Dato for udgivelse
24 aug 2015 11:36
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 apr 2015 11:23
SKM-nummer
SKM2015.558.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
6. afdeling, S-0331-15
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, forsvarerbeskikkelse, selskab
Resumé

Selskabet T ApS anmodede byretten om beskikkelse af forsvarer i en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag.

SKAT havde i forbindelse med fremsendelsen af anmodningen til retten anført, at forsvarerbistandsloven ikke umiddelbart hjemler mulighed for beskikkelse af forsvarer til juridiske personer.

Byretten fandt, at det fremgår af forsvarerbistandslovens § 1, at der kan beskikkes borgeren en forsvarer. Retten fandt herefter, at der ikke på det foreliggende grundlag var hjemmel til beskikkelse af forsvarer i denne sag.

Ved Landsretten gjorde T gældende at selskabet som sigtet kan få beskikket en forsvarer og at SKAT i indkaldelsen til møde havde anført "Du kan også få beskikket en forsvarer".

Anklagemyndigheden gjorde gældende, at der efter bestemmelsen i forsvarerbistandslovens § 1 ikke er hjemmel til at beskikke forsvarer for en juridisk person. Anklagemyndigheden anførte nærmere, at udtrykket "borger" alene omfatter fysiske personer og ikke juridiske personer.

Landsretten udtalte, at det fremgår af forsvarerbistandslovens § 1, at der kan beskikkes borgeren en forsvarer, når sagens beskaffenhed, borgerens person eller omstændighederne i øvrigt gør det ønskeligt og borgeren ikke selv har skaffet sig bistand af en forsvarer. Der er således tale om en fakultativ ordning, hvorefter det beror på rettens skøn i den enkelte sag, om der er grundlag for forsvarerbeskikkelse.

Af delbetænkning nr. 977/1983 redegøres nærmere for de hensyn, der kan begrunde forsvarerbeskikkelse, og som har fundet udtryk i lovens § 1.

På denne baggrund, og efter de foreliggende oplysninger fra SKAT om, at bestemmelsen om forsvarerbistand i hidtidig praksis ikke har været anvendt i forhold til juridiske personer, tiltrådte landsretten, at byretten havde nægtet at beskikke forsvarer for T.

Reference(r)

Forsvarerbistandsloven § 1

Henvisning

-

Vestre Landsrets kendelse af 23. april 2015, 6. afdeling nr. S-0331-15

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T ApS

Afsagt af landsdommerne

Hanne Kildal, Erik P. Bentzen og Rasmus Blaabjerg (kst.).

.............................................................

Byrettens kendelse af 29. januar 2015, nr. 362/2015

Ingen var mødt.

Der blev fremlagt brev af 22. januar 2015 med bilag fra SKAT.

Af det fremlagte fremgår det, at advokat SJ har anmodet om beskikkelse som forsvarer for T ApS.

SKAT har i forbindelse med fremsendelse af anmodningen til retten anført, at forsvarerbistandsloven ikke umiddelbart hjemler mulighed for beskikkelse af forsvarer til juridiske personer.

Det fremgår forsvarerbistandslovens § 1, at der kan beskikkes borgeren en forsvarer. Herefter finder retten, at der på det foreliggende grundlag ikke er hjemmel til beskikkelse af forsvarer i denne sag på nuværende tidspunkt.

Sagen sluttet.

..............................................................

Vestre Landsrets kendelse af 23. april 2015, 6. afdeling nr. S-0331-15

Fremlagte bilag:

- brev af 16. april 2015 fra advokat SJ.

Den 29. januar 2015 har byretten nægtet at beskikke en forsvarer for T ApS.

Påstande

Afgørelsen er kæret af T ApS med påstand om, at advokat SJ beskikkes som forsvarer for selskabet efter forsvarerbistandslovens § 1 under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag.

Selskabet har til støtte for påstanden gjort gældende, at det fremgår af loven, at selskabet som sigtet kan få beskikket en forsvarer, at der er praksis for, at der beskikkes forsvarer for selskaber, og at SKAT i indkaldelse til et møde har anført, at "Du kan også få beskikket en forsvarer".

Anklagemyndigheden har påstået afgørelsen stadfæstet og har til støtte herfor gjort gældende, at der efter bestemmelsen i forsvarerbistandslovens § 1 ikke er hjemmel til at beskikke forsvarer for en juridisk person.

Anklagemyndigheden har nærmere anført, at udtrykket "borger" alene omfatter fysiske personer og ikke juridiske personer. Denne fortolkning kan også udledes af forarbejderne til forsvarerbistandsloven. Anklagemyndigheden har anført, at der efter SKATs opfattelse hverken før eller efter 2005, hvor udtrykket "skatteyder" blev ændret til "borger", har været praksis for at beskikke forsvarer for juridiske personer.

Landsrettens begrundelse og resultat

Kendelse:

Det fremgår af forsvarerbistandslovens § 1, at "der kan beskikkes borgeren en forsvarer, når sagens beskaffenhed, borgerens person eller omstændighederne i øvrigt gør det ønskeligt og borgeren ikke selv har skaffet sig bistand af en forsvarer". Der er således tale om en fakultativ ordning, hvorefter det beror på rettens skøn i den enkelte sag, om der er grundlag for forsvarerbeskikkelse.

Af delbetænkning nr. 977/1983 fremgår på side 95, at "selvstændige erhvervsdrivende så godt som altid møder til forhandlinger med skattemyndighederne ledsaget af advokat eller revisor, mens det i sager mod lønmodtagere er forholdsvis sjældent, at skatteyderen bistås af professionelle rådgivere". I konklusionen på side 98 redegøres herefter nærmere for de hensyn, der kan begrunde forsvarerbeskikkelse, og som har fundet udtryk i lovens § 1.

På denne baggrund og efter de foreliggende oplysninger fra SKAT om, at bestemmelsen om forsvarerbistand i hidtidig praksis ikke har været anvendt i forhold til juridiske personer, tiltræder landsretten, at byretten har nægtet at beskikke forsvarer for T ApS.

Landsretten stadfæster derfor byrettens afgørelse.

T h i   b e s t e m m e s 

Byrettens afgørelse stadfæstes.

Kæremålets omkostninger ophæves.