Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for bindende oprindelsesoplysninger (BOO).

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Formål
 • Udstedelse af BOO
 • Krav til ansøgningen om en BOO
 • Antagelse af ansøgning om BOO
 • Bindende virkning
 • Frist for behandling af ansøgningen
 • Annullering
 • Ophør
 • Tilbagekaldelse
 • Forlænget frist af gyldighed ved ophør og tilbagekaldelse
 • Kommissionens underretning til toldmyndighederne
 • Udveksling af data vedrørende BOO
 • Klage.

Lovgrundlag

EU-forordning, nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 (EUTK) art. 33-37 og i Kommissionens gennemførelsesforordning (GF) med bilag 2015/2447 i art. 16-23.

Kommissionens delegerede forordning om overgangsregler (DFO) med bilag 2016/341, der indeholder de blanketter, som finder anvendelse.

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2022/2334 af 29. november 2022 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 for så vidt angår anvendelsen af overvågning af afgørelser vedrørende bindende oplysninger og indførelse af fleksibilitet i procedurerne for udstedelse eller udfærdigelse af oprindelsesbeviser.

Formål

Ordningen har til formål at sikre virksomheder, der skal importere eller eksportere varer, således at en virksomhed kan få en bindende afgørelse om varernes oprindelse i EU eller et tredje land. Herved sikres, at de økonomiske konsekvenser, fx størrelsen af importtold eller eksportrestitution, kendes før transaktionen sættes i gang.

En BOO er gældende og bindende for toldmyndighederne i alle EU-lande, uanset i hvilket land den er udstedt. Bemærk, at EU siden 1995 er i toldunion med Tyrkiet for så vidt angår industrivarer. Det medfører, at tyrkiske BOO'er også gælder i Danmark.

Udstedelse af BOO

BOO'er udstedes i Danmark af Toldstyrelsen.

I EU-Tidende nr. C 337/6 af 23.8.2021  er der offentliggjort en fortegnelse over myndigheder, der er udpeget af medlemsstaterne til at modtage ansøgninger om og meddele bindende oprindelsesoplysninger.

Krav til ansøgningen om en BOO

Ved ønske om en BOO skal virksomheden udfylde anmodningsblanket nr. 19.029, som kan hentes via SKATs hjemmeside. Anmodningen må kun omfatte én vare og omstændigheder, der er bestemmende for oprindelsen.

Blanketten skal udfyldes efter sin rubricering og i overensstemmelse med den gældende vejledning, der er vedhæftet blanketten. Blanketten skal bl.a. indeholde følgende:

 • Beskrivelse af varen, dens sammensætning, anvendelse og fremstilling
 • I videst muligt omfang skal dokumentation for sammensætning, fx analyseattest med angivelse af anvendt analysemetode, fabrikanterklæring mv. vedlægges
 • Begrundelse for ønsket om en BOO, fx om det drejer sig om import fra lande uden for EU eller om eksport.
 • Der kan anmodes om, at visse oplysninger holdes fortrolige i en BOO.

Hvis det er muligt, skal virksomheden medsende en prøve af varen.

Reglerne gælder både for varer med og uden præference-oprindelse.

Bliver der fremlagt dokumenter på andet end dansk, kan Toldstyrelsen kræve dem oversat til dansk.

Se nærmere vejledningen til blanketten og hjemlen til blanketten GF art. 18, som henviser til bilag 12-02.

Antagelse af ansøgning om BOO

Såfremt betingelserne for at antage ansøgningen om en afgørelse er opfyldt, skal Toldstyrelsen senest 30 dage efter modtagelsen af ansøgningen meddele ansøgeren, at ansøgningen er antaget. Se EUTK art. 22, stk. 2. Se afsnit A.A.7.8 om frister for sagsbehandling.

En ansøgning om BOO antages ikke i følgende tilfælde:

 1. hvis ansøgningen indgives eller allerede er indgivet til det samme eller et andet toldsted af eller på vegne af indehaveren af en afgørelse vedrørende, herunder de samme omstændigheder, der er bestemmende for opnåelse af oprindelsesstatus.
 2. hvis ansøgningen ikke vedrører en planlagt anvendelse af BOO-afgørelsen, herunder planlagt anvendelse af en toldprocedure. Se EUTK art. 33, stk. 1.

Bindende virkning

Toldstyrelsens afgørelse i form af en BOO angiver oprindelsen for den pågældende vare. BOO kan ikke ændres og ophører ikke med at være gyldig med tilbagevirkende kraft. Se EUTK art. 34, stk. 3 og stk. 6.

En BOO er bindende for importøren eller eksportøren, der har ansøgt om det bindende svar. Modtageren af en BOO er dermed forpligtet til at angive varer omfattet af BOO'en i overensstemmelse med det afgivne svar. Derfor skal BOO'ens referencenummer angives på toldangivelsen. Se nærmere i GF art. 20, som ændret ved Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2022/2334 af 29. november 2022.

Det fremgår af EUTK art. 33, stk. 2, at en BOO afgørelse kun er bindende, hvad angår bestemmelsen af en vares oprindelse:

 a) for toldmyndighederne overfor indehaveren af afgørelsen og kun for så vidt angår varer, for hvilke toldformaliteterne afsluttes efter den dato, fra hvilken afgørelsen har virkning

b) for indehaveren af afgørelsen overfor toldmyndighederne fra den dato, hvor den pågældende modtager, eller må antages at have modtaget meddelelsen om afgørelsen.

BOO'en kan derfor ikke benyttes efter ændringer i en forordning eller ændring af en aftale indgået af EU. Det indebærer, at BOO'en ikke længere kan anvendes, hvis lovgivningen ændres, når den er udstedt efter tidligere regler. Se nærmere EUTK art. 34, stk. 2.

BOO'en gælder i 3 år, regnet fra meddelelsestidspunktet, se EUTK art. 33, stk. 3, medmindre Toldstyrelsen tilbagekalder den forinden. Det kan ske, hvis den bygger på urigtige eller ufuldstændige oplysninger, eller hvis afgørelsen ikke længere er i overensstemmelse med retsreglerne, se EUTK art. 34, stk. 4.

BOO'en kan benyttes, hvis de pågældende varer og de omstændigheder der er bestemmende for opnåelse af oprindelsesstatus på alle måder svarer til de i afgørelsen beskrevne varer og omstændigheder. En BOO er kun gyldig for modtageren og gælder derfor ikke umiddelbart for andre virksomheder. Se nærmere EUTK art. 33, stk. 2.

En BOO, der er udstedt i Danmark, er også bindende for toldmyndighederne i andre EU-lande. Det betyder, at en dansksproget BOO kan fremlægges, hvis en vare ønskes fortoldet eller udført fra fx Frankrig. Toldmyndighederne i det pågældende EU-land kan dog kræve, at virksomheden får BOO'en oversat til landets eget sprog. Se afsnit A.A.7.4.1 om tolkebistand.

Tilsvarende er gyldige BOO'er, der er udstedt i andre EU-lande, bindende for Toldstyrelsen. Bemærk, at EU siden 1995 er i toldunion med Tyrkiet for så vidt angår industrivarer. Det medfører, at tyrkiske BOO'er også gælder i Danmark.

Frist for behandling af ansøgning

Efter EUTK er det et krav, at der skal træffes afgørelse inden for højest 120 dage, som dog kan forlænges med 30 dage. Se EUTK art. 22, stk. 3.

Hvis det ikke er muligt for toldmyndighederne at overholde fristen for at træffe afgørelse, skal de underrette ansøgeren herom inden fristens udløb og angive årsagerne hertil og oplyse, hvilken ny frist de skønner nødvendig for at træffe afgørelse. Medmindre andet er fastsat, overstiger den nye frist ikke 30 dage.

Toldmyndighederne kan med forbehold af ovenstående forlænge fristen for at træffe afgørelse som fastsat i toldlovgivningen, når ansøgeren anmoder om forlængelse for at kunne foretage justeringer med henblik på at sørge for, at betingelserne og kriterierne opfyldes. Disse justeringer og den nye frist, der er nødvendig for at forlænge justeringerne meddeles toldmyndighederne, som træffer afgørelse om forlængelse. Se nærmere i EUTK art. 22, stk. 3.

Sagsbehandlingsfristen på samlet i alt 150 dage kan i særlige tilfælde overskrides, hvor Toldstyrelsen venter på analyser, der er nødvendige.

Såfremt Toldstyrelsen venter på yderligere oplysninger fra virksomheden, eller hvis problemstillingen er forelagt kommissionen, tæller den tid ikke med i forhold til tidsfristen.

Bemærk

Der skal ikke ske høring i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om BOO. Se nærmere EUTK art. 22, stk. 6, litra a.

Vedrørende sagsbehandlingen se nærmere særlige sagsbehandlingsregler på toldområdet i afsnit A.A.7.

Annullering

En BOO annulleres, hvis den bygger på urigtige eller ufuldstændige oplysninger fra ansøgeren. Se EUTK art. 34, stk. 4. En annullering meddeles skriftligt af den myndighed, som har udstedt BOO'en.

Ophør

En afgørelse om BOO kan ophøre med at være gyldig før udløbet af den fastsatte gyldighedsperiode, hvis afgørelsen ikke længere er i overensstemmelse med loven eller når den ikke længere er forenelig med den aftale om oprindelsesregler, der er udarbejdet af Verdenshandelsorganisationen (WTO), eller med de forklarende bemærkninger eller udtalelser om oprindelse, der er vedtaget til fortolkning af denne WTO-aftale. Se nærmere EUTK art. 34, stk. 2.

Ophør af gyldighed meddeles ikke, idet det er den enkelte indehaver af en BOO's eget ansvar at følge med i EU-lovgivning.

Datoen for hvornår en BOO i disse tilfælde ophører med at være gyldig er fra datoen for anvendelse af disse ændringer eller foranstaltninger. Se nærmere EUTK art. 34, stk. 2.

Tilbagekaldelse

En afgørelse om BOO kan tilbagekaldes skriftligt før udløbet af gyldighedsperioden, hvis den ikke længere er forenelig med en dom afsagt af Den Europæiske Unions Domstol, med virkning fra datoen for offentliggørelsen af domskonklusionen i Den Europæiske Unions Tidende eller i andre specifikke tilfælde. Se i EUTK art. 34, stk. 8 sammenholdt med i EUTK art. 35, hvoraf fremgår, at der efter ansøgning træffes afgørelse vedrørende bindende oplysninger for så vidt angår de i afsnit II omhandlede andre faktorer, der skal ligge til grund for import- eller eksportafgifter og andre foranstaltninger for så vidt angår varehandel.

Forlænget frist for gyldighed ved ophør og tilbagekaldelse

Såfremt der er sket ophør efter EUTK art. 34, stk. 2 eller tilbagekaldelse efter EUTK art. 34, stk. 8 kan BOO'en stadig anvendes i forbindelse med bindende kontrakter, der bygger på den pågældende afgørelse, og som er indgået før den ophørte med at være gyldig eller blev tilbagekaldt.

Den forlængede frist gælder ikke for BOO-afgørelser, der er truffet med henblik på varer, der skal udføres. Se EUTK art. 34, stk. 9.

En forlængelse kan ikke overstige seks måneder regnet fra den dato, hvor BOO'en ophører med at være gyldig. Se EUTK art. 34, stk. 9.

En foranstaltning efter EUTK art. 57, stk. 4 eller art. 67 kan imidlertid udelukke anvendelsen af forlængelsen, eller der fastsættes en kortere periode. Se EUTK art. 34, stk. 9.

Er der tale om produkter, for hvilke der ved opfyldelsen af toldformaliteterne skal være import- eller eksportlicenser, træder den pågældende attests gyldighedsperiode dog i stedet for perioden på de 6 måneder. Se EUTK art. 34, stk. 9.

Indehaveren af en BOO som ønsker en forlængelse skal søge om dette senest 30 dage efter den dato, hvor den ophører med at være gyldig eller tilbagekaldes, ved den toldmyndighed som traf afgørelse om BOO. Se EUTK art. 34, stk. 9.

Ansøgningen fra indehaveren skal angive mængden, for hvilken der anmodes om en periode med forlænget anvendelse, herunder perioden for forlængelse og oplyse den medlemsstat eller de medlemsstater, hvor varerne vil blive fortoldet i perioden med forlænget anvendelse. Se EUTK art. 34, stk. 9.

Den pågældende toldmyndighed træffer afgørelse hurtigst muligt og senest 30 dage efter den dato, hvor der er modtaget samtlige oplysninger, der er nødvendige for, at der kan træffes en afgørelse. Se EUTK art. 34, stk. 9.

Kommissionens underretning til toldmyndighederne

Kommissionen underretter toldmyndighederne, når en BOO-afgørelse, for hvilken der ikke er sikret en korrekt og ensartet oprindelsesbestemmelse, suspenderes eller hvis suspensionen tilbagekaldes. Se EUTK art. 34, stk. 10.

Kommissionen kan vedtage afgørelser, hvor medlemsstater anmodes om at tilbagekalde BOO-afgørelser for at sikre en korrekt og ensartet bestemmelse af varens oprindelse. Se EUTK art. 34, stk. 11.

Udveksling af data vedrørende BOO

Toldmyndighederne sender kvartalvis Kommissionen de relevante oplysninger om BOO-afgørelser og Kommissionen stiller oplysningerne til rådighed for alle medlemsstater. Se nærmere i GF art. 19.

Klage

Toldstyrelsens bindende oprindelsesafgørelse kan påklages til Landsskatteretten, dog sker fremsendelse til Skatteankestyrelsen. Se EUTK art. 44 og afsnit A.A.7.4.9.3 om klagevejledning.