Det er beskrevet i afsnit A.A.8.2.1.1.3, at når ansættelsen sker på Skatteforvaltningens initiativ, skal visse opmærksomhedspunkter omkring overholdelse af fristreglerne iagttages, når den skattepligtiges anmodning om fristforlængelse imødekommes.

Disse opmærksomhedspunkter er ikke relevante, når genoptagelsen sker på den skattepligtiges initiativ.

Der findes ingen frister for, hvornår Skatteforvaltningen senest skal tage stilling til anmodningen om genoptagelse, eller for, hvornår der senest kan ske ansættelsesændring på baggrund af en genoptagelse på den skattepligtiges initiativ. Skatteforvaltningen skal fremme og behandle sagen i overensstemmelse med de forvaltningsretlige regler, herunder spørgsmålet om en rimelig sagsbehandlingstid.