åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Anvendelse af omgåelsesklausulen medfører, at den skattepligtige nægtes skattefordele efter skatteretten, herunder også moder-/datterselskabsdirektivet, rente-/royaltydirektivet eller fusionsskattedirektivet. Begrebet skattefordel skal fortolkes bredt og kan eksempelvis omfatte skattefritagelse, skatteudskydelse, et uretmæssigt fradrag eller en kunstig konvertering af et skattepligtigt udbytte til en skattefri kapitalgevinst.

Efter omgåelsesklausulen kan Skattestyrelsen kun tilsidesætte/nægte en skatteyder en fordel, der opnås i Danmark, da andre stater har mulighed for at tilsidesætte/nægte en skatteyder en fordel i den pågældende anden stat.

Moder-/datterselskabsdirektivet

Moder-/datterselskabsdirektivet er implementeret i dansk lovgivning for så vidt angår:

  • udbyttemodtagere, der er udenlandske moderselskaber omfattet af direktivet, se SEL § 2, stk. 1, litra c,
  • udbyttemodtagere, der er fysiske personer, der modtager udbyttet via en transparent moderenhed omfattet af direktivet, se KSL § 2, stk. 1, nr. 6, og
  • udbytter, der modtages fra et udenlandsk datterselskab omfattet af direktivet, se SEL § 13, stk. 1, nr. 2.

Rente-/royaltydirektivet

Rente-/royaltydirektivet er implementeret i dansk lovgivning for så vidt angår:

  • betalingsmodtagere, der er associerede udenlandske selskaber omfattet af direktivet, se SEL § 2, stk. 1, litra d, g og h.

Fusionsskattedirektivet

Fusionsskattedirektivet er implementeret i dansk lovgivning:

  • når et eller flere af selskaberne i en fusion, spaltning, tilførsel af aktiver eller aktieombytning er et udenlandsk selskab omfattet af direktivet, se FUL §§ 15-15 d og ABL § 36.

Virkningen af arrangementet

Virkningen af, at der ses bort fra et arrangement er, at den skattepligtige indkomst og skattetilsvaret skal beregnes på baggrund af det reelle arrangement. Det kan eksempelvis være, at anvendelsen påvirker, hvem der i realiteten modtager en betaling, hvad der modtages eller på hvilket tidspunkt betalingen modtages. Se LL § 3, stk. 3.

Anvendelsen af omgåelsesklausulen medfører således, at den skattepligtige nægtes den pågældende skattefordel. Den pågældende transaktion eller arrangement vil desuagtet blive anset for gennemført.