Dato for udgivelse
07 Dec 2015 14:24
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Nov 2015 08:51
SKM-nummer
SKM2015.756.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
15-2892828
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Skattepligt, bopælspligt, ferieophold
Resumé

Skatterådet bekræftede, at Person A (spørger 1) og Person B (spørger 2) ikke blev fuldt skattepligtige til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, i forbindelse med Person B's eventuelle erhvervelse af en lejlighed uden bopælspligt i A-by.

Skatterådet bekræftede endvidere, at Person B ikke blev fuldt skattepligtig til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, hvis han under kortvarige weekend- og ferieophold i Danmark vil besvare sporadiske telefonopkald, mails og SMS'er, der vedrører hans erhvervsmæssige aktiviteter udenfor Danmark.

Skatterådet bekræftede tillige, at Person A (spørger 1) ikke blev skattepligtig til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, hvis hun under kortvarige weekend- og ferieophold i Danmark ikke udførte erhvervsaktiviteter i Danmark.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 1403 af 07/12/2010 (Kildeskatteloven)

Reference(r)

Kildeskatteloven § 1 og
Kildeskatteloven § 7, stk. 1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2, afsnit C.F.1.2.1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2, afsnit C.F.1.2.2.

Spørgsmål 

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at Person A (spørger 1) og Person B (spørger 2) ikke bliver fuldt skattepligtige til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, i forbindelse med Person B's eventuelle erhvervelse af en lejlighed uden bopælspligt i A-by?
  2. Hvis spørgsmål 1 besvares bekræftende, kan det så bekræftes, at Person 2 ikke bliver skattepligtig til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, hvis han under kortvarige weekend- og ferieophold i Danmark vil besvare sporadiske telefonopkald, mails og SMS'er, der vedrører hans erhvervsmæssige aktiviteter udenfor Danmark?
  3. Kan det ligeledes bekræftes, at Person A ikke bliver skattepligtig til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, hvis hun under kortvarige weekend- og ferieophold i Danmark ikke udfører erhvervsaktiviteter i Danmark?

Svar

  1. Ja
  2. Ja
  3. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Rådgiver har oplyst følgende:

Person A (spørger 1) flyttede i 1995 til Italien, og har siden haft følgende bopæle: B-land 1996-2003, C-land 2003-2004, Danmark 2004-2009, og siden 2009 i C-land.

Person B (spørger 2) flyttede i 1991 til B-land, og har siden haft følgende bopæle: Danmark 1992-1993, B-land 1993-2003, C-land 2003-2004, Danmark 2004-2009 og siden 2009 i C-land.

I forbindelse med flytningen fra Danmark har spørgerne opgivet den fulde danske skattepligt, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1. De er nu begge fuldt skattepligtige i C-land.

Parret blev gift i 1995. De har tre børn, som går på A-skole i Danmark. 

Spørger 1 har den 15. december 2014 erhvervet en lejlighed uden bopælspligt på A-vej i A-by.

På den måde har familien mulighed for regelmæssigt at kunne mødes i A-by i børnenes hjemmeweekender og dermed undgå meget spildtid og fravær fra skolen.

Spørger 1 vil formentlig opholde sig i Danmark 9 forlængede weekender af typisk 4 dages varighed. Derudover forventer spørger 1 at opholde sig i Danmark ca. 4 uger i forbindelse med sommerferie samt ved højtider/helligdage (påske, pinse, jul) ca. 4 uger. Spørger 1's samlede ophold forventes dermed at udgøre ca. 85 dage over en 12 måneders periode. Som følge af spørger 2's erhvervsmæssige aktiviteter vil antallet af dage med ophold i Danmark forventes at udgøre markant færre dage.

Spørger 2 er registreret som ejer af et sommerhus i Danmark på B-vej i C-by.

Spørger 1 er anmeldt som direktør i selskabet A ApS. Direktørposten indebærer ingen aktiviteter i Danmark for spørger 1. A ApS har ingen investeringer og aktiviteter i Danmark.

Spørger 2 har i perioden fra 2004 - 2007 drevet virksomhed i Danmark via et dansk selskab. Selskabet blev solgt i 2007.

Spørger 2 har pt. aktiviteter inden for finanssektoren med almindelig kapitalanbringelse i værdipapirer, hvor spørger 2 selv disponerer sin arbejdsdag. Spørger 2 er således formueforvalter for nogle udenlandske fonde. Spørger 2' s beskæftigelse indebærer ingen aktiviteter i Danmark. Det er således oplyst, at spørger 2 ikke foretager aktiv formueforvaltning-/transaktioner under sine ophold i Danmark. Hverken i relation til sin beskæftigelse som formueforvalter eller i relation til anpartsbesiddelserne i Danmark.

Spørger 2 er endvidere anmeldt som direktør i B ApS (moderselskabet) og dettes datterselskab A ApS (datterselskabet). Disse direktørposter indebærer ingen aktiviteter i Danmark for spørger 2. Selskaberne har ingen investeringer og aktiviteter i Danmark.

Spørger 2 ejer 70 % af moderselskabet og spørgernes tre børn ejer de resterende 30 % med 10 % hver.

Spørgerne har intet medlemskab af bestyrelser, foreninger mv. i Danmark.

Spørger 2 påtænker nu at erhverve sin egen lejlighed i A-by uden bopælspligt.

Spørger 2 har siden november 2014 set og som gæst erfaret den glæde spørger 1 og børnene har haft, siden spørger 1 erhvervede sin lejlighed uden bopælspligt.

Spørger 2 ønsker derfor også at erhverve sig en lejlighed uden bopælspligt i umiddelbar nærhed af spørger 1's lejlighed, således at børnene let kan bevæge sig mellem de to lejligheder, når ægtefællerne er i A-by på samme tidspunkt. Denne lejlighed forventes købt i fælles eje i modsætning til spørger 1's, der er købt i hendes særeje.

Spørger 2 forventer ikke, at et lejlighedskøb vil betyde, at han vil gæste og feriere oftere i Danmark end beskrevet i det bindende svar. Ligesom der på ingen måde ligger noget erhvervsmæssigt bag erhvervelsen af lejligheden.

Når spørger 1 er alene i Danmark, vil hun være i sin lejlighed. Når spørger 2 er alene i Danmark, vil han være i sin lejlighed. Når begge er i Danmark samtidig, vil der ikke være et fast mønster for, i hvilken lejlighed de opholder sig. Det kan også være hver for sig.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Fuld skattepligt til Danmark omfatter, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, blandt andet personer, som har bopæl her i landet (nr. 1) og personer, som uden at have bopæl her i landet opholder sig her i et tidsrum af mindst 6 måneder, heri indregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie og lignende (nr. 2).

Af kildeskattelovens § 7, stk. 1 fremgår det, at for en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder skattepligt i henhold til bestemmelsen i § 1, stk. 1, nr. 1, først, når han tager ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende.

Lovens formulering bekræftes i SKAT's juridiske vejledning (afsnit C.F.1.2.2 - "Hvornår indtræder skattepligten ved tilflytning?") og udbygges med formuleringen "Skattepligten indtræder således ikke kun fordi, den pågældende f.eks. har de stærkeste personlige relationer til Danmark".

Spørgerne har stærke personlige relationer til Danmark i kraft af deres 3 børn, som studerer på A-skole. Begge ægtefæller har siden 1991 og 1995 været bosiddende i udlandet og siden 2009 i C-land kun afbrudt af ophold i Danmark i 2004-2009. Spørgerne anses for at have de stærkeste relationer i form af bopæl i C-land. Spørger 1's erhvervsmæssige aktiviteter relaterer sig udelukkende til lande uden for Danmark.

Efter bestemmelsen indtræder skattepligten ved en kombination af bopæl og ophold her i landet.

Som anført ovenfor indtræder skattepligten ikke ved kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende. Efter praksis anses et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage inden for et tidsrum på 12 måneder, ikke for " kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende." Det er dog en betingelse, at opholdene ikke sker i forbindelse med en løbende personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv her i landet, hvilket heller ikke er situationen for spørger 1 og spørger 2, der ikke vil varetage arbejde under ophold i Danmark.

Så længe de erhvervsrelaterede aktiviteter ikke har karakter af løbende, regelmæssig varetagelse af indtægtsgivende erhverv, er der dog efter vores opfattelse ikke noget til hinder for, at spørger 1 og spørger 2 håndterer enkeltstående arbejdsopgaver, jf. afsnittet om erhvervsmæssig beskæftigelse i afsnit C.F.1.2.2, der blandt andet indeholder følgende:

"Praksis accepterer i mindre omfang, at en person håndterer enkeltstående arbejdsopgaver, uden at det kortvarige ophold mister sin karakter af ferie eller lignende.

Derfor indtræder skattepligten ikke, kun fordi personen under sin ferie eller i forbindelse med weekender besvarer sporadiske telefonopkald, mails, SMS, der vedrører arbejde eller deltager i enkeltstående møder, hvis formålet med opholdet her i landet i øvrigt er ferie eller lignende, herunder samvær med ægtefælle og børn."

Konklusion

Efter vores opfattelse indtræder der ikke fuld skattepligt for spørger 1 og spørger 2 i forbindelse med spørger 2's erhvervelse af en lejlighed i Danmark uden bopælspligt, så længe denne af spørger 1 og spørger 2 alene anvendes i forbindelse med ferie- og weekendophold af kortere varighed i forbindelse med deres samkvem med børnene.

Heller ikke det forhold, at spørger 2 under sine kortvarige ophold i lejligheden måtte besvare sporadiske telefonopkald, mails og SMS, der vedrører hans erhvervsmæssige aktiviteter, vil medføre, at der for spørger 1 og spørger 2 indtræder skattepligt efter reglerne i kildeskattelovens § 1. 

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørger 1 og spørger 2 ikke bliver fuldt skattepligtige til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, i forbindelse med spørger 2's erhvervelse af en lejlighed uden bopælspligt i A-by.

Lovgrundlag

Kildeskattelovens § 1 (uddrag)

"Pligt til at svare indkomstskat til staten i overensstemmelse med reglerne i denne lov påhviler:

1. personer, der har bopæl her i landet"

Kildeskattelovens § 7, stk. 1

"For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder skattepligt i henhold til bestemmelsen i § 1, nr. 1, først, når han tager ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende."

Praksis

SKM2015.273.SR

Skatterådet bekræftede, at Person A (spørger 1) og Person B (spørger 2) ikke blev fuldt skattepligtige til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, når spørger 1 erhvervede en lejlighed uden bopælspligt i A-by. Spørger 1 ville opholde sig maksimalt 85 dage og spørger 2 under 85 dage over en 12 måneders periode. Ved svaret på spørgsmål 1 lagde Skatterådet til grund, at der ikke blev udført arbejde under ophold i Danmark. Skatterådet bekræftede endvidere, at spørger 2 ikke blev fuldt skattepligtig til Danmark, efter kildeskattelovens § 1, stk. 1 nr. 1, jf. § 7, stk. 1, hvis han under weekend- og ferieophold i Danmark besvarede sporadiske telefonopkald, mails og SMS'er. Skatterådet lagde til grund, at opholdene fordelte sig som beskrevet og, at der med "sporadisk" mentes, at det ikke var påregneligt, at spørger 1 skulle besvare telefonopkald, mails og SMS'er under opholdene. Spørger 2's ophold i Danmark udgjorde dermed kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende.

SKM2015.52.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger kan købe bolig i Danmark med eller uden bopælspligt, uden at spørger bliver fuldt skattepligtig. Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at spørger må opholde sig i denne bolig i ferier, så længe varigheden af opholdene ikke er på mere end 3 måneder, eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage indenfor et tidsrum af 12 måneder, uden at spørger bliver fuldt skattepligtig. 

Begrundelse

Spørger 1's fulde danske skattepligt ophørte i forbindelse med flytningen fra Danmark i 1995. For spørger 2's vedkommende ophørte den fulde danske skattepligt ved flytningen fra Danmark i 1991.

Både spørger 1 og spørger 2 er nu fuldt skattepligtige i C-land.

Spørger 1 har i 2015 købt en lejlighed uden bopælspligt i A-by. Lejligheden tjener som weekend- og feriebolig i forbindelse med spørgernes samvær med deres tre børn.

Spørger 1 har den 24. marts 2015 fået bindende svar af Skatterådet vedrørende de skattemæssige konsekvenser af købet af hendes lejlighed, se SKM2015.273.SR ovenfor.

Nu vil ægtefællen spørger 2 også købe en lejlighed uden bopælspligt i A-by, og der spørges om de skattemæssige konsekvenser heraf for ægteparret.

Ifølge kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, foreligger der fuld skattepligt for personer, der har bopæl her i landet. I praksis vil statuering af bopæl i henhold til kildeskattelovens bestemmelser være afhængig af, om den pågældende person har rådighed over en helårsbolig her i landet. Udgangspunktet er, at en sådan rådighed vil være en nødvendig og samtidig tilstrækkelig betingelse til at statuere bopæl.

Spørger 2 vil også erhverve en lejlighed uden bopælspligt i A-by, som skal anvendes i forbindelse med samvær med ægteparrets tre børn. Lejligheden skal være fælleseje. Spørger 1 og spørger 2 vil således få rådighed over en helårsbolig mere i Danmark, der kan udgøre spørgernes bopæl, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Fuld skattepligt indtræder dog ikke ubetinget ved enhver erhvervelse af bopæl her i landet, idet kildeskattelovens § 7, stk. 1, fastslår, at personer, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, først bliver fuldt skattepligtige, når de tager ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende.

Ifølge praksis anses et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere end tre måneder, eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage inden for et tidsrum af 12 måneder, ikke for kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende.

Efter det oplyste om spørgernes ophold i Danmark lægger SKAT til grund, at spørger 1's samlede ophold over enhver 12 måneders periode vil udgøre maksimalt 85 dage. Opholdene fordeler sig på ca. 9 forlængede weekender, ferier omkring højtider / helligdage og sommerferie.  Spørger 2 vil, som følge af sin beskæftigelse, opholde sig i Danmark under 85 dage.

Spørger 2 havde i forvejen rådighed over en helårsbolig i Danmark, hustruens lejlighed i A-by. Der spørges således om de skattemæssige konsekvenser af, at spørger 2 får rådighed over en helårsbolig mere i Danmark, hans egen lejlighed i A-by. SKAT skal understrege, at den fulde skattepligt indtræder, allerede hvis en af eller begge spørgere tager ophold i lejligheden erhvervet af hustruen, forudsat et sådant ophold ikke er kortvarigt på grund af ferie eller lignende, jf. SKM2015.273.SR.

Som sagen er oplyst, lægger SKAT til grund, at spørgsmål 1 vedrører den situation, hvor spørgerne ikke udfører arbejde af nogen art under ophold i Danmark. Når det er tilfældet, anser SKAT spørgernes ophold her i landet for at være kortvarige på grund af ferie eller lignende.

SKAT finder derfor, at spørger 2's køb af ejerlejlighed i A-by ikke medfører indtræden af fuld dansk skattepligt for spørger 1 eller spørger 2 efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at spørger 2 ikke bliver skattepligtig til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1 nr. 1, hvis han under kortvarige weekend- og ferieophold i Danmark vil besvare sporadiske telefonopkald, mails og SMS'er, der vedrører spørger 2's erhvervsmæssige aktiviteter uden for Danmark.

Lovgrundlag

Se ovenfor under spørgsmål 1.

Praksis

Se ovenfor under spørgsmål 1.

SKM2012.311.LSR

En skatteyder var bosiddende i Grønland, mens hans ægtefælle ville flytte til deres sommerhus i Danmark. Landsskatteretten stadfæstede Skatterådets bindende svar, hvori der blev taget stilling til, om skatteyderen blev fuldt skattepligtig til Danmark i fire forskellige situationer, herunder i forbindelse med arbejde her i landet og besvarelse af telefoner og mails m.v.

Af Landsskatterettens begrundelse fremgik bl.a. følgende:

" (... )  Således som spørgsmål 2 i anmodningen om bindende svar er stillet, finder Landsskatteretten, at det arbejde, som klageren i det beskrevne omfang og indenfor de beskrevne tidsmæssige rammer påtænker at udføre i Danmark, ikke kan anses for kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende, men må karakteriseres som regelmæssig, løbende varetagelse af indtægtsgivende erhverv. (... )"

Den juridiske vejledning 2015-2, afsnit C.F.1.2.2 (uddrag)

"(... ).  Som udgangspunkt er enhver form for arbejde uforeneligt med "ferie eller lignende", men når arbejdet her i landet er udtryk for enkeltstående og sporadiske indtægtsgivende aktiviteter, medfører de ikke, at den fulde skattepligt indtræder, trods rådighed over en bolig her.

(... ).

Besvarelse af e-mails og lignende

Skattepligten indtræder ikke, hvis personen under sin ferie eller i forbindelse med weekender kun besvarer sporadiske telefonopkald, e-mails og SMS, der vedrører arbejde, hvis formålet med opholdet her i landet i øvrigt er ferie eller lignende, herunder samvær med ægtefælle og børn. Omvendt må de arbejdsrelaterede aktiviteter ikke have karakter af løbende, regelmæssig varetagelse af et indtægtsgivende erhverv. Skattepligten indtræder, hvis den pågældende indretter sig efter at skulle arbejde under længere ophold, fordi længden af opholdet sammenholdt med den arbejdsmæssige aktivitet fører til, at opholdet her i landet ikke længere kan anses for et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende. (... ).

Hvis opholdets længde overstiger, hvad der normalt anses for ferie, og den pågældende samtidig under sit ophold står til rådighed for sit arbejde, og som følge heraf udfører arbejdsrelaterede opgaver, kan opholdet ikke længere anses for et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende. De almindeligt gældende grænser for ophold her i landet gælder ikke, når den pågældende kombinerer opholdet med udøvelse af erhverv. Det gælder også, selvom arbejdet forsøges begrænset til det mest nødvendige. (... )"

Begrundelse

SKAT henviser til begrundelsen for indstilling til svar på spørgsmål 1.

Det er oplyst, at formålet med spørger 2's ophold i Danmark er at holde fri/ferie, herunder at være sammen med sine børn, der går på kostskole i Danmark. Spørger 2's ophold i Danmark vil udgøre under 85 dage over en 12 måneders periode.

Spørger 2 har aktiviteter inden for finanssektoren med almindelig kapitalan-

bringelse, hvor han selv disponerer sin arbejdsdag. Under spørger 2's ophold i Danmark vil han besvare sporadiske telefonopkald, mails og SMS'er vedrørende de erhvervsaktiviteter, som spørger 2 udøver uden for Danmark. Det er oplyst, at spørger 2 ikke vil foretage finansielle transaktioner af nogen art under ophold i Danmark.

Praksis er forholdsvis restriktiv med hensyn til, hvad der kan betragtes som "ferie eller lignende", idet alle former for arbejde som udgangspunkt må anses for uforeneligt med "ferie eller lignende". Der henvises til den ovenfor anførte praksis, hvor der statueres skattepligt på grund af arbejde.

Hvis arbejdet her i landet er udtryk for enkeltstående og sporadiske indtægtsgivende aktiviteter, medfører det ikke, at den fulde skattepligt indtræder, trods rådighed over en bolig her. Der skal foretages en konkret vurdering af forholdet. Se også SKAT's juridiske vejledning, afsnit C.F.1.2.2 om erhvervsmæssig beskæftigelse.

I forhold til den foreliggende praksis vedrørende sporadisk besvarelse af telefonopkald, mails og SMS'er er det afgørende at vurdere, om den pågældende indretter sig efter at skulle arbejde under længere ophold, fordi længden af opholdet sammenholdt med den arbejdsmæssige aktivitet fører til, at opholdet her i landet ikke længere kan anses for et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende. Hvis opholdets længde overstiger, hvad der normalt anses for ferie, og den pågældende samtidig under sit ophold står til rådighed for sit arbejde, og som følge heraf udfører arbejdsrelaterede opgaver, kan opholdet ikke længere anses for et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende. De almindeligt gældende grænser for ophold her i landet gælder ikke, når den pågældende kombinerer opholdet med udøvelse af erhverv. Det gælder også, selvom arbejdet forsøges begrænset til det mest nødvendige.

SKAT lægger til grund, at spørger 2 vil opholde sig i Danmark i under 85 dage, og at opholdene fordeler sig som beskrevet. Endvidere lægger SKAT til grund, at der med "sporadisk" menes, at det ikke er påregneligt, at spørger 2 skal besvare telefonopkald, mails og SMS'er under sine ophold i Danmark.

SKAT finder, at længden af de beskrevne ophold ikke overstiger, hvad der normalt anses som ferie.

På baggrund af disse forhold finder SKAT, at spørger 2's ophold i Danmark skal anses for at udgøre kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende.

Spørger 2 bliver derfor ikke fuldt skattepligtig til Danmark, når han opholder sig under 85 dage i Danmark og sporadisk besvarer telefonopkald, mails og SMS' er.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Spørgsmål 3

Spørgerne ønsker bekræftet, at spørger 1 ikke bliver skattepligtig til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, hvis hun under kortvarige weekend- og ferieophold i Danmark ikke udfører erhvervsaktiviteter i Danmark.

Begrundelse

Som sagen er oplyst, lægger SKAT til grund, at spørger 1 ikke udfører arbejde af nogen art under ophold i Danmark. Når det er tilfældet, anser SKAT spørger 1's ophold her i landet for at være kortvarige på grund af ferie eller lignende.

Se i øvrigt begrundelsen for indstilling til svar på spørgsmål 1.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstilling og begrundelse fra SKAT.