Dato for udgivelse
12 aug 2015 14:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12 aug 2015 14:17
SKM-nummer
SKM2015.535.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
15-1634503
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Sambeskatning, subsambeskatning
Resumé

Styresignalet fastslår, at to datterselskaber, der overføres til en ny koncern, kan udgøre en subsambeskatningskreds, selv om datterselskaberne overføres til den nye koncern på baggrund af forskellige dispositioner.

Reference(r)

Selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 10. pkt.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1 C.D.3.1.4.3

1. Sammenfatning
I styresignalet beskrives en fortolkning i relation til subsambeskatningskredse, som SKAT har foretaget under udviklingen af TastSelv Selskabsskat (DIAS - Digitaliseringen af Selskabsselvangivelsen).

2. Baggrund og problemstilling
I forbindelse med udviklingen af TastSelv Selskabsskat har SKAT foretaget en række generelle fortolkninger, som ikke tidligere har været fuldt ud beskrevet i Den juridiske vejledning.

TastSelv Selskabsskat skal bl.a. kunne håndtere situationer omkring sambeskatning. Under udviklingen af systemet er der foretaget en fortolkning af, hvorvidt to datterselskaber udgør en subsambeskatningskreds i en ny koncern, når datterselskaberne overføres til den nye koncern på baggrund af forskellige dispositioner.

3. Regelgrundlaget
Retsregler

Selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 10. pkt.

(...)

Et selskabs underskud fra tidligere indkomstår kan kun modregnes i overskud i et andet selskab, hvis underskuddet er opstået i et indkomstår, hvor det underskudsgivende selskab har været sambeskattet med det andet selskab og sambeskatningen ikke efterfølgende har været afbrudt.

Praksis mv.

Den juridiske vejledning 2015-1, afsnit C.D.3.1.4.3

(...)

Sambeskatningsreglerne giver mulighed for en såkaldt subsambeskatning. En subsambeskatning er en del af en allerede eksisterende sambeskatning, som er inddraget i en overordnet sambeskatning.

(...)

Underskud i et selskab fra tidligere indkomstår kan kun modregnes i overskud i et andet selskab, hvis underskuddet er opstået i et indkomstår, hvor de pågældende selskaber har været sambeskattet, og sambeskatningen ikke efterfølgende har været afbrudt. Se SEL § 31, stk. 2, 10. pkt. I alle tilfælde, hvor sambeskatningen har været afbrudt, betragtes underskud opstået inden genindtræden som selskabets særunderskud, uanset om underskuddene er opstået i tidligere perioder under sambeskatning med de samme selskaber.

SKM2008.728.DEP

(...)

Subsambeskatning

FSR skal endvidere bede Skatteministeriet bekræfte, at der består en subsambeskatning med mulighed for underskudsmodregning mellem de to selskaber i følgende situation, hvor eksempelvis en dansk fond omfattet af fondsbeskatningsloven eller et andelsselskab omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3 råder over 100% af stemmerne i to danske aktieselskaber A og B. A og B anses som følge heraf for koncernforbundne i henhold til selskabsskattelovens § 31C og sambeskattes i overensstemmelse med selskabsskattelovens § 31. A udpeges som administrationsselskab. Efter en årrække overdrages A og B samlet til en ekstern køber C, der er et dansk aktieselskab. C bliver herefter nyt administrationsselskab. På overdragelsestidspunktet har B skattemæssige underskud til fremførsel fra tidligere indkomstår. Samtlige skattemæssige underskud i B er opstået i den periode, hvor A og B har været sambeskattet. Det er FSR's opfattelse, at B's skattemæssige underskud fra før overdragelsen af A og B til C efter overdragelsen vil kunne anvendes til modregning i overskud i A, idet A og B må antages at udgøre en subsambeskatningsenhed. Skatteministeriet bedes venligst bekræfte denne opfattelse.

Skatteministeriets kommentar

Det kan bekræftes, at B's skattemæssige underskud fra før overdragelsen kan anvendes til modregning i overskud i A efter overdragelsen.

4. SKATs opfattelse 

Eksempel:

A grenspaltes ind i X, der er det modtagende selskab. As ene datterselskab B følger med som en del af den udspaltede gren. Med virkning på samme dato sælger A sit andet datterselskab C til X. X erhverver kontrollen over C på den samme dato, fra hvilken grenspaltningen af A har skattemæssig virkning i relation til B, dvs. på den dato, hvor grenspaltningen vedtages.

 

Vil B og C udgøre en subsambeskatningskreds uanset, at de overføres til X på baggrund af forskellige dispositioner (grenspaltning og almindeligt salg)?

SKATs opfattelse:

Sambeskatningsreglerne giver mulighed for en såkaldt subsambeskatning. En subsambeskatning er en del af en allerede eksisterende sambeskatning, som er inddraget i en overordnet sambeskatning.

Underskud i et selskab fra tidligere indkomstår kan kun modregnes i overskud i et andet selskab, hvis underskuddet er opstået i et indkomstår, hvor de pågældende selskaber har været sambeskattet, og sambeskatningen ikke efterfølgende har været afbrudt. Se selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 10. pkt. I alle tilfælde, hvor sambeskatningen har været afbrudt, betragtes underskud opstået inden genindtræden som selskabets særunderskud, uanset om underskuddene er opstået i tidligere perioder under sambeskatning med de samme selskaber.

To søsterselskaber kan indgå i en subsambeskatning efter en overdragelse, uden at det fælles moderselskab medoverdrages. Se Skatteministeriets svar til FSR i SKM2008.728. Sambeskatningen anses således ikke for afbrudt alene af den grund, at moderselskab A ikke medoverdrages til den nye koncern.

Efter SKATs opfattelse udgør selskaberne B og C en subsambeskatningskreds, uanset at overdragelsen til den nye koncern sker i to forskellige transaktioner. Det er en forudsætning for bevarelse af subsambeskatningen mellem B og C, at aftalen om overdragelse af aktierne i C gennemføres med overgang af kontrol fra A til X samme dag som grenspaltningen vedtages selskabsretligt.

Betingelserne i selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 10. pkt., vil stadig være opfyldte, da selskaberne har været sambeskattede før overdragelsen, og da sambeskatningen ikke har været afbrudt efterfølgende.

Det er således afgørende, at der er samtidighed. I det omhandlende eksempel foregår dispositionerne samme dag, og sambeskatningen kan derfor ikke anses at være afbrudt.

5. Gyldighed
Indholdet af dette styresignal vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.D.3.1.4.3.

Herefter er styresignalet ophævet.