medlemmer af dennes husstand er chauffør. Som det endvidere fremgår, vil firmabilen - når den ikke anvendes til transport for lederen - være parkeret på organisationens adresse, hvorfor den ikke er til rådighed for lederen.

Vedrørende beskatning efter ligningslovens § 9 C, stk. 7, tillader repræsentanten at henvise til sidste afsnit i punkt 3.1. i Statsministeriets vejledning af 10. juni 2008 vedrørende ministreres anvendelse af ministerbilen, som efter repræsentantens opfattelse også finder anvendelse, selvom transporten sker mellem hjemmet og organisationen, da organisationen efter repræsentantens opfattelse kan anses for en arbejdsplads, hvor lederen bl.a. udøver hvervet, som leder for organisationen.

Det er repræsentantens opfattelse, at der ikke skatteretsligt er forskel på den transport en minister kan foretage sig skattefrit, og den transport som lederen for organisationen vil foretage. Der tænkes her specielt på ministerens mulighed for anvendelse af ministerbilen til småærinder i forbindelse med skattefri tjenestekørsel eller kørsel mellem hjem og arbejde.

Ligesom en minister kan lederens samlever/ægtefælle skulle ledsage lederen, når lederen varetager repræsentative funktioner, hvorfor skattefriheden efter punkt 3.2. i Statsministeriets vejledning af 10. juni 2008 vedrørende ministres anvendelse af ministerbilen ligeledes må kunne finde anvendelse.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at der ikke sker beskatning efter ligningslovens § 16, stk. 4, vedrørende lederens kørsel i organisationens bil, når transporten sker med chauffør.

Lovgrundlag

Ligningslovens § 16, stk. 3 (uddrag).

"... Den skattepligtige værdi af de i stk. 1 omhandlede goder skal ved skatteansættelsen, medmindre andet følger af stk. 4-16, fastsættes til den værdi, som det måtte antages at koste den skattepligtige at erhverve goderne i almindelig fri handel..."

Ligningslovens § 16, stk. 1:

"Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes tilskud til telefon uden for arbejdsstedet, jf. stk. 2, samt efter reglerne i stk. 3-14 vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, jf. statsskattelovens §§ 4-6, når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt. Tilsvarende gælder personer, der er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollektive organer, herunder Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser".

Ligningslovens § 16, stk. 4:

"Den skattepligtige værdi af en bil, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse af en arbejdsgiver som nævnt i stk. 1, sættes til en årlig værdi på 25 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr., og 20 pct. af resten. Bilens skattepligtige værdi beregnes dog mindst af 160.000 kr. Til den skattepligtige værdi medregnes et miljøtillæg. Miljøtillægget udgør den årlige afgift eksklusive udligningsafgift og privatbenyttelsestillæg, der skal betales for bilen efter brændstofforbrugsafgiftsloven eller efter vægtafgiftsloven med tillæg af 50 pct. For biler, der er anskaffet af arbejdsgiveren højst 3 år efter første indregistrering, opgøres bilens værdi til den oprindelige nyvognspris i indtil 36 måneder regnet fra og med den måned, hvori første indregistrering er foretaget, og herefter til 75 pct. af nyvognsprisen. For biler, der er anskaffet mere end tre år efter første indregistrering, og for tidligere hyrevogne, der anskaffes uden berigtigelse af registreringsafgift, opgøres bilens værdi til arbejdsgiverens købspris inklusive eventuelle istandsættelsesudgifter. Ved værdiansættelsen af biler, der ikke indregistreres her i landet, og ved værdiansættelsen af biler, der er omfattet af registreringsafgiftslovens § 1, stk. 4skal den værdi anvendes, som efter 5. og 6. pkt. ville blive lagt til grund ved værdiansættelsen af en tilsvarende bil, der er anskaffet her i landet og indregistreret her. Er bilen kun til rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi svarende til det antal hele måneder, hvori bilen ikke har været til rådighed. Hvis en bil, der af arbejdsgiveren mv. er stillet til rådighed for den skattepligtige udelukkende for erhvervsmæssig kørsel, benyttes privat, beskattes værdien af den private benyttelse i det pågældende år efter reglerne i 1.-7. pkt., medmindre der er betalt dagsafgift for privat benyttelse af bilen, jf. § 4 i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. Er dagsafgiften som nævnt i 7. pkt. betalt af arbejdsgiveren, skal den skattepligtige beskattes af værdien heraf, jf. stk. 3. Kørsel mellem hjem og virksomheden højst 1 dag om ugen eller i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder anses ved anvendelsen af reglerne i 9. pkt. ikke for privat kørsel for skattepligtige, der som led i kundeopsøgende arbejde fra hjemmet i øvrigt udelukkende kører erhvervsmæssigt. Den skattepligtige værdi efter 1.-9. pkt. nedsættes med den skattepligtiges betaling i indkomståret til arbejdsgiveren mv. for råderetten, men nedsættes ikke med eventuelle beløb, der beskattes efter reglen i § 9 C, stk. 7. For biler omfattet af § 4, stk. 1, II, A, i lov om vægtafgift af køretøjer m.v. finder 1.-11. pkt. kun anvendelse, såfremt der skal betales tillægsafgift for privat anvendelse efter § 2 i lov om vægtafgift af køretøjer m.v. For biler, der er indregistreret første gang den 2. juni 1998 eller tidligere finder 1.-11. pkt. ikke anvendelse på biler, hvor merværdiafgift vedrørende anskaffelsen er fradraget ifølge merværdiafgiftsloven § 37, stk. 1, § 38, stk. 1, eller § 41, fordi bilen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt".

Ligningslovens § 9 C, stk. 7:

"Har den skattepligtige adgang til en af arbejdsgiveren betalt befordring med offentlige eller private transportmidler, og har den skattepligtige foretaget fradrag for befordring efter stk. 1-4, skal den skattepligtige ved indkomstopgørelsen medregne værdi af fri befordring svarende til fradraget efter stk. 1-3 for den del af strækningen, hvor der er adgang til fri befordring. 1. pkt. finder også anvendelse, når arbejdsgiverbetalt befordring modtages som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt samt for skattepligtige, der er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollektive organer, herunder kommunalbestyrelser og regionsråd. 1. pkt. finder ligeledes anvendelse for medlemmer af en fagforening, arbejdsløshedskasse eller pensionskasse samt for personer, der modtager befordringstilskud fra staten i jobcenteret".

 I Den juridiske vejledning, 2015-2, afsnit C.A.5.14.1.3 er anført følgende om firmabil med chauffør:

"... Privat kørsel i en firmabil, der bliver kørt af en chauffør, som firmaet betaler, er ikke omfattet af reglerne om fri bil, men anses for firmabetalt transport.

Det gælder fx transport i en "mandskabsvogn" eller en direktionsbil, der værdiansættes efter hovedreglen i LL § 16, stk. 3, dvs. af forbruget med de modifikationer, der følger af LL § 9 C, stk. 7..."

 I Statsministeriets vejledning af 10. juni 2008 pkt. 3.1 om ministres anvendelse af ministerbiler, er det bl.a. anført, at:

 "... Ministrenes anvendelse af ministerbiler er navnlig reguleret i Finansministeriets cirkulære af 16. juni 2003 om statens tjenestebiler. I lyset af gældende sædvaner på området kan retningslinjerne sammenfattes som følger:

 • Ministerbiler er tjenestebiler med chauffør. En minister må ikke selv føre bilen.
 • Ministerbiler må anvendes til tjenestekørsel. Begrebet tjenestekørsel må dog forstås i videste forstand og omfatter enhver form for kørsel, der ikke har ren privat karakter. Som eksempler på tjenestekørsel kan nævnes kørsel til og fra arbejde, kørsel til ethvert møde og arrangement af tjenesteligt eller repræsentativt karakter, samt kørsel der i øvrigt har sammenhæng med ministerens politiske arbejde, herunder til politiske møder og partiarrangementer.
 • En minister har et vist råderum til i særlige tilfælde at anvende ministerbilen i videre omfang. Hvis der f.eks. i forbindelse med forhandlinger eller andre kritiske forløb kan forudses behov for mere omfattende kontakt til ministeren eller evt. hjemkaldelse, kan det være tjenstligt begrundet at benytte ministerbilen i videre omfang, således at den eksempelvis kan anvendes ved kørsel til og fra en familiefest i weekenden e. lign.
 • En minister kan i en valgkampperiode anvende ministerbilen i samme omfang som i på andre tidspunkter.
 • En minister kan anvende ministerbilen til småærinder i forbindelse med kørsel til og fra arbejde eller tjenestekørsel i øvrigt, eksempelvis hvis en minister foretager børneafhentning eller indkøb i forbindelse med kørsel til og fra arbejde. En minister kan bruge ministerbilen til praktiske gøremål (læge, tandlæge, frisør, bank mv.), hvis det er begrundet i kalendermæssige hensyn, og hvis det sker på tidspunkter, hvor bil og chauffør i almindelig er til rådighed.

Kørsel i ministerbilen inden for de ovennævnte retningslinjer anses for omfattet af reglerne i ligningslovens § 9 C, stk. 7, jf. stk. 8, hvilket indebærer, at ministeren ikke beskattes af den pågældende kørsel, forudsat der ikke tages befordringsfradrag..."

 I Statsministeriets vejledning af 10. juni 2008 pkt. 3.2 om kørsel med ægtefæller mv., er det bl.a. anført, at:

 "... Udgangspunktet er, jf. pkt. 2.4, (rettelig afsnit 2.5, SKATS tilføjelse) at ministeriet kan betale for ægtefællens deltagelse, når ægtefællen dermed bidrager til varetagelsen af ministerens repræsentative funktioner. Dette kan f.eks. være tilfældet, når der foreligger en officiel invitation til ministeren plus ægtefælle, og evt. et særligt ægtefælle program.

Tilsvarende gælder for ægtefælles kørsel i ministerbilen uden ministeren.

En minister kan således lade sin ægtefælle hente i ministerbilen, når ægtefællens tilstedeværelse bidrager til ministerens varetagelse af repræsentative funktioner. Det er for eksempel tilfældes, når der foreligger en officiel invitation til ministeren plus ægtefælle - for eksempel til en særlig statsbegivenhed, en festforestilling på Det kongelige Teater, premiereforestillinger el. lign."

SKM2006.800.SR

Skatterådet har i en konkret sag bekræftet, at der ikke skulle ske beskatning af medejerens eller chaufførens kørsel i bil anskaffet af et I/S, som skulle bruge bilen til repræsentative formål. Bilen ville udelukkende blive ført af chauffør, og både medejeren og chaufføren var afskåret fra at råde over bilen til private formål.

Begrundelse

Ifølge ligningslovens § 16 medregnes tilskud til telefon uden for arbejdsstedet, jf. stk. 2, samt efter reglerne i stk. 3-14, vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, jf. statsskattelovens §§ 4 -6, når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt ved opgørelse af den skattepligtige indkomst. Tilsvarende gælder personer, der er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollektive organer, herunder Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser.

SKAT kan tilslutte sig, at lederen af organisationen må anses for omfattet af bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 1.

I nærværende sag er der imidlertid ikke tale om fri bil efter ligningslovens § 16, stk. 4, men om en firmabil med chauffør. Som det fremgår af Den juridiske vejledning 2015-2, afsnit C.A.5.14.1.3 er kørsel i en firmabil med chauffør ikke omfattet af reglerne om fri bil i ligningslovens § 16, stk. 4, men anses som firmabetalt transport. Eventuel privat kørsel i en sådan bil beskattes derfor efter ligningslovens § 16, stk. 3. Det vil sige, at der som udgangspunkt skal ske beskatning af forbruget med de modifikationer, der følger af ligningslovens § 9 C, stk. 7, jf. i øvrigt besvarelsen af spørgsmål 2.

På baggrund af det oplyste om bilens anvendelse, kan det bekræftes, at der ikke sker beskatning efter ligningslovens § 16, stk. 4.

Indstilling

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 1 besvares med ja.

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at der ikke sker beskatning efter ligningslovens § 9 C, stk. 7 i organisationens bil, når transporten sker med chauffør ansat af organisationen, og transporten omfatter kørsel hjem-arbejde, når der ikke selvangives befordringsfradrag for samme strækning.

Lovgrundlag

Der henvises som udgangspunkt til besvarelsen af spørgsmål 1.

Ligningslovens § 9 C, stk. 7:

"Har den skattepligtige adgang til en af arbejdsgiveren betalt befordring med offentlige eller private transportmidler, og har den skattepligtige foretaget fradrag for befordring efter stk. 1-4, skal den skattepligtige ved indkomstopgørelsen medregne værdi af fri befordring svarende til fradraget efter stk. 1-3 for den del af strækningen, hvor der er adgang til fri befordring. 1. pkt. finder også anvendelse, når arbejdsgiverbetalt befordring modtages som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt, samt for skattepligtige, der er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollektive organer, herunder kommunalbestyrelser og regionsråd. 1. pkt. finder ligeledes anvendelse for medlemmer af en fagforening, arbejdsløshedskasse eller pensionskasse samt for personer, der modtager befordringstilskud fra staten i jobcenteret".

Praksis

Der henvises i det hele til besvarelsen af spørgsmål 1.

Begrundelse

Ifølge ligningslovens § 9 C, stk. 7 gælder, jf. ovenfor, at hvis den skattepligtige har adgang til en af arbejdsgiveren betalt befordring med offentlige eller private transportmidler, og har den skattepligtige foretaget fradrag for befordring efter stk. 1-4, skal den skattepligtige ved indkomstopgørelsen medregne værdi af fri befordring svarende til fradraget efter stk. 1-3, for den del af strækningen, hvor der er adgang til fri befordring. 1. pkt. finder også anvendelse, når arbejdsgiverbetalt befordring modtages som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt, samt for skattepligtige, der er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollektive organer, herunder kommunalbestyrelser og regionsråd. 1. pkt. finder ligeledes anvendelse for medlemmer af en fagforening, arbejdsløshedskasse eller pensionskasse samt for personer, der modtager befordringstilskud fra staten i jobcenteret.

Som anført i ligningslovens § 9 C, stk. 7, sker beskatning af arbejdsgiverbetalt transport alene såfremt der tages befordringsfradrag for samme strækning.

Da det er oplyst, at der ikke foretages befordringsfradrag, vil der ikke ske beskatning af kørsel hjem-arbejde efter ligningslovens § 9 C, stk. 7.

Indstilling

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 2 besvares med ja.

Spørgsmål 3

Kan det bekræftes, at transport - svarende til ministreres anvendelse af ministerbiler, således som den er beskrevet i punkt. 3.1. i Statsministeriets vejledning af 10. juni 2008 - i organisationens bil ikke beskattes, når transporten sker i organisationens bil med chauffør ansat af organisationen?

Lovgrundlag

Der henvises i det hele til besvarelsen af spørgsmål 1.

Praksis

Der henvises i det hele til besvarelsen af spørgsmål 1.

Begrundelse

En minister er, som det fremgår af vejledningen, principielt altid i tjeneste, og afgrænsningen af, hvad der er tjenesteligt, er bredere end på andre områder. Uanset at lederen af organisation har en række opgaver der kan sammenlignes med en ministers, er de to funktioner ikke fuldt ud sammenlignelige. Det er derfor SKATs opfattelse at den omhandlede vejledning ikke kan anvendes direkte.

Det er i den forbindelse SKATs opfattelse, at kørsel der ikke er af ren privat karakter, såsom kørsel til møder og arrangementer i forbindelse med varetagelse af hvervet som leder for organisationen samt kørsel der i øvrigt har sammenhæng med lederens arbejde i forbindelse med hvervet for organisationen ikke vil medføre beskatning efter ligningslovens § 16, stk. 3, ligesom kørsel til og fra arbejde ikke vil udløse beskatning efter ligningslovens § 9 C, stk. 7, jf. besvarelsen af spørgsmålene 1 og 2.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med nej, se dog indstilling og begrundelse.

Spørgsmål 4

Ændres besvarelsen af spørgsmål 3, hvis kørslen også omfatter samlevers/ægtefælles transport, således som denne er omtalt i punkt. 3.2. i Statsministeriets vejledning af 10. juni 2008?

Lovgrundlag

Der henvises i det hele til besvarelsen af spørgsmål 1.

Praksis

Der henvises i det hele til besvarelsen af spørgsmål 1.

Begrundelse

En minister er, som det fremgår af vejledningen, principielt altid i tjeneste, og afgrænsningen af, hvad der er tjenesteligt, er bredere end på andre områder. Uanset at lederen af organisationen har en række opgaver der kan sammenlignes med en ministers, er de to funktioner ikke fuldt ud sammenlignelige. Det er derfor SKATs opfattelse at den omhandlede vejledning ikke kan anvendes direkte.

Det er i den forbindelse SKATs opfattelse, at kørsel af en samlever/ægtefælle, når den pågældendes tilstedeværelse bidrager til lederens varetagelse af repræsentative funktioner ved særlige lejligheder ikke vil medføre beskatning efter ligningslovens § 16, stk. 3. Dette vil eksempelvis kunne være tilfældet, når der foreligger en officiel invitation, der også omfatter samleveren/ægtefællen

Såfremt ægtefællen/samleveren derimod transporteres til egne private ærinder, vil der følgelig være tale om et skattepligtigt gode, der skal beskattes i medfør af ligningslovens § 16, stk. 3, jf. ovenfor.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 4 besvares med nej, se dog sagsfremstilling og begrundelse.

Spørgsmål 5

Ændres besvarelsen af spørgsmål 1-4, hvis lederen aflønnes af organisationen, som stiller bilen med chauffør til rådighed?

Lovgrundlag

Der henvises i det hele til besvarelsen af spørgsmål 1.

Praksis

Der henvises i det hele til besvarelsen af spørgsmål 1.

Begrundelse

Såfremt Lederen aflønnes af organisationen og dermed er i et ansættelsesforhold, medfører dette efter SKATs opfattelse ikke en ændring af besvarelsen af spørgsmålene 1 - 4.

Kørsel i en firmabil med chauffør vil fortsat ikke være omfattet af ligningslovens § 16, stk. 4, og i forhold til kørsel mellem hjem og arbejde følger det af ligningslovens § 9 C, stk. 7, at der ikke sker beskatning heraf, når der ikke tages befordringsfradrag.

Uanset at lederen af organisationen har en række opgaver der kan sammenlignes med en ministers, er de to funktioner ikke fuldt ud sammenlignelige. At lederen aflønnes ændrer ikke ved, at den omhandlede vejledning efter SKATs opfattelse ikke kan anvendes direkte.

At der sker aflønning af lederen ændrer heller ikke besvarelsen af spørgsmål 4, idet den omhandlede vejledning jf. besvarelsen af spørgsmål 3, efter SKATs opfattelse ikke kan anvendes direkte.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 5 besvares med nej.

 Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.