Dato for udgivelse
23 nov 2015 09:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 jul 2015 23:16
SKM-nummer
SKM2015.723.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
13-4958491
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man ønsker en sag genoptaget
Emneord
Genoptagelse, ekstraordinær, indkomstansættelse
Resumé

Skatteyder havde på grund af sygdom ikke aflagt regnskab, hvorfor der var foretaget en skønsmæssig forhøjelse. Klager udarbejdede efter endt sygdom et regnskab, der viste at den skønsmæssige forhøjelse var alt for høj. LSR fandt det på denne baggrund urimeligt, at opretholde den skønsmæssige ansættelse og genoptog sagen efter § 27, stk. 1, nr. 8.

Reference(r)

Dagældende skattestyrelseslov § 35, stk. 1, nr. 8
Skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2 og § 27, stk. 1, nr. 1-8

Henvisning

-

Skatteankenævnet har nægtet genoptagelse af klagerens indkomstansættelse for indkomståret 2008 i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8.

Landsskatteretten pålægger SKAT at genoptage ansættelsen.

Faktiske oplysninger
Klageren indgav ikke selvangivelse for indkomståret 2008. Dette skyldtes blandt andet, at klagerens tidligere revisor var død og derfor ikke havde fået færdiggjort klagerens regnskab for 2008. Som følge af manglende selvangivelse og regnskab har SKAT foretaget en skønsmæssig ansættelse af overskud af virksomhed på 500.000 kr. Ansættelsen er baseret på tidligere års resultater, oplysninger af momstal, beregnet privatforbrug m.v.

For indkomstårene 2005 til 2007 har klageren selvangivet overskud af virksomhed som følger:

Indkomståret 2005

309.008 kr.

Indkomståret 2006

682.295 kr.

Indkomståret 2007

547.100 kr.

For indkomståret 2008 har klageren angivet momstal for første til tredje kvartal som følger:

Første kvartal

54.971 kr.

Andet kvartal

21.152 kr.

Tredje kvartal

46.939 kr.

I alt

123.062 kr.

For fjerde kvartal er moms fastsat skønsmæssigt af SKAT til 52.000 kr., da klageren ikke har angivet moms for dette kvartal.
Virksomheden er afmeldt den 12. december 2008.

SKAT har den 29. december 2012 modtaget anmodning om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2008, hvoraf fremgår at klageren påstår overskud af virksomhed ansat til 355.088 kr. Der er vedlagt et regnskab, hvoraf fremgår et overskud på 360.708 kr.

Klageren har i 2009 og 2010 været syg med depression. Han har anført følgende om sit sygdomsforløb:

"Først på året 09 finder jeg at hukommelsen og koncentrationen er dårlig og søger læge. Det henvises til medicinsk undersøgelse for hjerneskader iflg flere års arbejde med opløsningsmidler der påvises ingen skade. Over året for jeg det værre med hedeture i form af brændende indvendig og når jeg slår øjnene op om morgenen løber tankerne ukontrollabelt humør svinninger og især ked af det bliver tiltagende. Familien lider under det og foreslår læge. Jeg konsulterer lægen og får påvist depression og medicineres derefter. Der går godt en måned før virkning hvor jeg bliver mere rolig, i forbindelse med at jeg går på job center og for medicin bliver jeg mere og mere inaktiv ifølge medicinen og taler med kommunen om det at jeg må sygemelde mig. Jeg føler situationen uholdbar og efter nogle måneder lægger jeg medicinen på hylden. Efterfølgende bliver det mere mig selv igen på godt og ondt. Jeg får ikke medicin i dag men har fået at vide af min læge i forbindelse med denne samtale at der findes flere slags anti depressiv medicin og jeg måske skal prøve at genoptage dette på trods af jeg blev noget skræmt af tidligere virkning da jeg til stadighed har svært med humør og især koncentrationen."

Af en lægeerklæring vedrørende klageren fremgår følgende:

"Han har brug for dokumentation på at han havde psykisk sygdom i slutningen af 2008 og 2009.

Jeg kan af vores journal se at det er korrekt.
Dels havde A i foråret 2009 symptomer på demens, som man kan se ved depression.
Blev undersøgt på Arbejdsmedicinsk klinik, der ikke fandt mistanke om malersyndrom, trods A havde arbejdet med opløsningsmidler i flere år.

Fik endvidere foretaget undersøgelse af mave for tyktarmslidelse, men der var normale forhold.
Igen kan mavesymptomerne skyldes psykisk ubalance og belastninger.

dec. 2009 sat i behandling med antidepressiv medicin, som han blev sløv af og ophørte at tage efter kort tid. Der henvises til kopi af patientens journal, fra marts 2009 - 1. januar 2010."

Skatteankenævnets afgørelse
Skatteankenævnet har stadfæstet SKATs nægtelse af genoptagelse af klagerens skatteansættelse for indkomståret 2008 i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8. Nævnet har ikke fundet, at der er fremlagt oplysninger, der kan begrunde, at SKAT kan pålægges at genoptage klagerens skatteansættelse efter udløbet af den ordinære frist. Nævnet har herved blandt andet henset til, at den foretagne ansættelse for indkomståret 2008 er baseret på en konkret beregning af virksomhedens overskud, beregnet på baggrund af indberettede momsoplysninger, tidligere års resultater, privatforbrug m.v. Det forhold, at virksomheden ophører i 2008 har ikke påvirket dette, da virksomheden først er afmeldt den 12. december 2008 og dermed har været aktiv i størstedelen af året.
Nævnet har trods de fremlagte oplysninger om klagerens sygdomsforløb ikke fundet, at der kan ske genoptagelse. Klagerens sygdomsforløb har hovedsageligt været i 2009/2010, og klageren har haft fuldtidsjob fra juli 2010 til november 2012, hvor klageren har været i stand til at søge om genoptagelse af sin skatteansættelse inden for den ordinære frist i skatteforvaltningslovens § 26.

Klagerens opfattelse
Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at indkomstansættelsen for indkomståret 2008 genoptages i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8. Man har ikke taget hensyn til den lægelige udtalelse, hvoraf fremgår, at klageren har haft det meget dårligt i en periode, og at han i øvrigt stadig ikke altid har det godt. Der er ikke taget højde for, at virksomheden er ophørt og afmeldt den 12. december 2008. Ved den foreløbige fastsættelse har man bare taget tallene fra de foregående år, hvilket har bevirket, at overskud for 2008 er ansat alt for højt.

Landsskatterettens afgørelse
En skattepligtig kan anmode SKAT om at få genoptaget sin skatteansættelse, hvis den skattepligtige kan fremlægge nye oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde en ændring. Anmodningen skal ske inden 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2.

Klageren har den 29. december 2012 anmodet om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2008. Anmodningen er således indgivet efter udløbet af fristen for ordinær genoptagelse.

Uanset fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, kan SKAT imødekomme anmodningen om ændring, hvis en af de objektive betingelser for ekstraordinær genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1-7, er til stede. Klageren opfylder ikke betingelserne for genoptagelse efter disse.

Spørgsmålet om genoptagelse kan herefter alene ske, hvis der er særlige omstændigheder, der begrunder, at anmodningen ikke er fremsat før. Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8.

Skatteforvaltningslovens§ 27, stk. 1, nr. 8 svarer indholdsmæssigt til den tidligere gældende bestemmelse i skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 8.

Ifølge bemærkningerne til den tidligere gældende bestemmelse finder den anvendelse i tilfælde, hvor der foreligger særlige omstændigheder, der fører til, at det må anses for urimeligt at opretholde ansættelsen udenfor de tilfælde, hvor genoptagelse kan ske efter de objektive grunde i bestemmelsen.

Af bemærkningerne fremgår, at bestemmelsen kan finde anvendelse i tilfælde, hvor der er begået fejl af den skatteansættende myndighed, uden at fejlen kan anses for ansvarspådragende, når fejlen har medført en materielt urigtig ansættelse og det efter en konkret bedømmelse må anses for urimeligt at opretholde ansættelsen.

Da Landsskatteretten lægger til grund, at den manglende regnskabsaflæggelse skyldes sygdom hos klager, og da det nu foreliggende regnskab viser, at den skønsmæssige forhøjelse når frem til et alt for højt overskud af virksomheden, finder Landsskatteretten det urimeligt at opretholde ansættelsen.
Landsskatteretten pålægger derfor SKAT at genoptage ansættelsen for 2008.