Dato for udgivelse
27 Oct 2015 09:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Sep 2015 13:19
SKM-nummer
SKM2015.669.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
15-1114307
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Miljøafgifter
Emneord
Engangsservice afgiftspligtige vareområde
Resumé

Skatterådet bekræfter, at der skal betales afgift efter emballageafgiftsloven for engangsservice fremstillet af tørrede kålblade. Endvidere præciseres, hvad der forstås ved afgiftspligtigt engangsservice.

Hjemmel

Emballageafgiftsloven

Reference(r)

Emballageafgiftsloven § 2 c

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2, afsnit E.A.7.1.8.

Spørgsmål

 1. Skal der betales afgift efter emballageafgiftsloven for engangsservice af produkter fremstillet af tørret hvidkål?

Svar

 1. Se indstilling og begrundelse

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger påtænker at fremstille engangsservice af tørrede hvidkålsblade. Spørger forventer bl.a. at fremstille mindre tallerkener, samt presse flere blade sammen inden tørring og herved kunne fremstille større tallerkener og fade.

Fremstillingen skal ske ved at ovntørre de yderste blade fra hvidkål. Bladet anvendes normalt ikke til fødevare og går til spilde/affald. Ideen er, at produkterne efter brug kan anvendes direkte til biogas eller til kompost.

Kålbladene varierer i tykkelse og størrelse, så det er ikke muligt at angive en standardvægt for produkterne.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger er godkendt til oplagring af engangsservice uden afgift, hvorfor spørger skal være sikker på en eventuel afgiftsbetaling, inden at projektet fortsætter.

Spørger ønsker besvaret, hvordan engangsservice fremstillet af kålblade afgiftsmæssigt skal håndteres.

Spørger har i høringssvar af 1. september 2015 anført, at produkterne af kålblade varierer i størrelse og vægt. Håndtering af afgiften på engangsservice er så besværlig, at omkostningerne herved er væsentlig større end produktets værdi. Spørger sætter også spørgsmålstegn ved, hvordan afgiften kan opkræves, uden at det hindrer salget, og hvordan det kan dokumenteres, at spørger indbetaler den korrekte afgift.

Udgiften til administration af afgiften og afgiften i sig selv medfører, at det i praksis bliver umuligt at sælge produktet i forhold til andre produkter omfattet af afgiften. Det er derfor spørgers opfattelse, at en afgift på engangsservice fremstillet af kålblade er en teknisk handelshindring og i strid med EU's lovgivning om varernes fri bevægelighed.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Skal der betales afgift efter emballageafgiftsloven for engangsservice af produkter fremstillet af tørret hvidkål?

Lovgrundlag

Emballageafgiftslovens § 2 c

"Der svares afgift af engangsservice.

Stk.2. Afgiften udgør 19,20 kr. pr. kg."

Forarbejder

Afgiften af engangsservice er ved lov nr. 1292 af 20. december 2000 overført fra lov om visse miljøafgifter til emballageafgiftsloven. I forbindelse hermed blev afgiften ændret fra en værdibaseret afgift til en vægtbaseret afgift og samtidig blev engangsservice til erhvervsmæssig brug omfattet af afgiften (fx pølsebakker hos pølsemanden). Inden ændringen var engangsservice udelukkende til erhvervsmæssig brug ikke omfattet af afgiftspligten.

Følgende fremgår af bemærkningerne (Lovforslag 59/2000) til de enkelte bestemmelser:

"(...)

Afgiftspligten omfatter engangsservice uanset fremstillingsmateriale, dvs. knive, gafler, skeer, tallerkener og krus m.v. af plast og pap m.v., der benyttes, når man spiser og drikker, og som sædvanligvis er bestemt til bortkastning efter brug, uanset at det måske kan anvendes flere gange.

(...)

På grundlag af navnlig Momsnævnets afgørelser er afgiftspligtens omfang blevet fastlagt. Som eksempler på varer, der vil være omfattet af afgiften efter dette forslag, kan nævnes:

 1. Bakker med en længde eller tallerkener med en diameter på 33 cm eller derunder.

 2. Drikkebægre uden hensyn til, om de er forsynet med målestreger.

 3. Drinkspinde.

 4. Grilltallerkener med flere rum.

 5. Kaffefade (bakker med fordybning til en kop - anvendes som kombineret tallerken og underkop).

 6. Plastrørepinde.

 7. Portionsskåle til isbægre m.v.

 8. Bakker fremstillet ved formpresning af ensfarvet pap, hvis flademålet ikke overstiger 275 cm2, og den længste side er mindst 50 pct. større end den korteste.

 9. Drikkebægre med målestreger af polypropylen (hospitalsbægre), som kan forsynes med et låg med drikketud.

 10. Engangskopper fremstillet af pap af typer, der udelukkende benyttes til demonstration (prøvesmagning) af andre varer.

 11. Plastskeer i importerede pakninger, som desuden indeholder sukker, flødepulver samt en serviet.

 12. Pølsebakker fremstillet af foldet pap af en type, der udelukkende anvendes ved pølsevogne og lignende.

 13. Tallerkener - trekantede, der er specielt konstruerede til automater med microbølgeovn.

 14. Drikkebægre og beholdere med et rumindhold på højst 2 liter.

(...)." 

Praksis

Den juridiske vejledning E.A.7.1.8 Det afgiftspligtige vareområde for engangsservice

"(...)

Eksempler på afgiftspligtige varer

Eksempler på varer, som er omfattet af afgiftspligten:

 • Bakker med en længde eller tallerkener med en diameter på 33 cm eller derunder

 • Drikkebægre og beholdere med et rumindhold op til 2 liter, også selv om de er forsynet med målestreger

 • Drikkebægre af polypropylen med målestreger (hospitalsbægre), som kan forsynes med et låg med drikketud

 • Drinkspinde

 • Engangskopper fremstillet af pap, der udelukkende bruges til demonstration (prøvesmagning) af andre varer

 • Grilltallerkener med flere rum

 • Kaffefade (bakker med fordybning til en kop, bruges som kombineret tallerken og underkop)

 • Rørepinde af plast

 • Plastskeer i importerede pakninger, som også indeholder sukker, flødepulver samt en serviet

 • Portionsskåle, bægre, kopper eller lignende til servering af is og desserter

 • Pølsebakker fremstillet af foldet pap

 • Tallerkener, trekantede, der er specielt konstruerede til automater med mikrobølgeovn og

 • Træspatler til isbægre mv.

Eksempler på ikke-afgiftspligtige varer

Eksempler på varer, som ikke er omfattet af afgiftspligten:

 • Aluminiumsbakker og -forme

 • Askebægre (aluminium eller pap med aluminiumsbelægning)

 • Burgerpakninger (transportpakninger)

 • Bægre og beholdere med et rumindhold på over 2 liter

 • Bægerholdere (genbruges)

 • Isbægre (emballager, som indgår i en fremstillingsproces, og som nedfryses sammen med isen)

 • Ispinde

 • Låg til bægre mv.

 • Papbakker til jordbær, tomater, champignons mv.

 • Pindemadspinde

 • Plattebakker af aluminium med mindst 5 rum

 • Serveringsbakker med en længde på mere end 33 cm

 • Servietter og engangsduge

 • Sugerør

 • Yoghurtbægre med påtryk.

Begrundelse

Spørger ønsker at fremstille engangsservice af tørrede hvidkålsblade.

Det fremgår efter emballageafgiftslovens § 2 c, at der skal betales afgift af engangsservice. Afgiften er ikke differentieret efter materiale, jf. forarbejder til lov 1292 af 20. december 2000, hvorefter afgiftspligten omfatter engangsservice uanset materialet.

Det er derfor SKATs opfattelse, at der skal betales afgift efter emballageafgiftsloven for engangsservice fremstillet af tørrede kålblade.

Det er oplyst, at spørger forventer at fremstille tallerkener og fade.

Det fremgår af forarbejderne til lov 1292 fra 2000, at:

 • Afgiftspligten omfatter knive, gafler, skeer, tallerkener og krus mv.

 • Benyttes når man spiser og drikker

 • Sædvanligvis bortkastes efter brug.

I lovens forarbejder er det ikke direkte nævnt, at større produkter som fade mv. også er omfattet af afgiftspligten. For flere produkter er nævnt, at produkter indtil en vis størrelse er omfattet af afgiftspligten - herunder tallerkener med en diameter under 33 cm og beholdere under 2 liter.

Det fremgår af Den juridiske vejledning, at der ikke er afgift på flere større varer, fx bægre og beholdere over 2 liter og serveringsbakker med en længde på mere end 33 cm. Der er heller ikke afgift på plattebakker af aluminium med mindst 5 rum.

Med baggrund i ovenstående er det SKATs vurdering, at tallerkner med en diameter på 33 cm eller derunder, der benyttes når man spiser og som sædvanligvis bortkastes efter brug, er omfattet af afgiftspligten. 

Det er SKATs opfattelse, at fade i forhold til afgiften på engangsservice er sammenlignelig med serveringsbakker, hvorfor det endvidere er SKATs opfattelse, at fade, som har en længde eller en diameter på mere end 33 cm, ikke er omfattet af afgiftspligten efter emballageafgiftsloven.

Spørger anfører i sit høringssvar, at afgiftspligt på engangsservice fremstillet af kålblade vil være en teknisk handelshindring, og dermed i strid med EU's lovgivning om varernes frie bevægelighed. Dette begrundes med, at produkterne af kålblade varierer i størrelse og vægt, hvorfor de administrative omkostninger er højere end for mere ensartet engangsservice.

Hertil bemærkes:

Emballageafgiften, herunder afgiften på engangsservice, har til formål at begrænse anvendelsen af engangsemballager mv. med henblik på øget genanvendelse af disse, og samtidig reducere affaldsmængden af emballagerne, dvs. også den affaldsmængde, der kommer fra engangsservice.

Afgiften på engangsservice er en generel miljøafgift efter vægt uanset produkternes oprindelse, materiale eller specielle karakteristika. At et produkts karakteristika gør, at det konkrete produkt kan variere i størrelse eller vægt, og dermed håndteringen heraf, ændrer ikke på afgiftens generelle karakter.

Det ligger i afgifternes natur, at der er forskelle i håndteringen af opgørelsen af afgiften for forskellige produkter med forskellige karakteristika. Afgiften på engangsservice har efter SKATs vurdering ikke karakter af teknisk handelshindring i strid med EU's lovgivning om varernes frie bevægelighed.

Høringssvaret giver således ikke anledning til ændringer i SKATs indstilling. 

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Se indstilling og begrundelse".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.