Dato for udgivelse
02 Nov 2015 13:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 Oct 2015 11:31
SKM-nummer
SKM2015.675.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Retten i Roskilde, BS 2A-2071/2014
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Kro, underentreprise, timesedler
Resumé

Sagen drejede sig om en skatteyder, hvis skattepligtige indkomst for 2011 var blevet forhøjet skønsmæssigt af skattemyndighederne, idet skattemyndighederne fandt det dokumenteret, at skatteyderen havde arbejdet væsentligt flere timer som opvasker på en kro, end hans arbejdsgiver havde opgivet til skattemyndighederne.

Under sagen gjorde skatteyderen gældende, at han først var startet som fast opvasker i oktober 2011, og at skattemyndighederne ikke havde løftet bevisbyrden for, at han reelt var startet på et tidligere tidspunkt.

Retten konstaterede indledningsvist, at det var ubestridt under sagen, at de to underleverandører, som kroen havde hyret til at forestå den daglige opvask, havde faktureret væsentlig flere timer til kroen, end de havde indberettet til skattemyndighederne. Endvidere havde disse underleverandører indleveret timesedler til kroen, hvor der ud for en af kolonnerne med sammentalte timer var anført skatteyderens forbogstav. Disse timesedler med skatteyderens forbogstav gik tilbage til januar 2010.

På baggrund af en vidneforklaring fra den tidligere køkkenchef på kroen og på baggrund af referater af de møder, som skattemyndighederne havde holdt med køkkenchefen og kroens direktør, fandt retten det godtgjort, at skatteyderen reelt havde arbejdet det antal timer, der var opregnet i den kolonne på timesedlerne, der var markeret med skatteyderens forbogstav. Da skattemyndighederne således havde dokumenteret, at skatteyderen havde arbejdet flere timer end der var indberettet til skattemyndighederne, var det berettiget, at skattemyndighederne havde forhøjet skatteyderens indkomst skønsmæssigt.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4
Skattekontrolloven § 5, stk. 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2 C.A.3.1.1

Parter

A
(advokat Christian Riewe)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokatfuldmægtig Esben Lyshøj Jensen)

Afsagt af byretsdommer

Anna Lindgren

Sagens baggrund og parternes påstande

Under denne sag, der er anlagt den 5. november 2014 har sagsøgeren, A nedlagt påstand om, at hans skattepligtige indkomst for indkomståret 2011 nedsættes med 60.580 kr.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har nedlagt påstand om frifindelse

Sagen vedrører spørgsmålet om hvorvidt A har arbejdet på G1 i større omfang end indberettet til SKAT.

Oplysningerne i sagen

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Den 5. august 2014 afsagde Landsskatteretten kendelse, hvorved sagsøgerens indkomst for 2011 blev skønsmæssigt forhøjet med 60.580 kr. Af kendelsen fremgår bl.a. følgende:

"...

Faktiske oplysninger

Du har i 2011 arbejdet som opvasker på G1.

For 2011 er der til SKAT indberettet følgende indkomstoplysninger for dig:

Periode

Indkomst

Timer

G2, dagpenge

Hele året

99.208 kr.

-

Kommunen

01.01.2011-30.04.2011

82.204 kr.

481

G2, dagpenge

27.06.2011-03.07.2011

14.554 kr.

-

G3 ApS

01.10.2011-31.12.2011

19.114 kr.

156

G4

Hele året

401 kr.

-

SKAT har været på kontrol på G1 den 7. december 2011, hvor SKAT mødte dig som opvasker.

Du har til møde med SKAT den 23. marts 2012 oplyst, at du først blev ansat som opvasker den 6. oktober 2011, men at du fra august måned 2011 arbejdede uden at få løn herfor.

Til mødet oplyste du, at du havde været ude at rejse i juli måned 2011 i 5 uger. På timesedlerne, jf. nærmere nedenfor, er der ikke registreret arbejdstimer i kolonnen med A´s forbogstaver i perioden fra og med den 23. juni 2011 til og med den 1. august 2011.

Til mødet oplyste du endvidere, at du havde været på kursus i uge 46. Du har fremlagt "aftale om jobplan" fra november måned 2011, hvoraf det fremgår, at du blev tilmeldt et 4 ugers kursus med start den 21. november 2011. Du har fremlagt et referat fra et personligt møde med NR fra din A-kasse: I referatet er det nævnt, at du har været på kursus én uge (uge 47) i november måned.

Du har fremlagt lønsedler for januar - april måned 2011. Det fremgår af lønsedlerne, at du var ansat som teknisk servicemedarbejder på fuld tid. Du har ligeledes fremlagt et ansættelsesbevis fra Kommunen, hvoraf det fremgår, at du var ansat på fuld tid fra den 1. november 2010 til den 30. april 2011.

SKAT har fået udleveret kopier af fakturaer og timesedler, som G5x ApS og G3 ApS har sendt til G1. SKAT har konstateret store afvigelser mellem de fakturerede løntimer og de løntimer, der er indberettet til SKAT fra G5x ApS og G3 ApS for de ansatte opvaskere fra G3 ApS.

SKAT har for timesedlerne for 2011 opgjort dine arbejdstimer til ialt 1.132 timer. På timesedlerne er antal arbejdstimer talt sammen i en række kolonner.

Fra januar 2011 til og med maj 2011 er der udleveret timesedler fra G5x ApS. På alle timesedlerne er timerne talt sammen i fire kolonner.

Ved kolonnerne er der anført bogstaverne "MM", "NN", "JN" og "A". Det fremgår ikke af sagens materiale hvem "NN" er, men der er i kolonnen "NN" noteret færre arbejdstimer end i de øvrige kolonner.

SKAT har forudsat, at timerne, der af arbejdsgiveren er anført i kolonne "A" er arbejdstimer udført af dig. SKAT har opgjort timerne som følger:

Timer opgjort af SKAT

Timer indberettet til SKAT (for dig)

Indberettede timer i alt (inkl. underleverandør)

Timer faktureret til G1

 

    

 

 

 

Januar

40,5

0

40,0

237,5

Februar

99,5

0

56,0

434,5

Marts

90,5

0

50,0

377,0

April

136,0

0

85,5

459,0

Maj

102,0

0

29,0

419,0

I alt

468,5

0

260,5

1.927,0

Timerne på timesedlen for januar måned er udført på én fredag og to lørdage.

Timerne på timesedlen for februar måned er primært udført fredage, lørdage og søndage. Der er dog også noteret timer på én mandag og to tirsdage.

Timerne på timesedlen for marts måned er primært udført fredage, lørdage og søndage. Der er dog også noteret 7 timer på henholdsvis 3 tirsdage og én torsdag.

Timerne på timesedlen for april måned er primært udført fredage, lørdage og søndage. Der er dog også noteret timer på 2 mandage, 2 onsdage, én tirsdag og én torsdag.

Timerne på timesedlen for maj måned er primært udført fredage, lørdage og søndage. Der er dog også noteret timer på enkelte øvrige dage.

Timesedlerne for juni til december måned er udarbejdet af G3 ApS.

Timesedlerne for juni, juli og august måned er talt sammen i tre kolonner. Ved de tre kolonner er der anført bogstaverne "JN", "MM" og "A". Ejeren af G3 ApS har ikke kunnet forklare, SKAT, hvad bogstaverne betyder, men han har forklaret, at bogstaverne skyldes en fejl, og at de burde have været slettet.

På timesedler for oktober og november er arbejdstimerne talt sammen i én kolonne. For december måned foreligger der kun en faktura for de udførte timer, men ingen timeseddel.

Timer opgjort af SKAT

Timer indberettet til SKAT (for dig)

Indberettede timer i alt (inkl. underleverandør)

Timer faktureret til G1

 

   

 

 

 

Juni

0

0

20,00

444,5

Juli

21,5

0

20,00

265,0

August

80,0

0

20,00

410,0

September

124,5

0

20,00

488,5

Oktober

137,5

30,0

95,00

413,7

November

160,0

40,0

100,00

448,5

December

140,0

80,0

246,00

436,0

I alt

663,5

150,0

521,00

2906,2

SKAT har forudsat, at timerne, der af arbejdsgiveren er anført i kolonne "A" er arbejdstimer udført af dig. SKAT har dog ikke medregnet 185,5 timer, der fremgår af kolonne "A" for juni måned.

SKAT har til sagen efterfølgende fremlagt en "sammenfatning og nærmere opgørelse" for fordelingen af arbejdstimerne. Det fremgår heraf, at timerne i de tre kolonner vedrører de tre faste opvaskere.

For august og september måned, hvor der ikke af arbejdsgiveren er anført bogstaver på timesedlerne har SKAT henført 156,5 og 170,5 timer til "MM", 187 timer og 213,5 timer til "JN" og 80 timer og 124,50 timer til dig.

For oktober, november og december måned hvor arbejdsgiveren ikke har anført bogstaver på timesedlerne, og hvor alle timer er talt sammen i den samme kolonne, har SKAT fordelt timerne mellem de 3 opvaskere således, at "MM" har fået tildelt 137,9 timer, 144,25 timer og 120 timer, "JN" har fået tildelt 137,9 timer, 144,25 timer og 100 timer og du har fået tildelt 137,50 timer, 160,0 timer og 140 timer.

Arbejdstimerne er faktureret med 135 kr. ekskl. moms af både G5x ApS og G3 ApS til G1.

SKAT har skønnet, at lønnen for de yderligere arbejdstimer er udbetalt sort og dermed som nettobeløb. SKAT har på denne baggrund forhøjet din indkomst skønsmæssigt med 63.830 kr. svarende til yderligere løn for 982 timer i 65 kr.

SKAT har den 7. december 2011 holdt møde med direktøren og køkkenchefen hos G1.

SKAT har udarbejdet et referat fra mødet, hvoraf følgende fremgår:

"...

Der har været 3 faste opvaskere i 2011, MM, JN og A.

Direktøren og køkkenchefen oplyser, at JN har arbejdet som opvasker i perioden 2008 - 2011, på trods af at han ikke haft nogen lønindtægt i 2010 og de 5 første måneder af 2011, hvor G5x ApS havde opvaskeropgaven. JN havde i både 2010 og 2011 arbejdet fuldtids iflg. køkkenchefen.

Hotellet oplyser, at MM har været i ...1 i både 2010 og 2011 og en af de opvaskere, som har arbejde mest. Han har arbejdet mindst fuldtids i 2010 og 2011.

A havde også arbejdet næsten fuldtids fra ca. maj måned 2011 - dog ikke så mange timer i begyndelsen. Han har først blevet lønregistreret fra oktober måned 2011.

A har ikke arbejdet på hotellet i ...1 i 2010 efter ledelsens oplysninger.

...

SKAT har fremlagt de indberettede timer fra G5x og G3 på de 3 opvaskere, hvor de typisk kun har arbejdet i ca. 10 timer om måneden. Ledelsen kunne helt klart bekræfte, at det ikke passede med de angivne timer. De havde arbejdet betydelig flere timer. Det var der ikke tvivl om.

Hverken direktøren eller køkkenchefen var ikke klar over, at G5x eller G3 skulle have brugt andre underleverandører til udførelse af opvaskeropgaven i 2010 og 2011. Det var nyt for dem. Det var ikke særlig tit der kom andre opvaskere end de 3 faste som de kendte. Det kunne måse ske et par gange om måneden, men at andre opvasker fra andre firmaer skulle have arbejdet ca. 10 gange flere timer end de faste opvaskere var helt usandsynligt.

..."

SKAT har den 18. april 2012 holdt et nyt møde med køkkenchefen hos G1. SKAT har udarbejdet et referat fra mødet, hvoraf følgende fremgår:

"...

Efterfølgende blev hver af de andre opvaskere ansættelse i 2010 og 2011, samt deres arbejdstimer diskuteret.

...

A

Har med sikkerhed arbejdet som opvasker siden august måned 2011 og måske også før. Han havde først arbejdet et par gange om ugen i august og september 2011 og fra 6. oktober 2011 på fuld eller næsten fuld tid iflg. køkkenchefen. Er også en af de faste opvaskere i den periode. A har tidligere oplyst, at han har arbejdet i august og september måned uden at få nogen løn. Er først blevet lønindberettet for oktober måned med 30 timer og 40 timer i november og 86 timer for december måned 2011. Det kunne køkkenchefen ikke forstå noget af.

Køkkenchefen oplyser, at de faste opvaskeres løntimer stort set skal passe med de timer, som hotellet betaler løntimer for, og det er de faste opvaskere, som stort set præstere alle timerne, da der kun enkelt gange har været andre opvaskere, som han ikke kendte som afløsere.

..."

Til mødet med Skatteankestyrelsens sagsbehandler oplyste du, at du har haft sedler, hvor der stod, hvor meget mer du havde arbejdet. Disse sedler blev sendt til din arbejdsgiver, og du har dem derfor ikke længere (eller en kopi af dem).

Din ægtefælle forklarede endvidere, at hun også havde arbejdet i weekenderne, eg at der derfor var fejl i SKATs opgørelse, de I ikke begge kunne arbejde på samme tid af hensyn til pasning af børnene.

Din ægtefælle har forsøgt at fremskaffe dokumentation for dette, men hendes arbejdsgiver har ikke længere oplysningerne fra den pågældende periode. Du har som eksempel fremlagt din ægtefælles seneste timeseddel, hvoraf det fremgår, at hun har arbejdet nogle lørdage i tidsrummet ca. kl. 7-14.

Skatteankenævnets afgørelse

Skatteankenævnet har gennemgået SKATs afgørelse og fremlagte mødereferater.

SKAT har modtaget kopier af timesedler og fakturaer, der er sendt til G1, og SKAT har konstateret, at der var stor forskel på antallet af timerne faktureret til hotellet og det antal timer, der var indberettet til SKAT.

SKAT har holdt flere møder med G5x ApS, G3 ApS, G1 og dig.

Det fremgår af sagens materiale:

-

At det normalt var de samme tre personer, der varetog opvaskeropgaven.

-

At timesedlerne var forsynet med MM, JN eller A.

-

At G1 altid afstemte modtagne fakturaer med de vagtplanerede timer.

-

At vidner på din arbejdsplads har udtalt, at du har arbejdet som opvasker på G1 fra begyndelsen af 2011.

-

At det ikke er dokumenteret eller sandsynliggjort, at du skulle have arbejdet gratis.

Efter gennemgangen af sagens materiale mener nævnet, at SKATs skønsmæssige forhøjelse af din indkomst hviler på et meget sandsynligt grundlag.

Nævnet mener heller ikke, du har fremlagt oplysninger eller dokumentation, der tilbageviser SKATs antagelse om, at du har arbejdet i det skønnede omfang i de omhandlede perioder.

Du har til nævnet oplyst, at du har arbejdet som pædagogmedhjælper i 2011, og at du derfor ikke havde mulighed for at arbejde i det antal timer, som SKAT har skønnet.

Nævnet bemærker, at Kommunen har indberettet, at du har været ansat som pædagogmedhjælper i perioden 1. januar 2011 til den 30. april 2011 med i alt 481 timer. Det fremgår af lønsedlerne, at beskæftigelsesgraden var 37 timer, men at der var fradrag for tjenestefrihed og ferie.

Der er endvidere indberettet dagpenge for hele året. Løn fra G3 ApS er indberettet for perioden 1. oktober til 31. december 2011 med 156 timer.

Nævnet fastholder imidlertid, at SKATs opgørelse af dine arbejdstimer i henhold til timesedler og vidneforklaringer hviler på et sandsynligt og muligt grundlag.

Nævnet stadfæster derfor SKATs afgørelse.

Din opfattelse

Du kan ikke acceptere skatteankenævnets afgørelse, da du ikke har arbejdet sort på G1, og da du ikke har arbejdet for G5x ApS.

Alle oplysninger fra SKAT er falske og langt fra sandheden. Du hører dårligt, og har derfor ikke særligt gode danskkundskaber. Derfor er der også opstået en del misforståelser, og der er skrevet ting ned, som du ikke har ment.

Du kan bekræfte, at køkkenchefen og hoteldirektøren til det første møde med SKAT oplyste, at de så dig første gang i august 2011. Derfor skrev SKAT til din A-kasse. Du har imidlertid kun været 2-3 gange i hele august og september måned 2011 for at prøve arbejdet og møde arbejdsgiveren. Du mener, der nok er tale om mindre end 8 timer i august og september måned. Timerne var ikke vigtige for dig, da du kun var der for at prøve arbejdet af, da du aldrig tidligere havde arbejdet som opvasker. De 2-3 besøg var frivillige, og du fik ingen form for løn for at være der. Det vigtige for dig var at få arbejde.

Bogstaverne er skrevet på flere måder (f.eks. mm, jn, a og MM, JN, A), noget er skrevet i hånden, i nogle kolonner står der slet ingen bogstaver og på flere sider er der ingen datoer. Dette betyder uden tvivl, at det er køkkenchefen, der snyder, og at det er ham der skriver bogstaverne i alle kolonnerne. Du begyndte officielt den 6. oktober 2011. Der er to eller flere der kan bruge den samme kode, fordi det er vigtigt for arbejdsgiveren, at timerne registreres. Du har hver måned sendt oplysninger om de timer du har arbejdet til både arbejdsgiver og A-kasse. Køkkenchefen har aldrig spurgt om dit navn. Han så dit navn første gang via SKAT den 7. december 2012, da han så det i din lønseddel.

Mange datoer, bogstaver mm. er påført efterfølgende. Det betyder uden tvivl, at de er skrevet bagefter. Du mener, det er køkkenchefen, der har skrevet bogstaverne. Du har også henvist til eksempler på den samme timeseddel, hvor det kan ses, at bogstaver og timer er skrevet efterfølgende.

Du har aldrig registreret dine arbejdstimer ved at skrive "a". Du har registrerer dig ved hjælp af en medarbejderkode "3". Det er derfor ikke til at forstå, hvor "a" er kommet fra.

Man kan derfor spørge om hvordan kom (a), og hvordan klarer man 2 jobs på samme tid ?

Du kan ikke acceptere, at SKAT efter hotellets erindring, lægger til grund, at du arbejdede i hele 2011. Du er uforstående over for, hvordan både køkkenchefen og hoteldirektøren kan bekræfte, at du har arbejdet betydeligt flere timer, end de timer G5x ApS og G3 ApS har opgivet til SKAT. Køkkenchefen har skiftet forklaring flere gange. Han må have været forvirret og have husket forkert. Han må have registreret forkerte navne til de forskellige opvaskere.

G5x ApS har ikke opgivet noget til SKAT, da du aldrig har været ansat hos dem.

På daværende tidspunkt var du fuldtidsansat hos kommunen (1. oktober 2010 - 30. april 2011). Arbejdstiden var 08.30 til 16.30. Efter arbejde hentede du dine 4 små børn ved forskellige institutioner, da din kone var på arbejde. SKAT har også sagt, at du har arbejdet på tidspunkter, hvor din ægtefælle også har arbejdet, og hvor I ikke kunne få passet børnene, f.eks. om lørdagen eller søndagen. I kan ikke begge arbejde, når børnene ikke kan passes. Der er også timer vedrørende "a" på feks. mandage og tirsdage, mens du arbejdede et andet sted. Du kunne ikke passe to jobs på samme tid.

I din sidste klage fra den 2. juni 2012 mente du ikke, at køkkenchefen og hoteldirektøren ikke var på arbejde den 24. december og 7. juli som skatteankenævnet har skrevet i sin sagsfremstilling. Du mente, at køkkenchefen og hoteldirektøren ikke arbejdede 24 timer om dagen og 7 dage om ugen. De kan derfor ikke vidne om, hvem der har været på arbejde. Der er flere der kommer for at vaske op, end det arbejdsgiveren har oplyst til SKAT den 18. januar 2012.

De timer som SKAT har opgjort passer ikke. Det er de timer, der er indberettet til SKAT, der passer: 30 timer i oktober, 40 timer i november og 86 timer i december. Dette svarer til 186 timer i alt og ikke 663,5 timer som SKAT har anslået.

Du kan ikke forstå hvordan køkkenchefen beregnede timerne i oktober, november og december 2011. F.eks. var du på kursus i november måned 2011. Du er overrasket over, hvordan der så kan skønnes 160 arbejdstimer for denne måned.

Du mener også arbejdstimerne beregnet for december måned 2011 er urealistiske.

Du har altid været i kontakt med A-kassen, og alle der arbejder ved fagforeningen i ...2 kender dig godt, da du har været til flere møder og samtaler. Du spørger dem om alt og får gode råd. Lederen fra A-kassen har også skrevet til SKAT. Du har også personligt været i kontakt med jobcentret. Alle arbejdstimer og alle oplysninger er sendt til jobcentret. Jobcentret kan bekræfte din forklaring.

SKAT har skjult flere ting for dig, og SKAT ved du er uskyldig. Det er uretfærdigt. At der kun bliver lagt vægt på køkkenchefens forklaring og ikke din forklaring. Køkkenchefen løj da han skrev til A-kassen og sagde, at G1 havde en underleverandør, der klarede opvasken. Dette er ikke rigtigt. Hverken køkkenchefen eller hoteldirektøren har sagt dette før. Du fordømmer, at SKAT kan sige hvad som helst og beskylde dig uden grund, fordi SKAT tror du er meget svag på grund af dit handicap.

Den 23. marts fik SKAT flere oplysninger fra jobcentret, som bekræfter, hvad du har sagt. SKAT har skjult disse oplysninger, uden at du ved hvorfor. Til det samme møde blev du spurgt om nogle navne. Dette betyder, at der kommer flere på arbejde, og at SKAT ved, at der kommer flere på arbejde.

Du ønsker sagen afsluttet, da du aldrig har gjort noget ulovligt. Du har aldrig arbejdet sort eller forsøgt herpå. Du har fulgt loven. Alle oplysninger fra SKAT er forkerte.

Landsskatterettens afgørelse

Som skattepligtig indkomst betragtes som udgangspunkt den skattepligtiges samlede årsindtægter, jf. statsskattelovens § 4.

Skattepligtige skal selvangive deres indkomst og kunne dokumentere indtægts- og formueforhold. Dette følger af skattekontrollovens § 1 og § 6 B.

Foreligger en selvangivelse ikke på ansættelsestidspunktet, eller er den mangelfuld, kan skatteansættelsen foretages skønsmæssigt, jf. skattekontrollovens § 5, stk. 3. jf. § 6 B, stk. 4.

Skønsmæssige ansættelser skal normalt være underbygget af privatforbrugsberegninger eller andre konkrete opgørelser, f.eks. påvisning af en yderligere indtægtskilde.

SKAT har påvist, at der er arbejdet i langt flere timer, end det der er indberettet til SKAT. Det må ud fra de foreliggende timesedler og forklaringer fra direktøren og køkkenchefen lægges til grund, at langt størstedelen af arbejdstimerne er udført af de tre faste opvaskere "MM", "JN" og "A".

Det kan herefter med sikkerhed lægges til grund, at indberetningerne til SKAT er mangelfulde, og spørgsmålet er herefter alene i hvilket omfang, der kan henføres ikke indberettede arbejdstimer til dig.

Vi finder det tilstrækkelig sandsynliggjort, at de timer, der af G5x ApS, er talt sammen i kolonnen "A" kan henføres til dig. Vi har herved lagt vægt på, at du ifølge forklaringerne fra direktøren og køkkenchefen hos G1 har været en af de faste opvaskere i 2011, at der ikke er oplysninger i sagen eller fra dig, der tyder på, at timerne kan henføres til andre end dig.

Selvom du har arbejdet på fuld tid ved Kommunen i de første fire måneder af 2011 udelukker det ikke, at du i samme periode har arbejdet som opvasker. I denne forbindelse bemærkes, at der i denne periode primært er noteret timer i weekenden, og at det ikke er usandsynligt, at timerne de øvrige dage er udført sideløbende med arbejdet ved Kommunen. Du har ikke kunnet sandsynliggøre, at SKAT har skønnet, at du har arbejdet på dage, hvor din ægtefælle også har arbejdet, og hvor I ikke har kunnet få børnene passet.

Vi finder på baggrund af de foreliggende times eller og forklaringer fra direktøren og køkkenchefen hos G1 det ubetænkeligt at lægge til grund, at du har haft lønnet arbejdet i både august og september måned, og at du i hvert fald fra og med oktober måned har arbejdet på fuld tid.

Vi finder dog ikke grundlag for, at du beskattes af 160 timers arbejde for november måned, hvor du har sandsynliggjort at have været på kursus i en af ugerne. Der er faktureret i alt ca. 450 timer til G1 i november måned. Hvis disse timer fordeles med en tredjedel til hver fast opvasker, og der tages højde for, at du har været på kursus i en ud af 4 uger i november måned, kan SKATs skøn for november måned nedsættes til ca. 110 timer.

Du har ikke i øvrigt påvist konkrete fejl i SKATs opgørelse. Det bemærkes, at SKAT har taget behørigt højde for din ferie i juni og juli måned.

Den usikkerhed, der i øvrigt er forbundet med SKATs skøn, kan rummes inden for den skønsmargin, der må overlades til SKAT.

Da det af fakturaerne fremgår, at en arbejdstime er faktureret med 135 kr. ekskl. moms, finder vi heller ikke grundlag for at ændre SKATs skøn over timelønnen, der er for udsat udbetalt som et nettobeløb og derfor er skønnet til knap halvdelen af den fakturerede timepris.

Landsskatteretten ændrer på denne baggrund skatteankenævnets afgørelse, således at den skønsmæssige forhøjelse nedsættes med 3.250 kr. (50 timer á 65 kr.).

..."

Sagsøgeren har bestridt grundlaget for forhøjelsen af indkomsten, men har ikke bestridt selve skønnet.

Forklaringer

Under hovedforhandlingen er der afgivet forklaring af A, BA, YS, UM og YN.

A har forklaret, at han var ansat i Kommunen som pedel. Han arbejdede som regel fra kl. 8.30-16.30. Om fredagen fik han lidt tidligere fri. Før arbejdet i Kommunen arbejdede han i ...3 på en fabrik.

Arbejdet på G1 kom i stand i august 2011 da han kom hjem fra Marokko. Han havde et møde på jobcenteret, hvor han fik foreslået forskellige steder han kunne søge job. Kroen lå tættest på hans bopæl i forhold til de forskellige foreslåede steder.

Den 17. august 2011 henvendte han sig i restauranten på kroen. Han kom i snak med en ansat, der stod og røg sammen med andre ansatte. Han kendte en af de ansatte. Han ved ikke hvad han hedder. Han fik arbejdsgiverens telefonnummer og ringede til ham efterfølgende. De aftalte et møde på restauranten. Han talte med en person, som han senere fik at vide var ansvarlig. Han spurgte ikke om personens navn, men han talte arabisk. Han havde ikke mødt personen før. Mødet sluttede med, at de ville ringe til ham, hvis der blev brug for en medarbejder. Da han ikke havde erfaring med den slags arbejde blev det aftalt, at han skulle arbejde på prøve. Han arbejdede to gange i august og to gange i september på prøve. Han modtog ikke løn for det arbejde. Han besluttede selv datoerne. Han havde ingen aftale de pågældende dage, men arbejdsgiveren vidste godt, at han ville komme og arbejde på prøve. Han fik ikke at vide, at han ikke måtte arbejde.

Han blev formelt ansat den 6. oktober 2011. Han arbejdede i starten som afløser ca. 3 gange om ugen i 2-4 timer. Der blev sat et ugeskema op i køkkenet, hvor han kunne se, hvilke dage han skulle arbejde og hvad tid han skulle møde. Hans navn stod på skemaet. Nogle gange blev han ringet op om arbejdet af ejeren af rengøringsfirmaet. Han ved ikke, hvem der lavede skemaet.

Skemaet blev fulgt, men det hændte at han arbejdede mere end det der var angivet på skemaet. Den udbetalte løn svarer til de timer, han har arbejdet.

Der var ikke tolk til stede, da han talte med SKATs medarbejder. Han forstod ikke meget af mødet, men han blev spurgt hvornår han havde arbejdet, og han blev konfronteret med køkkenchefens modstridende oplysninger.

Den 17. august 2011 fik han telefonnummeret til ejeren af rengøringsfirmaet. Han kom ind og ud af kroen ved at benytte en kode og på den måde blev hans arbejdstid, herunder overarbejde registreret.

De dage han arbejdede på prøve var ikke på bestemte dage. Det var når han havde tid og lyst til at komme. Han fik ikke løn for dagene.

BA har forklaret, at hun er gift med A. De bor i ...2. I 2011 arbejdede hun for G6. A var ansat i Kommunen fra 1. november 2010 til 1. april 2011. Ansættelsen stoppede ved udløbet af løntilskudsperioden. Det var en form for aktivering. Herefter var A arbejdsløs og gik hjemme. Hun arbejdede fra kl. 7 til 16-17 og i weekenderne hver anden lørdag.

A blev ansat på G1 i oktober måned 2011. Han havde forinden søgt over 400 jobs. A blev ikke ansat på kroen før oktober. Det er hun helt sikker på. A arbejdede ikke så meget, da han kun var ansat som afløser. Han afleverede og hentede børnene i børnehaven. Han arbejdede ikke ved siden af arbejdet i Kommunen. Hun kan ikke huske, hvornår A stoppede med at arbejde på kroen.

YS har forklaret, at han stod for opvaskeopgaven på G1 via hans firma, G3 ApS. Han tilbød kroen opvask til en timeløn på 145 kr.

Han skaffede medarbejderne via venner og bekendte. Det var ikke medarbejdere, der havde arbejdet på kroen tidligere. Han havde tre medarbejdere, der arbejdede på skift. Det var JN, MM og A. A var ikke med fra starten. Han kan ikke huske, hvem der ellers arbejdede for ham.

Han kender personen, der ejer G5x ApS. Han kan ikke huske om han vidste, at G5x ApS varetog opvaskeopgaven på Kroen før ham.

Han modtog en vagtplan fra hotellet, hvor det var angivet hvornår der skulle møde opvaskere. Han lavede på den baggrund en vagtplan, hvor der stod hvornår de forskellige skulle møde. Han ringede også til medarbejderne. Deres fulde navn var anført på skemaet. De arbejdede ikke over. I weekenden kom der en underleverandør og klarede opvasken.

Han har udarbejdet regnearket (bilag D). Tallene kommer dels fra vagtplanen og dels fra underleverandøren. Han ringede til underleverandøren og spurgte hvor mange timer de havde. Han ved ikke om Kroen var klar over, at han benyttede en underleverandør. Han lavede tre kolonner, så det så ud som om han bare havde tre medarbejdere. Hver kolonne kan godt svare til flere medarbejdere. Hvis der er anført 8 timer kan det derfor godt svare til to medarbejdere i hver 4 timer. Det er ikke til at se ud fra skemaet, hvilke timer der er udført af underleverandøren og hvilke timer, der er udført af hans opvaskere. Men hvis man havde fakturaerne fra underleverandøren kunne man godt udlede det. Kolonnerne viser hvornår medarbejderne mødte ind. Han kan ikke huske, hvorfor der kun er en kolonne for november og december 2011. Det er en fejl, at der i regnearket er anført bogstaver ved kolonnerne. Han skiftede computer, da han overtog opvaskeopgaven på kroen.

Han fik kontakt til A via en kammerat, der boede i ...1. Han kan ikke huske hvem der kontaktede hvem, men de aftalte, at A skulle komme forbi kroen. A startede som vikar i oktober 2011. A har ikke arbejdet uden at få løn, men han kan ikke huske om A var i praktik. Han har udarbejdet regnearket, men han ved ikke hvad bogstaverne betyder. Måske er det kokkenes forbogstaver.

Han kender indehaveren af G5x ApS fra Libanon. Det kan godt være, at der var medarbejdere fra G5x ApS, der fortsatte med at arbejde for ham, da han overtog opgaven.

Der var ikke elektronisk tidsregistrering ved indgangen.

Det var sædvanligt at han tog kommende medarbejdere ind for at se hvordan de udførte arbejdet. Det var ulønnet. Men det var ikke mere end en enkelt dag. Han ved ikke om A var der uden at være ansat.

UM forklarede, at han ejede G5x ApS. Nu er han gået på pension. I 2011 og forud herfor løste G5x ApS opvaskeopgaven på G1. Han skaffede opvaskere og deltog også selv. Han husker ikke så meget længere. Han ved ikke hvem der overtog opvaskeopgaven efter G5x ApS. Der var mange der kom forbi og spurgte efter arbejde. Han kan ikke huske, hvornår A kom. JN kan han ikke huske. MM arbejdede for ham 2-3 måneder. A arbejdede ikke for ham.

Han kan ikke huske, hvordan han fakturerede hotellet eller hvordan han holdt styr på, hvornår de forskellige opvaskere mødte. Han havde i alt omkring 80 opvaskere ansat. Han husker ikke hvor mange af dem, der var ansat på G1.

Han lavede regnearket med hjælp fra sin sekretær. Han kan ikke huske hvorfor der var fire kolonner. Bogstaverne ved kolonnerne betyder ingenting. Han kan ikke huske, hvorfor de er anført.

YN har forklaret, at han er køkkenchef på G1. Det var han også i 2011. Han havde sin daglige gang i køkkenet, og havde overblik over, hvem der kom og gik. Opvaskejobbet blev varetaget af et eksternt firma. Kroen sendte en vagtplan til firmaet, der så sendte opvaskere. Han kan ikke huske hvilke firmaer det var, men det har han tidligere forklaret om. Der kom en regning fra opvaskefirmaet, som han godkende ud fra vagtplanen. Han sendte den godkendte regning videre til direktøren. Han ved ikke hvad bogstaverne dækker over på regnearkene, men det kan godt passe med medarbejdernes forbogstaver. Der var også en sag for fire år siden vedrørende en medarbejder, der hed JN. Den handlede også om betaling af skat.

Han kender A. Han kan ikke længere huske, hvornår A startede som opvasker på kroen, men han han henholde sig til de forklaringer han har givet til SKAT, herunder på mødet den 7. december 2011 og den 31. oktober 2012.

SKAT var på kontrolbesøg flere gange, hvor de ville se vagtplaner og den slags. Kroen lavede en vagtplan, hvor morgenvagten og aftenvagten fremgik. Han kan ikke huske om der var navne på vagtplanen.

A arbejdede som fast opvasker. Han kan ikke huske hvor ofte A arbejdede, men de faste opvaskere arbejdede omkring 37 timer om ugen. Han kan ikke huske hvad han mente med, at A ikke var der så ofte før oktober 2011. Det kan muligvis godt dække over, at han kun var der 4-5 gange før det. Han kan ikke huske om A arbejdede på kroen i 2010.

Parternes synspunkter

Sagsøgeren har procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument af 24. august 2015, hvoraf følgende anbringender fremgår:

"...

at SKAT har skønnet sagsøgers indkomst højere på baggrund af nogle "lister", hvori der er anført forskellige bogstaver, hvorfor forhøjelsen hviler således på et fejlagtigt grundlag, idet sagsøger dels bestrider at have arbejdet på G1 i videre omfang end oplyst, dels at sagsøger aldrig har haft forbindelse med selskabet G5x ApS (nu G5 ApS).

Det forhold, at selskaberne G5x ApS og G3 ApS var i SKATs søgelys bør ikke komme sagsøger til skade.

Sagsøger havde ikke kendskab eller nogen forbindelse til selskabet G5x, hvilket understøttes af e-mail af 10. februar 2015 (bilag 16 og 17).

Sagsøgtes antagelse om, at bogstav "A" skulle skabe den sikre formodning for, at der var udført arbejde af sagsøger er spekulation og bestrides. Sagsøgers navn fremgår ikke nogen steder på listerne.

For så vidt angår landsskatterettens afgørelse gøres det gældende, at der ikke er taget stilling til, om sagsøger faktisk har arbejdet for såvel G5x ApS som for G3 ApS.

Landsskatteretten lægger uprøvet til grund, at bogstavet "A" er identisk med sagsøger. Landsskatterettens vurdering er alene baseret på direktør LT's oplysninger, men disse oplysninger baseret på antagelser uden tilstrækkelig sikkerhed eller dokumentation.

Det bestrides derfor, at det alene på baggrund af nævnte oplysninger kan lægges til grund, at der er udført ikke selvangivet arbejde af sagsøger, hvorfor afgørelsen ikke skal tillægges vægt.

Temaet i sagen er en bevismæssig vurdering om, hvorvidt sagsøger befandt sig på arbejdspladsen og udførte arbejde uden efterfølgende at selvangive dette.

Bevisbyrden herfor påhviler sagsøgte ikke sagsøger.

..."

Sagsøgte har procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument af 24. august 2015, hvoraf følgende anbringender fremgår:

"...

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig, jf. statsskattelovens § 4, og det påhviler sagsøgeren at selvangive sin indkomst samt at kunne dokumentere sine indtægts- og formueforhold, jf. skattekontrollovens §§ 1 og 6B.

Såfremt der ikke er selvangivet fyldestgørende på ansættelsestidspunktet, kan skatteansættelsen foretages skønsmæssigt, jf. skattekontrollovens § 5, stk. 3.

En af skattemyndighederne med rette foretaget skønsmæssig forhøjelse kan alene tilsidesættes, såfremt skønnet er udøvet på et forkert grundlag eller har ført til et åbenbart urimeligt resultat, jf. SKM2009.37.HR.

...

Opvaskerne på G1 har ubestridt arbejdet væsentligt flere timer, end G5x ApS og G3 ApS har indberettet til SKAT.

Ud fra oplysningerne fra hoteldirektøren og køkkenchefen på G1, jf. bilag G, side 1, 9. afsnit, må det lægges til grund, at det ikke-indberettede arbejde er udført af de tre faste opvaskere, MM, JN samt sagsøgeren.

Endvidere må det lægges til grund, at det reelt ydede antal arbejdstimer svarer til de timeopgørelser, der er fremlagt som bilag B og D, idet disse timeopgørelser er afstemt med G1's vagtplaner, jf. bilag F, side 1, 3. afsnit.

På baggrund af oplysningerne fra hoteldirektøren på G1, jf. bilag E, side 2, gøres det gældende, at bogstavet "A" på timeopgørelserne fra januar til maj 2011 samt juli 2011 henviser til sagsøgeren, og at sagsøgeren har arbejdet det antal timer, der er anført i kolonnen under dette "A". Dette synspunkt understøttes af, at der på de nævnte timesedler også er angivet bogstaverne "JN" og "MM", hvilket harmonerer med fornavnene på de to andre faste opvaskere på G1 i 2011 JN og MM. Der har ikke arbejdet andre opvaskere end sagsøgeren på G1 i 2011, hvis navn starter med A.

Sagsøgeren oplyste til et møde med SKAT den 23. marts 2012, at han havde været ude at rejse i juli måned 2011 i 5 uger, jf. bilag 1, side 2, 3. afsnit. På timeopgørelsen fremsendt sammen med fakturaen for juli måned fremgår det, at der ikke er registreret nogen arbejdstimer i kolonnen "A" i perioden fra og med 23. juni 2011 til og med den 1. august 2011. Dette understøtter yderligere, at timerne anført i kolonnen "A" er det antal timer, som sagsøgeren reelt har arbejdet.

Sagsøgeren bestrider, at det ovenfor omtalte "K" på timesedlerne henviser til sagsøgeren, ligesom sagsøgeren bestrider, at sagsøgeren nogensinde har arbejdet for G5x ApS.

Både hoteldirektøren og køkkenchefen på G1 har imidlertid gentagne gange oplyst, at sagsøgeren har arbejdet som opvasker på G1 i den periode, hvor G5x ApS havde opvaskeropgaven på G1, jf. bilag E, side 1, 3. afsnit, bilag G, side 1, 5. afsnit og bilag K, 4. afsnit. I det sidstnævnte mødereferat udtrykker køkkenchefen endda direkte, at sagsøgeren arbejdede som opvasker i begyndelsen af 2011, hvor G5x havde opvaskeropgaven.

At sagsøgeren har arbejdet for G5x ApS understøttes endvidere af, at der på timesedlen fra G3 ApS for juli 2011 er anført bogstaverne "jn", "mm" og "a" over de enkelte kolonner. Samme bogstaver er som ovenfor nævnt anført over de enkelte kolonner på timesedlerne fra G5x ApS for januar-maj 2011, hvilket klart understøtter, at det er de samme opvaskere, der har udført arbejde for G3 ApS som for G5x ApS.

Overfor hoteldirektørens og køkkenchefens forklaringer om, at sagsøgeren har arbejdet på G1 i den periode, hvor G5x havde opvaskeropgaven, samt de som bilag B fremlagte timesedler, kan den som bilag 17 fremlagte e-mail fra direktøren i G5x ApS ikke føre til et andet resultat. Dertil kommer, at bevisværdien af bilag 17 er yderst begrænset, idet direktøren i G5x naturligvis har en interesse i at tilkendegive, at alt er foregået efter reglerne i selskabet.

Det forhold, at sagsøgeren i perioden 1. november 2010 til 30. april 2011 var ansat på fuld tid ved Kommunen medfører ikke, at det må anses for udelukket, at sagsøgeren i samme periode har arbejdet som opvasker på G1. I den forbindelse bemærkes det, at der i timeopgørelserne i kolonnen "A" i denne periode hovedsageligt er noteret timer i weekenden, samt at det utvivlsomt har været muligt for sagsøgeren at udføre de timer, der er noteret på hverdage, sideløbende med jobbet i Kommunen.

Det af sagsøgeren i stævningen på side 2, 5. afsnit, anførte, hvorefter sagsøgeren først begyndte at arbejde på G1 i oktober 2011, og tilmed alene skulle have arbejdet deltid, bestrides. Det fremgår således af bilag E, side 1, 3. afsnit, at sagsøgeren ifølge hoteldirektøren på G1 i hvert fald har været tilknyttet hotellet som opvasker i hele år 2011, ligesom det fremgår af bilag G, side 1, 5. afsnit, at sagsøgeren ifølge hoteldirektøren og køkkenchefen har arbejdet på mindst fuld tid siden maj 2011.

Sagsøgerens oplysninger om, at han i august 2011 har arbejdet ulønnet på G1, er ligeledes i det hele udokumenteret. Der er således ikke fremlagt noget under sagen, der indikerer, at en sådan aftale skulle være indgået mellem hverken sagsøgeren og G1 eller sagsøgeren og G3 ApS, ligesom forklaringen ikke harmonerer med forklaringerne afgivet af køkkenchefen og hoteldirektøren på G1. Hovedanpartshaveren og direktøren i G3 ApS, YS, kan heller ikke tiltræde sagsøgerens forklaring om, at sagsøgeren havde haft "prøvetimer" som opvasker i august 2011. Tværtimod skulle YS have informeret sagsøgeren om, at han ikke måtte være i opvasken, når han ikke var ansat, jf. bilag M, side 1, sidste afsnit.

...

På baggrund af ovenstående gøres det gældende, at det er dokumenteret, at sagsøgeren i perioden januar-maj 2011 har oppebåret en indtægt som opvasker på G1, der ikke er blevet selvangivet.

På baggrund af forklaringerne fra hoteldirektøren og køkkenchefen om sagsøgerens arbejdstider, der understøttes af de som bilag D fremlagte timesedler, gøres det ligeledes gældende, at det er dokumenteret, at sagsøgeren også i perioden august-december 2011 har oppebåret en indkomst fra sit job som opvasker, der ikke er blevet selvangivet.

Da det således er dokumenteret, at sagsøgeren har arbejdet og fået løn for flere timer i 2011, end de 150 timer, som G3 ApS har indberettet til SKAT, er det berettiget, at skattemyndighederne i henhold til skattekontrollovens § 5, stk. 3, har foretaget en skønsmæssig forhøjelse af sagsøgeren skattepligtige indkomst.

Sagsøgeren bærer herefter bevisbyrden for, at denne skønsmæssige ansættelse er tilsidesættelig.

Denne bevisbyrde har sagsøgeren ikke løftet, idet sagsøgeren ikke har påvist omstændigheder der godtgør, at det af SKAT udøvede skøn er åbenbart urimeligt eller udøvet på et forkert grundlag.

..."

Rettens begrundelse og afgørelse

Det lægges til grund som ubestridt, at G5x ApS varetog opvaskeopgaven på G1 frem til og med maj måned 2011, hvorefter selskabet G3 ApS overtog opgaven. Det er ligeledes ubestridt, at der er endog meget store afvigelser i de løntimer selskaberne fakturerede til kroen og de løntimer selskaberne indberettede til SKAT.

På timesedlerne fra G5x ApS i perioden fra januar til og med maj 2011 er timerne talt sammen i fire kolonner, og ud fra hver kolonne er anført bogstaverne MM, NN, JN og A. På timesedlerne fra G3 ApS for juni, juli og august 2011 er timerne talt sammen i tre kolonner, og ud fra hver kolonne er anført bogstaverne JN, MM og A.

UM og YS har som indehavere af henholdsvis G5x ApS og G3 ApS forklaret, at de har udarbejdet timesedlerne, men har desuagtet slet ikke kunnet redegøre for hvad bogstaverne står for. På baggrund af YN´s forklaring og referaterne fra de møder SKAT afholdt med YN og hoteldirektør LT lægges det imidlertid til grund, at JN, MM og A arbejdede som faste opvaskere på kroen, og at bogstaverne på timesedlerne således udgør forbogstaverne i deres navne. Dette stemmer også overens med, at YS har bekræftet, at han havde de tre personer ansat som opvaskere, og hans forklaring om, at det godt kunne være, at nogle af de opvaskere, der havde været ansat af G5x ApS fortsatte med at arbejde for G3 ApS.

På denne baggrund finder retten det godtgjort, at A også forud for oktober 2011 havde lønnet arbejde på G1 for henholdsvis G5x ApS og G3 ApS, der ikke blev indberettet til SKAT. Der er herefter ikke grundlag for at tilsidesætte SKATs afgørelse om forhøjelse af A's skattepligtige indkomst. Herefter, og da A ikke har bestridt den skønsmæssige ansættelse af hans indkomst, frifindes Skatteministeriet.

Som følge af sagens udfald skal A betale sagsomkostninger til Skatteministeriet med 15.000 kr., hvoraf 380 kr. udgør Skatteministeriets udgifter i forbindelse med vidneførelsen mens resten udgør et passende beløb til dækning af ministeriets udgift til advokatbistand.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Inden 14 dage skal A til Skatteministeriet betale 15.000 kr. i sagsomkostninger.