Dato for udgivelse
06 Jul 2015 11:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23. juni 2015
SKM-nummer
SKM2015.476.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
15-1471580
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Momsfritagelse – rehabiliteringscenter – udlån af medarbejdere
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at et rehabiliteringscenters ydelser er momsfritagne, når de pågældende patienter lider af en konkret sygdom eller en sundhedsmæssig uregelmæssighed, samt at enten forsikringsselskabets læger eller Spørgers egne læger ud fra et lægefagligt synspunkt vurderer, at Spørgers ydelser er egnede til at forebygge, diagnosticere, behandle og så vidt muligt helbrede den konkrete sygdom eller sundhedsmæssige uregelmæssighed.

Rådet kan imidlertid ikke bekræfte, at Spørgers udlån af personale til et søsterselskab kan omfattes af momsfritagelsen, idet der er tale om momspligtig udlån af arbejdskraft.

Hjemmel

SFL § 21, stk. 4, nr. 1

Reference(r)

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 1.

Henvisning

D.A.5.1.5.

Spørgsmål:

 1. Er der momsfritagelse, hvis et forsikringsselskabs lægekonsulent (der bruges typisk neurokirurger, ortopædkirurger, psykiater, reumatolog eller en arbejdsmediciner) vurderer, at det vil være relevant at søge kunden behandlet hos Spørger?

 2. Er der momsfritagelse, hvis et forsikringsselskab sender kunder til Spørger uden lægehenvisning, men fordi de mener, at behandlingen vil gavne patientens helbred og funktionsniveau?

 3. Vil der være momsfritagelse på en behandlingsydelse, hvis der inden opstart af behandlingsforløbet har været foretaget en indledende undersøgelse hos en læge, som vurderer, at behandling hos Spørger kan hjælpe vedkommende? 

 4. Vil der være momsfritagelse, hvis en patient har en lægehenvisning om en helbredsmæssig anomali, hvor lægen vurderer, at Spørger kan hjælpe med behandling af den helbredsmæssige anomali?

 5. Vil der være momsfritagelse, hvis en patient med lægehenvisning, bliver indskrevet med henblik på behandling af en helbredsmæssig anomali, hvor behandlingsformer som fysioterapi, ergoterapi og/eller psykologbehandling indgår 1 - 2 gange dagligt?

 6. Vil der være momsfritagelse, hvis en patient uden lægehenvisning, bliver indskrevet med henblik på behandling af en helbredsmæssig anomali, hvor behandlingsformer som fysioterapi, ergoterapi og/eller psykologbehandling indgår 1 - 2 gange dagligt?

 7. Koncernen omfatter også X, der er et botilbud til unge. Er der momsfritagelse for udlån af uddannet fagpersonale fra Spørger til X, når den direkte henførbare lønudgift opkræves?

 8. Er der momsfritagelse for udlån af uddannet fagpersonale fra X til Spørger, når den direkte henførbare lønudgift opkræves?

Svar:

 1. Ja, se dog indstilling og begrundelse

 2. Nej, se dog indstilling og begrundelse

 3. Ja

 4. Ja

 5. Ja, se dog indstilling og begrundelse

 6. Nej, se dog indstilling og begrundelse

 7. Nej

 8. Nej

Under hensyn til skattemyndighedernes tavshedspligt, jf. skatteforvaltningslovens § 17, offentliggøres det bindende svar i redigeret form.

Beskrivelse af de faktiske forhold
Spørger er specialist i behandling af senhjerneskadede personer.

Spørger benytter udelukkende uddannet personale med autorisationer. Faggrupperne omfatter læger, sygeplejesker, psykologer, ergoterapeuter og fysioterapeuter.

Der laves journal på alle indskrevne patienter og dokumentation samt udskrivningsrapporter.

Forsikringsselskaber henviser patienter til Spørger, da de vurderer, at det kan gavne patienternes helbred og funktionsniveau. Disse ydelser har Spørger ud fra en forsigtighedsbetragtning tillagt moms. Det kunne for eksempel være behandling af patienter med piskesmæld, der får 2 gange 1 uges intensivt behandlingsforløb med psykologtimer og fysioterapi. Forsikringsselskabet oplyser, at når de har gjort brug af andre behandlingssteder har disse ydelser været fritaget for moms.

Når privatbetalere ønsker indlæggelse hos Spørger bliver ydelsen som udgangspunkt tillagt moms. Da opholdet ofte beror på lægehenvisning på grund af sundhedsmæssige anomalier, har Spørger ud fra fortolkningerne til momslovens § 13 stk. 1 nr. 1, en begrundet formodning om, at ydelserne helt (eller i høj grad) er momsfritaget. Derved vil det gavne patienterne, da flere kan få råd til ophold eller deres ophold kan blive forlænget.

Til vurdering af, hvorvidt piskesmældsforløb (whiplash) kan anses for momsfritaget har Spørger fremlagt et indkaldelsesbrev til en patient, der viser det faglige indhold og behovet for samtykkeerklæring, så der kan indhentes journaler fra andre instanser i sundhedssystemet mv. Som det fremgår, bliver patienten knyttet op på et fagligt team. Det er altid tilfældet på Spørger for at kunne give det bedste og mest målrettede behandlingsforløb.

Til vurdering af, hvorvidt ophold med fysioterapi mv. til privatbetaler er momsfritaget har Spørger fremlagt et tilbud og indkaldelsesbrev, hvoraf det fremgår, hvilken ydelse patienten modtager.

I relation til udlån af medarbejdere mellem X og Spørger har Spørger oplyst, at da Y kommune i november 2013 gav tilladelse af opstart af bostedet X, blev der fra kommunens side lagt vægt på den synergieffekt, der kan være med optimal ressourceudnyttelse af fagpersonalet i både X og Spørger. Omkring dækning af nattevagter af uddannede sygeplejesker giver det god synergi, kun at have én medarbejder på vagt, der kan dække vagten for begge selskaber som er i samme hus. Det giver ligeledes god synergi at uddannede fysioterapeuter, ergoterapeuter og psykologer kan yde behandling til patienter i begge selskaber.

Spørgers opfattelse og begrundelse
Det er Spørgers opfattelse, at alle spørgsmål skal besvares med "ja" til momsfritagelse.

Baggrunden er momslovens § 13, stk. 1, nr. 1.

Til spørgsmål 1 - 6 opfylder Spørger, til de stillede spørgsmål, kravet om, at der er tale om behandling af en anomali. Målet er i alle tilfælde at gavne patienternes helbred og funktionsniveau.

Der er foretaget en lægelig vurdering af, at ydelsen vil kunne gavne patientens helbredsmæssige anomali i form af behandling af fysiske gener, genoptræning, forebyggelse eller helbredelse. Dog ikke lægelig vurdering til spørgsmål 6, men incitamentsstrukturen gør, at patienter ikke vil ofre penge på noget, som de ikke mener er til gavn for deres helbred og funktionsniveau.

Al behandling foregår af uddannet autoriseret personale (læger, sygeplejesker, psykologer, fysioterapeuter og ergoterapeuter). Det gælder også spørgsmål 7 og 8, og derfor også "ja" til disse spørgsmål.

Der er tale om konkret sundhedsbehandling på et privathospital. (og til spørgsmål 7 og 8 også et botilbud). Ydelserne har ikke karakter af wellness, skønhedskirugi eller alternativ behandling

Belægningen hos Spørger og X varierer betydeligt. Det er derfor vanskeligt at kunne tilbyde optimale faglige tilbud til patientgrupperne uden at låne medarbejdere hos hinanden. Da det udelukkende er fagligt uddannet personale, der udlånes mener Spørger, at det er opkrævning af momsfrie behandlingsydelser. Det har været overvejet, om der kunne være ansættelsessted i begge selskaber for nogle af medarbejderne, men det er umuligt at håndtere i forhold til afspadsering, ferieplanlægning og afholdelse af ferie og feriefridage.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1
Det ønskes bekræftet, at der er momsfritagelse, hvis et forsikringsselskabs lægekonsulent (der bruges typisk neurokirurger, ortopædkirurger, psykiater, reumatolog eller en arbejdsmediciner) vurderer, at det vil være relevant at søge kunden behandlet hos Spørger.

Lovgrundlag

I henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 1, er følgende varer og ydelser fritaget for moms:

"1) Hospitalsbehandling og lægevirksomhed, herunder kiropraktik, fysioterapi og anden egentlig sundhedspleje samt tandlæge- og anden dentalvirksomhed."

Bestemmelsen er baseret på momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra b og c.

Momsfritagelsen af "anden egentlig sundhedspleje" i momsloven er en implementering af momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra c, hvoraf det fremgår:

"1. Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

....
c) behandling af personer som et led i udøvelse af lægegerning og dertil knyttede erhverv som fastsat af den pågældende medlemsstat." 

Praksis
C-141/00, Ambulanter Pflegedienst Kügler

Kun behandling af personer, der foregår uden for et hospital som led i udøvelse af lægegerning eller dertil knyttede erhverv med henblik på at forebygge, diagnosticere eller behandle, kan være omfattet af en fritagelse i henhold til sjette momssystemsdirektivs artikel 13, punkt A, stk. 1, litra c). Anden virksomhed med almindelig hjælp og hjælp i husholdningen er ikke omfattet.

C-45/01, Christoph-Dornier-Stiftung
Ordet »pleje« i direktivets momsfritagelsesbestemmelse skal fortolkes således, at det dækker den omhandlede behandling af personer i sin helhed, herunder ydelser, der bliver udført af personer, der ikke er læger, men som udfører ydelser, der er knyttet til lægegerningen. Det kan fx være psykoterapeutiske behandlinger, der udføres af uddannede psykologer.

C-443/04, H.A. Solleveld
Ikke enhver sundhedsydelse er momsfritaget, men kun såfremt den udviser et tilstrækkeligt kvalitetsniveau henset til behandlerens faglige uddannelse.

Begrundelse
To betingelser skal være opfyldt, førend en ydelse kan anses for omfattet af momsfritagelsen af anden egentlig sundhedspleje:

 1. ydelsen skal udføres som led i udøvelsen af lægegerning eller dertil knyttede erhverv

 2. ydelsen skal kunne karakteriseres som en behandling

Det bemærkes, at begge betingelser skal være opfyldt samtidig, jf. også SKM2010.173.SKAT.

Momsfritagelsen fortolkes - som alle øvrige momsfritagelser - indskrænkende, idet den er en undtagelse til det almindelige princip om, at moms opkræves af enhver tjenesteydelse, der leveres af en afgiftspligtig person mod vederlag.

Sundhedsydelser leveres som led i udøvelsen af lægegerning eller dertil knyttede erhverv i momslovens forstand, såfremt udøveren har de krævede faglige kvalifikationer.

Hvilke faglige kvalifikationer, der kræves, skal vurderes i forhold til den ydelse, som leveres af udøveren.

Ved afgørelsen lægges der afgørende vægt på de krav, som stilles til udøverne i henhold til lovgivningen på det sundhedsmæssige område (autorisationsloven), samt generelle og konkrete udtalelser fra Sundhedsstyrelsen.

Under hensyn til det oplyste om, at Spørger udelukkende benytter uddannet personale med autorisationer, samt under forudsætning af, at de pågældende udelukkende leverer ydelser inden for deres autorisation, må Spørgers ydelser anses for leveret som led i udøvelsen af lægegerning eller dertil knyttede erhverv.

Sundhedsydelser kan karakteriseres som behandling i momslovens forstand når disse leveres med henblik på at forebygge, diagnosticere, behandle og så vidt muligt helbrede sygdomme eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder(anomalier), jf. bl.a. EF-domstolens dom i sag C-141/00 (Ambulanter Pflegedienst Kügler).

Momsfritagelsen omfatter dermed alene ydelser, som har et terapeutisk formål.

Det bemærkes, at den valgte behandling efter en lægefaglig vurdering skal være egnet til at forebygge, diagnosticere, behandle og så vidt muligt helbrede den konkrete sygdom eller sundhedsmæssige uregelmæssighed.

Udføres behandlingen af en læge vil betingelsen som udgangspunkt være opfyldt. Dette samme vil være tilfældet, hvis behandlingen udføres med baggrund i en skriftlig henvisning fra en læge, jf. SKM2010.173.SKAT.

Det bemærkes, at Spørgers ydelser på denne baggrund opfylder betingelsen, såfremt patienterne lider af en konkret sygdom eller en sundhedsmæssig uregelmæssighed, samt at enten forsikringsselskabets læger eller Spørgers egne læger ud fra et lægefagligt synspunkt vurderer, at Spørgers ydelser er egnede til at forebygge, diagnosticere, behandle og så vidt muligt helbrede den konkrete sygdom eller sundhedsmæssige uregelmæssighed.

Det bemærkes, at lægernes vurderinger med henblik på at sikre Spørger brugbar dokumentation for momsfritagelse skal være skriftlige eksempelvis i form af patientjournaler, jf. SKM2010.173.SKAT.

Indstilling
SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja, se indstilling og begrundelse".

Spørgsmål 2
Det ønskes bekræftet, at der er momsfritagelse, hvis et forsikringsselskab sender kunder til Spørger uden lægehenvisning, men fordi de mener, at behandlingen vil gavne patientens helbred og funktionsniveau.

Lovgrundlag
Se "Lovgrundlag" under spørgsmål 1.

Praksis
Se "Praksis" under spørgsmål 1.

Begrundelse
To betingelser skal være opfyldt, førend en ydelse kan anses for omfattet af momsfritagelsen af anden egentlig sundhedspleje:

 1. ydelsen skal udføres som led i udøvelsen af lægegerning eller dertil knyttede erhverv

 2. ydelsen skal kunne karakteriseres som en behandling

Det bemærkes, at begge betingelser skal være opfyldt samtidig, jf. også SKM2010.173.SKAT.

Momsfritagelsen fortolkes - som alle øvrige momsfritagelser - indskrænkende, idet den er en undtagelse til det almindelige princip om, at moms opkræves af enhver tjenesteydelse, der udføres af en afgiftspligtig person mod vederlag.

Det er SKATs opfattelse, at Spørger opfylder den første betingelse, jf. besvarelsen af spørgsmål 1.

Det bemærkes, at patienterne omhandlet i dette spørgsmål sendes til Spørger uden en egentlig lægehenvisning.

Udgangspunktet er herefter, at der ikke er tale om behandling i momslovens forstand, jf. SKM2010.173.SKAT.

Uanset dette må Spørgers ydelser til disse patienter alligevel anses for momsfritagne, såfremt Spørgers egne læger ud fra et lægefagligt synspunkt vurderer, at Spørgers ydelser er egnede til at forebygge, diagnosticere, behandle eller så vidt muligt helbrede den konkrete sygdom eller sundhedsmæssige uregelmæssighed, som patienten måtte lide af.

Det bemærkes, at de pågældende lægers vurderinger med henblik på at sikre Spørger brugbar dokumentation for momsfritagelse skal være skriftlige eksempelvis i form af patientjournaler, jf. SKM2010.173.SKAT.

Indstilling
SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Nej, se dog indstilling og begrundelse."

Spørgsmål 3
Det ønskes bekræftet, at der vil være momsfritagelse, på en behandlingsydelse, hvis der inden opstart af behandlingsforløbet har været foretaget en indledende undersøgelse hos en læge, som vurderer, at behandling hos Spørger kan hjælpe vedkommende.

Lovgrundlag
Se "Lovgrundlag" under spørgsmål 1.

Praksis
Se "Praksis" under spørgsmål 1.

Begrundelse
Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1.

Det bemærkes, at den undersøgende læges vurdering med henblik på at sikre Spørger brugbar dokumentation for momsfritagelse skal være skriftlig, jf. SKM2010.173.SKAT.

Indstilling
SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Ja".

Spørgsmål 4
Det ønskes bekræftet, at der vil være momsfritagelse, hvis en patient har en lægehenvisning om en helbredsmæssig anomali, hvor lægen vurderer, at Spørger kan hjælpe med behandling af den helbredsmæssige anomali.

Lovgrundlag
Se "Lovgrundlag" under spørgsmål 1.

Praksis
Se "Praksis" under spørgsmål 1.

Begrundelse
Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1.

Det er SKATs opfattelse, at betingelserne for momsfritagelse i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 1, af Spørgers ydelser til den pågældende patient i dette tilfælde er opfyldt.

Indstilling
SKAT indstiller, at spørgsmål 4 besvares med "Ja".

Spørgsmål 5
Det ønskes bekræftet, at der vil være momsfritagelse, hvis en patient med lægehenvisning, bliver indskrevet med henblik på behandling af en helbredsmæssig anomali, hvor behandlingsformer som fysioterapi, ergoterapi og/eller psykologbehandling indgår 1 - 2 gange dagligt.

Lovgrundlag
Se "Lovgrundlag" under spørgsmål 1.

Praksis
Se "Praksis" under spørgsmål 1.

Begrundelse
To betingelser skal være opfyldt, førend en ydelse kan anses for omfattet af momsfritagelsen af anden egentlig sundhedspleje:

 1. ydelsen skal udføres som led i udøvelsen af lægegerning eller dertil knyttede erhverv

 2. ydelsen skal kunne karakteriseres som en behandling

Det bemærkes, at begge betingelser skal være opfyldt samtidig, jf. også SKM2010.173.SKAT.

Momsfritagelsen fortolkes - som alle øvrige momsfritagelser - indskrænkende, idet den er en undtagelse til det almindelige princip om, at moms opkræves af enhver tjenesteydelse, der leveres af en afgiftspligtig person mod vederlag.

Sundhedsydelser leveres som led i udøvelsen af lægegerning eller dertil knyttede erhverv i momslovens forstand, såfremt udøveren har de krævede faglige kvalifikationer.

Hvilke faglige kvalifikationer, der kræves, skal vurderes i forhold til den ydelse, som leveres af udøveren.

Ved afgørelsen lægges der afgørende vægt på de krav, som stilles til udøverne i henhold til lovgivningen på det sundhedsmæssige område (autorisationsloven), samt generelle og konkrete udtalelser fra Sundhedsstyrelsen.

Under forudsætning af, at Spørgers ydelser i form af fysioterapi, ergoterapi og/eller psykologbehandling foretages af henholdsvis autoriserede fysioterapeuter, autoriserede ergoterapeuter og autoriserede psykologer, må ydelserne anses for leveret som led i udøvelsen af lægegerning eller dertil knyttede erhverv.

Der er endvidere tale om behandling i momslovens forstand, såfremt det af lægehenvisningen fremgår, at behandlingen skal omfatte fysioterapi, ergoterapi og/eller psykologbehandling, eller såfremt Spørgers egne læger vurderer, at denne behandling er relevant med henblik på at forebygge, diagnosticere, behandle og så vidt muligt helbrede den konkrete patients sygdom eller sundhedsmæssige uregelmæssighed(anomali), jf. bl.a. EF-domstolens dom i sag C-141/00 (Ambulanter Pflegedienst Kügler).

Såfremt behandlingen sker efter Spørgers egne lægers vurderinger, skal disse henblik på at sikre Spørger brugbar dokumentation for momsfritagelse være skriftlige, jf. SKM2010.173.SKAT.

Indstilling
SKAT indstiller, at spørgsmål 5 besvares med "Ja, se dog indstilling og begrundelse".

Spørgsmål 6
Det ønskes bekræftet, at der vil være momsfritagelse, hvis en patient uden lægehenvisning, bliver indskrevet med henblik på behandling af en helbredsmæssig anomali, hvor behandlingsformer som fysioterapi, ergoterapi og/eller psykologbehandling indgår 1 - 2 gange dagligt.

Lovgrundlag
Af momslovens § 4, stk. 1, fremgår følgende:

"Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering."

Se i øvrigt "Lovgrundlag" under spørgsmål 1.

Praksis
Se "Praksis" under spørgsmål 1.

Begrundelse
Det bemærkes, at patienterne omhandlet i dette spørgsmål sendes til Spørger uden en egentlig lægehenvisning.

Udgangspunktet er herefter, at der ikke er tale om behandling i momslovens forstand.

Uanset dette må Spørgers ydelser til disse patienter alligevel anses for momsfritagne, såfremt Spørgers egne læger ud fra et lægefagligt synspunkt vurderer, at fysioterapi, ergoterapi og/eller psykologbehandling er egnede til at forebygge, diagnosticere, behandle eller så vidt muligt helbrede den konkrete sygdom eller sundhedsmæssige uregelmæssighed, som patienten måtte lide af.

Det bemærkes, at de pågældende lægers vurderinger med henblik på at sikre Spørger brugbar dokumentation for momsfritagelse skal være skriftlige, jf. SKM2010.173.SKAT.

Der henvises endvidere til besvarelsen af spørgsmål 5.

Indstilling
SKAT indstiller, at spørgsmål 6 besvares med "Nej, se dog indstilling og begrundelse".

Spørgsmål 7
Det ønskes bekræftet, at der er momsfritagelse for udlån af uddannet fagpersonale fra Spørger til X, når den direkte henførbare lønudgift opkræves.

Lovgrundlag
Der henvises til "Lovgrundlag" under spørgsmål 1.

Begrundelse
Spørger udlåner medarbejdere til søsterselskabet X mod vederlag. Udlånet omfatter alene fagpersonale med henblik på, at disse skal varetage opgaver omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 1.

Uanset, at fagpersonalet skal udføre arbejde hos søsterselskabet, som er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 1, så kan vederlaget for udlån af fagpersonale fra Spørger til søsterselskabet ikke anses for omfattet af samme bestemmelse.

Der er herved henset til, at aftalen mellem Spørger og søsterselskabet med baggrund i de fremlagte oplysninger ikke kan anses som udtryk for, at der leveres sundhedsydelser fra Spørger til søsterselskabet, men derimod alene udlån af medarbejdere, som søsterselskabet herefter har rådighed og instruktionsbeføjelse over.

Vederlaget for udlånet af medarbejdere er derfor momspligtigt, jf. momslovens § 4, stk. 1.

Indstilling
SKAT indstiller, at spørgsmål 7 besvares med "Nej".

Spørgsmål 8
Det ønskes bekræftet, at der er momsfritagelse for udlån af uddannet fagpersonale fra X til Spørger, når den direkte henførbare lønudgift opkræves.

Lovgrundlag
Der henvises til "Lovgrundlag under spørgsmål 1".

Begrundelse
Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 7, idet der ikke er nogen forskel på den momsmæssige vurdering afhængig af, om udlånet sker fra Spørger til søsterselskabet eller omvendt.

Indstilling
SKAT indstiller, at spørgsmål 8 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse
Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.