Dato for udgivelse
10 Aug 2015 10:40
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10 Aug 2015 10:40
SKM-nummer
SKM2015.527.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
15-1474311
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Knowhow, anskaffelsessum
Resumé

Styresignalet omhandler genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende opgørelse af anskaffelsessum ved afståelse af selvskabt knowhow

Hjemmel

Afskrivningsloven § 40, stk. 6

Reference(r)

Afskrivningsloven § 40, stk. 6

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2, afsnit C.C.6.5.

Genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende opgørelse af anskaffelsessum ved afståelse af selvskabt knowhow - Styresignal 

1. Sammenfatning
I styresignalet beskrives SKATs ændring af praksis vedrørende opgørelse af anskaffelsessummen i forbindelse med afståelse af selvskabt knowhow.

Baggrunden for praksisændringen er, at Skatterådet i et bindende svar har tiltrådt, at visse udgifter kan fratrækkes som anskaffelsessum i forbindelse med afståelse af selvskabt knowhow.

I styresignalet fastsættes også fristen for genoptagelse og krav til den dokumentation, der skal ledsage en anmodning om genoptagelse.

2. Praksis ifølge Den juridiske vejledning
Det fremgår af Den juridiske vejledning, 2015-1, afsnit C.C.6.5, i relation til avanceopgørelsen efter afskrivningslovens § 40, stk. 6, jf. stk. 2, at hvis oparbejdet knowhow, der er skabt af afhænderen selv, bliver afstået, skal fortjenesten i forbindelse med afståelsen opgøres som et beløb svarende til den kontantomregnede afståelsessum, da anskaffelsessummen vil være 0 kr.

3. Baggrunden for ændring af praksis
Skatterådet har ved bindende svar af 24. marts 2015, der er offentliggjort som SKM2015.281.SR, truffet afgørelse i en sag vedrørende opgørelse af avance ved afståelse af knowhow, jf. afskrivningslovens § 40, stk. 6, jf. stk. 2. Skatterådet tillod i den konkrete sag, at visse udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed under visse forudsætninger blev trukket fra som anskaffelsessum i forbindelse med opgørelsen af avancen.

Der var tale om udgifter, der var omfattet af ligningslovens § 8 B, stk. 1. Efter denne bestemmelse kan visse udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed efter den skattepligtiges valg enten fradrages fuldt ud i det indkomstår, hvori de er afholdt, eller afskrives med lige store beløb over dette og de følgende fire indkomstår. I den konkrete sag var denne fradragsret efter ligningslovens § 8 B, stk. 1, imidlertid ikke udnyttet fuldt ud.

Skatterådet anerkendte ved afgørelsen, at de afholdte udgifter ville kunne anses for afholdt med henblik på at opnå den særlige viden og erkendelse af økonomisk værdi, der kendetegner knowhow, og at det kan anses for selve formålet med udgiftsafholdelsen at opnå denne viden.

Efter Skatterådets opfattelse må det bero på en konkret ligningsmæssig vurdering, om den enkelte udgift kan indgå i forbindelse med opgørelse af anskaffelsessummen. Der skal i den forbindelse bl.a. tages hensyn til, at alene udgifter, hvis afholdelse konkret har medført knowhow, kan indgå ved opgørelse af anskaffelsessummen i forbindelse med en efterfølgende afhændelse af den pågældende knowhow.

Det er efter almindelige skatteretlige principper den skattepligtige, der skal påvise sammenhængen.

4. Ny praksis
Det følger af Skatterådets afgørelse i SKM2015.281.SR, at uanset det generelle udsagn i Den juridiske vejlednings afsnit C.C.6.5 vil der i visse tilfælde kunne forekomme en anskaffelsessum ved opgørelsen af avancen for knowhow efter afskrivningslovens § 40, stk. 6, jf. stk. 2.

Det må dog bero på en konkret vurdering, hvorvidt en udgift, der er afholdt uden at være fratrukket efter ligningslovens § 8 B, stk. 1, kan indgå som anskaffelsessum i forbindelse med avanceopgørelsen efter afskrivningslovens § 40, stk. 6, jf. stk. 2, herunder især om udgiften kan anses for afholdt med det formål og den hensigt at frembringe den pågældende knowhow.

Den skattepligtige må endvidere kunne dokumentere, at udgiften er afholdt, og påvise sammenhængen med den senere afståede knowhow. Ligeledes må den skattepligtige kunne godtgøre, at udgiften ikke tidligere er fratrukket eller afskrevet.

Det bemærkes, at udgifter, der kan afskrives efter afskrivningslovens regler, herunder udgifter, der ifølge ligningslovens § 8 B, stk. 3, alene kan afskrives efter disse regler, ikke er omfattet af dette styresignal, idet afskrivningsadgangen her begrænses af reglerne i afskrivningsloven.

5. Genoptagelse
Den ændrede praksis betyder, at skattepligtige, der opfylder ovennævnte betingelser, kan anmode om genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 26.

Efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, kan der ske ordinær genoptagelse af en skatteansættelse, hvis anmodning herom fremsættes senest den 1. maj i det 4. år efter udløbet af det pågældende indkomstår, hvori afståelsen af knowhow har fundet sted.

For kontrollerede transaktioner udløber genoptagelsesfristen først i det sjette år efter indkomstårets udløb. Se skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5, om skattepligtige omfattet af skattekontrollovens § 3 B og tonnageskattelovens § 13.

Da de indkomstår, der kan genoptages i medfør af SKM2015.281.SR, fuldt ud er reguleret af skatteforvaltningslovens § 26, finder skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 7, om praksisændring ikke anvendelse.

6. Anmodning om genoptagelse
Anmodning om genoptagelse skal indgives til SKAT, enten elektronisk via SKAT.dk eller fysisk til SKAT, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing.

Anmodningen skal indeholde oplysninger om navn, adresse og CVR-nr., eller cpr.nr., og være vedlagt relevant bilagsmateriale, som dokumenterer anskaffelsessummen.

7. Gyldighed
Den ændrede praksis, som er indeholdt i styresignalet, vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning, 2016-1, afsnit C.C.6.5.

Efter udgivelsen af Den juridiske vejledning 2016-1 er styresignalet ophævet.