Dato for udgivelse
04 aug 2015 10:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 jan 2015 10:03
SKM-nummer
SKM2015.522.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
12. afdeling, S-1803-14
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, tilståelsessag, skrot, metal, fængsel, skærpende, omstændigheder
Resumé

T var tiltalt for moms- og skattesvig, idet han som indehaver af en virksomhed havde angivet momstilsvaret for lavt med 1.930.043 kr. for perioden 12.06.05 - 30.06.08 og ikke havde selvangivet fortjeneste ved salg af metalskrot på i alt 2.002.470 kr. Han havde derved unddraget for 1.930.043 kr. i moms, 874.926 kr. i skat og 160.198 kr. i arbejdsmarkedsbidrag i alt.

T tilstod. Fakturaerne vedrørende skrot blev smidt i skraldespanden og salg af skrot blev ikke indtægtsført i regnskabet.

Byretten fandt T skyldig i moms- og skattesvig. T idømtes 1 år og 6 måneders ubetinget fængsel samt en tillægsbøde på 2.950.000 kr.

Ved strafudmålingen blev der lagt vægt på forholdets karakter og unddragelsens størrelse. I skærpende retning blev det tillagt betydning, at forholdene blev begået i en periode, umiddelbart efter politiet sammen med SKAT havde foretaget en ransagning hos T. T havde derfor været klar over, at SKAT var i færd med at undersøge hans skattemæssige forhold, og begik - trods dette - grov skattesvig.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.

Reference(r)

Straffeloven § 289
Momsloven § 81
Skattekontrolloven § 13
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18 (dagældende)

Henvisning

-

Landsrettens dom af 6. januar 2015, 12. afdeling nr. V.L. S-1803-14

Parter 

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Kaare Kristensen)

Afsagt af landsdommerne

Torben Geneser, Henrik Estrup og Jette F. Skole (kst.) med domsmænd

........................................................................

Byrettens dom af 27. august 2014, nr. 5-2123/2013

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 15. august 2013.

T er tiltalt for overtrædelse af:

1.            

Straffeloven § 289, jf. momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, momsund-dragelse af særlig grov karakter,

ved som indehaver af H1-Auto, CVR ..., for perioden fra den 13. juni 2005 til den 30. juni 2008 med fortsæt til afgiftsunddragelse at have afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet han angav momstilsvaret 1.930.043 kr. for lavt, hvorved statskassen blev unddraget et tilsvarende beløb i moms.

2.               

Straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, skatteunddragelse af særlig grov karakter,

ved som indehaver af H1-Auto, CVR ..., i sin selvangivelse for indkomståret 2005 med fortsæt til skatteunddragelse at have afgivet urigtige oplysninger til brug ved afgørelse af skatteberegningen, idet han ikke selvangav fortjeneste på 191.834 kr. fra salg, med metalskrot, hvorved det offentlige blev unddraget 66.668 kr. i skat.

2a.               

Straffelovens § 289, jf., skattekontrollovens § 13, stk. 1, skatteunddragelse af særlig grov karakter,

ved som indehaver af H1-Auto, CVR ..., i sin selvangivelse for indkomståret 2006 med fortsæt til skatteunddragelse at have afgivet urigtige oplysninger til brug ved afgørelse af skatteberegningen, idet han ikke selvangav fortjeneste på 855.347 kr. fra salg med metalskrot, hvorved det offentlige blev unddraget 376.966 kr. i skat.

2b.          

Straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, skatteunddragelse af særlig grov karakter,

ved som indehaver af H1-Auto, CVR ..., i sin selvangivelse for indkomståret 2007 med fortsæt til skatteunddragelse at have afgivet urigtige oplysninger til brug ved, afgørelse af skatteberegningen, idet han ikke selvangav fortjeneste på 955.289 kr. fra salg med metalskrot, hvorved det offentlige blev unddraget 431.292 kr. i skat.

3.

Straffelovens § 289, jf. dagældende arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a, jf. straffelovens § 3, stk. 1, 2. punktum, jf. nugældende skattekontrollovens § 13, bidragsunddragelse af særlig grov karakter,

ved med fortsæt til at unddrage staten bidrag i indkomståret 2005 at have afgivet urigtige oplysninger om bidragsgrundlaget, idet han som anført i forhold 2 selvangav overskud af virksomhed for lavt, hvorved det offentlige blev unddraget 15.347 kr. i bidrag.

3a.          

Straffelovens § 289, jf. dagældende arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a, jf. straffelovens § 3, stk. 1, 2. punktum, jf. nugældende skattekontrollovens § 13, bidragsunddragelse af særlig grov karakter,

ved med fortsæt til at unddrage staten bidrag i indkomståret 2006 at have afgivet urigtige oplysninger om bidragsgrundlaget, idet han som anført i forhold 2a selvangav overskud af virksomhed for lavt, hvorved det offentlige blev unddraget 68.428 kr. i bidrag.

3b.          

Straffelovens § 289, jf. dagældende arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a, jf. straffelovens § 3, stk. 1, 2. punktum, jf. nugældende skattekontrollovens § 13, bidragsunddragelse af særlig grov karakter,

ved med fortsæt til at unddrage staten bidrag i indkomståret 2007 at have afgivet urigtige oplysninger om bidragsgrundlaget, idet han som anført i forhold 2b selvangav overskud af virksomhed for lavt, hvorved det offentlige blev unddraget 76.423 kr. i bidrag.

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om domfældelse i overensstemmelse med den rejste tiltale. Anklagemyndigheden har i relation til strafudmålingen nedlagt påstand om frihedsstraf og påstand om en tillægsbøde på 2.950.000 kr. i medfør af straffelovens § 50, stk. 2.

Tiltalte har erkendt sig skyldig og nedlagt påstand om rettens mildeste straf, herunder en betinget straf under hensyn til den lange sagsbehandlingstid.

Forklaringer

Tiltalte T har forklaret, at hans virksomhed, H1-Auto, primært handlede med brugte biler og reservedele. Han lavede et ganske almindeligt årsregnskab. Han opbevarede dokumenterne fra regnskabet på en computer. De fakturaer, som han førte ind i regnskabet, opbevarede han, som man skal efter reglerne. De fakturaer vedrørende skrot, som sagen drejer sig om, blev smidt i skraldespanden. Salg af skrot indtægtsførte han ikke i sit regnskab. Det er korrekt, at han har solgt skrot til virksomhederne G1 og G2. Der var ikke forskel på, hvad han solgte til virksomhederne. Det eneste, det kom an på, var, hvem der ville give den højeste pris.

I praksis foregik det sådan, at han indkøbte noget skrot fra landmænd og virksomheder. Det blev ikke skrevet nogen steder. Skottet solgte han videre til G1 og G2. Der var en del transport. Der var forskellige vognmænd ind over. Han kørte også med noget af det selv. Udgifterne har været indkøb og omkostninger til transport. Der er ikke færre omkostninger, fordi det ikke bliver faktureret. Han mener, at han skal have 70 % i fradrag. Hans fortjeneste ligger maksimalt på ca. 25-30 %. Ud over udgifter til transport, kan der også være udgifter til opbevaring. I et regnskab for en anden tilsvarende virksomhed vil man kunne se de tilsvarende reelle udgifter. Udgifterne forsvinder ikke, fordi de ikke er faktureret.

Han har været igennem SKATs opgørelse om indtjening fra G1 og G2. Der er ikke bilag, der ikke vedrører ham. Opgørelsen er derfor korrekt. Det kan godt passe, at momstilsvaret er 1.930.043 kr. Det må han acceptere under de forudsætninger, der nu engang er.

Forevist gældsoversigt fra SKAT, jf. ringbind 3, faneblad 2, om gæld til SKAT på 11.419.000 kr., har han forklaret, at han har fornemmelse af, at opgørelsen ikke er korrekt. Han har en fornemmelse af, hvordan opgørelsen er opstået, for det har han en oversigt over. En del af gælden hidrører fra en gammel sag, der blev afgjort i 2011, hvor man ikke har fjernet det beløb, som han blev frikendt for. En stor del af beløbet drejer sig om nærværende sag. Det beløb, der er beregnet i skat for 2005-2008, er med i det beløb, der er angivet i SKATs gældsoversigt på 11.419.000 kr. Det er reelt fiktive beløb. Ud af et angivet momsbeløb på godt 3 millioner er en stor del vedrørende den sag, hvor han blev frikendt i den 8. december 2011. Der er flere retsafgifter, der er baseret på, at der er en restance på 11 millioner. Det vil sige, at retsafgiften er væsentlig højere, end den burde være. I sagen fra 2011 drejede det sig om ca. 4.287.000 kr. Han mener, at gælden til SKAT højst udgør ca. det halve af de 11 millioner.

Den 16. november 2004 kl. 8.28 mødte SKAT op med to kriminalbetjente, hos ham og ransagede hans hjem. Under ransagningen beslaglagde de computere og papir, der fyldte 3 flyttekasser. Han kom med til afhøring umiddelbart efter. Derefter hørte han ikke noget fra politiet før midt i 2005, hvor han igen kom ind til afhøring. Så hørte han ikke mere fra politiet, før end nærværende sag kom frem i 2009. Den gamle sag kørte sideløbende og blev afgjort i 2011. Han var bl.a. tiltalt for at udstede fakturaer for arbejde, der ikke var udført, men blev frifundet i retten.      

Foreholdt at anklagemyndigheden har haft svært ved at kontakte ham og fået oplyst, at han var udrejst til Tyrkiet, har han forklaret, at han har været i Tyrkiet og i Malaga i nogle korte perioder. Det var 14 dage i Tyrkiet og 2 gange 10 dage i Malaga. Han forstår ikke, hvorfor man ikke har kunnet aflevere en forkyndelse, da sagen var berammet i november 2013 og i januar 2014. I øvrigt mødte han op i retten den 29. januar 2014, da hans forsvarer havde meddelt ham tidspunktet. Han fik da at vide, at sagen allerede var aflyst.

Forholdt brev fra SKAT af 18. februar 2009, jf. ringbind 3, faneblad 7, om indkaldelse af materiale, har han forklaret, at han på et tidspunkt har indsendt noget materiale til SKAT. Han har et brev af 2. oktober 2008, hvor SKAT godkender det indsendte materiale. Han indsendte ikke materiale om salg af metalskrot i foråret 2009, da han ikke havde noget materiale, fordi det var arkiveret lodret. Han mener, at materialet blev indkaldt tidligere end den 18. februar 2009. Ved ransagningen i 2004 blev han ikke oplyst om, hvad man ledte efter. Han fik at vide, at han var sigtet for momsunddragelse for ikke under 5 millioner kr.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han i dag er på "vågeblus". Han driver ikke selvstændig virksomhed. Han kører lidt taxa og bus. Samtidig er han gået i gang med at færdiggøre sin ingeniøruddannelse, som han startede på i 2003. Han er ved at lave en hovedopgave, som han regner med at kunne aflevere til januar 2015, så han kan få et eksamensbevis. Han har to børn på 22 år og 9 år. Han er skilt. Det yngste barn bor hos ham halvdelen af tiden. Han bor i dag i en lejlighed, hvor han har boet siden august 2004. Den lange sagsbehandlingstid har været meget belastende for ham.

Sagens oplysning

Anklagermyndigheden har i relation til sagsbehandlingstiden oplyst, at sagen, blev afsluttet i det skatteretlige system ved Landsskatterettens afgørelse af 24. august 2011. Politiet modtog den 30. september 2011 en tiltalebegæring fra SKAT. I brev af 13. december 2012 blev tiltalte bedt om at møde til afhøring ved politiet. Sagen blev forsøgt gennemført som en tilståelsessag ved retsmødebegæring af 12. marts 2013. I retten den 19. juni 2013 kunne tiltalte ikke erkende sig skyldig. Anklageskriftet blev udarbejdet den 26. juni 2013 og sendt til retten. Sagen har været forsøgt gennemført i november 2013 og i januar 2013, hvor det ikke lykkedes politiet at forkynde en indkaldelse for tiltalte. For at sikre sig, at det ville lykkedes at forkynde indkaldelsen for tiltalte, blev sagen berammet til den 27. august 2014.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig i den rejste tiltale. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i den rejste tiltale.

Straffen fastsættes til fængsel i 1 år og 6 måneder, jf. straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, jf. (til dels dagældende arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a, jf. straffelovens § 3, stk. 1, 2. pkt.)

I medfør af straffelovens § 50, stk. 2, idømmes tiltalte en tillægsbøde på 2.950.000 kr.

Forvandlingsstraffen for tillægsbøden fastsættes som nedenfor bestemt.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på forholdets karakter og størrelsen af det unddragne beløb på 2.965.168 kr. I skærpende retning er det tillagt betydning, at forholdene blev begået i en periode, umiddelbart efter politiet sammen med SKAT havde foretaget en ransagning hos tiltalte. Tiltalte har derfor været klar over, at SKAT var i færd med at undersøge hans skattemæssige forhold, og begik - trods dette - grov skattesvig.

Efter forholdets karakter er der ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Retten finder ikke, at der i denne sag foreligger særlige omstændigheder, herunder heller ikke sagsbehandlingstidens længde, der medførere, at straffen kan gøres helt eller delvist betinget. Retten har i relation til sagsbehandlingstiden lagt vægt på, at der er tale om en ikke ukompliceret sag.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t  

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 1 år og 6 måneder.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 2.950.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

............................................................................

Landsrettens dom af 6. januar 2015, 12. afdeling nr. V.L. S-1803-14

Byretten har den 27. august 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 5-2123/2013).

Påstande 

Tiltalte har påstået formildelse, herunder således at frihedsstraffen gøres helt eller delvis betinget, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Tiltalte har supplerende forklaret, at han første gang blev klar over, at der var en sag under opsejling, da SKAT i september 2008 rettede henvendelse til ham og anmodede om at få tilsendt materiale for de år, som denne sag angår. Han har under hele forløbet erkendt, at han havde begået skatte- og afgiftsunddragelse, men han bestred størrelsen af de beløb, som SKAT hævdede var blevet unddraget. Umiddelbart før hovedforhandlingen i byretten medgav SKAT, at det var de beløb, som han hele tiden havde erkendt, der var de rigtige. Hvis SKAT var nået til denne erkendelse med det samme, kunne sagen have været afgjort allerede i 2009. Han synes ikke, at det er en skærpende omstændighed, at de forhold, som denne sag angår, blev begået på et tidspunkt, hvor han havde en anden skattestraffesag kørende. Tværtimod synes han, at det er en formildende omstændighed, idet den anden sag, hvor han efter mere end 7 år endte med at blive frikendt, bl.a. forhindrede ham i at få kredit. Han synes heller ikke, at det er berettiget, at byretten i dommens præmisser har anført, at der er tale om en ikke ukompliceret sag. Sagen har efter hans opfattelse været ret enkel, idet alle pengestrømme har kunnet følges. De 2 skattestraffesagers langstrakte forløb har været en meget stor psykisk belastning. Han er fortsat i færd med at færdiggøre sin uddannelse som ingeniør og arbejder ved siden af studierne som bus- og taxachauffør. Hans yngste barn bor fortsat hos ham i 7 dage ud af en periode på 14 dage. Det er uforståeligt, at der ifølge anklagemyndighedens redegørelse for sagens forløb åbenbart har været tilfælde, hvor det ikke er lykkedes for politiet at forkynde en indkaldelse for ham. Bortset fra enkelte ferierejser af sædvanlig varighed har han altid været til at træffe. 

Landsrettens begrundelse og resultat

Det tiltrædes, at straffen efter forholdenes karakter og størrelsen af de unddragne beløb på i alt 2.965.167 kr. er fastsat som sket.

Efter forholdenes karakter og størrelsen af de unddragne beløb er det udgangspunktet, at frihedsstraffen skal være ubetinget, og der foreligger ikke særlige omstændigheder, heller ikke med hensyn til sagens tidsmæssige forløb, der i denne sag kan begrunde en fravigelse af dette udgangspunkt.

Landsretten stadfæster, derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t 

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.