Dato for udgivelse
15 Nov 2004 09:59
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
7. oktober 2004
SKM-nummer
SKM2004.444.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1665-0141
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Fond, fritagelse, erhverv
Resumé
En fond, der efter vedtægterne var erhvervsmæssig, og hvis overskud skulle udloddes til almenvelgørende/humanitære formål, kunne ikke anses for omfattet af reglerne om momsfritagelse i momslovens § 13, stk. 1, nr. 22.
Reference(r)
Momsloven § 13, atk. 1, nr. 22
Henvisning
Momsvejledning 2004-4 D.11.22

Klagen skyldes, at regionen ikke har imødekommet anmodning om momsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 22.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten stadfæster told- og skatteregionens afgørelse.

Sagens oplysninger

Fonden A  er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som en erhvervsdrivende fond. Fonden har til formål at indkøbe, producere og videresælge gaveartikler, papirvarer og lignende. Overskuddet ved fondens drift skal ifølge vedtægterne anvendes til almenvelgørende og/eller humanitær støtte i Danmark.

Fonden sælger til brug for B’s medlemmer artikler med B’s logo. Annonceringen sker via en bestillingsfolder, som lægges i B’s medlemsblad, som udkommer ca. 10 gange årligt. Det er oplyst, at salget foregår fra et kælderrum/lager, hovedsageligt med baggrund i modtagne bestillingsfolder, idet ”salgsstedet” ikke har egentlige åbningstider.

Fondens vedtægter har følgende ordlyd:

”(…)

Logen C ved dens valgte storembedsmænd stifter pr. 1. november 1995 en erhvervsdrivende fond under følgende

VEDTÆGTER

1.

Fondens navn er Fonden A, under Logen C.

Dens hjemsted er X.

2.

Fonden er en erhvervsdrivende fond med det formål at indkøbe, producere og videresælge gaveartikler, papirvarer og lignende.

Overskuddet ved fondens drift skal anvendes med det formål at yde almenvelgørende og/eller humanitær støtte. Fonden kan ikke søges.

3.

Fondens egenkapital ved oprettelse af nærværende vedtægter er kr. 300.000, der er fuldt indbetalt kontant. Kapitalen henstår som fondens grundkapital og skal anbringes forsvarligt og bedst muligt.

Fondskapitalen må ingensinde forringes, men skal bevares. Årets overskud efter eventuel henlæggelse til konsolidering skal anvendes til fondens formål, men kan udskydes til et senere regnskabsår, hvis det er af betydning for opfyldelsen af formålet.

4.

Fonden overtager ikke i forbindelse med stiftelsen andre værdier end ovennævnte kontante grundkapital.

Der er ikke tillagt stifterne eller andre særlige rettigheder.

5.

Fonden ledes af en bestyrelse på 7 personer, der består af de til enhver tid for Logen C valgte 7 embedsmænd: Storsiren, to deputerede storsirer, to storsekretærer samt to storskatmestre. Storsiren er født formand. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv med en sekretær og en kasserer.

Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.

Fonden tegnes af den samlede bestyrelse eller af dens formand og sekretær i forening. Der kan meddeles prokura til den udnævnte direktør.

6.

Fondens daglige drift forestås og administreres af en af bestyrelsen udnævnt direktør.

7.

Fonden aflægger årsregnskab, der udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik. Årsregnskabet revideres af den af Logen C til enhver tid valgte revisor.

Fondens regnskabsår følger kalenderåret. Første regnskabsår omfatter dog perioden fra fondens stiftelse til 31. december 1996.

Til brug for regnskabsaflæggelse for Logen C, hvis regnskabsår afslutter 31. marts, fremsender fondens bestyrelse et revideret regnskab for det senest afsluttede regnskabsår.

Fondens regnskab undergives revision i overensstemmelse med reglerne i § 28 i lovbekendtgørelse nr. 756 af 18.11.1991, lov om erhvervsdrivende fonde.

8.

Ændringer i vedtægterne kan kun foretages på et ordinært storlogemøde for Logen C med 3/4 majoritet af de afgivne stemmer.

9.

Såfremt B i Danmark skulle ophøre at bestå, skal bestyrelsen og/eller fondsmyndighederne udpege en ny ledelse til at videreføre fonden eller anvende kapitalen efter dens formål.

(…)”

Allonge af 18. januar 1997 til vedtægterne har følgende ordlyd:

”(…)

På baggrund af krav fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ændres følgende paragraffer i foranstående vedtægter:

3.

Fondens grundkapital ved oprettelse af nærværende vedtægter er kr. 300.000, der er fuldt indbetalt kontant. Kapitalen henstår som fondens grundkapital og skal anbringes forsvarligt og bedst muligt.

Grundkapitalen må ingensinde forringes, men skal bevares. Årets overskud efter eventuel henlæggelse til konsolidering skal anvendes til fondens formål, men kan udskydes til et senere regnskabsår, hvis det er af betydning for opfyldelsen af formålet.

5.

Fonden ledes af en bestyrelse på syv personer. Et medlem af bestyrelsen, der skal være uvildig i forhold til B, udpeges af en humanitær organisation. Seks medlemmer af bestyrelsen udpeges på et Storlogemøde inden for Logen C. Fire af disse medlemmer kan udpeges blandt samtlige medlemmer af Storlogen. En ordensøster og en ordenbroder skal udpeges uden for de valgte storembedsmænds kreds.

(…)”

Det er oplyst, at fonden i regnskabsåret 2001 foretog udlodning af 120.000 kr. Fordelingen var således:

B’s Hospicefond …kr. 70.000

Børnefonden under den humanitære organasition…kr. 50.000

B’s Hospicefond er godkendt i henhold til Ligningslovens § 8 A og er omfattet af det såkaldte ”listecirkulære”. I henhold til B’s Hospicefonds vedtægter § 2 er formålet at yde økonomisk støtte eller tilskud til følgende

 • Personer med livstruende sygdom, som ønsker ophold på et hospice i Danmark, herunder disses ledsagende nærmeste pårørende.
 • Uddannelse af personale med henblik på tilknytning til et hospice i Danmark.
 • Driften af eller udstyr til et etableret hospice i Danmark eller tilskud til etablering af et hospice i Danmark.

Det er oplyst, at udlodningen til B’s Hospicefond i 2001 var en engangsydelse i forbindelse med etablering af denne fond, og udgjorde overskud ved salg af specielle T-shirts med logo.

Repræsentanten har forklaret, at salg af kunstmapper, mærkater, gavekort (til – og frakort) og telegrammer samt manchet- og brystknapper, ure og brocher, som alle indeholder motiver og symboler indenfor B, er begrænset til kun at omfatte salg til medlemmer og deres familier. Annonceringen foregår udelukkende via B’s medlemsblad.  Salget af varerne sker hovedsageligt med baggrund af bestillingssedlerne, der følger med medlemsbladet ud til medlemmerne. Kælderrummet/lageret, hvorfra salget foregår, har ikke en egentlig åbningstid for salget.

 ToldSkat Regionens udtalelse Fonden er ikke anset for at være momsfritaget efter momslovens § 13 stk. 1, nr. 22. Der er lagt vægt på, at fonden, der er registreret som en erhvervsdrivende fond i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som eneste aktivitet udøver en egentlig erhvervsmæssig aktivitet i form af køb og produktion med henblik på videresalg med fortjeneste. Dette gælder uanset, at der er tale om en afgrænset aftagerkreds på grund af varernes karakter. Det forhold, at overskud skal gå til almennyttigt/almenvelgørende formål fritager ikke fondens aktiviteter fra udelukkende at have karakter af erhvervsmæssig virksomhed.

Undtagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 22 vedrører den situation, hvor en forening i forbindelse med udøvelsen af sin almennyttige aktivitet foretager salg af varer og ydelser. Det fremgår udtrykkeligt af bemærkningerne til lovforslaget L 137, at salg af forretningsmæssig karakter ikke er omfattet af fritagelsesbestemmelsen.

Endvidere fremgår det af de almindelige bemærkninger til lovforslaget, at formålet med bestemmelsen bl.a. er, at foreningernes momsforhold i højere grad kommer til at svare til deres skatteforhold. Denne bemærkning tager ikke sigte på en virksomhed af den omhandlede karakter, hvor der er tale om en erhvervsdrivende fond, hvis eneste aktivitet er udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed.

Hvis fonden tilhørte den kreds af virksomheder, der kan meddeles momsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, ville afsætningen af varerne ikke fremkalde konkurrence fordrejning.

Klagerens påstand og argumenter

Repræsentanten har fremsat påstand om, at fonden anses for momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 22.

Til støtte herfor er henvist til bemærkningerne til lovforslaget (L137). Herefter kan fonden fritages for moms under forudsætning af, at en fritagelse ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning, og at overskuddet fuldt ud anvendes til fondens eget formål.

Følgende elementer indgår i vurdering af, hvorvidt der er tale om konkurrencefordrejning:

 • Prisfastsættelsen
  • Har den almenvelgørende eller almennyttige forening fastsat en salgspris svarende til markedsværdien eller en vejledende udsalgspris, vil fritagelsen ikke kunne fremkalde konkurrencefordrejning.
 • Ved vurderingen af prisfastsættelsen skal salgsprisen ved et sammenligneligt salg lægges til grund. Man kan således ikke sammenligne salgspriser på varer, der eksempelvis serveres på en beværtning med salgspriser i en forening.
 • Afstanden til nærmeste konkurrent, salgets omfang og anvendelse af markedsføring mv. er ligeledes elementer, der indgår i vurderingen af, om der er konkurrencefordrejning.

Endvidere er salg af forretningsmæssig karakter ikke omfattet af fritagelsen. Salg af forretningsmæssig karakter er ifølge bemærkningerne til lovforslaget først og fremmest salg fra et fast salgssted, såsom en kiosk, et cafeteria, en sportsshop eller lignende. Hvorvidt der er tale om et fast salgssted beror på en vurdering af følgende elementer:

 • Indretning, åbningstider, kundekreds og varesortiment mv.
 • Salg fra et lokale, hvor indretningen er af permanent karakter, og hvor der er faste åbningstider, der følger de almindelige butiksåbningstider, indikerer, at der er salg fra et fast driftssted.
 • Salg, der fortrinsvis sker til kunder, som ikke har tilknytning til foreningen eller dennes aktiviteter vil ligeledes indikere salg af forretningsmæssig karakter. Salg til klubbens medlemmer, familiemedlemmer, gæstende klubber og lignende indikerer derimod, at der ikke er tale om salg fra et fast driftssted.

Da der er tale om salg af kunstmapper, mærkater, gavekort (til – og frakort) og telegrammer samt manchet- og brystknapper, ure og brocher, som alle indeholder motiver og symboler indenfor B, er omsætningen begrænset til kun at omfatte salg til medlemmer og deres familier. Der skal endvidere henses til, at annonceringen udelukkende foregår via B’s medlemsblad.

Salget af varerne sker hovedsageligt på baggrund af bestillingssedlerne, der følger med medlemsbladet ud til medlemmerne. Kælderrummet/lageret har således ikke en egentlig åbningstid for salget. Varernes pris vil ligeledes ikke kunne fremkalde konkurrencefordrejning, idet salgsprisen er svarende til markedsværdien for tilsvarende varer.

Fonden er alene af skatteretlige hensyn registreret ved Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som en erhvervsdrivende fond, idet fonden, for at opfylde sin formålsparagraf, skaber et overskud til udlodning ved at afsætte varer og tjenesteydelser. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at ændringen har til hensigt at almengørende og almennyttige foreningers momsforhold i højere grad kommer til at svare til deres skatteforhold.

Fonde kan i henhold til reglerne i Fondsbeskatningsloven fratrække uddelinger til almenvelgørende eller almennyttige formål, og på visse betingelser også hensættelser til senere uddelinger til disse formål, i den skattepligtige indkomst. I praksis vil disse fonde ikke komme til at betale skat, såfremt de erhvervsmæssige indtægter fuldt ud bliver anvendt eller henlagt til velgørende eller almennyttige formål.

Sammenfattende har repræsentanten anført, at fonden opfylder sit eget formål med at yde velgørende og/eller humanitær støtte til en bredere kreds af personer, og at fonden ikke er af forretningsmæssig karakter, hvorefter fonden opfylder betingelserne for at blive omfattet af fritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 22. Der skal henses til, at en fastholdelse af momspligten for fonden medfører, at momsforholdene på ingen måde kommer til at svare til de skattemæssige forhold, som ifølge bemærkningerne er en af hensigterne med indførelse af bestemmelsen om momsfritagelse for foreninger mv.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af momslovens § 13, stk. 1, nr. 22 (indsat ved lov nr. 291 af 15. maj 2002), at følgende er fritaget fra moms:

”Varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. i forbindelse med afholdelsen af aktiviteter, under forudsætning af, at fritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Det er en betingelse at overskuddet fuldt ud anvendes til foreningens eget formål, samt at overskuddets anvendelse på anmodning af de statslige told- og skattemyndigheder kan dokumenteres. Levering af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter er ikke omfattet af fritagelsen”

I de specielle bemærkninger til lovforslaget (L 137) til momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, er bl.a. angivet:

”(…)

Der stilles forslag om, at almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreningers salg af varer og ydelser i forbindelse med foreningernes aktiviteter bliver fritaget for moms, så længe fritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning.(…)

Afgrænsningen af hvilke foreninger m.fl., der momsmæssigt anses for at være almenvelgørende eller på anden måde almennyttige ændres ikke ved lovforslaget. Afgrænsningen er den samme som praksis efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, således at de foreninger m.fl., der hidtil har kunnet opnå fritagelse efter nr. 18, som udgangspunkt også vil kunne opnå momsfritagelse efter nr. 22.

Som eksempler på almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål kan nævnes amatøridrætsarbejde, sygdomsbekæmpelse, forebyggende børne- og ungdomsforsorg, u - lands hjælp samt kirkeligt arbejde.(…)

De aktiviteter, der er omfattet af fritagelsen, er aktiviteter, der ligger indenfor foreningens formål. Aktiviteter inden for foreningens formål omfatter aktiviteter, der fremgår direkte af formålet, aktiviteter i tilknytning hertil samt andre aktiviteter, der typisk udnyttes i forbindelse med almenvelgørende eller almennyttigt arbejde.

(…)

Foreninger med brede formålsbestemmelser som f.eks. humanitære foreninger vil have aktiviteter af mere varieret karakter, og vurdering af hvilke aktiviteter, der er omfattet af fritagelsen vil derfor være tilsvarende bredere. Arrangerer en sådan forening en koncert, racerfestival eller lignende vil disse være omfattet af fritagelsen.

Det er en betingelse, at overskuddet anvendes fuldt ud til foreningens velgørende eller almennyttige formål.(…) Foreninger som ikke har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål er ikke omfattet af forslaget.

(…)”

Bestemmelsen om fritagelser til fordel for visse former for virksomhed af almen interesse i 6. momsdirektiv, artikel 13, pkt. A, stk. 1, litra o, er sålydende:

”tjenesteydelser og levering af goder, der præsteres af organer, hvis transaktioner er fritaget i overensstemmelse med litra b), g), h), i), l), m) og n) i forbindelse med indsamlingsarrangementer, der foretages til egen fordel, under forudsætning af at denne fritagelse ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Medlemsstaterne kan indføre enhver nødvendig begrænsning navnlig med hensyn til antallet af de arrangementer eller størrelsen af de indkomne beløb, for hvilke der kan meddeles fritagelse;”

De momsfritagne transaktioner, der er nævnt i bestemmelsen, er transaktioner med tilknytning til hospitalsbehandling mv., social sikring og bistand, beskyttelse af børn og unge, uddannelse og undervisning, organisationer af politisk, fagforeningsmæssig, filantropisk og lignende karakter, sport og kultur.

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, må antages at have hjemmel i direktivets artikel 13, pkt. A, stk. 1, litra o, og skal derfor fortolkes i overensstemmelse hermed. De almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl., der er omfattet af § 13, stk. 1, nr. 22, skal derfor foretage transaktioner af de i direktivbestemmelsen nævnte art.

Fonden foretager ikke sådanne transaktioner. Det forhold, at fondens overskud ifølge vedtægterne skal anvendes til almenvelgørende og/eller humanitær støtte er således ikke transaktioner omfattet af direktivbestemmelsen. Da fonden således ikke kan anses som en almenvelgørende eller almennyttig forening m.fl., kan dens leverancer af varer og ydelser heller ikke momsfritages efter § 13, stk. 1, nr. 22.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.