åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.8.2.1.1.2 Ansættelsesfristen" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om ansættelsesfristen.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Afgørelser omfattet af LL § 3
  • Skatteberegningen
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Skatteforvaltningen skal senest den 1. august i det fjerde år efter indkomstårets udløb foretage ansættelsen. Se SFL § 26, stk. 1, 2. pkt. Fristen kan forlænges efter anmodning fra borgeren/virksomheden. Se om fristforlængelse SFL § 26, stk. 1, 4. pkt.

Vedrørende sager, der er omfattet af den generelle omgåelsesklausul i LL § 3, gælder særlige frister. Se LL § 3, stk. 7. Mere herom nedenfor.

Landsretten har fastslået, at der ikke med henvisning til forarbejderne til skatteforvaltningsloven er grundlag for at antage, at der skulle gælde en absolut frist på tre måneder efter varsling, når varslingen er sket inden den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Se SKM2016.232.ØLR, SKM2013.493.VLR, og SKM2015.321.LSR (anket og efterfølgende hævet). Se også SKM2017.80.BR.

Ansættelse af gaveafgift omfattes ikke af bestemmelsen. Se SFL § 26, stk. 9. Se A.A.8.6. og C.A.6.2.

Ansættelsesfristen omfatter både nedsættelser og forhøjelser af ansættelsen.

Ved kontrollerede transaktioner og ved selskabers omstruktureringer er fristen forlænget til 1. august i det sjette år efter indkomstårets udløb. Se A.A.8.2.1.5 og A.A.8.2.1.8.

I alle tilfælde, hvor der er gjort indsigelse over forslaget, skal der træffes en afgørelse, som skal meddeles skatteyder. Se SFL § 20, stk. 2, sidste pkt., modsætningsvist. Se A.A.7.4.8.

Hvis der er gjort indsigelse, skal der laves og sendes en afgørelse, selvom der ikke sker en beløbsmæssig ændring af ansættelsen. Landsskatteretten fastslog i en sag, hvor den skattepligtige havde valgt at udligne en forhøjelse med yderligere afskrivninger, at der skulle udsendes en årsopgørelse, og at dette skulle ske inden udløbet af ansættelsesfristen. Se SKM2001.445.TSS og TfS1995.781.TSS. Hvis der er risiko for, at årsopgørelsen ikke kan nå at blive udsendt inden den 1. august i det 4. år, skal der udsendes en afgørelse med henblik på at undgå overskridelse af ansættelsesfristen. Foretages ansættelsen af Skatterådet, fremgår ansættelsestidspunktet af rådets mødeprotokol.

Se SFL § 20, stk. 2 og 3, om, i hvilke situationer, der skal udsendes forslag og kendelse. Se A.A.7.4.5 og A.A.7.4.6.

Bemærk, at det af SFL § 20, stk. 2, sidste pkt., fremgår, at såfremt der er udsendt forslag og borgeren ikke har udtalt sig inden fristens udløb, kan afgørelsen træffes som varslet uden yderligere underretning. Bestemmelsen betyder, at det alene er meddelelsen om ansættelsen, der i disse tilfælde kan undlades, hvorimod der i alle tilfælde skal træffes en afgørelse inden ansættelsesfristens udløb. Landsskatteretten fastslog, at det var i overensstemmelse med SFL § 20, stk. 2, at SKAT efter udsendelse af forslag, som borgeren ikke reagerede på, traf afgørelse i overensstemmelse hermed, hvilket skete ved årsopgørelsen og uden yderligere underretning. Se SKM2014.637.LSR og SKM2017.58.LSR.

Ansættelsesfristen gælder ikke, hvis en ansættelse foretages i overensstemmelse med et tidligere selvangivet grundlag. Se TfS1998.822.LSR.

Det er afgørende for, om afgørelsen anses for rettidig, at den er afsendt inden ansættelsesfristens udløb.

Det er Skatteforvaltningen, der har bevisbyrden for, at afgørelsen er afsendt rettidigt.

Før SKATs indførelse af skattemappen, ansås ansættelsen i tilfælde, hvor borger ikke havde gjort indsigelser over forslaget, for foretaget på det tidspunkt, hvor årsopgørelsen var udsendt og dateret. Dette blev bekræftet af Landsskatteretten. Se TfS1997.10.LSR.

Ved indførelse af skattemappen, anses ansættelsen i tilfælde, hvor borger ikke har gjort indsigelser over forslaget, for foretaget senest på det tidspunkt, hvor årsopgørelsen er dannet i skattemappen og herved er tilgængelig for borger. På dette tidspunkt er ansættelsen således beviseligt truffet. Årsopgørelsen skal således være tilgængelig i skattemappen inden udløbet af fristen i SFL § 26, stk. 1, 2. pkt. Se SKM2015.433.BR.

For borgere, der er fritaget for digital kommunikation, gælder de tidligere regler, se ovenfor.

Se A.A.7.4.5 og A.A.7.4.6 om høring og sagsfremstilling.

Se A.A.8.3.1.1.2 om ansættelsesfristen ved moms og afgifter.

Afgørelser omfattet af LL § 3

Sager om anvendelse af LL § 3, stk. 1-5, skal af Skatteforvaltningen forelægges for Skatterådet til afgørelse, jf. LL § 3, stk. 7, 1. pkt. Omfattet er sager om arrangementer eller serier af arrangementer, der er tilrettelagt med det hovedformål, eller der som et af hovedformålene har at opnå en skattefordel, som virker mod formålet og hensigten med skatteretten, og som ikke er reelle under hensyntagen til alle relevante faktiske forhold og omstændigheder (den generelle omgåelsesklausul).

Fristerne i SFL § 26, stk. 1, 2. pkt., og SFL § 27, stk. 2, 2. pkt., for foretagelse eller ændring af ansættelser, der er en direkte følge af anvendelsen af LL § 3, stk. 1-5, er forlænget med 1 måned, og anses for afbrudt ved Skatteforvaltningens fremsendelsen til Skatterådet og den skattepligtige af indstilling til afgørelse. Se LL § 3, stk. 7, 2. pkt.

Skatteberegningen

Ansættelsesfristen gælder ikke for den skatteberegning, der er en følge af ansættelsen. Se SFL § 26, stk. 1, 3. pkt. Skatteberegningen skal derimod foretages inden rimelig tid efter, at ansættelsen foretages.

Bemærk at skatteberegningen skal foretages inden udløbet af den formueretlige forældelse. Se A.A.9.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2016.574.ØLR

Landsretten udtalte bl.a.: Brevet af 13. maj 2008 er sendt til samme adresse i udlandet som SKATs efterfølgende breve af 29. april, 8. juli og 22. september 2009 om skattepligt i Danmark. SKAT har ikke modtaget disse breve retur. Efter As forklaring har han ikke været opmærksom på, hvad der blev modtaget i postkassen i udlandet, da han kun forventede at modtage reklamer. Han har endvidere efter sin egen forklaring været bortrejst fra adressen i udlandet i seks måneder fra april til september 2009 uden at sikre sig, at postkassen blev tømt og post eftersendt til ham eller gemt. Under disse omstændigheder og henset til oplysningerne om postgangen i SKAT og til, at der ikke er oplysninger om uregelmæssigheder i postleverancerne til As udenlandske adresse, finder landsretten, at der er formodning for, at brevene af 29. april, 8. juli og 22. september 2009 er sendt til og også modtaget i As postkasse i udlandet. Denne formodning er ikke afkræftet. Risikoen for den manglende kontrol med, hvad der blev modtaget i og fjernet fra postkassen under de seks måneders fravær fra adressen i udlandet, må påhvile A.

Stadfæster SKM2014.452.BR.

SKM2016.232.ØLR

Landsretten fandt, at SKATs ansættelse var rettidig, da SKAT havde sendt forslag inden 1. maj i det 4. indkomstår, og truffet afgørelse inden 1. august i det 4. indkomstår. Se SFL § 26, stk. 1, 2. pkt.

Landsretten udtalte, at SFL § 26, stk. 1, 2. pkt., ikke skal forstås således, at ansættelsen skal være foretaget senest tre måneder efter forslaget, jf. SKM2013.493.VLR.

Stadfæster SKM2015.345.BR.

SKM2013.493.VLR

Der gælder ikke en absolut frist på tre måneder fra varslingstidspunktet, når varslingen er sket inden 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb.

Stadfæster SKM2012.742.BR og SKM2012.743.BR.

Byretsdomme

SKM2017.80.BR

Retten finder ikke at endelig ansættelse skal foreligge inden for tre måneder efter varslingen, og da endelig ansættelse er sket inden for fristen i SFL § 26, stk. 1, 2. punktum, er skatteansættelserne rettidige og gyldige.

SKM2015.433.BR

Kundskabstidspunktet var tidspunktet for årsopgørelsen i skattemappen.

Landsskatteretskendelser

SKM2017.58.LSR

Sagen drejede sig om dobbeltbeskatning af pension.

Landsskatteretten udtalte:

Borgeren var underrettet om, at afgørelsen blev truffet som varslet, hvis SKAT ikke modtog indvendinger imod dette. Borgeren fremførte ikke indvendinger mod forslaget.

For indkomståret 2009 var det seneste tidspunkt, hvor SKAT kunne foretage en ordinær skatteansættelse den 1. maj 2013. Forslag til afgørelse blev afsendt 12. marts 2013, uden at borgeren reagerede herpå. Årsopgørelse nr. 2 for indkomståret 2009 blev lagt i borgerens skattemappe den 11. april 2013.

SKATs afgørelse vedrørende indkomståret 2009 kan derfor ikke anses for forældet.

SKM2015.321.LSR

Retten udtalte, at SFL § 26, stk. 1, 2. pkt., ikke skulle forstås sådan, at ansættelsen skal være foretaget senest 3 måneder efter forslaget.

Sagen blev indbragt for domstolene, men efterfølgende hævet.

SKM2014.637.LSR

Forslag uden efterfølgende indsigelser medførte, at SKAT traf afgørelse i overensstemmelse med forslaget, hvilket skete ved årsopgørelsen og uden yderligere underretning. Landsskatteretten fastslog, at dette var i overensstemmelse med SFL § 20, stk. 2.

TfS1998.822.LSR

Ikke krav om overholdelse af varslings- og ansættelsesfrist, hvis ansættelsen er i overensstemmelse med det selvangivne.

TfS1997.10. LSR

Datering i fremsendelsesbrev afgørende for, hvornår ansættelse anses for foretaget.

SKM2001.445.TSS

Forhøjelse udlignet ved efterfølgende afskrivninger. Der er krav om udsendelse af årsopgørelse, uanset der ikke er beløbsmæssig ændring af ansættelsen.   

TfS1995.781.TSS

Ved ansættelsesændring ved årsopgørelse, er der krav om udsendelse inden 1. august.