Dato for udgivelse
10 Sep 2015 11:13
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Aug 2015 10:13
SKM-nummer
SKM2015.593.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
15-1291653
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Fradrag + Momspligt
Emneord
Indkøbscentral, sport, moms
Resumé

Skatterådet bekræfter, at spørger kan fratrække momsen på indkøb af varer/ydelser, der indkøbes af spørger og viderefaktureres til et driftsselskab som led i en oprettet fælles indkøbscentral, i henhold til de almindelige gældende regler for momsfradragsret, og at spørger skal opkræve moms, når indkøbte varer/ydelser, som led i indkøbsfunktionen, viderefaktureres til den endelige køber (driftsselskabet).

Skatterådet bekræfter endvidere, at spørgers udbud af sportsaktiviteter er fritaget for moms, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 5.

Hjemmel

Momsloven

Reference(r)

Momsloven §§ 3-4 og §§ 13 og 37

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2, afsnit D.A.3.1.4.1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2, afsnit D.A.5.5.3.

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger kan fratrække momsen på indkøb af varer/ydelser, der indkøbes af spørger og viderefaktureres til et driftsselskab som led i en oprettet fælles indkøbscentral, i henhold til de almindelige gældende regler for momsfradragsret?
 2. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger skal opkræve moms, når indkøbte varer/ydelser, som led i indkøbsfunktionen, viderefaktureres til den endelige køber (driftsselskabet)?
 3. Kan Skatterådet bekræfte, at spørgers udbud af sportsaktiviteter er fritaget for moms, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 5?
 4. Kan Skatterådet bekræfte, hvis der svares nej til spørgsmål 3, at spørgers udbud af sportsaktiviteter er fritaget for moms, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 5, hvis spørger ikke stifter et driftsselskab?

Svar

 1. Ja
 2. Ja
 3. Ja
 4. Bortfalder.

Beskrivelse af de faktiske forhold

X etablerer X-huse i større byer i Danmark i samarbejde med kommuner. Enten i form af nybyggeri eller ved at eksisterende idrætscentre omdannes til X-huse. Formålet med at etablere X-husene er at danne en kædedriftsorganisation, som gennem idræts-, event- og driftskoncepter optimerer driften af de enkelte centre og derved sikrer udvikling og bæredygtighed af husene til gavn for idrætsforeninger og idrætsudøvere i Danmark.

Hvert af de etablerede X-huse er en selvstændig juridisk enhed. I nogen tilfælde ejer den juridiske enhed selv bygningerne, og i andre tilfælde er disse ejet af den pågældende kommune, hvor driften beror på en erhvervslejeaftale mellem kommunen og den juridiske enhed, som X har etableret i tilknytning til driften af det enkelte hus.

Spørger er en almennyttig erhvervsdrivende fond med hjemsted i X Kommune. Ifølge vedtægterne er fondens formål at opføre, videreudvikle og drive X-huset i X, som er etableret som et moderne kultur- og idrætscenter, der lever op til borgernes ønsker og behov for deltagelse i idræt, motion og kulturelle aktiviteter. Det er X Kommune, som ejer bygningerne. X Kommune har således pr. 1. januar 2013 udlagt driften af X Hallen til spørger.

Fra og med 1. januar 2013 er der mellem X Kommune og spørger indgået en driftsaftale omkring driften af X Hallerne.

Driftsaftalen er bygget op omkring en fælles overordnet hensigtserklæring om at skabe mere liv i idrætscenteret ved: 

 • Udvidelse af tilbuddene til den selvorganiserede idræt

 • Åbne centeret yderligere op for borgerne. Dette skal bl.a. ske gennem cafédrift og etablering af opholdsområdet for borgere i forskellige livsfaser

 • Større samarbejder med skoler og institutioner om tilbud til børn og unge

 • Skabe foreningszone, hvor foreningerne kan udvikles og hjælpes.

Det fremgår af driftsaftalen, at spørger får det overordnede ansvar for hallerne og de tilhørende lokalers drift, herunder drift af restauration/café. Af aftalen fremgår endvidere, at kommunen selv disponerer over hallerne, idet skolerne har 1. prioritet til at bruge disse i skoletiden. Herudover anvender kommunen hallerne til foreninger, som får faciliteterne stillet til rådighed efter folkeoplysningsloven, ligesom kommunen har ret til at benytte faciliteterne i forbindelse med diverse valg, herunder kommune- og regionsvalg, som X Kommune skal stå for.

I det omfang, at kommunen ikke selv anvender hallerne, må spørger som led i driftsaftalen disponere over faciliteterne i X-huset til en række nærmere fastsatte aktiviteter indenfor områderne idræt og kultur. Al kommerciel udlejning via X, herunder udlejning til professionel idræt, messer, udstillinger, konferencer mv. skal ske på markedsmæssige vilkår.

Ved at indgå denne driftsaftale med X, som har stor erfaring med drift af idrætscentre, er kommunens udgift til drift af hallerne blevet reduceret, idet X via kædedriftsorganisation gerne skal opnå en større udnyttelse af faciliteterne ved at anvende faciliteterne til kommercielle aktiviteter, når kommunen ikke anvender faciliteterne til egne formål eller folkeoplysningslovens aktiviteter.

I forbindelse med overdragelse af driften pr. 1. januar 2013 blev der iværksat en ombygning af de eksisterende haller. Denne udgift er afholdt af kommunen.

Efter ombygningen er afsluttet i juni måned 2014, har X et ønske om at placere driftsaftalen med kommunen i et selvstændigt selskab, således at selve driften af bygningerne bliver isoleret i et selvstændigt selskab fra de øvrige aktiviteter, som X vil starte op efter færdiggørelse af byggeriet. Spørger påtænker derfor at stifte et driftsselskab, som skal overtage driftsaftalen med kommunen, således at X's udbud af sportsaktiviteter ikke bliver blandet med selve bygningsdriften. Efter ombygningen af faciliteterne forventer X at kunne udvikle de kulturelle aktiviteter og de forskellige idrætsgrene, således at der bliver tiltrukket mange nye brugere til faciliteterne. Da der skal udvikles mange nye tiltag, vil det ud fra et hæftelsesforhold være hensigtsmæssigt at adskille selve driften af bygningerne med de nye tiltag, som X vil starte op i forbindelse med færdiggørelse af byggeprojektet.

Organisationsform

I forbindelse med overtagelse af driften af X hallerne pr. 1. januar 2013, blev der etableret en erhvervsdrivende fond. Ved udskillelse af bygningsdriften og udlejningsaktiviteterne i de timer, hvor kommunen ikke benytter faciliteterne, i et selvstændigt selskab overvejes det at etablere følgende organisationsform.

 

 

Driftsselskabet vil herefter varetage de i kontrakten beskrevne aktiviteter, herunder:

 • Udlejning af lokaler (selskabslokaler, haller, svømmehal og varmtvandsbassin)

 • Drift af hallerne.

Al udlejning vil stadig ske på markedsmæssige vilkår, og selskabet vil anmode om en frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom.

De hos spørger tilbageværende aktiviteter vil herefter være: 

 • Salg af alle typer af sportsaktiviteter, der ikke udføres i foreningsregi

 • Entreindtægter fra fitness og svømmehal - offentlig adgang

 • Udvikling af forskellige sportsaktiviteter

 • Reklameaktiviteter

 • Restaurationsdrift, herunder salg af mad til skolen

 • Udlejning af medarbejdere til driftsselskabet.

Vedrørende de stillede spørgsmål

Spørger råder over en række medarbejdere, som i dag både forestår afvikling af de daglige sportsaktiviteter, og som forestår den daglige drift af X-huset, herunder fx.: 

 • Afvikling af undervisning på hold

 • Billetsalg

 • Overvågning af gæster i svømmehallen (livredder)

 • Sikring af og overholdelse af badevandskvaliteten i svømmehal og varmtvandsbassin

 • Klargøring af lokaler til udlejning

 • Oprydning

 • Rengøring af huset

 • Reparation af sportsudstyr og øvrigt løsøre

 • Diverse indkøb til huset

 • Indvendig vedligeholdelse og fornyelse af hele bygningsmassen og installationer

 • Godkendelse og betaling af indkøb

 • Udvikling af holdaktiviteter og idrætskoncepter

 • mv.

Medarbejderne vil således i et vist omfang dagligt være involveret i aktiviteter, som fremover vil høre til hos spørger og i de aktiviteter, som påtænkes overflyttet til driftsselskabet.

I den forbindelse påtænkes det at etablere en fælles indkøbsfunktion, som organisatorisk placeres hos spørger, hvor personalet er ansat. Alle indkøb vedrørende den daglige drift, herunder de ovennævnte funktoner, vil herefter blive faktureret til spørger, som har den fornødne kompetence og indsigt til at kunne godkende de fra leverandørerne fremsendte fakturaer.

Efter godkendelse vil de indkøbte varer, materialer mv. sammen med arbejdslønnen blive tillagt en avanceprocent således, at der til enhver tid vil ske en viderefakturering til driftsselskabet til normal markedspris.

Ønsket om en fælles indkøbsfunktion begrundes i mulighederne for at opnå en kædedriftsorganisation X husene imellem, hvorfor det skal være muligt at opnå større mængderabatter o. lign. X overtager netop driften af hallerne for at minimere de kommunale udgifter til driften af de mange haller rundt om i landet. Det er således vigtigt at opnå den kædedriftsfordel, der er ved en fælles indkøbsfunktion. Der er samtidig en forventning til, at der internt vil ske en optimering og sikring af, at de varer/ydelser, der indkøbes, lever op til de interne kvalitetskrav og forventningerne fra den fælles centrale ledelse.

Øvrigt personale vil forblive samlet hos spørger med ansættelse her, da man ønsker at samle medarbejderne ét sted og dermed opnå en administrativ besparelse, herunder sikre, at medarbejderne ikke skal deltidsansættes i begge selskaber.

Spørgers formål

Spørgers formål er at opføre, videreudvikle og drive X-Huset X, der etableres som et moderne kultur- og idrætscenter, der lever op til borgernes ønsker og behov for deltagelse i idræt, motion og kulturelle aktiviteter.

Det fremgår af § 1, stk. 4 i vedtægterne, at virkeområderne for spørger er følgende: 

 • Mødested: X-Huset X skal være omdrejningspunktet for byens sociale liv og være stedet, hvor man mødes

 • Lokalområdet: X-Huset X skal opretholdes og videreudvikles som et mødested for erhvervs-, idræts- og kulturlivet i X Kommune

 • Laboratorium: X-Huset X skal etablere og udvikle nye muligheder, så huset til enhver tid lever op til borgernes ønsker og behov på idræts-, motions- og kulturområdet og fungerer som en dynamo for inspiration til resten af X Kommune

 • Trivsel og sundhed: X-Huset X skal anvise veje og muligheder til bedre folkesundhed. Huset skal give borgerne mulighed for at dyrke idræt og motion individuelt og fleksibelt, ligesom det skal være muligt at dyrke idræt og motion og andre kulturelle aktiviteter i sociale fællesskaber.

 • Kommerciel virksomhed: X-Huset X skal ved kommerciel virksomhed skabe den økonomiske baggrund for driften og videreudviklingen af spørger. Der skal i den forbindelse etableres og opretholdes et samarbejde med såvel myndigheder som erhvervsliv om aktiviteter og projekter inden for spørgers virkeområde. Der kan etableres særskilte juridiske enheder med særlige etablerings- eller driftsopgaver.

Med henvisning til spørgers formålsbestemmelse, er det primære formål at inspirere borgerne til en sund og værdiskabende livsstil ved udøvelse af sport, herunder at understøtte den naturlige sammenhængskraft, der er i X og omegn med alle dets foreninger og erhvervsdrivende.

Anvendelse af opsparet overskud

Det fremgår af § 2, stk. 4 i vedtægterne, at eventuelt opsparet overskud på den løbende drift skal anvendes til virkeliggørelse af de i § 1, stk. 4 anførte virkeområder, som er beskrevet ovenfor.

Fondens opløsning

Det fremgår af § 7, stk. 2, at eventuel opsparet formue skal anvendes til idrætslige- og kulturelle formål i X Kommune efter nærmere bestemmelse fra bestyrelsen.

Sportsaktiviteter

X Huset X er et topmoderne sportsaktivitetskompleks med et bredt udvalg af sportsaktiviteter til alle aldersgrupper og alle niveauer. Som det fremgår af spørgers hjemmeside, er der tale om udbud af sport i form af løb, cykling, svømning, styrketræning i forskellige variationer og undervisning i legemsøvelser i form af forskellige holdtræningsprogrammer.

I motionscentret er der både mulighed for at deltage i holdtræning eller træne på egen hånd. Udbuddet er bredt og omfatter bl.a. styrketræningsmaskiner samt kredsløbsmaskiner i form af løbebånd, cykler, stepmaskiner og cross trianer. Herudover tilbydes også vægttrænings-, indoor cykling- og udspændingsrum samt gymnastik, yoga, dans og lignende.

I X badet udbyder spørger den offentlige svømning. Holdtræning udbydes i foreningsregi, hvor kommunen stiller faciliteterne til rådighed for de enkelte svømmeklubber.

X hallerne består dels af idrætshallen indrettet med tribuner, kommentatorboks og måltavle, som kan anvendes til alt fra fodbold og håndbold til badminton mv. Herudover omfatter X hallerne en gymnastiksal med springgrav.

Ud over spørgers udbud af træning i motionscentret og svømmebadet, arrangerer spørger en række events, som eksempelvis motions-/maratonløb, yoga, sommer camp for unge mellem 9 og 14 år, triatlon mv.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Ad spørgsmål 1 og 2

Den påtænkte oprettelse af den fælles indkøbscentral er begrundet i de erhvervsmæssige overvejelser, der ligger i at kunne samle og optimere mulighederne for større mængderabatter, samt de interne strategiske overvejelser, der ligger i en højnelse af kvaliteten af det udførte arbejde.

Herudover vil en samling af indkøbsfunktionen sikre en administrativ besparelse, da alt vedr. indkøb, godkendelse, betaling mv. kun vil foregå ét sted og ikke fordelt over 2 eller flere virksomheder. Samtidig vil personalet blive ansat ét sted, og dermed vil lønindberetningen for dette personale også være samlet i samme selskab. Herved vil der kunne opnås yderligere administrative fordele og besparelser.

Det er vores opfattelse, at spørger med varetagelse af indkøbsfunktionen for driftsselskabet driver økonomisk virksomhed og herved optræder som afgiftspligtig person efter momslovens § 3, stk. 1.

Det er tillige vores opfattelse, at spørger ved viderefakturering af varer/ydelser og materialer, som er indkøbt af spørger, og som videresælges til administrationsselskabet, skal opkræve moms efter momslovens § 4, stk. 1.

Da videresalget har karakter af momspligtige leverancer efter momslovens § 4, stk. 1, vil spørger have adgang til momsfradrag for de indkøbte og videresolgte varer efter momslovens § 37, stk. 1.

Efter vores opfattelse, kan der derfor svares "ja" til spørgsmål 1 og 2.

Vi kan oplyse, at SKAT i et tidligere bindende svar vedrørende X og X fra 2013 har taget stilling til lignende spørgsmål. I dette bindende svar bekræfter SKAT, at X kan fratrække momsen på de varer og ydelser, som indkøbes og viderefaktureres til X, og at viderefaktureringen er momspligtig. (SKATs bemærkninger: Det bindende svar er ikke offentliggjort.)

Ad spørgsmål 3 og 4

I henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 5 er ydelser i nær tilknytning til udøvelsen af sport eller fysisk træning, der præsteres af virksomheder, der ikke drives med gevinst for øje, til fordel for sports- og idrætsudøvere samt opkrævning af entre ved sportsarrangementer fritaget for moms.

EU-domstolen har endvidere udtalt, at en forening ikke kan antages at arbejde med gevinst for øje, selvom den systematisk tilstræber at skabe overskud, når overskuddet bruges til at udføre foreningens tjenesteydelser, jf. C-174/00 Kennemer Golf & Country Club.

Da spørger er organiseret som en fond, vil der ikke være nogen ejerkreds at udlodde et eventuelt overskud til. Derfor vil udbud af sportsydelser være fritaget for moms, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 5.

Det vil efter vores vurdering ikke have betydning for den momsmæssige vurdering af X's udbud af sportsydelser, om spørger udskiller driftsaftalen omkring driften af bygningerne med kommunen i et selvstændigt selskab eller ej.

Driftsaftalen med kommunen er baseret på en synergieffekt, som forventes at blive etableret ved X's mulighed for at udnytte faciliteterne til andet end kommunens eget brug samt de normale aktiviteter, som kommunen yder støtte til gennem folkeoplysningslovens bestemmelser.

Denne driftsaftale kan ikke få indflydelse på X's udbud af sportsaktiviteter.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

 • Momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23. januar 2013 om merværdiafgift med senere ændringer

 • Momssystemdirektivet, jf. Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem med senere ændringer. 

Momsloven

"§ 3. Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed. (...).

§ 4. Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering. (...).

§ 13. Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift: (...)

5) Ydelser i nær tilknytning til udøvelsen af sport eller fysisk træning, der præsteres af virksomheder, der ikke drives med gevinst for øje, til fordel for sports- og idrætsudøvere samt opkrævning af entré ved sportsarrangementer. Fritagelsen omfatter dog ikke arrangementer, hvor der deltager professionelle sports- og i­dræts­udøvere, fodboldkampe dog kun, når der deltager professionelle på begge hold. (...).

§ 37. Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb mv. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 6. (...)."

Momssystemdirektivet

"Artikel 9

1. Ved »afgiftspligtig person« forstås enhver, der selvstændigt og uanset stedet udøver økonomisk virksomhed uanset formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed.

Ved »økonomisk virksomhed« forstås alle former for virksomhed som producent, handlende eller tjenesteyder, herunder minedrift og landbrug, samt virksomhed inden for liberale og dermed sidestillede erhverv. Ved økonomisk virksomhed forstås navnlig udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter. (...).

Artikel 132

1. Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner: (...)

m) visse former for levering af ydelser med nær tilknytning til udøvelsen af sport eller fysisk træning, der præsteres af organer, som ikke arbejder med gevinst for øje, til fordel for personer, der deltager i sport eller fysisk træning (...)."

Praksis

C-174/00, Kennemer Golf & Country Club

EU-domstolen udtalte, at momsfritagelsen skal fortolkes således, at et organ kan antages ikke at arbejde med gevinst for øje, selvom det systematisk tilstræber at skabe overskud, som det derefter anvender til udførelse af sine tjenesteydelser.

Den juridiske vejledning 2015 - 1

D.A.5.5.2 Ydelser i nær tilknytning til sportsaktiviteter

"Det er kun sports- eller idrætsaktiviteter, der er omfattet af momsfritagelsen. Når man vurderer, hvad der kan regnes for sportsaktiviteter, kan man bl.a. lægge vægt på, om den pågældende klub eller forening, hvor aktiviteten udøves, er tilknyttet Dansk Idræts Forbund (DIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) eller tilsvarende sports- eller idrætsforbund. (...).

Det er kun ydelser i nær tilknytning til sportsaktiviteter eller fysisk træning, der kan være omfattet af momsfritagelsen. I henhold til EU-domstolens faste praksis betyder dette, at kun ydelser, som er uomgængeligt nødvendige for grundydelsen i form af sportsaktiviteter, er omfattet af momsfritagelsen.

Ydelser, der tager sigte på at give virksomheden (klubben m.fl.) yderligere indtægter i konkurrence med andre virksomheder, er derfor momspligtige. (...).

D.A.5.5.3 Gevinst for øje

Momsfritagelsen er begrænset til det ikke-kommercielle udbud af sportsaktiviteter, fx. amatørsports- og idrætsforeningers salg til medlemmer af adgang til at benytte bowlingbaner, motionsredskaber, deltagelse i tilrettelagt træning og kampe mv. I disse tilfælde vil betalingen til klubben m.fl. typisk bestå i medlemmernes kontingentbetaling. (...)."

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørger kan fratrække momsen på indkøb af varer/ydelser, der indkøbes af spørger og viderefaktureres til et driftsselskab som led i en oprettet fælles indkøbscentral, i henhold til de almindelige gældende regler for momsfradragsret.

Begrundelse

Spørger har oplyst, at den påtænkte oprettelse af indkøbsfunktionen er begrundet i ønsket om at opnå mængderabat, en administrativ besparelse, da alt vedrørende indkøb, godkendelse, betaling mv. kun vil foregå et sted, og yderligere administrative fordele og besparelser ved at personalet kun er ansat et sted.

Det er SKATs opfattelse, at der herved foreligger en forretningsmæssig begrundelse for etablering af indkøbsfunktionen.

Spørger har i øvrigt oplyst, at det overvejes at etablere driftsselskabet som et anpartsselskab.

SKAT finder på baggrund heraf, at spørger ved udøvelsen af indkøbsfunktionen driver selvstændig økonomisk virksomhed og dermed er en afgiftspligtig person, jf. momslovens § 3, stk. 1.

I det omfang spørger leverer varer og ydelser mod vederlag til driftsselskabet, vil der således være tale om afgiftspligtige leverancer, jf. momslovens § 4, stk. 1.

Spørger kan dermed fratrække afgiften for sine indkøb mv. af varer og ydelser, der anvendes til brug for spørgers leverancer til driftsselskabet, jf. momslovens § 37, stk. 1.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at spørger skal opkræve moms, når indkøbte varer/ydelser, som led i indkøbsfunktionen, viderefaktureres til den endelige køber (driftsselskabet).

Begrundelse

Da det som anført i svaret på spørgsmål 1 lægges til grund, at spørger er en afgiftspligtig person, og leverancer er afgiftspligtige, vil spørger skulle opkræve moms, når denne videresælger varer og ydelser mod vederlag til driftsselskabet.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "ja".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at spørgers udbud af sportsaktiviteter er fritaget for moms, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 5.

Begrundelse

Det fremgår af bestemmelsen, at ydelser i nær tilknytning til udøvelsen af sport eller fysisk træning, der præsteres af virksomheder, der ikke drives med gevinst for øje, til fordel for sports- og idrætsudøvere, er fritaget for afgift.

Det lægges til grund, at spørger som oplyst har et bredt udvalg af sportsaktiviteter til alle aldersgrupper og alle niveauer, og at der er tale om udbud af sport i form af løb, cykling, svømning, styrketræning i forskellige variationer og undervisning i legemsøvelser i form af forskellige holdtræningsprogrammer. Der er således tale om sportsaktiviteter, som vil være omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 5.

Det er en betingelse for afgiftsfritagelsen, at aktiviteterne udøves af virksomheder, der ikke drives med gevinst for øje.

Det fremgår af vedtægterne, at spørger har idræt som et af sine virkeområder, men også drift af kommerciel virksomhed for at skabe økonomisk baggrund for driften og videreudvikling af fonden.

EU-domstolen har i sagen C-174/00, Kennemer Golf & Country Club udtalt, at momsfritagelsen skal fortolkes således, at et organ kan antages ikke at arbejde med gevinst for øje, selvom det systematisk tilstræber at skabe overskud, som det derefter anvender til udførelse af sine tjenesteydelser.

Da det fremgår af vedtægterne, at eventuelt opsparet overskud på den løbende drift skal anvendes til virkeliggørelse af spørgers virkeområder, og da det også fremgår, at opsparet formue i tilfælde af spørgers opløsning skal anvendes til idrætslige- og kulturelle formål i X Kommune, finder SKAT, at spørger ikke driver virksomheden med gevinst for øje.

Spørgers udbud af sportsaktiviteter vil derfor være fritaget for moms, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 5.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "ja".

Spørgsmål 4

Det ønskes bekræftet, hvis der svares nej til spørgsmål 3, at spørgers udbud af sportsaktiviteter er fritaget for moms, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 5, hvis spørger ikke stifter et driftsselskab.

Begrundelse

Da det indstilles, at spørgsmål 3 besvares med ja, bortfalder spørgsmål 4.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 4 besvares med "bortfalder".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.