Dato for udgivelse
14 Sep 2015 10:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Aug 2015 09:24
SKM-nummer
SKM2015.599.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
15-0758174
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Fradrag
Emneord
Momsfradrag leasingbiler udlån
Resumé

Skatterådet bekræfter, at der er fuldt momsfradrag for autoværkstedets udgifter i forbindelse med leasing af udlejningsbiler, som bl.a. stilles til rådighed for bilejere i forbindelse med udbedring af skader, som er dækket af en forsikring.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4.

Reference(r)

Momsloven § 42, stk. 1, nr. 7 og stk. 6

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2, afsnit D.A.11.6.2.

Spørgsmål

  1. Kan det bekræftes, at Spørger har fuldt momsfradrag for udgifter i forbindelse med leasing af udlejningsbiler, der langt overvejende anvendes til videreudlejning faktureret med moms og i mindre omfang til udlån i forbindelse med forsikringsskader?

Svar

  1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger, som er et autoværksted, leaser personbiler til videreudlejning. Spørger har p.t. leaset 3 personbiler igennem uafhængigt leasingselskab, som anvendes til videreudlejning til kunder. 

Leasingkontrakten for de enkelte biler løber som udgangspunkt i 36 måneder. I forbindelse med leje af bilerne betaler værkstedet en 1. gangs ydelse og en løbende leasingydelse, som bliver faktureret med moms.

Udlejningsbilerne er indregistreret med kode 19 til udlejning og er tillige forsikret til udlejning.

Bilerne anvendes i forbindelse med udlejning til kunder ved værkstedsbesøg/service, samt udlejning til kunder ved udbedring af skader på vegne af forsikringsselskaber. Lejekontrakten indgås med og underskrives af kunden/føreren af bilen, idet denne i henhold til lovgivning skal skrive under på kontrakten for at forsikringen dækker.

Ved almindeligt værkstedsbesøg/service betaler kunden i gennemsnit X kr. inkl. moms pr. dag for leje af bilen.

I forbindelse med udbedring af skader for forsikringsselskaber, er det almindelig kutyme i branchen, at forsikringsselskaberne ikke tillader fakturering for leje af bilerne til forsikringsselskabet eller forsikringstager. Der indgås dog i alle tilfælde en lejekontrakt med forsikringstager, som underskrives af forsikringstager, for at forsikringen dækker på udlejningsbilen. Lejekontrakten udfærdiges i disse tilfælde uden værdiansættelse på kontrakten.

Spørger udarbejder en lejekontrakt i alle udlejningssituationer. Der er ikke angivet værdi på lejekontrakten ved udlejning i forbindelse med forsikringsskader, hvor forsikringsselskabet er forpligtet til at stille en bil til rådighed, hvilket som nævnt er kutyme i branchen. Lejeværdien indgå som en del af den samlede fakturapris, og forsikringsselskaberne accepterer ikke en særskilt fakturering. I visse tilfælde faktureres bruger af bilen dog alligevel leje/fraskrivning af selvrisiko i forbindelse med udlejningsbiler ved forsikringsskader, men det er noget som lejer af bilen positivt vælger og ikke noget som forsikringsselskabet er involveret i.

Spørger udlejer gennemsnitligt bilerne X % i forbindelse med almindelige værkstedsreparationer og X % i forbindelse med udbedring af skader for forsikringsselskaber.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Leasing af hvidpladebiler med henblik på anvendelse i den almindelige drift er ikke fradragsberettiget momsmæssigt, jf. momslovens § 42, stk. 1, nr. 7, uanset at værkstederne udelukkende har momspligtige aktiviteter.

Der kan dog opnås et særligt beregnet momsfradrag for leasingydelsen, som leasinggiver har pligt til at oplyse på fakturaen. Reglerne fremgår af momslovens § 42, stk. 4 og 5.

I henhold til momslovens § 42, stk. 6, er biler, der er indregistreret og forsikret som udlejningsbiler med henblik på udlejning fra et værksted i forbindelse med reparation af kunde biler, omfattet af de særlige momsregler for udlejningsvirksomheder. Der skal ikke foretages en vurdering af, hvorvidt værkstedet driver egentlig udlejningsvirksomhed, ligesom det er uden betydning, hvor stor en del lejeindtægten udgør af værkstedets samlede omsætning.

Det betyder, at der er fuldt momsfradrag for omkostninger i forbindelse med anskaffelse/leasing og drift af udlejningsbiler. Ovenstående praksis følger af Landsskatteretskendelse TfS1999, 472.

I henhold til SKM2002.41.LSR skulle en bilforhandler svare moms af biler, der blev lejet hos et andet firma med henblik på at blive stillet vederlagsfrit til rådighed for kunder, hvis bil var på værksted. Landsskatteretten fandt, at selskabet måtte anses som en bilforhandlervirksomhed og ikke som en biludlejningsvirksomhed, idet udlejningsvirksomhed blandt andet må forudsætte, at der opkræves vederlag for det udlejede, hvilket efter Spørgers opfattelse er tilfældet i denne situation.

Det er Spørgers vurdering, at Spørger er omfattet af ovennævnte momsregler for udlejningsbiler jf. ML § 42, stk. 6, da bilerne udelukkende anvendes til udlejning og denne udlejning i overvejende grad faktureres som en momsbelagt leje til kunderne i forbindelse med værkstedsbesøg og bilerne er indregistreret, forsikret og i det væsentligste er anvendt som udlejningsbiler mod betaling.

Spørger kan derfor opnå fuldt momsfradrag for alle omkostninger til udlejningsbilerne, både 1. gang ydelsen, den løbende leasingydelse samt almindelige driftsomkostninger. Da hovedformålet med leasing af bilen er videreudlejning mod betaling, jfr. ML § 42, stk. 6.

Der er ikke i momsloven hjemmel til en begrænsning i momsfradragsretten, uanset at udlejningen i forbindelse med udbedring af skader i henhold til forsikringsaftaler faktureres til en pris på 0 kr. Der skal tillige ligges vægt på, at det er almindelig kutyme i branchen, at forsikringsselskaber ikke faktureres direkte for lejebilen, da lejen anses for indeholdt i prisen på reparationsydelsen/diverse gebyr, der faktureres med moms til forsikringsselskabet.

Det fremgår af momslovens § 38, stk. 1, at for ydelser, som en virksomhed anvender til både fradragsberettigede formål, og til andre formål i virksomheden, kan der foretages et fradrag for den del af momsen, der forholdsmæssigt svarer til omsætningen i den registreringspligtige del af virksomheden.

Spørger har ingen momsfrie indtægter, der begrænser deres momsfradragsret på udlejningsbilerne, og de kan derved opnå fuldt momsfradrag, jf. reglerne for udlejningsvirksomheder. Her ud over skal nævnes, at Spørger heller ikke finder at ydelsen er omfattet af udtagningsregler jf. ML § 5 stk. 2 eller 3. Disse regler sidestiller udtagning af varer og ydelser med levering mod vederlag, når de bruges til formål nævnt i § 42, stk. 1 og 3, eller hvis de bruges til virksomhedens uvedkommende formål.

Fradragsretten for leasing af personbiler er hjemlet i ML § 42, stk. 4, og er derfor ikke omfattet af ML § 5, stk. 2. Det er Spørgers vurdering, at ML § 5, stk. 3, heller ikke finder anvendelse, idet udlejningsbilerne ikke anvendes til virksomheden uvedkommende formål, da udlejning til forsikringsselskaberne sker for at generere momspligtig omsætning, yderligere kan lejen som nævnt ovenfor anses for at være indeholdt i fakturering for reparationsydelsen. 

Det fremgår af momslovens § 38, stk. 2, at for ydelser, som en virksomhed anvender til både fradragsberettigede formål og til virksomheden uvedkommende formål, kan der udelukkende foretages fradrag for den del af momsen, der skønsmæssigt svarer til den momspligtige anvendelse.

Som beskrevet ovenfor er det Spørgers opfattelse, at leasingbilerne ikke kan anses for at blive anvendt til virksomheden uvedkommende formål, da de i forhold til forsikringsselskaber anvendes med henblik på at opnå momspligtige indtægter i form af reparationsydelser.

Samlet set er det Spørgers vurdering, at der kan opnås fuldt momsfradrag for omkostningerne ud fra de givne oplysninger. Spørger har lagt væk på, at bilen i hovedsagen leases med henblik på momspligtig videreudlejning og at bilen er indregistreret og forsikret som sådan.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørger, som er et autoværksted, har fuldt momsfradrag for udgifter i forbindelse med leasing af udlejningsbiler, der anvendes til videreudlejning faktureret med moms og til udlån i forbindelse med forsikringsskader.

Lovgrundlag

Momslovens § 42, stk. 1, nr. 7 og stk. 6

Virksomheder kan ikke fradrage afgift af indkøb m.v., som vedrører

[...]

7) anskaffelse og drift af personmotorkøretøjer, der er indrettet til befordring af ikke mere end 9 personer, jf. dog stk. 4, 6 og 7.

[...]

Stk. 6. Virksomheder, der forhandler eller udlejer motorkøretøjer eller som driver køreskole, kan uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 7, fradrage afgiften af indkøb m.v. til disse formål.

Praksis

TfS 1999, 472.LSR

I nær sammenhæng med selskabets primære aktiviteter inden for drift af værksted og handel med biler blev der tillige udlejet biler til kunder der samtidig købte en værkstedsydelse. Udlejningen skete således som en integreret del af selskabets samlede virke.

De omhandlede personbiler var indregistreret, forsikret og benyttet som udlejningsbiler, hvilket tillige i faktisk henseende skulle lægges til grund for den momsretlige behandling. Landsskatterettens fandt, at de særlige regler for momsmæssig behandling af udlejningsbiler fandt anvendelse, jf. momslovens § 42, stk. 4.

I tilknytning hertil fandt retten det uden betydning, at bilerne i selskabets pladeværksted blev udlejet til en lavere leje end sædvanlig leje i egentlige udlejningsvirksomheder, og tillige uden betydning, at udleje af bilerne fra selskabets pladeværksted skete til en lavere leje end leje af biler fra selskabets mekaniske værksted.

SKM2002.41.LSR

Af momslovens § 42, stk. 6 fremgår, at virksomheder, der forhandler eller udlejer motorkøretøjer, eller som driver køreskole, uanset bestemmelsen i momslovens § 42, stk. 1, nr. 7, kan fradrage afgiften af indkøb m.v. til disse formål.

Landsskatteretten bemærker, at der i nærværende sag er tale om, at selskabet lejer biler af et biludlejningsfirma, og at disse biler stilles vederlagsfrit til rådighed som erstatningsbil som led i en vejhjælpsordning. 

Landsskatteretten fandt, at selskabet måtte anses som en bilforhandlervirksomhed og ikke som en biludlejningsvirksomhed, udlejningsvirksomhed bl.a. må forudsætte, at der opkræves vederlag for det udlejede. 

Begrundelse

Virksomheder kan ikke fradrage moms af indkøb m.v., som vedrører anskaffelse og drift af personbiler og motorcykler, der er indrettet til befordring af ikke mere end ni personer, jf. momslovens § 42, stk. 1, nr. 7.

En undtagelse til hovedreglen i momslovens § 42, stk. 1, nr. 7 findes i momslovens § 42, stk. 1, nr. 6. Efter bestemmelsen har virksomheder, der forhandler eller udlejer personbiler, eller som driver køreskole, fuldt fradrag for momsen af indkøb m.v. til disse formål efter reglerne i momslovens §§ 37 og 38.

Det afgørende for anvendelsen af de særlige regler for udlejningsbiler i momslovens § 42, stk. 1, nr. 6 er, at de to følgende betingelser er opfyldt:

  1. Bilerne er indregistreret og forsikret som udlejningsbiler

  2. Bilerne rent faktisk benyttes som udlejningsbiler. 

Ad. 1: Indregistreret og forsikret som udlejningsbiler

Spørger har oplyst, at de omhandlede biler alle er registreret med kode 19 til udlejning og tillige er forsikret til udlejning. Henset hertil må den første betingelse anses for opfyldt.

Faktisk benyttelse som udlejningsbiler

Udlejningsvirksomhed forudsætter bl.a., at der opkræves vederlag for det udlejede, jf. SKM2002.41.LSR. At bilerne udlejes til en lavere leje end sædvanlig leje i egentlig udlejningsvirksomheder har derimod ingen betydning, jf. TfS1999.472.LSR.

Mens almindelige værkstedskunder betaler X kr. inkl. moms pr. dag for at leje bilerne, er lejeomkostningen, i forbindelse med udbedring af skader dækket af en forsikringsaftale, indeholdt i vederlaget for reparationsydelsen, hvilket er i overensstemmelse med almindelig kutyme i branchen.

Det er lagt til grund, at baggrunden for at Spørger ikke særskilt fakturerer udlejningen af bilerne, i forbindelse med behandling af forsikringsskader, er at opretholde/fremme salget af værkstedsydelser til forsikringsselskaber.

Henset hertil, at det SKATs vurdering, at Spørgers aftale med forsikringsselskaberne om, at forsikringskunderne i forbindelse med udbedring af en forsikringsskade kan få en lånebil i reparationstiden, skal anses for en tilgift til den primære reparationsydelse.

Udlånet af bilerne til forsikringskunderne må derfor ses som en del af handlen, således at det vederlag, som modtages fra forsikringsselskaberne dækker både reparationen af forsikringskundens bil og udlånet af en bil til forsikringskunden.

Det er således SKATs vurdering, at også den anden betingelse i momslovens § 42, stk. 6 er opfyldt.

Betingelserne for anvendelsen af de særlige regler for udlejningsbiler i momslovens § 42, stk. 1, nr. 6 er derfor opfyldt, hvorfor Spørger efter SKATs vurdering har fuldt momsfradrag for udgifter i forbindelse med leasing af udlejningsbiler.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet har tiltrådt SKATs indstilling med den af SKAT anførte begrundelse.